Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

NN 131/2021 (3.12.2021.), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Vlada Republike Hrvatske

2197

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 127/19.) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sastavnica i/ili značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva, način dokazivanja sukladnosti proizvoda, naziv i označavanje proizvoda, način i rokovi dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva, format izvješća te način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 350, 28. 12. 1998.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.)

– Direktiva (EU) 2016/802 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Članak 3.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na tekuća naftna goriva koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem, cestovnih vozila, izvancestovnih pokretnih strojeva (uključujući plovila unutarnje plovidbe), traktora za poljoprivredu i šumarstvo, pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i moru nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima, uređaja za loženje i rasvjetnih tijela, i to:

– benzin

– dizelsko gorivo

– plinsko ulje

– loživo ulje

– brodsko gorivo i

– petrolej.

(2) Svrha ove Uredbe je osiguranje zdravlja ljudi i zaštite okoliša određivanjem tehničkih specifikacija (sastavnica i značajki kvalitete) za tekuća naftna goriva koja se koriste za izgaranje kod motora sa vanjskim izvorom paljenja i motora s kompresijskim paljenjem, uzimajući u obzir tehničke zahtjeve za te motore, te smanjivanjem emisija sumporovog dioksida koje nastaju izgaranjem određenih tekućih naftnih goriva pri njihovom korištenju na području Republike Hrvatske, unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i moru nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima.

(3) Sastavnice tekućih naftnih goriva iz stavka 1. ovoga članka za koje se propisuju granične vrijednosti jesu sumpor, olovo, mangan, olefini, aromati, benzen, kisik, policiklički aromatski ugljikovodici, oksigenati i metilni esteri masnih kiselina (FAME).

(4) Značajke kvalitete tekućih naftnih goriva iz stavka 1. ovoga članka za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, destilacija, cetanski broj, točka filtrabilnosti (CFPP) i gustoća pri 15 °C.

Članak 4.

(1) Ova Uredba ne primjenjuje se na tekuća naftna goriva:

– koja su namijenjena za potrebe istraživanja i ispitivanja

– koja su namijenjena za preradu prije konačnog izgaranja

– koja će biti prerađena u rafinerijskoj proizvodnji

– koja upotrebljavaju ratni brodovi što uključuje i ostale plovne objekte i plovila koja se koriste u vojnoj službi. Međutim, Republika Hrvatska može donošenjem primjerenih mjera koje ne dovode u pitanje rad ili radne sposobnosti tih brodova, nastojati osigurati da, kada je to primjereno i izvedivo, hrvatski ratni brodovi koriste tekuća naftna goriva čija je kvaliteta propisana odredbama ove Uredbe

– koja se upotrebljavaju na pomorskom objektu za specifičnu svrhu osiguravanja sigurnosti istog ili spašavanja života na moru

– koja se iz potrebe upotrebljavaju na pomorskom objektu zbog pretrpljenog oštećenja ili oštećenja njegove opreme, pod uvjetom da su odmah nakon nastanka oštećenja poduzete sve neophodne mjere da se spriječi ili svede na najmanju moguću mjeru pretjerana emisija te da se oštećenje popravi u što kraćem roku. To se ne primjenjuje ako su vlasnik ili zapovjednik pomorskog objekta prouzročili štetu namjerno ili iz nemara

– koja se koriste na pomorskim objektima koja upotrebljavaju metode smanjenja emisija u skladu s odredbama članaka 18. i 20. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 13. stavka 1. ove Uredbe

– loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje čija je ukupna ulazna toplinska snaga jednaka ili veća od 50 MW ako izgaranjem loživog ulja u uređajima za loženje nije prekoračena propisana granična vrijednost emisije sumporovog dioksida od 1700 mg/Nm3 pri volumnom udjelu kisika od 3 % u otpadnom plinu, a koje je regulirano i prema propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora

– loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje koji nisu obuhvaćeni podstavkom 8. ovoga stavka i čije prosječne mjesečne emisije sumporovog dioksida ne prelaze 1700 mg/Nm3 pri volumnom udjelu kisika od 3 % u otpadnom plinu

– loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u rafinerijama, ako mjesečni prosjek emisije sumporovog dioksida prosječno po svim postrojenjima u rafineriji i neovisno o vrsti korištenog goriva ili kombinacije goriva ne prekoračuje propisanu graničnu vrijednost emisije sumporovog dioksida od 1700 mg/Nm3 pri volumnom udjelu kisika od 3 %, ali isključujući uređaje iz podstavka 8. ovoga stavka te plinske turbine i plinske motore, a koje je regulirano i prema propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora.

(2) Uređaji za loženje iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka i rafinerije iz stavka 1. podstavka 10. ovoga članka moraju posjedovati dozvolu izdanu po propisu kojim se uređuje izdavanje okolišne dozvole.

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. ASTM metode (u daljnjem tekstu: ASTM) su metode koje propisuje Američko društvo za ispitivanje i materijale u publikaciji koja sadrži definicije metoda i specifikacija za naftu te sredstava za podmazivanje u izdanju iz 1976.

2. ATA (engl. Actual Time of Arrival) je službeno stvarno vrijeme dolaska pomorskog objekta u luku ili na sidrište

3. benzin je isparivo mineralno ulje. To je tekuće naftno gorivo načinjeno od smjese lakohlapljivih ugljikovodika koje potpada pod tarifne oznake 2710 12 45 do 2710 12 49 kombinirane nomenklature. Namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu, koji se koristi za pogon cestovnih vozila

4. brod na vezu je pomorski objekt koji je sigurno privezan ili usidren u luci ili sidrištu luke dok ukrcava, odnosno iskrcava teret ili pruža smještaj, kad je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu, uključujući i vrijeme kad nije uključen u operacije s teretom

5. brodsko gorivo je svako tekuće naftno gorivo namijenjeno za uporabu ili koje je u uporabi na pomorskim objektima, uključujući goriva definirana u važećem izdanju norme HRN ISO 8217. Pojam obuhvaća i svako tekuće naftno gorivo koje je u uporabi na plovilima unutarnje plovidbe ili rekreacijskim plovilima definiranim prema propisima kojima se uređuju mjere za sprečavanje emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve te prema propisima kojima se uređuju rekreacijska plovila, kada ta plovila plove morem

6. brodsko dizelsko gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategoriju goriva DMB i DFB iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za ukupnu količinu sumpora

7. brodsko plinsko ulje je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva DMX, DMA, DMZ, DFA i DFZ iz tablice 1. HRN ISO 8217, osim sastavnice za ukupnu količinu sumpora

8. brodsko ostatno gorivo je svako brodsko gorivo kako je utvrđeno za kategorije goriva RMA, RMB, RMD, RME, RMG i RMK iz tablice 2. HRN ISO 8217 i koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 66.

