Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine

NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2165

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE
2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA12.600.966.06231.102.500.00016.937.932.426134,4254,46
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE1.361.2091.500.0001.017.92674,7867,86
UKUPNI PRIHODI12.602.327.27131.104.000.00016.938.950.352134,4154,46
3RASHODI POSLOVANJA13.652.874.28030.728.672.63016.810.628.757123,1354,71
4RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU23.365.599175.327.3703.879.59016,602,21
UKUPNI RASHODI13.676.239.87930.904.000.00016.814.508.347122,9554,41
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-1.073.912.608200.000.000124.442.005

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE
I. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
I. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.379.969.8710

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA200.000.0007.634.849

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE582.232.802877.864.883877.864.883
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU-888.290.065-877.864.883-994.672.039111,98113,31
NETO FINANCIRANJE1.073.912.608-200.000.000-124.442.005-11,5962,22
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
I. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
I. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI12.602.327.27131.104.000.00016.938.950.352134,4154,46
6PRIHODI POSLOVANJA12.600.966.06231.102.500.00016.937.932.426134,4254,46
62Doprinosi9.724.009.30922.600.822.00011.209.477.445115,2849,60
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje9.724.009.30922.600.822.00011.209.477.445115,2849,60
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje9.720.478.39711.205.818.277115,2849,58
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu3.530.912 
3.659.168103,63
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.700.371.1696.158.028.0004.438.895.770261,0572,08
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU371.16940.028.0003.363.799906,278,40
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU371.1693.363.799906,27
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU00
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.700.000.0006.118.000.0004.435.105.710260,8972,49
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna1.700.000.0004.435.105.710260,89
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava00426.261 
 
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava00426.261 
 
63811Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 
 
426.261 
64Prihodi od imovine3.593.34910.600.0003.805.739105,9135,90
641Prihodi od financijske imovine3.294.93210.000.0003.584.735108,8035,85
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju37 
3286,49
6414Prihodi od zateznih kamata2.919.6013.421.466117,19
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule375.294 
163.23743,50
642Prihodi od nefinancijske imovine298.417600.000221.00474,0636,83
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine298.417221.00474,06
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.171.821.5432.331.000.0001.283.878.926109,5655,08
652Prihodi po posebnim propisima1.171.821.5432.331.000.0001.283.878.926109,5655,08
6526Ostali nespomenuti prihodi1.171.821.5431.283.878.926109,56
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija984.4342.050.000879.82489,3742,92
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga984.4342.050.000879.82489,3742,92
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe4.68917.274368,39
6615Prihodi od pruženih usluga979.745862.55088,04
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi186.2580994.722534,06 
681Kazne i upravne mjere186.2580680.722365,47 
6819Ostale kazne186.2580680.722365,47 
683Ostali prihodi00314.000 
 
6831Ostali prihodi00314.000 
 
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.361.2091.500.0001.017.92674,7867,86
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.361.2091.500.0001.017.92674,7867,86
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.361.2091.500.0001.010.82674,2667,39
7211Stambeni objekti1.361.2091.010.82674,26
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava007.100 
 
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 
7.100 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
IZVRŠENJE 1. – 6. 2021.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI13.676.239.87930.904.000.00016.814.508.347122,9554,41
3RASHODI POSLOVANJA13.652.874.28030.728.672.63016.810.628.757123,1354,71
31Rashodi za zaposlene139.811.494284.750.000142.777.654102,1250,14
311Plaće116.041.921235.500.000121.424.192104,6451,56
3111Plaće za redovan rad100.249.694104.904.057104,64
3113Plaće za prekovremeni rad880.587914.814103,89
3114Plaće za posebne uvjete rada14.911.64015.605.321104,65
312Ostali rashodi za zaposlene5.577.79311.950.0002.386.07242,7819,97
3121Ostali rashodi za zaposlene5.577.7932.386.07242,78
313Doprinosi na plaće18.191.78037.300.00018.967.390104,2650,85
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje18.191.78018.967.390104,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti00
32Materijalni rashodi48.466.965176.838.63040.150.60282,8422,70
321Naknade troškova zaposlenima4.276.76410.689.8004.170.58397,5239,01
3211Službena putovanja298.05943.33114,54
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.875.8314.078.224105,22
3213Stručno usavršavanje zaposlenika76.71828.63137,32
3214Ostale naknade troškova zaposlenika26.15620.39777,98
322Rashodi za materijal i energiju7.530.60016.644.4006.243.40282,9137,51
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.726.9512.761.37474,09
3223Energija3.446.3143.171.95092,04
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje168.719118.00169,94
3225Sitni inventar i auto gume62.82966.092105,19
3227Službena radna, i zaštitna odjeća i obuća125.787125.985100,16
323Rashodi za usluge34.673.134142.049.43027.024.07377,9419,02
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.136.6188.128.44880,19
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.643.1645.961.71261,82
3233Usluge promidžbe i informiranja1.627.191786.71848,35
3234Komunalne usluge1.576.9921.540.78097,70
3235Zakupnine i najamnine4.053.9353.455.02785,23
3236Zdravstvene usluge38.6046.44516,70
3237Intelektualne i osobne usluge2.516.5851.439.55257,20
3238Računalne usluge4.201.7114.690.816111,64
3239Ostale usluge878.3341.014.575115,51
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.596860.00000,000,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.59600,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.982.8716.595.0002.712.544136,8041,13
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.350.815340.59397,09
3292Premije i osiguranja61.66978.429127,18
3293Reprezentacija37.12212.85034,62
3294Članarine i norme3.0005.020167,33
3295Pristojbe i naknade428.660982.769229,27
3296Troškovi sudskih postupaka1.014.9401.181.479116,41
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja86.665111.404128,55
34Financijski rashodi10.931.83023.830.0008.686.87679,4636,45
343Ostali financijski rashodi10.931.83023.830.0008.686.87679,4636,45
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa9.243.1458.509.26292,06
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.209.80800,00
3433Zatezne kamate321.953177.61455,17
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi156.92400,00
        
