Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 130/2021 (1.12.2021.), Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

2189

Na temelju članka 62. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOJ DOSTAVI PODATAKA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila obvezne dostave podataka o proizvedenim količinama sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1097/2014 оd 17. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2010 u pogledu obavijesti država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 300, 18. 10. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1097/2014).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. prvi otkupljivač – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija »prvi kupac« korištena u članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

2. isporuka mlijeka – svaka isporuka mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od proizvođača prvom otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana

3. proizvođač – poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji pro­izvodi i isporučuje mlijeko u mljekaru, ili proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode i upisan je u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani od strane nadležnog tijela u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

4. izravna prodaja – svaki oblik prodaje ili prijenosa mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od proizvođača izravno potrošaču, kao i bilo koja druga prodaja mliječnih proizvoda koju obavlja proizvođač

5. sirovo mlijeko (u daljnjem tekstu: mlijeko) – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u Prilogu I. točki 4., podtočki 4.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

II. DOSTAVA PODATAKA

Obveze prvog otkupljivača

Članak 3.

(1) Prvi otkupljivač je obveznik dostave:

– Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izvješća iz članka 62. stavka 1. podstavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), (u daljnjem tekstu: Zakon). Izvješće mora sadržavati podatke iz Priloga III. točke 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2019/1746 od 1. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1185 o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 268, 22. 10. 2019.)

– Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izvješća iz članka 62. stavka 1. podstavka 2. Zakona.

(2) Za količine mlijeka iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka potrebno je navesti zemlju podrijetla mlijeka i ukupnu količinu mlijeka prema zemlji podrijetla.

(3) Uz izvješća iz stavka 1. ovoga članka, prvi otkupljivač je obveznik dostave podataka koji sadrže popis proizvođača ovčjeg i kozjeg mlijeka s područja Republike Hrvatske i količine koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.

Članak 4.

(1) Izvješće iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. i podaci iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Ministarstvu elektronički i sadrže tekstualnu datoteku sa sljedećim podacima:

− Jedinstveni laboratorijski broj (JLB) svakog isporučitelja,

− količina isporučenog mlijeka u kg i

− razdoblje isporuke.

(3) Uz izvješće iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvu se dostavlja Izjava iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Rok za dostavu izvješća i podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika je petnaesti dan u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Izvješća iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se Agenciji za plaćanja putem web-aplikacije ili na drugi način koji odredi Agencija za plaćanja i objavi na svojim mrežnim stranicama.

Obveze proizvođača mlijeka

Članak 5.

(1) Proizvođač mlijeka koji isporučuje mlijeko prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske obveznik je dostave izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu, na obrascu iz Priloga III ovoga Pravilnika ili putem web-aplikacije.

(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka je petnaesti dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 6.

(1) Proizvođač mlijeka koji proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode i upisan je u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani od strane nadležnog tijela u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla obveznik je dostave izvješća:

– o ukupnim količinama mlijeka koje je izravno prodao i/ili

– o ukupnim količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika ili putem web-aplikacije.

(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka je 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije

Članak 7.

(1) Prvi otkupljivač dužan je voditi evidenciju o količinama mlijeka koje su mu isporučene i o kojima dostavlja izvješće sukladno člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

(2) Proizvođač mlijeka dužan je voditi evidenciju o količinama mlijeka koje je isporučio prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske i o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 5. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

(3) Proizvođač mlijeka dužan je voditi evidenciju o količinama mlijeka koje su izravno prodane i o količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda koji su izravno prodani te o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 6. ovoga Pravilnika i čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

(4) Evidencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka čuvaju se u elektroničkom ili papirnatom obliku.

Viša sila

Članak 8.

(1) U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti, obveznici dostave svih izvješća i podataka propisanih ovim Pravilnikom dužni su u pisanom ili elektroničkom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja i Ministarstvo o nastupu više sile i izvanrednih okolnosti zbog kojih nisu bili u mogućnosti dostaviti izvješće, uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja.

(2) Viša sila i izvanredne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka imaju jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Izvješćivanje

Članak 9.

Agencija za plaćanja izvješćuje:

– Europsku komisiju o količinama mlijeka iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika sukladno članku 1. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1097/2014 i

– poljoprivrednu inspekciju Državnog inspektorata jednom u tri mjeseca o dostavljenim izvješćima sukladno ovome Pravilniku, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti i ranije.

Kontrola

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenom na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

(2) Analiza rizika uzima u obzir:

– pravovremenost dostave podataka

– ispravnost dostavljenih podataka

– potpunost dostavljenih podataka

– udio u reprezentativnosti primljenih podataka

– kontrole provedene u prethodnim godinama i

– primjenu drugih kriterija koji se mogu odrediti naknadno, ukoliko se prema prikupljenim podacima ili iskustvu iz obavljenih kontrola utvrdi da postoje objektivni razlozi za izmjenu ili dopunu kriterija.

Članak 11.

(1) Prilozi I., II., III. i IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Agencija za plaćanja prilog I. objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

(3) Ministarstvo priloge II., III. i IV. objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 107/15 i 136/15).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/55
Urbroj: 525-14/0847-21-11
Zagreb, 27. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG IV.