9. CIMIS (engl. Croatian Integrated Maritime Information System) je Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav namijenjen za davanje informacija o pomorskim objektima

10. dizelsko gorivo je plinsko ulje koje potpada pod tarifnu oznaku 2710 19 43 i 2710 20 11 kombinirane nomenklature. Rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresijskim paljenjem, namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe

11. dostavnica brodskog goriva (BDN – engl. Bunker Delivery Note) je dokument kojeg izdaje dobavljač brodskog goriva koji sadrži sve podatke u skladu s Dodatkom V. Priloga VI. MARPOL konvencije, a koji se treba čuvati na brodu u periodu ne kraćem od tri (3) godine od dana krcanja goriva

12. granična vrijednost je najniža ili najviša dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, metilnih estera masnih kiselina (FAME) te najmanja i/ili najveća vrijednost značajki kvalitete tekućeg naftnog goriva

13. kontrolna područja emisija SOx ECA (engl. Sulphur Emission Control Area; u daljnjem tekstu: SECA područja) su morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije (u daljnjem tekstu: IMO) u Prilogu VI. MARPOL konvencije

14. loživo ulje je tekuće naftno gorivo izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 20. ovoga stavka i brodskoga goriva prema definiciji iz točke 5. ovoga stavka, koje potpada pod tarifnu oznaku 2710 19 51 do 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38 kombinirane nomenklature i koje, zbog svojih destilacijskih granica potpada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65 % obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema važećem izdanju norme HRN EN ISO 3405 (ekvivalent ASTM D 86 metoda). Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja

15. MARPOL konvencija (u daljnjem tekstu: MARPOL) je međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973. godine, preinačena protokolom iz 1978. godine, kako je izmijenjena i dopunjena

16. MEPC (engl. Marine Environment Protection Committee) je Odbor Međunarodne pomorske organizacije za zaštitu morskog okoliša

17. metoda smanjenja emisija je svaka oprema, materijal, uređaj ili aparat koji se ugradi u pomorski objekt ili drugi postupak, alternativno gorivo ili metoda postizanja sukladnosti koja se koristi kao alternativa brodskom gorivu s niskom količinom sumpora koja ispunjava zahtjeve navedene u ovoj Uredbi i koja se može potvrditi, kvantificirati i izvršiti

18. petrolej je tekuće naftno gorivo, koje potpada pod tarifnu oznaku 2710 19 25 kombinirane nomenklature, odnosno atmosferski destilat koji destilira između benzina i plinskog ulja, čije je destilacijsko područje obično između 150 i 300 °C te po potrebi obrađen može udovoljavati zahtjevima za razne uporabe

19. plinsko ulje namijenjeno za uporabu kod izvancestovnih pokretnih strojeva, traktora za poljoprivredu i šumarstvo, plovila unutarnje plovidbe i rekreacijskih plovila je tekuće naftno gorivo koja potpada pod tarifne oznake 2710 19 43 do 2710 19 46, 2710 20 11 do 2710 20 16 kombinirane nomenklature, namijenjeno za uporabu u motorima s kompresijskim paljenjem prema posebnom propisu kojim se uređuje homologacija

20. plinsko ulje za grijanje i slično je tekuće naftno gorivo (izuzimajući brodsko gorivo, dizelsko gorivo iz točke 10. ovoga stavka i goriva koja se koriste za izvancestovne pokretne strojeve, traktore za poljoprivredu i šumarstvo i plovila unutarnje plovidbe), koje potpada pod tarifne oznake 2710 19 29, 2710 19 47 i 2710 20 16 kombinirane nomenklature ili bilo koje drugo tekuće gorivo dobiveno od nafte, izuzimajući brodsko gorivo, kojeg se manje od 65 % obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i kod kojeg se najmanje 85 % obujma (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema važećem izdanju norme HRN EN ISO 3405 (ekvivalent ASTM D 86 metoda)

21. plovilo je svaki objekt unutarnje plovidbe namijenjen za plovidbu uključujući brodove, čamce, skele i plutajuća postrojenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama.

22. pomorski objekt je plovni objekt, plutajući objekt i nepomični odobalni objekt kako su definirani u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo.

23. pošiljka je određena količina tekućeg naftnog goriva koja se dostavlja autocisternom, vagon-cisternom, cjevovodom ili brodom od dobavljača do benzinske postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila i pomorskih objekata te skladišta nepokretnog izvora, postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila i pomorskih objekata te skladišta nepokretnog izvora

24. praćenje kvalitete je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva uzorkovanjem, laboratorijskom analizom i ocjenom kvalitete tekućeg naftnog goriva, u svrhu zaštite i poboljšanja kvalitete zraka

25. pravna ili fizička osoba koja upravlja pomorskim objektom je vlasnik, brodar, kompanija ili poslovođa u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorstvo i zakonom kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama

26. Prilog VI. MARPOL-a je prilog pod nazivom »Pravila za sprječavanje onečišćenja zraka s brodova« koji je protokolom iz 1997. godine dodan MARPOL-u

27. ratni brod je plovni objekt, uključujući podmornicu, koji je pod zapovjedništvom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a čija je posada vojna, odnosno podvrgnuta vojnoj disciplini i koji je dužan isticati vanjske znakove raspoznavanja ratnih brodova hrvatske državne pripadnosti kad god je potrebno da svoje svojstvo učini poznatim

28. stavljanje na tržište brodskoga goriva znači opskrbljivati ili činiti dostupnim trećim osobama, uz plaćanje ili bez naplate, brodsko gorivo za izgaranje na brodu bilo gdje unutar područja jurisdikcije Republike Hrvatske, a ono isključuje dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje brodska goriva za izvoz u teretnim spremnicima brodova

29. uređaj za loženje je svaka tehnička naprava u kojoj se obavlja oksidacija goriva kako bi se iskoristila na taj način dobivena toplina.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi u skladu su s pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti zraka (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. KVALITETA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Benzin

Članak 6.

Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina kojeg dobavljač stavlja na tržište Republike Hrvatske odnosno kojeg distributer stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja, moraju zadovoljavati propisane vrijednosti u skladu s tablicom I.1 Priloga I. ove Uredbe i važećim izdanjem norme HRN EN 228.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske može odlukom dozvoliti tijekom ljetnog razdoblja stavljanje na tržište Republike Hrvatske benzin koji sadrži bioetanol, s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para koja je određena u tablici I.1 Priloga I. ove Uredbe, pod uvjetom da je etanol koji se koristi biogorivo.

(2) Dozvoljeno odstupanje od granične vrijednosti tlaka para za benzin koji sadrži bioetanol je propisano u tablici II.1 Priloga II. ove Uredbe.

(3) Na temelju zahtjeva jednog ili više dobavljača za stavljanje na tržište Republike Hrvatske tijekom ljetnog razdoblja benzina koji sadrži bioetanol s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para određene u stavku 2. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) razmatra opravdanost zahtjeva i izrađuje prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zahtjev dobavljača iz stavka 3. ovoga članka uzima u obzir društveno-ekonomske probleme koji bi se izbjegli zahvaljujući povećanju tlaka para, uključujući i potrebe za tehničkim prilagodbama u kratkom roku, te posljedice povećanog tlaka para na okoliš i zdravlje i utjecaj na kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj i okolnim državama.

(5) Zahtjev dobavljača iz stavka 3. ovoga članka sadrži ocjenu utjecaja sa svim potrebnim podacima navedenim u Smjernicama Europske komisije.