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.451.678.10530.229.554.00016.615.988.774123,5254,97
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja13.451.678.10530.228.854.00016.615.988.774123,5254,97
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu- neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.387.731.8831.649.464.832118,86
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.895.646.0733.809.078.38797,78
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru8.168.300.14911.157.445.555136,59
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0700.00000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu00
38Ostali rashodi1.985.88613.700.0003.024.851152,3222,08
381Tekuće donacije0200.0000
3811Tekuće donacije u novcu
383Kazne, penali i naknada štete1.985.88613.500.0003.024.851152,3222,41
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama1.985.8863.004.487151,29
3832Penali,ležarine i drugo00
3834Ugovorene kazne i ostale naknade štete004.874
3835Ostale kazne0015.490
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE23.365.599175.327.3703.879.59016,602,21
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine02.000.000544.75827,24
412Nematerijalna imovina02.000.000544.75827,24
4123Licence00
4124Ostala prava0544.758
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.174.870148.327.3701.284.4505,540,87
421Građevinski objekti4.500.00082.500.000540.4030,66
4212Poslovni objekti4.500.000540.403
422Postrojenja i oprema4.044.85718.264.310472.01511,672,58
4221Uredska oprema i namještaj3.970.366371.1609,35
4222Komunikacijska oprema17.91100,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu30.33275.486248,87
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene26.24825.36996,65
423Prijevozna sredstva01.650.000244.88214,84
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu244.882
426Nematerijalna proizvedena imovina14.630.01345.913.06027.1500,190,06
4262Ulaganja u računalne programe14.630.01327.1500,19
        
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini190.72925.000.0002.050.3821.075,028,20
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.72925.000.0002.050.3821.075,028,20
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.7292.050.3821.075,02B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE1.379.969.871-200.000.000-7.634.849-0,553,82
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA1.379.969.871000,00
84Primici od zaduživanja1.379.969.871000,00
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti1.379.969.871000,00
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna1.379.969.8710,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA0200.000.0007.634.8493,82
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova0200.000.0007.634.8493,82
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti0200.000.0007.634.8493,82
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna7.634.849

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI13.133.913.02729.550.672.00016.241.747.407123,6654,96
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA2.096.262.4914.280.000.0002.226.804.521106,2352,03
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.096.262.4914.280.000.0002.226.804.521106,2352,03
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.096.262.4914.280.000.0002.226.804.521106,2352,03
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 
19.468.625
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora992.504.0581.038.913.134104,68
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.103.758.4331.168.422.762105,86
 
 
 
 
 
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE1.923.542.2274.898.000.0001.684.337.00387,5634,39
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.923.542.2274.898.000.0001.684.337.00387,5634,39
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.923.542.2274.898.000.0001.684.337.00387,5634,39
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.871.230.8171.640.331.84087,66
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru52.311.41044.005.16384,12
 
 
 
 
 
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA429.171.211940.000.000441.050.841102,7746,92
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade429.171.211940.000.000441.050.841102,7746,92
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja429.171.211940.000.000441.050.841102,7746,92
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora425.249.004437.415.105102,86
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru3.922.2073.635.73692,70
 