(6) Trošak izrade ocjene snosi dobavljač pojedinačno ili više dobavljača zajedno ovisno o dostavljenom zahtjevu.

(7) Prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem razloga i roka na koje se izuzeće dozvoljava, dostavlja se na odobrenje Europskoj komisiji.

(8) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana primitka odobrenja Europske komisije, odnosno dana isteka roka od šest mjeseci od primitka prijedloga iz stavka 3. ovoga članka od strane Europske komisije.

(9) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Dizelsko gorivo

Članak 8.

(1) Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva kojeg dobavljač stavlja na tržište Republike Hrvatske odnosno kojeg distributer stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s kompresijskim paljenjem, moraju zadovoljavati propisane vrijednosti u skladu s tablicom III.1 Priloga III. ove Uredbe i važećim izdanjem norme HRN EN 590.

(2) Neovisno od propisane vrijednosti udjela FAME u dizelskom gorivu koje je u skladu s tablicom III.1 Priloga III. ove Uredbe, dobavljač i/ili distributer može staviti na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske dizelsko gorivo s količinom metilnih estera masnih kiselina (FAME) iznad 7 % (v/v) uz obvezu jasnog označavanja udjela FAME-a u takvom gorivu u skladu s odredbama članka 22. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Količina metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT) kao metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu na tržištu Republike Hrvatske ograničava se na najviše 2 mg mangana po litri.

(2) Određivanje količine metalnog aditiva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema zahtjevu važećih izdanja normi HRN EN 16135 i HRN EN 16136.

(3) Način označavanja benzina i dizelskih goriva koji sadrže metalne aditive propisan je člankom 22. ove Uredbe.

Petrolej, plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

Članak 10.

Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske propisane su u tablici IV.1 Priloga IV. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Granična vrijednost ukupne količine sumpora u plinskom ulju za grijanje koje se koristi na području Republike Hrvatske je najviše 0,1 % (m/m).

(2) Granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju za uporabu u izvancestovnim pokretnim strojevima (uključujući plovila unutarnje plovidbe), traktorima za poljoprivredu i šumarstvo i rekreacijskim plovilima na tržištu Republike Hrvatske je najviše 10 mg/kg.

(3) Iznimno, ako dođe do poremećaja u lancu opskrbe, radi njegova smanjenja, plinsko ulje iz stavka 2. ovoga članka može sadržavati do 20 mg/kg sumpora na mjestu konačne distribucije krajnjim korisnicima.

Članak 12.

Granična vrijednost količine sumpora u loživom ulju koje se koristi na području Republike Hrvatske je najviše 1,0 % (m/m).

Članak 13.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje se koristi na području Republike Hrvatske, odnosno koje koristi pravna ili fizička osoba koja upravlja pomorskim objektom koji plovi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, a koja ne pripadaju SECA područjima je najviše 0,50 % (m/m), osim za goriva na pomorskim objektima koji koriste metode smanjenja emisija iz članka 18. ove Uredbe u sustavu zatvorenog načina rada.

(2) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom dizelskom gorivu koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 0,50 % (m/m).

(3) Granična vrijednost količine sumpora u brodskim gorivima koje pravna ili fizička osoba koja upravlja pomorskim objektom na vezu u lukama ili sidrištima luka Republike Hrvatske koristi je najviše 0,10 % (m/m), omogućujući pri tom dovoljno vremena posadi da izvrši potrebnu izmjenu goriva u što kraćem vremenu nakon pristajanja ili sidrenja i što kraćem vremenu prije isplovljavanja ili odlaska sa sidrišta luke.

(4) Izmjena goriva iz stavka 3. ovoga članka mora biti zabilježena u brodskom dnevniku.

(5) Vrijeme potrebno za izvršenje izmjene goriva nakon pristajanja u lukama ili sidrenja na sidrištima luka Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga članka ne može biti dulje od 90 minuta nakon stvarnog vremena dolaska pomorskog objekta u luku ili na sidrište (ATA) kako je službeno navedeno u Hrvatskom integriranom pomorskom informacijskom sustavu (CIMIS) i zabilježeno u brodskom dnevniku.

(6) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na brodove u redovnim linijama koji se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe i brodove koji isključe sve motore za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju se električnom energijom s kopna.

(7) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom plinskom ulju koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 0,10% (m/m).

(8) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve pomorske objekte te plovila unutarnje plovidbe kada plove morem, bilo koje državne pripadnosti, uključujući i one čije je putovanje započelo izvan Europske unije, ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 3. ovoga članka i članka 14. ove Uredbe.

(9) Brodska goriva koja se koriste na području Republike Hrvatske, odnosno koje koristi pravna ili fizička osoba koja upravlja pomorskim objektom koji plovi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, moraju zadovoljiti standard koji propisuje vrijednost točke paljenja od najmanje 60,0 °C definirane u Poglavlju II-2, Dijelu B, Pravilu 4 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) 1974, kako je izmijenjena i dopunjena.

Članak 14.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom gorivu koje koristi pravna ili fizička osoba koja upravlja pomorskim objektom koji plovi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem te područjima isključivog gospodarskog pojasa i morskim područjima kontrole onečišćenja, a koja pripadaju SECA područjima je najviše 0,10 % (m/m).

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve pomorske objekte i plovila unutarnje plovidbe kada plove morem, bilo koje državne pripadnosti, uključujući i one čije je putovanje započelo izvan Europske unije.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na području Republike Hrvatske osim u slučaju njegova proglašenja SECA područjem od strane IMO-a i to 12 mjeseci od dana stupanja na snagu proglašenja.

(4) U slučaju proglašenja iz stavka 3. ovoga članka, Republika Hrvatska je odgovorna za provedbu odredbi iz stavka 1. ovoga članka za sve pomorske objekte i plovila unutarnje plovidbe kada plove morem pod zastavama bilo koje državne pripadnosti.

Članak 15.

(1) Zapovjednik kao predstavnik pravne ili fizičke osobe koja upravlja pomorskim objektom, obvezan je:

– posjedovati dostavnicu brodskog goriva (BDN) izdanu od strane dobavljača od kojeg je primio brodsko gorivo i sa potpisom kojim je potvrdio primitak dostavnice

– posjedovati pisani postupak operacije izmjene goriva

– unositi u brodske knjige podatke o nabavljenom brodskom gorivu i podatke o operacijama izmjene goriva i

– posjedovati zapečaćeni uzorak brodskoga goriva zaprimljen od dobavljača koji sadrži sve podatke u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a

– nadležnom inspekcijskom tijelu omogućiti utvrđivanje kvalitete brodskog goriva na siguran način, sukladno članku 28. ove Uredbe.

(2) Pomorski objekti, osim brodova i ostalih pomorskih objekata za gospodarsku namjenu bruto tonaže 400 i više, nisu dužni udovoljavati odredbama iz stavka 1. ovoga članka, već za svaki pojedini slučaj opskrbe navedenim gorivom posjedovati prateću dokumentaciju iz članka 24. ove Uredbe iz koje je vidljivo o kojoj vrsti i kvaliteti brodskog goriva se radi te isto evidentirati u brodskim knjigama.

(3) Od primjene odredbi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u potpunosti se izuzimaju jahte za osobne potrebe i sve brodice.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, ukoliko predstavnik pomorskog objekta to izričito zatraži, dostavljač brodskog goriva je pomorskom objektu dužan izdati dostavnicu brodskog goriva (BDN) iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku te tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo nastoje osigurati dostupnost brodskih goriva koja su u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo u skladu s pravilom 18. Priloga VI. MARPOLA-a vodi evidenciju o dobavljačima brodskih goriva koja su u skladu s odredbama ove Uredbe na području Republike Hrvatske te obavješćuje Europsku komisiju o dostupnosti takvih brodskih goriva u lukama i terminalima Republike Hrvatske, na lučkom području i izvan lučkog područja s plovnih ili plutajućih objekata uz udovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija.

(3) Evidenciju iz stavka 2 ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo dostavlja Ministarstvu u okviru godišnjeg izvješća iz članka 29. stavka 4. ove Uredbe ili češće po potrebi.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo i Ministarstvo objavljuju evidenciju iz stavka 2. ovoga članka na vlastitim mrežnim stranicama.

Članak 17.

(1) Ako pomorski objekt koristi brodsko gorivo koje nije u skladu s ovom Uredbom, zapovjednik pomorskog objekta, kao predstavnik pravne ili fizičke osobe koja upravlja pomorskim objektom, obvezan je prije dolaska u luku o tome obavijestiti nadležno tijelo za pomorstvo te omogućiti:

– predočenje evidencije postupaka koji su poduzeti u pokušaju postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom i

– predočenje dokaza da je pomorski objekt pokušao kupiti brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom i planom plovidbe pomorskog objekta i, ako gorivo nije bilo dostupno tamo gdje je to planirano, da je pokušao locirati alternativne izvore takvih brodskih goriva te da, unatoč najvećim naporima da se nabavi brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom, takvo brodsko gorivo nije bilo moguće kupiti.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo od pomorskog objekta ne zahtijeva da u svrhu postizanja sukladnosti s propisanom kvalitetom odstupi od predviđene plovidbe ili neopravdano odgodi plovidbu.

(3) Ako pomorski objekt ne može kupiti brodsko gorivo koje je u skladu s ovom Uredbom, o tome obavješćuje svoju državu pod čijom zastavom plovi i nadležno tijelo u luci odredišta.

(4) Kada pomorski objekt predoči dokaze o nedostupnosti brodskih goriva koja su u skladu s ovom Uredbom, tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo o tome obavješćuje Europsku komisiju i Ministarstvo.

Metode smanjenja emisija pomorskih objekata, odobravanje metoda smanjenja emisija za korištenje na pomorskim objektima hrvatske državne pripadnosti te ispitivanje novih metoda smanjenja emisija

Članak 18.

(1) Republika Hrvatska u svojim lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru te morskim područjima u kojima ostvaruje suverena prava i jurisdikciju omogućuje uporabu metoda smanjenja emisija pomorskim objektima bilo koje državne pripadnosti kao alternativu korištenju brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve odredbi iz članaka 13. i 14. ove Uredbe.

(2) Pomorski objekti koji koriste metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju kontinuirano postizati smanjenje emisija sumporovog dioksida koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno korištenjem brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 13. i 14. ove Uredbe.

(3) Istovrijedne vrijednosti emisija iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se u skladu s vrijednostima navedenim u tablici V.1 Priloga V. ove Uredbe.

(4) Prilikom korištenja metoda smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka u lukama i sidrištima kao i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda, teritorijalnom moru te morskim područjima u kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, pomorski objekti ne smiju koristiti takve sustave u otvorenom načinu rada te ne smiju ispuštati tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu.

(5) U cilju smanjenja emisija, pomorski objekti na vezu u lukama mogu koristiti sustave napajanja električnom energijom s kopna.

(6) Metode smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s kriterijima koji su utvrđeni instrumentima iz tablice VI.1 Priloga VI. ove Uredbe.

Članak 19.

(1) Metode smanjenja emisija iz područja propisa o pomorskoj opremi i statutarnoj certifikaciji pomorskih brodova, odobravaju se u skladu s tim propisom.

(2) Metode smanjenja emisija koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka odobravaju se u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29. 11. 2002.), vodeći računa o:

– Smjernicama IMO Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) za sustave za pročišćavanje ispušnih plinova kako su izmijenjene i dopunjene

– rezultatima svih ispitivanja provedenih na temelju članka 20. ove Uredbe

– učincima na okoliš, uključujući ostvarivo smanjenje emisija, i utjecajima na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima i

– izvedivosti praćenja i provjere.

Članak 20.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo uz suglasnost Ministarstva te, ako je to potrebno, u suradnji i s drugim državama članicama Europske unije, može odobriti ispitivanje metoda smanjenja emisija na pomorskim objektima hrvatske državne pripadnosti ili pomorskim objektima u morskim područjima pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.

(2) Tijekom ispitivanja iz stavka 1. ovog članka nije obvezno korištenje brodskih goriva koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 13. i 14. ove Uredbe, za pomorske objekte, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Europska komisija i svaka dotična država luke moraju biti pismenim putem obaviještene o tim ispitivanjima najmanje šest mjeseci prije njihovog početka

– dozvole za ispitivanja ne vrijede duže od 18 mjeseci

– svi uključeni pomorski objekti moraju imati ugrađenu opremu za kontinuirano praćenje emisija ispušnih plinova koja je zaštićena od neovlaštenih zahvata te je moraju koristiti tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja

– svi uključeni pomorski objekti moraju postići smanjenje emisija koje je barem jednako smanjenju koje bi bilo ostvareno poštivanjem graničnih vrijednosti količine sumpora u gorivima koje su propisane odredbama ove Uredbe

– svi uključeni pomorski objekti moraju raspolagati pravilnim sustavima gospodarenja otpadom za sav otpad koji nastaje uporabom metoda smanjenja emisija tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja

– provodi se ocjena utjecaja na morski okoliš, posebno na ekosustave u zatvorenim lukama, pristaništima i estuarijima tijekom cjelokupnog trajanja ispitivanja i

– svi rezultati ispitivanja moraju se dostaviti Europskoj komisiji i javno objaviti u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka ispitivanja.

Članak 21.

(1) Ako na tržištu uslijed izvanrednog događaja dođe do poremećaja u opskrbi sirovom naftom ili tekućim naftnim gorivima čije su granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete utvrđene ovom Uredbom, dobavljač o tome obavještava Ministarstvo.

(2) Obavijest dobavljača iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o količini i vrsti tekućih naftnih goriva

– podatke o odstupanju od graničnih vrijednosti pojedinih sastavnica i značajki kvalitete propisane ovom Uredbom

– informacije o problemima u opskrbi tekućih naftnih goriva

(3) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o informacijama iz stavka 2. ovoga članka te izrađuje prijedlog kojim se od Europske komisije traži dopuštenje za stavljanje tekućih naftnih goriva na tržište Republike Hrvatske čije granične vrijednosti pojedinih sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe i to za razdoblje najviše do šest mjeseci.

(4) O odluci Europske komisije o prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo obavještava dobavljača.

(5) Ministarstvo može o prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka i odluci Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti i Vijeće Europske unije koje također donosi odluku.

(6) Dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske tekuća naftna goriva čije granične vrijednosti pojedinih sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, ako je odlukom Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka ili odlukom Vijeća Europske unije iz stavka 5. ovoga članka to dozvoljeno te je o toj odluci Ministarstvo obavijestilo dobavljača.

Označavanje benzina i dizelskoga goriva na benzinskim postajama i informiranje potrošača

Članak 22.

(1) Dobavljač i/ili distributer benzina i dizelskog goriva obvezan je osigurati da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o količini biogoriva i metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu.

(2) Dobavljač i/ili distributer iz stavka 1. ovoga članka obvezan je osigurati da je mjerni uređaj za prodaju goriva označen u skladu s odredbama važećih izdanja normi HRN EN 228 i HRN EN 590 na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo dostupno potrošačima.

(3) Dobavljač i/ili distributer benzina i dizelskog goriva obvezan je dodatno osigurati da je na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo s metalnim aditivima dostupno potrošačima, istaknuta naljepnica s tekstom: »Sadržava metalne aditive«.

(4) Naljepnica iz stavka 3. ovoga članka se pričvršćuje na mjesto na kojem se prikazuje informacija o vrsti goriva, u jasno vidljivom položaju, te je takvih dimenzija i sadrži slova takve veličine da je jasno vidljiva i lako čitljiva.

Način utvrđivanja kvalitete tekućih naftnih goriva

Članak 23.

(1) Utvrđivanje kvalitete tekućih naftnih goriva određene ovom Uredbom obavlja se na temelju izvršenog uzorkovanja goriva i laboratorijskom analizom, primjenom važećih analitičkih metoda ispitivanja propisanih u tablici VII.1 Priloga VII. ove Uredbe.

(2) Laboratorijsku analizu iz stavka 1. ovoga članka obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Uzorkovanje tekućih naftnih goriva koja su stavljena na tržište i ocjenu laboratorijske analize obavlja neovisno inspekcijsko tijelo vrste A, akreditirano prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020.

Članak 24.

(1) Tekuća naftna goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske moraju biti popraćena izjavom dobavljača kojom se garantira sukladnost s propisanim graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom.

(2) Izjava dobavljača iz stavka 1. ovoga članka dio je dokumentacije koja prati pošiljku tekućih naftnih goriva, ne mora biti zasebni dokument i daje se na temelju laboratorijske analize tekućeg naftnog goriva koju obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Izvješće o laboratorijskoj analizi iz stavka 2. ovoga članka koja je izdano u trećim državama, mora biti sastavni dio dokumentacije koja prati pošiljku tekućih naftnih goriva te se dodatno prilaže i potvrda o provjeri tog izvješća od strane neovisnog inspekcijskog tijela vrste A, akreditiranog prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020.

(4) Osim izjave iz stavka 1. ovoga članka, dobavljač je u skladu s Pravilom 18. Priloga VI. MARPOL-a uz pošiljku brodskog goriva namijenjenog za korištenje na pomorskim objektima za gospodarsku namjenu bruto tonaže 400 i više obvezan izdati i dostavnicu brodskog goriva (BDN).

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, kada predstavnik pomorskog objekta to izričito zatraži, dobavljač je sukladno članku 15. stavku 4. ove Uredbe uz pošiljku brodskog goriva obvezan izdati dostavnicu brodskog goriva (BDN) bez obzira na namjenu i bruto tonažu pomorskog objekta za čije korištenje je pošiljka namijenjena.

(6) Dobavljač je uz pošiljku brodskog goriva za pomorske objekte iz stavka 4. ovoga članka obvezan osigurati zapečaćeni uzorak goriva (dalje u tekstu: MARPOL uzorak) koji sadrži sve podatke u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a i analiza količine sumpora u tom gorivu.

(7) Izjava dobavljača iz stavka 1. ovoga članka sadrži obvezni tekst i podatke navedene u Prilogu VIII. ove Uredbe.

(8) Obrazac dostavnice brodskog goriva (BDN) iz stavka 4. ovoga članka s podacima koje mora sadržavati navedeni su u Prilogu IX. ove Uredbe.

(9) Izjava dobavljača iz stavka 1. ovoga članka u izvorniku i preslici te izvješće o laboratorijskoj analizi iz stavka 2. ovoga članka moraju se čuvati dvije godine od dana izdavanja.

(10) Dostavnica brodskog goriva (BDN) iz stavka 4. ovoga članka u izvorniku i/ili preslici te izvješće o laboratorijskoj analizi moraju se čuvati tri godine od dana izdavanja.

Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva

Članak 25.

Dobavljač i/ili distributer je obvezan osigurati praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva koje je stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 26.

(1) Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva iz članka 25. ove Uredbe dobavljač i/ili distributer provodi u skladu s godišnjim Programom praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program praćenja TNG).

(2) Program praćenja TNG sadrži:

1. sastavnice i značajke kvalitete tekućih naftnih goriva koja se ispituju

2. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, skladišta i cisterne za prijevoz goriva

3. broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva koja se ispituju po lokacijama

4. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač i/ili distributer stavio na tržište Republike Hrvatske

5. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva.

(3) Ministarstvo izrađuje Program praćenja TNG u skladu s važećim europskim standardom.

(4) Programom praćenja TNG Ministarstvo može urediti obvezu praćenja i drugih sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva osim propisanih u Prilozima I. i III. ove Uredbe.

(5) Program se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 27.

(1) Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa praćenja TNG može obavljati neovisno inspekcijsko tijelo vrste A koje je akreditirano prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020.

(2) Uzorkovanje tekućega naftnoga goriva iz stavka 1. ovoga članka na skladištu, pomorskom objektu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema zahtjevu važećih izdanja normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama i komercijalnim istakačima goriva prema zahtjevu važećeg izdanja norme HRN EN 14275.

(3) Laboratorijsku analizu tekućih naftnih goriva za potrebe Programa praćenja TNG obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(4) Sastavnice i značajke kvalitete tekućih naftnih goriva koje se nalaze na izvješću o rezultatima laboratorijske analize za potrebe Programa praćenja TNG, ispitane su primjenom akreditiranih analitičkih metoda ispitivanja propisanih u tablici VII.1 Priloga VII. ove Uredbe.

Članak 28.