 
 
 
 
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA5.273.428.92911.800.000.0007.474.556.020141,7463,34
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.273.428.92911.800.000.0007.474.556.020141,7463,34
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja5.273.428.92911.800.000.0007.474.556.020141,7463,34
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora46.416.572
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora65.177.30077.659.645119,15
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru5.208.251.6297.350.479.803141,13
       
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA467.049.0121.087.000.000791.062.832169,3772,77
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade467.049.0121.087.000.000791.062.832169,3772,77
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja467.049.0121.087.000.000791.062.832169,3772,77
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 
7.871.061#DIV/0! 
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora197.255.012227.301.501115,23
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru269.794.000555.890.270206,04
 
 
 
 
 
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI964.571.7801.955.000.0001.170.713.326121,3759,88
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade964.571.7801.955.000.0001.170.713.326121,3759,88
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja964.571.7801.955.000.0001.170.713.326121,3759,88
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora72.206.73981.313.423112,61
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru892.365.0411.089.399.903122,08
 
 
 
 
 
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA200.330.462730.000.000522.140.537260,6471,53
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade200.330.462730.000.000522.140.537260,6471,53
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja200.330.462730.000.000522.140.537260,6471,53
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora48.832.03182.285.840168,51
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora53.406.52273.343.561137,33
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru98.091.909366.511.136373,64
 
 
 
 
 
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ206.479.965400.000.000229.122.114110,9757,28
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade206.479.965400.000.000229.122.114110,9757,28
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja206.479.965400.000.000229.122.114110,9757,28
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora987.5611.033.969104,70
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora82.766.59786.911.905105,01
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru122.725.807141.176.240115,03
 
 
 
 
 
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM166.902.099412.478.000160.387.91996,1038,88
31Rashodi za zaposlene121.631.149247.850.000124.089.523102,0250,07
311Plaće (Bruto)100.976.260204.900.000105.559.379104,5451,52
3111Plaće za redovan rad87.250.84891.204.741104,53 
3113Plaće za za prekovremeni rad766.586795.695103,80 
3114Plaće za posebne uvjete rada12.958.82613.558.943104,63 
312Ostali rashodi za zaposlene4.851.83310.550.0002.074.29942,7519,66
3121Ostali rashodi za zaposlene4.851.8332.074.29942,75
313Doprinosi na plaće15.803.05632.400.00016.455.845104,1350,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.803.05616.455.845104,1350,79
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti#DIV/0!#DIV/0!
32Materijalni rashodi40.917.196153.128.00033.266.52781,3021,72
321Naknade troškova zaposlenima3.712.7449.370.0003.633.64997,8738,78
3211Službena putovanja235.38943.33118,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.374.5303.541.290104,94
3213Stručno usavršavanje zaposlenika76.71828.63137,32
3214Ostale naknade troškova zaposlenika26.10720.39778,13
322Rashodi za materijal i energiju7.127.06614.420.0005.802.09481,4140,24
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.325.2222.320.06669,7738,99
3223Energija3.446.3143.171.95092,0441,74
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje166.914118.00170,7018,15
3225Sitni inventar i auto gume62.82966.092105,1944,06
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća125.787125.985100,16179,98
323Rashodi za usluge28.470.656124.298.00022.019.78577,3417,72
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.665.1544.103.28272,43
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.640.1265.961.71261,84
3233Usluge promidžbe i informiranja501.280323.81064,60
3234Komunalne usluge1.576.9921.540.78097,70
3235Zakupnine i najamnine4.053.9353.455.02785,23
3236Zdravstvene i veterinarske usluge38.6046.44516,70
3237Intelektualne i osobne usluge2.059.6371.056.78151,31
3238Računalne usluge4.169.4894.649.645111,52
3239Ostale usluge765.439922.303120,49
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.596850.00000,000,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.5960,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.603.1344.190.0001.810.999112,9743,22
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.350.815340.59397,09
3292Premije i osiguranja61.66978.429127,18
3293Reprezentacija37.12212.85034,62
3294Članarine3.0005.020167,33
3295Pristojbe i naknade64.90699.969154,02
3296Troškovi sudskih postupaka998.9571.162.734116,39
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja86.665111.404128,55
34Financijski rashodi4.353.75410.800.0003.011.50569,1727,88
343Ostali financijski rashodi4.353.75410.800.0003.011.50569,1727,88
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.667.4932.836.647106,34
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.209.8080,00
3433Zatezne kamate319.649174.85854,70
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi156.8040,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade0700.00000,00
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0700.00000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 
38Ostali rashodi0020.364 
 