(1) Za potrebe uzorkovanja, analize i nadzora brodskih goriva koja se koriste na pomorskim objektima, uz propisani način uzorkovanja iz članka 27. stavka 2. ove Uredbe i propisani način obavljanja laboratorijske analize iz članka 27. stavka 3. ove Uredbe, dodatno se upotrebljavaju i sljedeći načini:

a) nadzor i provjera u primjerenom opsegu, sljedećih isprava, zapisa i knjiga: Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja zraka i dodatak, Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja zraka za stroj, Knjiga o uljima Dio I., Dostavnica brodskog goriva (BDN), Brodski dnevnik, Dnevnik stroja, Procedura za izmjenu vrste brodskog goriva koje se koristi i zapisi o istoj, Zapisi o sondiranju spremnika goriva, Planovi brodskih cjevovoda, Zapisi o kapacitetu i stanju brodskih spremnika goriva, i

(b) prema potrebi, sljedeći načini uzorkovanja i analize:

– uzorkovanje brodskoga goriva dok se doprema na pomorske objekte, u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a i analiza količine sumpora u tom gorivu ili

– uzorkovanje i analiza količine sumpora u brodskom gorivu na reprezentativnom mjestu u spremnicima i sustavu goriva te u zapečaćenim MARPOL uzorcima brodskog goriva na pomorskim objektima koji sadrže sve podatke u skladu sa Smjernicama za uzorkovanje brodskih goriva u svrhu utvrđivanja sukladnosti s revidiranim Prilogom VI. MARPOL-a od 17. srpnja 2009. na temelju Rezolucije 182(59) Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) IMO-a.

(2) Učestalost uzorkovanja brodskih goriva koja se koriste na pomorskom objektu ili pri njihovu dostavljanju pomorskim objektima kao i dodatno određivanje pravila o metodama uzorkovanja definira se i provodi u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/253 od 16. veljače 2015. o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu s Direktivom Vijeća 1999/32/EZ za sadržaj sumpora u brodskim gorivima (SL L 41, 17. 2. 2015.) (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka 2015/253).

(3) Ministarstvo osigurava provedbu uzorkovanja i analize brodskih goriva koja su definirana i provode se u skladu s Provedbenom odlukom 2015/253.

(4) Određivanje ukupne količine sumpora u brodskom gorivu provodi se prema zahtjevu važećeg izdanja norme HRN EN ISO 8754 ili HRN EN ISO 14596, dok se za određivanje sumpora u brodskom gorivu koje sadrži biogorivo preporuča provedba sukladno važećem izdanju norme HRN ISO 8217 i primjenom važećih izdanja analitičkih metoda ispitivanja propisanih u tablici VII.1 Priloga VII. ove Uredbe.

(5) S ciljem utvrđivanja je li brodsko gorivo koje je dostavljeno i koje se koristi na pomorskim objektima u skladu s graničnim vrijednostima sumpora propisanih odredbama članaka 13. i 14. ove Uredbe, mora se koristiti postupak provjere goriva iz Dodatka VI. Priloga VI. MARPOL-a.

Obveze, rokovi i način izvješćivanja

Članak 29.

(1) Dobavljači i/ili distributeri su obvezni voditi evidenciju o količini svih tekućih naftnih goriva iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe stavljenih na tržište Republike Hrvatske i podatke o obavljenim ispitivanjima tekućih naftnih goriva prema Programu praćenja TNG.

(2) Dobavljači i/ili distributeri su obvezni do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu podatke iz stavka 1. ovoga članka koristeći elektroničku programsku opremu Ministarstva koja sadrži formate i protokole te omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Formati iz stavka 2. ovoga članka koji se koriste za dostavu podataka za benzin i dizelsko gorivo su izrađeni i sadrže podatke u skladu s Odlukom Komisije 2002/159/EZ od 18. veljače 2002. o zajedničkom obrascu za podnošenje sažetih prikaza podataka o kakvoći nacionalnoga goriva (SL L 53, 23. 2. 2002.).

(4) Ministarstvo dodjeljuje dobavljaču i/ili distributeru korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi iz stavka 2. ovoga članka putem koje dobavljačima i/ili distributerima izdaje i potvrdu o primitku podataka.

(5) Dobavljači i/ili distributeri su obvezni redovno ažurirati sve izmjene dostavljenih podataka putem programske opreme Ministarstva.

Članak 30.

(1) Ministarstvo izrađuje godišnje izvješće na temelju prikupljenih podataka iz članka 29. ove Uredbe do 30. listopada tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće o prikupljenim podacima za benzin i dizelsko gorivo iz članka 29. ove Uredbe, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji do 31. kolovoza tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Izvješće o prikupljenim podacima za plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva iz članka 29. ove Uredbe, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Izvješće s prikupljenim podacima o sukladnosti sa standardima za ukupnu količinu sumpora u brodskim gorivima koja se koriste na pomorskom objektu i dodatnim informacijama o provedbi nadzora definira se i provodi u skladu s Provedbenom odlukom 2015/253.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 31.

Prilozi I. do IX. tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (»Narodne novine«, broj 57/17.).

Članak 33.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/45

Urbroj: 50301-05/27-21-3

Zagreb, 2. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Tablica I.1     Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja

Sastavnica i značajka kvalitete(l)JedinicaGranične
vrijednosti (2)
najniženajviše
istraživački oktanski broj, IOB95,0
motorni oktanski broj, MOB85,0
tlak para, ljetno razdoblje(3)kPa60,0
destilacija:
– % predestiliranoga do 100 °C% (v/v)46,0
– % predestiliranoga do 150 °C% (v/v)75,0
količina ugljikovodika:
– olefini% (v/v)18,0
– aromati% (v/v)35,0
– benzen% (v/v)1,00
količina kisika% (m/m)3,7
oksigenati:
– metanol% (v/v)3,0
– etanol (mogu biti potrebni stabilizatori)(4)% (v/v)10,0
– izo-propilni alkohol% (v/v)12,0
– terc-butilni alkohol% (v/v)15,0
– izo-butilni alkohol% (v/v)15,0
– eteri s 5 ili više atoma ugljika po molekuli% (v/v)22,0
– ostali oksigenati(5)% (v/v)15,0
količina ukupnog sumporamg/kg10,0
količina olovamg/L5,0


(1) Primjenjivat će se analitičke metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 228. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u tablici VII.1. Priloga VII. ove Uredbe ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 228 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja niza normi HRN EN ISO 4259, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima niza normi HRN EN ISO 4259.

(3) Ljetno razdoblje počinje najkasnije 1. svibnja i završava najranije 30. rujna.

(4) Kada se upotrebljava kao komponenta za namješavanje, etanol mora odgovarati zahtjevima važećeg izdanja norme HRN EN 15376.

(5) Ostali mono-alkoholi i eteri s krajem destilacije ne višim od propisanog u važećem izdanju norme HRN EN 228.

Napomene:

− Dozvoljava se dodavanje ostalih biokomponenti ukoliko benzin s dodatkom istih zadovoljava zahtjeve HRN EN 228.

− Dozvoljava se dodavanje biokomponenti dobivenih su-proizvodnjom obnovljivih sirovina* pod uvjetom da benzin s dodatkom biokomponente zadovoljava zahtjeve HRN EN 228.

* sirovine za proizvodnju biogoriva su definirane propisom koji regulira korištenje biogoriva u prijevozu

PRILOG II.

Tablica II.1     Dopušteno odstupanje tlaka para za benzin koji sadržava bioetanol

Količina bioetanola% (v/v)Dopušteno odstupanje tlaka para (kPa)(1) (2)
00
1,03,7
2,06,0
3,07,2
4,07,8
5,08,0
6,08,0
7,07,9
8,07,9
9,07,8
10,07,8

(1) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja niza normi HRN EN ISO 4259, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima niza normi HRN EN ISO 4259.

(2) Tlak para određuje se sukladno važećem izdanju norme HRN EN 13016-1, prema postupku za posudu obujma od 1000 mL.

Za pravilno uzorkovanje vezano uz određivanje sukladnosti tlaka para mora se primijeniti važeće izdanje norme HRN EN 14275.

Napomena:

– Odstupanje tlaka para za količinu bioetanola između propisanih vrijednosti u tablici II.1 utvrđuje se linearnom interpolacijom vrijednosti količine bioetanola neposredno iznad i neposredno ispod vrijednosti količine bioetanola.

PRILOG III.

Tablica III.1     Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s kompresijskim paljenjem

Sastavnica i značajka kvalitete(l)JedinicaGranične
vrijednosti(2)
najniženajviše
cetanski broj51,0
gustoća pri 15 °Ckg/m3845,0
destilacija:
– 95 % (v/v) predestiliranoga do:°C360,0
količina policikličkih aromatskih ugljikovodika% (m/m)8,0
količina ukupnog sumporamg/kg10,0
količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)(3)% (v/v)7,0
točka filtrabilnosti (CFPP) za razdoblje:°C
– od 16. 4. do 30. 9.0
– od 1. 10. do 15. 11. – 10
– od 1. 3. do 15. 4. – 10
– od 16. 11. do 29. 2. – 15

(1) Primjenjivat će se ispitne metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 590. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u tablici VII.1. Priloga VII. ove Uredbe ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao i norme ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 590 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u tablici su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primjenjuju se važeća izdanja niza normi HRN EN ISO 4259, a kod određivanja najmanje dozvoljene vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećim izdanjima niza normi HRN EN ISO 4259.

(3) Fizikalno-kemijska svojstva FAME-a su u skladu sa važećim izdanjem norme HRN EN 14214, dok namiješani FAME i dizelsko gorivo moraju biti u skladu sa važećim izdanjem norme HRN EN 590.

Napomene:

– Granične vrijednosti količine FAME-a ne odnose se na ostale biokomponente, čije je dodavanje dozvoljeno uz uvjet da dizelsko gorivo s dodatkom biokomponente zadovoljava zahtjeve HRN EN 590.

– Dozvoljava se dodavanje biokomponenti dobivenih su-proizvodnjom obnovljivih sirovina* u rafinerijskim postrojenjima, pod uvjetom da dizelsko gorivo s biokomponentom zadovoljava zahtjeve HRN EN 590.

* sirovine za proizvodnju biogoriva su definirane posebnim propisom koji regulira korištenje biogoriva u prijevozu

PRILOG IV.

Tablica IV.1     Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske

SastavnicaJedinicaGranična vrijednost, najviše
Količina ukupnog sumpora% (m/m)0,04
Količina aromata% (m/m)1,0

PRILOG V.

Tablica V.1     Istovrijedne vrijednosti emisija za metode smanjenja emisija u skladu s člankom 18. stavkom 2. ove Uredbe

Granične vrijednosti sumpora i odgovarajuće vrijednosti emisija u brodskim gorivima u skladu s odredbama članaka 13. i 14. ove Uredbe i pravila 14.1. i 14.4. Priloga VI. MARPOL-a.

Količina sumpora u brodskim gorivima % (m/m)Omjer emisija SO2 (ppm)/CO2% (v/v)
3,50151,7
1,5065,0
1,0043,3
0,5021,7
0,104,3

Napomene:

– Granične vrijednosti omjera emisija vrijede samo pri korištenju destilatnog goriva ili loživog ulja dobivenog iz nafte.

– U opravdanim slučajevima kada je koncentracija CO2 smanjena uređajem za čišćenje ispušnih plinova (EGC), koncentracija CO2 može se izmjeriti na ulazu u uređaj, pod uvjetom da je ispravnost takve metodologije moguće jasno dokazati.

PRILOG VI.

Tablica VI.1     Kriteriji za korištenje metoda smanjenja emisija u skladu s člankom 18. stavkom 6. ove Uredbe

Metode smanjenja emisija iz članka 18. ove Uredbe moraju biti u skladu barem s kriterijima iz sljedećih instrumenata, kada je to primjenljivo.

Metoda smanjenja emisijaKriteriji za korištenje
Mješavina brodskoga goriva i isparenog plinaOdluka Komisije 2010/769/EU od 13. prosinca 2010. o uspostavi kriterija za prijevoznike ukapljenog prirodnog plina u vezi s uporabom tehnoloških metoda umjesto brodskih goriva s niskim udjelom sumpora u skladu sa zahtjevima iz članka 4.b Direktive Vijeća 1999/32/EZ o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima, kako je izmijenjena Direktivom 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 328, 14. 12. 2010., str. 15.).
Sustavi za čišćenje ispušnih plinova

Smjernice IMO Odbora za zaštitu pomorskog okoliša (MEPC) za sustave za pročišćavanje ispušnih plinova koje su utvrđene Rezolucijom 184(59) od 17. srpnja 2009., kako su izmijenjene i dopunjene (u daljnjem tekstu: Smjernice MEPC za EGCS).

Voda za ispiranje iz sustava za čišćenje ispušnih plinova koji koriste kemikalije, aditive, preparate i kemikalije pripremljene in situ iz točke 10.1.6.1 Smjernica MEPC za EGCS ne ispušta se u more, uključujući zatvorene luke, pristaništa i estuarije, osim ako brodar dokaže da ispuštanje takve vode za ispiranje nema značajnih negativnih učinaka, i ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Ako je korištena kemikalija natrijev hidroksid, dovoljno je da voda za ispiranje ispunjava kriterije utvrđene u Smjernicama MEPC za EGCS te da njezin pH ne prelazi 8,0.

Biogoriva

Korištenje biogoriva utvrđenih posebnim propisima koji reguliraju korištenje biogoriva u prijevozu.

Mješavine biogoriva i brodskih goriva moraju biti u skladu sa standardima emisija sumpora utvrđenih odredbama članka 13. stavaka 1. i 3., te članka 14. stavka 1. ove Uredbe.


PRILOG VII.

Tablica VII.1 Analitičke metode ispitivanja*

Benzin
• istraživački oktanski broj(1)

HRN EN ISO 5164

ASTM D 2699

• motorni oktanski broj(2)

HRN EN ISO 5163

ASTM D 2700

• tlak para

HRN EN 13016-1

ASTM D 5191

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina ugljikovodika:(3)

– olefini

– aromati

HRN EN 15553

HRN EN ISO 22854

ASTM D 1319

• količina benzena(4)

HRN EN 238

HRN EN 12177

HRN EN ISO 22854

ASTM D 4053

• količina kisika(5)

• količina oksigenata(6) (7)

HRN EN 1601

HRN EN ISO 22854

HRN EN 13132

ASTM D 4815

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 13032

ASTM D 5453

• količina olova

HRN EN 237

HRN EN 13723

• količina mangana

HRN EN 16135

HRN EN 16136

Dizelsko gorivo
• cetanski broj(8)

HRN EN ISO 5165

HRN EN 15195

HRN EN 16144

HRN EN 16715

ASTM D 613

• gustoća pri 15 °C(9)

HRN EN ISO 3675

HRN EN ISO 12185

ASTM D 1298

ASTM D 4052

• destilacija(10)

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina policikličkih aromatskih ugljikovodikaHRN EN 12916
• količina ukupnog sumpora: do najviše 10 mg/kg(11)

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 13032

ASTM D 5453

• količina manganaHRN EN 16576
• količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)HRN EN 14078
• točka filtrabilnosti (CFPP)(12)HRN EN 116
Petrolej
• količina ukupnog sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596(13)

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina aromataHRN EN 12916
Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva
• količina ukupnog sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596(13)

HRN EN ISO 20846

ASTM D 2622

ASTM D 4294* U slučaju spora glede interpretacije rezultata primjenjuju se postupci za rješavanje spora opisani u važećim izdanjima niza normi HRN EN ISO 4259, a prikazivanje rezultata mjerenja mora se temeljiti na preciznosti metode ispitivanja.

(1) U slučaju spora glede istraživačkog oktanskog broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5164.

(2) U slučaju spora glede motornog oktanskog broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5163.

(3) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine po vrsti ugljikovodika primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 22854.

(4) U slučaju spora glede količine benzena norma HRN EN 238 nije prikladna u arbitražnom postupku.

(5) U slučaju spora glede količine kisika važeće izdanje norme HRN EN 13132 nije prikladno u arbitražnom postupku.

(6) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine oksigenata primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 22854.

(7) U slučaju spora glede količine metanola primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN 1601. Važeće izdanje norme HRN EN 1601 primjenljivo je na uzorke koji sadržavaju >15 % (v/v) etera i kojima se razrjeđivanjem snižava količina etera na vrijednost ispod 15 % (v/v).

(8) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja cetanskoga broja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 5165.

(9) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 12185.

(10) U slučaju spora glede destilacije primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 3405.

(11) U slučaju spora glede ukupne količine sumpora primjenjuje se važeće izdanje normi HRN EN ISO 20846 ili HRN EN ISO 20884.

(12) U slučaju spora glede točke filtrabilnosti (CFPP) primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN 116.

(13) U slučaju spora glede određivanja količine sumpora u petroleju i loživom ulju mora se primijeniti važeće izdanje norme HRN EN ISO 14596.

PRILOG VIII.

IZJAVA DOBAVLJAČA,
U SKLADU S ČLANKOM 24. STAVKOM 7. OVE UREDBE

Tekstualno:

»S potpunom odgovornošću izjavljujemo da su vrijednosti i značajke kvalitete tekućeg naftnog goriva za koju se daje ova Izjava, sukladne zahtjevima propisanima u važećoj Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva te da je ispitivanje izvedeno po analitičkim metodama propisanima u važećoj Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva. Izjava se daje na temelju rezultata laboratorijske analize broj (1) ____, odnosno ocjeni laboratorijske analize broj (2) _____ pri uvozu tekućih naftnih goriva iz trećih zemalja.

Upute za ispunjavanje:

(1) navesti identifikacijski broj laboratorijske analize koju je obvezno proveo laboratorij akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025

(2) navesti broj ocjene laboratorijske analize koju je obvezno izdalo inspekcijsko tijelo A vrste akreditirano prema zahtjevu HRN EN ISO/IEC 17020 i to samo u slučaju kada je izvješće o laboratorijskoj analizi izdano u trećim državama«

PRILOG IX.

DOSTAVNICA BRODSKOG GORIVA / BUNKER DELIVERY NOTE,
U SKLADU S ČLANKOM 24. STAVKOM 8. OVE UREDBE

I. Informacije koje moraju biti uključene u dostavnicu brodskog goriva (Pravilo 18., Dodatak V) / Information to be included in the Bunker delivery note (Regulation 18.5 APPENDIX V):

1. Ime broda / Name of receiving ship

2. IMO broj / IMO Number

2. Luka / Port

3. Datum isporuke / Date of commencement of delivery

4. Ime, adresa i telefonski broj dobavljača brodskog goriva / Name, address, and telephone number of marine fuel oil supplier

5. Naziv(i) proizvoda / Product name(s)

6. Količina u tonama / Quantity in metric tons

7. Gustoća na 15 °C (kg/m³) / Density at 15°C (kg/m³)*

* Ispitivanje se provodi u skladu s važećom normom ISO 3675 ili ISO 12185 / Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 3675 or ISO 12185.

8. Sadržaj sumpora (%m/m) / Sulphur content (%m/m)**

** Ispitivanje se provodi u skladu s važećom normom HRN EN ISO 8754 ili 14596 / Fuel oil shall be tested in accordance with ISO 8754 or ISO 14596.

9. Izjava od strane dobavljača brodskog goriva da je isporučeno brodsko gorivo u skladu s Pravilom 18.3 Priloga VI. MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, i to: ./ A declaration signed and certified by the fuel oil supplier’s representative that the fuel oil supplied is in conformity with regulation 18.3 of Annex VI, MARPOL Convention, as amended, and that:

– da sadržaj sumpora u gorivu koje se isporučuje ne prelazi vrijednosti navedene u Pravilu 14.1, Priloga VI, MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena / that the sulphur content of the fuel oil supplied does not exceed the limit value given by regulation 14.1, of Annex VI, MARPOL Convention, as amended.

– da sadržaj sumpora u gorivu koje se isporučuje ne prelazi vrijednosti navedene u Pravilu 14.4, Priloga VI, MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, ili : / that the sulphur content of the fuel oil supplied does not exceed the limit value given by regulation 14.4 of Annex VI, MARPOL Convention, as amended,or:

– da je dobavljač isporučio brodsko gorivo s graničnom vrijednosti od ______(%m/m), a po obavijesti kupca u kojem navodi da će gorivo koristiti: / a declaration by the supplier that it has delivered fuel with specified limit value of _____ (% m/m), on the basis of the puchaser’s notification that the fuel is intended to be used:

1. u kombinaciji s jednakovrijednim načinom postizanja sukladnosti u skladu s Pravilom 4, Priloga VI, MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, ili / in combination with an equivalent means of compliance in accordance with regulation 4 of Annex VI, MARPOL, as amended; or

2. ili je predmet izuzeća za brod koji provodi ispitivanja tehnologija smanjenja emisija sumpor oksida u skladu s Pravilom 3.2, Priloga VI, MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena / or is subject to a relevant exemption for a ship to conduct trials for sulphur oxides emission reduction and control technology research in accordance with regulation 3.2 of Annex VI, MARPOL Convention, as amended.

10. Izjavu popunjava predstavnik dobavljača brodskog goriva označavajući pripadajuću opciju znakom x. / The declaration shall be completed by the fuel oil supplier’s representative by marking the applicable box(es) with a cross (x).

II. OBRAZAC dostavnice brodskog goriva:

(zaglavlje dobavljača)

(naziv)

(adresa)

(telefon)

(email)

BUNKER DELIVERY NOTE

Dostavnica brodskog goriva