383Kazne, penali i naknada štete0020.364 
 
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 
 
 
 
 
3832Penali, ležarine i drugo 
 
 
 
 
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 
 
4.874 
 
3835Ostale kazne 
 
15.490 
 
 
 
 
 
 
 
 
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD620.038.1091.316.094.000733.303.361118,2755,72
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade620.038.1091.316.094.000733.303.361118,2755,72
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja620.038.1091.316.094.000733.303.361118,2755,72
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora620.038.109733.303.361118,27
 
 
 
 
 
A600010NAKNADE BRANITELJIMA5.240.37412.500.0005.360.500102,2942,88
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.240.37412.500.0005.360.500102,2942,88
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja5.240.37412.500.0005.360.500102,2942,88
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora5.240.3745.360.500102,29
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST537.802.3711.070.000.000575.837.399107,0753,82
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade537.802.3711.070.000.000575.837.399107,0753,82
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja537.802.3711.070.000.000575.837.399107,0753,82
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora537.802.371575.837.399107,07
 
 
 
 
 
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA76.351.534180.000.00077.054.481100,9242,81
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade76.351.534180.000.00077.054.481100,9242,81
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja76.351.534180.000.00077.054.481100,9242,81
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora76.351.53477.054.481100,92
 
 
 
 
 
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE5.349.5363.500.0002.382.01344,5368,06
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.349.5363.500.0002.382.01344,5368,06
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja5.349.5363.500.0002.382.01344,5368,06
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora5.349.5362.382.01344,5368,06
 
 
 
 
 
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE11.647.15630.000.00015.826.00252,75
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.647.15630.000.00015.826.00252,75
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.647.15630.000.00015.826.00252,75
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora11.647.15615.826.002
 
 
 
 
 
A600015SPECIJALIZACIJE1.811.0542.500.0001.056.04958,3142,24
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.811.0542.500.0001.056.04958,3142,24
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.811.0542.500.0001.056.04958,3142,24
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.811.0541.056.04958,31
 
 
 
 
 
 
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA47.825.51295.000.00047.110.12398,5049,59
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade47.825.51295.000.00047.110.12398,5049,59
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja47.825.51295.000.00047.110.12398,5049,59
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora4.914.4374.790.39197,48
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora26.014.69126.877.089103,32
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru16.896.38415.442.64391,40
 
 
 
 
 
 
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI74.757.720190.000.00076.778.569102,7040,41
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade74.757.720190.000.00076.778.569102,7040,41
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja74.757.720190.000.00076.778.569102,7040,41
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora74.757.72076.778.569102,70
 
 
 
 
 
 
A600018NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI1.985.88613.500.0003.004.487151,2922,26
38Ostali rashodi1.985.88613.500.0003.004.487151,2922,26
383Kazne, penali i naknade štete1.985.88613.500.0003.004.487151,2922,26
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama1.985.8863.004.487151,29
 
 
 
 
 
 
 
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE23.365.599135.100.0003.859.31016,522,86
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine02.000.000544.758 
27,24
412Nematerijalna imovina02.000.000544.758 
27,24
4123Licence 
 
 
4124Ostala prava 
544.758 
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.174.870108.100.0001.264.1705,451,17
421Građevinski objekti4.500.00082.500.000540.403 
0,66
4212Poslovni objekti4.500.000540.403 
422Postrojenja i oprema4.044.85717.950.000472.01511,672,63
4221Uredska oprema i namještaj3.970.366371.1609,35
4222Komunikacijska oprema17.911 
4223Oprema za održavanje i zaštitu30.33275.486248,87
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene26.24825.369 
423Prijevozna sredstva01.650.000244.882014,84
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu244.882 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina14.630.0136.000.0006.8700,050,11
4262Ulaganje u računalne programe14.630.0136.8700,05
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini190.72925.000.0002.050.3821.075,028,20
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.72925.000.0002.050.3821.075,028,20
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.7292.050.3821.075,02
 
 
 
 
 
 
 
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE542.110.5041.313.300.000572.492.103105,6043,59
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA510.018.6621.239.260.000541.493.083106,1743,69
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade510.018.6621.239.260.000541.493.083106,1743,69
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja510.018.6621.239.260.000541.493.083106,1743,69
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora109.835.333119.011.184108,35
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru400.183.329422.481.899105,57
 
 
 
 
 
 
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM32.091.84273.640.00030.999.02096,5942,10
31Rashodi za zaposlene18.150.41736.900.00018.526.762102,0750,21
311Plaće (Bruto)15.039.97430.600.00015.726.302104,5651,39
3111Plaće za redovan rad12.973.15913.560.805104,53
3113Plaće za za prekovremeni rad114.001119.119104,49
3114Plaće za posebne uvjete rada1.952.8142.046.378104,79
312Ostali rashodi za zaposlene725.9601.400.000311.77342,9522,27
3121Ostali rashodi za zaposlene725.960311.77342,95
313Doprinosi na plaće2.384.4834.900.0002.488.687104,3750,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.384.4832.488.687104,37
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 
32Materijalni rashodi7.363.34923.510.0006.796.88792,3128,91
321Naknade troškova zaposlenima501.3501.185.000536.934107,1045,31
3211Službena putovanja 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život501.301536.934107,11
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
3214Ostale naknade troškova zaposlenih490,00
322Rashodi za materijal i energiju403.5342.210.000441.308109,3619,97
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi401.729441.308109,85
3223Energija 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.8050,00
3225Sitni inventar i auto gume 
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 
323Rashodi za usluge6.078.72817.700.0004.917.10080,8927,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.471.4644.025.16690,02
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.0380,00
3233Usluge promidžbe i informiranja1.125.911462.90841,11
3234Komunalne usluge 
3235Zakupnine i najamnine 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
3237Intelektualne i osobne usluge333.198295.58388,71
3238Računalne usluge32.22241.171127,77
3239Ostale usluge112.89592.27281,73
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa010.0000
0,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja379.7372.405.000901.545237,4137,49
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
3292Premije osiguranja
3293Reprezentacija 
3294Članarine
3295Pristojbe i naknade363.754882.800242,69
3296Troškovi sudskih postupaka15.98318.745117,28
3299Ostale nespomenute usluge 
34Financijski rashodi6.578.07613.030.0005.675.37186,2843,56
343Ostali financijski rashodi6.578.07613.030.0005.675.37186,2843,56
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa6.575.6525.672.61586,27
3433Zatezne kamate2.3042.756119,62
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1200,00
38Ostali rashodi0200.0000 
 
381Tekuće donacije0200.0000 
 
3811Tekuće donacije u novcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA0400.0000
0,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0400.0000
0,00
422Postrojenja i oprema0300.0000
0,00
426Nematerijalna proizvedena imovina0100.0000
0,00
 
 
 
 
 
 
 
6002PROJEKTI EU216.34840.028.000268.837124,260,67
A600021CEF – eHealth87.748215.00036.89342,0417,16
31Rashodi za zaposlene29.928016.613

311Plaće (Bruto)25.687014.260

3111Plaće za redovan rad25.68714.260
313Doprinosi na plaće4.24102.353

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.2412.353
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32Materijalni rashodi57.820126.63000,000,00
321Naknade troškova zaposlenima57.82074.80000,000,00
3211Službena putovanja57.820 
0,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
 
 
322Rashodi za materijal i energiju07.4000
0,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 

 
323Rashodi za usluge044.4300
 
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine088.37020.280
22,95
422Postrojenja i oprema014.3100
0,00
4221Uredska oprema i namještaj 
 

0,00
426Nematerijalna proizvedena imovina074.06020.280
27,38
4262Ulaganja u računalne programe 
20.280
 

A600022e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava123.75029.250.00000,00
32Materijalni rashodi123.75000

323Rashodi za usluge123.75000
3237Intelektualne i osobne usluge123.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine029.250.0000
0,00
426Nematerijalna proizvedena imovina029.250.0000
0,00
4262Ulaganja u računalne programe 
 

 
 
 
 
 
 
 
A600023e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima05.720.00087.188
1,52
32Materijalni rashodi0087.188

323Rashodi za usluge0087.188
3237Intelekualne i osobne usluge87.188
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine05.720.0000
0,00
426Nematerijalna proizvedena imovina05.720.0000
0,00
4262Ulaganja u računalne programe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A600024HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava04.769.000144.7563,043,04
31Rashodi za zaposlene00144.756
311Plaće (Bruto)00124.251
3111Plaće za redovan rad124.251
313Doprinosi na plaće0020.505
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje20.505
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine04.769.00000,000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina04.769.00000,000,00
4262Ulaganja u računalne programe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A600025eHACTION4.85074.00000,00
32Materijalni rashodi4.85074.00000,00
321Naknade troškova zaposlenima4.85060.00000,00
3211Službena putovanja4.850
322Rashodi za materijal i energiju07.00000,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 

323Rashodi za usluge07.0000
0,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza