Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

NN 131/2021 (3.12.2021.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2198

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za unutarnju reviziju

3. Glavno tajništvo

4. Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina

5. Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije

6. Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

7. Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju

8. Zavod za prostorni razvoj

9. Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama

10. Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra obavlja stručne i administrativne poslove za ministra i državne tajnike; priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar; izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju; kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja poslove multilateralne i bilateralne međunarodne suradnje Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu; sudjeluje u pripremi protokolarnih obveza i putovanja ministra i državnih tajnika i koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; koordinira poslove medijske prezentacije Ministarstva; sudjeluje u koordiniranju poslova vezanih uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, državnih tajnika i ravnatelja; obavlja poslove u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela, te druge poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika; sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta te inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 4.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije u Ministarstvu i u institucijama iz nadležnosti Ministarstva, osim u onima koje će uspostaviti unutarnju reviziju; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa primjenjujući metodologiju rada koju utvrđuje ministar financija; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola te daje mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području te poboljšanje poslovanja; na temelju procjene rizika izrađuje prijedlog strateškog plana unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje i godišnjeg plana unutarnje revizije; provodi analiziranje, testiranje i ocjenjivanje poslovnih funkcija iz nadležnosti revidiranih subjekata; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te s aktima Ministarstva; obavlja revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; procjenjuje financijske i operativne procedure te pruža stručno mišljenje i preporuke o provedbi i poboljšanju kontrolnog okruženja; provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine; procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu upravljanja rizicima poslovnih sustava i procesa koji ih podržavaju; obavlja unutarnje revizije komunikacijske tehnologije i sigurnosti informacijskih sustava; procjenjuje pouzdanost i adekvatnost informacijskih sustava u cilju smanjenja rizika koji proizlaze iz njihove intenzivne uporabe kao podrške odvijanju poslovnih procesa; provodi unutarnje revizije administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija; obavlja pojedinačne unutarnje revizije procjene sustava unutarnjih kontrola u korištenju sredstava Europske unije; utvrđuje razinu usuglašenosti s zakonima i propisima te procedurama koje zahtijeva Europska unija; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; predlaže preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje strateške, godišnje i operativne planove revizije; izvještava o provedbi preporuka ministra najmanje jednom godišnje; izrađuje godišnja izvješća o radu unutarnje revizije; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s Državnim uredom za reviziju; prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju; izrađuje i održava program osiguranja kvalitete i poboljšanja unutarnje revizije; surađuje s nadležnom upravnom organizacijom u Ministarstvu financija, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske.

3. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 5.

Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, surađuje u izradi nacrta prijedloga zakona i propisa iz djelokruga Ministarstva, predlaže planove zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva. Glavno tajništvo priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, opće, informatičke, tehničke i pomoćne poslove, poslove informacijske sigurnosti, obrane i zaštite na radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju službenih vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, pisarnice-pismohrane, ekonomata, održavanja zgrada, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, te poslove informatizacije Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana u skladu s naputcima ministra te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, pribavlja izvješća i vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja računovodstvene i druge poslove iz svoga djelokruga. Glavno tajništvo sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga te koordinira izradu provedbenog programa Ministarstva. Glavno tajništvo obavlja i poslove planiranja, provedbe i upravljanja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva i ustanova u nadležnosti Ministarstva.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

3.1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale

3.2. Sektor za financije

3.3. Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje

3.4. Sektor za javnu nabavu

3.5. Sektor za informatiku i telekomunikacije.

3.1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale

Članak 6.

Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te u vezi s potvrđivanjem međunarodnih ugovora i izradom bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja pravne poslove usklađivanja propisa s propisima Europske unije; daje i priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje, priprema i koordinira mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa te priprema i koordinira mišljenja na prijedloge međunarodnih, bilateralnih ugovora i sporazuma; prati provođenje propisa iz djelokruga Ministarstva i predlaže njihove izmjene i dopune; obavlja poslove u vezi sa zakonodavnim projektima koji se temelje na međunarodnoj suradnji, odnosno međunarodnim, bilateralnim ugovorima i sporazumima, zakonodavnim projektima u okviru programa pomoći i suradnje s Europskom unijom te drugim zakonodavnim projektima; koordinira primjenu propisa; obavlja poslove suradnje s pravosudnim tijelima, drugim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te međunarodnim organizacijama, provodi prvostupanjske upravne postupke koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika Ministarstva, te druge poslove iz svoga djelokruga. Sektor predlaže, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, provodi postupak prijma u državnu službu, obavlja poslove u vezi s prestankom državne službe te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika i evidencije iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika temeljem čega izdaje odgovarajuće potvrde, vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, obavlja poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijama službenika, brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, obavlja poslove vezane za provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva. Sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenje vježbeničke prakse, praćenje rada službenika na probnom radu, vodi osobne očevidnike i druge evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere unapređenja, razvoja, kompetencija i karijere službenika.

U Sektoru za pravne poslove i ljudske potencijale ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za pravne poslove

3.1.2. Služba za ljudske potencijale

3.1.3. Služba za odnose s javnošću i informiranje

3.1.4. Služba za međunarodnu suradnju.

3.1.1. Služba za pravne poslove

Članak 7.

Služba za pravne poslove obavlja pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost u vezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema i koordinira mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa; prati provedbu i učinkovitost provođenja propisa iz djelokruga Ministarstva i predlaže njihove izmjene i dopune; obavlja poslove suradnje s pravosudnim tijelima, drugim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugama, obavlja poslove izrade nacrta i pripreme za sklapanje ugovora (sporazuma) koji nisu u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinca, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pravne poslove, ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za normativne poslove

3.1.1.2. Odjel za opće pravne poslove.

3.1.1.1. Odjel za normativne poslove

Članak 8.

Odjel za normativne poslove obavlja pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost u vezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva; prati provođenje i učinkovitost provođenja propisa iz djelokruga Ministarstva i predlaže njihove izmjene i dopune; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za opće pravne poslove

Članak 9.

Odjel za opće pravne poslove priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema i koordinira mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa; obavlja poslove suradnje s pravosudnim tijelima, drugim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama; obavlja poslove sklapanja ugovora i sporazuma koji nisu iz područja javne nabave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za ljudske potencijale

Članak 10.

Služba za ljudske potencijale predlaže i provodi mjere politike ljudskih potencijala Ministarstva; priprema prijedloge godišnjeg plana prijma u državnu službu, te provodi postupak prijma u državnu službu; obavlja poslove vezane za prijam, raspoređivanje, napredovanje, premještaj, prestanak državne službe, te druga prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika; koordinira i prati obavljanje poslova izrade i provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost provedbe procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva; obavlja poslove vezane uz rad vježbenika; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje državnih službenika i namještenika; prati stanje i predlaže mjere unaprjeđenja, razvoja, kompetencija i karijere službenika; izrađuje analizu opisa radnog mjesta; koordinira vođenje očevidnika i registara koji se odnose na državne službenike i namještenike u Ministarstvu; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja; provodi postupak izbora mentora vježbenicima; koordinira postupak izrade vježbeničkog programa, praćenja vježbeničke prakse te praćenja rada službenika na probnom radu; obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava službenika i namještenika temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju: izdaje potvrde o statusu službenika i namještenika Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu u odnosu na službenike Ministarstva te izrađuje rješenja za službenike i namještenike; priprema godišnja izvješća iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za odnose s javnošću i informiranje

Članak 11.

Služba za odnose s javnošću i informiranje provodi vanjsku komunikaciju Ministarstva, a u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti ministar; izvješćuje domaću i stranu javnost o aktivnostima i politikama Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u odnosima s građanima, interne komunikacije i komunikacije s drugim tijelima državne uprave; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu medijskog, promidžbenog i vizualnog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; obavlja poslove u vezi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama; skrbi o vizualnom identitetu Ministarstva; priprema i organizira javne skupove i okrugle stolove za teme iz djelokruga rada Ministarstva koje su od šireg interesa javnosti; priprema materijale za javne istupe ministra i drugih dužnosnika i djelatnika Ministarstva; obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra i drugih dužnosnika, priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene i radne posjete stranih dužnosnika ministru i državnim tajnicima; predlaže i priprema poklone za strane i domaće susrete ministra te vodi evidenciju o uručenim poklonima i o izvršenim programima. Služba izrađuje i uređuje mrežne stranice Ministarstva; priprema i provodi informativno-edukacijske kampanje iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove prevođenja i inokorespodencije; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za odnose s javnošću i informiranje ustrojavaju se:

3.1.3.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol

3.1.3.2. Odjel za internetsko informiranje i prevođenje.

3.1.3.1.Odjel za odnose s javnošću i protokol

Članak 12.

Odjel za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove medijske prezentacije Ministarstva; priprema i objavljuje priopćenja za javnost, priprema materijale za javne nastupe ministra, drugih dužnosnika i djelatnika Ministarstva; organizira konferencije i brifinge za medije, organizira i koordinira unutarnje informiranje za djelatnike Ministarstva; zaprima pitanja građana, priprema odgovore, odgovara na upite i vodi evidencije o provedenoj komunikaciji s javnošću; izrađuje publikacije i druge informativne materijale Ministarstva; obavlja poslove po zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te radi periodična i godišnja izvješća; analizira i vodi evidencije o izvještavanju medija o radu Ministarstva; priprema i organizira protokolarne sastanke za potrebe ministra i dužnosnika u Ministarstvu i izvan Ministarstva; priprema i provodi protokolarnu pisanu komunikaciju Ministarstva; brine o protokolarnim obvezama i istupima ministra i drugih dužnosnika; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3.2. Odjel za internetsko informiranje i prevođenje

Članak 13.

Odjel za internetsko informiranje i prevođenje priprema, oblikuje, sadržajno uređuje i održava mrežne stranice Ministarstva na hrvatskom i engleskom jeziku; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te prema procjeni i potrebama priprema i objavljuje informacije za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva; grafički i tekstualno uređuje materijale za internetsku objavu; sudjeluje u pripremi posebnih sadržaja i oblikovanju audio-vizualnih materijala za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva i društvenim mrežama; vodi analitiku pristupa stranicama i sadržajima, analizira i vodi evidencije o posjećivanju mrežnih stranica Ministarstva; sudjeluje u izradi Središnjeg državnog portala Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva; obavlja poslove prevođenja stručnih materijala, tekstova za potrebe Ministarstva, konsekutivne prijevode, poslove inokorespondencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.4. Služba za međunarodnu suradnju

Članak 14.

Služba za međunarodnu suradnju prati kretanja unutar Europske unije i aktivnosti institucija i tijela Europske unije te država članica Europske unije u područjima nadležnosti Ministarstva; obavlja i koordinira poslove koji se odnose na sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije; obavlja i koordinira upravne i stručne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju europskih poslova u područjima nadležnosti Ministarstva; koordinira pripremu doprinosa za izradu i usuglašavanje prijedloga nacionalnih stajališta iz područja nadležnosti Ministarstva, radnih skupina Vijeća Europske unije te sastanke Odbora Stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I i II); surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju; obavlja poslove kontaktne točke za primanje i koordinaciju dokumenata koje dostavlja tijelo državne uprave nadležno za vanjske i europske poslove; koordinira i sudjeluje u radu te doprinosi provedbi strategija i inicijativa Europske komisije u područjima nadležnosti Ministarstva; utvrđuje potrebe za usavršavanjem u području europskih poslova, što uključuje razvoj posebnih znanja i vještina, te koordinira programe izobrazbe i usavršavanja državnih službenika u području europskih poslova. Služba obavlja i koordinira administrativne, upravne i stručne poslove vezane za bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u područjima nadležnosti Ministarstva; surađuje s diplomatskim misijama i predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i diplomatskim predstavnicama drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano za međunarodnu suradnju radi usuglašavanja nacionalnih stajališta; izvještava o aktivnostima u području međunarodne suradnje te stečena znanja i iskustva koristi za unaprjeđivanje politike održivoga prostornog razvoja Republike Hrvatske i drugih politika iz nadležnosti Ministarstva; provodi program stručnog usavršavanja i edukacije kroz organiziranje stručnih skupova, konferencija i radionica; djeluje kroz izdavaštvo i druge poslove iz područja nadležnosti. obavlja poslove vezane uz provedbu projekata međunarodne institucijalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koja provode tijela javne uprave; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

3.2. Sektor za financije

Članak 15.

Sektor za financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga strateškog plana, plana rada, državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, priprema interne upute kojima se detaljnije uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana, donosi godišnji dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u vezi s izvršavanjem državnog proračuna, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav Državne riznice, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda. Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz propise iz područja računovodstva, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća, sukladno zakonima i ostalim propisima, provodi knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova, te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, obračunava ih te vodi propisane evidencije iz djelokruga obračuna plaća i naknada. Vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala. Prati korištenje kredita i pomoći što ih međunarodne institucije odobravaju Ministarstvu. Priprema izvješća, analize i prijedloge, kontrolira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, ustrojava informatičko praćenje tijeka financijskih sredstava. Prati uplate, obračunava troškove i vrši povrate sredstava po posebnim propisima. Obavlja poslove praćenja pripreme i provedbe pomoći Europske unije, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, te obavlja i druge poslove koje odredi glavni tajnik ili ministar neposredno. Sektor koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i javnopravnim tijelima u nadležnosti razdjela Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za financije ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za proračun i financijsko upravljanje

3.2.2. Služba za računovodstvene poslove.

3.2.1. Služba za proračun i financijsko upravljanje

Članak 16.

Služba za proračun i financijsko upravljanje obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga strateškog plana, plana rada, državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, donosi godišnji dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u vezi s izvršavanjem državnog proračuna, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, koordinira razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola. Unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav Državne riznice, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Ministarstva i Razdjela, obavlja poslove pripreme i provedbe te knjigovodstvenog praćenja sredstava po posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za proračun i financijsko upravljanje ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna

3.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole.

3.2.1.1. Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna

Članak 17.

Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane uz strateško i financijsko planiranje i pripremu te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno sa zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, vrši usklađivanja stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši usklađivanja obveza i potraživanja s poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podataka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate i vrši povrate sredstava po posebnim propisima, surađuje s Ministarstvom financija i Financijskom agencijom vezano za uplate, ovrhe, otvaranje dobavljača u sustavu, modele plaćanja kroz sustav riznice, obavlja poslove praćenja pripreme i provedbe pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 18.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti, sudjeluje i pomaže rukovodećim službenicima Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u vezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; po potrebi inicira izradu internih akata (procedura, uputa) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima, pruža potporu rukovoditeljima u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s Ministarstvom financija, koordinira izradu Provedbenog programa Ministarstva, priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti ministra i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 19.

Služba za računovodstvene poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Ministarstva i Razdjela, knjigovodstveno prati prihode u nadležnosti Ministarstva, vrši obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza. Služba razvija i vodi računovodstveni sustav, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, te obavlja poslove vezane uz uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava po posebnim propisima. Za projekte financirane iz sredstava Europske unije osigurava u poslovnim knjigama praćenje projektnih prihoda i rashoda prema projektu, prioritetnim osima, specifičnim ciljevima i pojedinačnim pozivima unutar specifičnih ciljeva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3. Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje

Članak 20.

Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje obavlja poslove prijma i raspodjele opreme i materijala; vodi materijalnu evidenciju o opremi i materijalu; obavlja poslove vezane za tehničko i higijensko održavanje, organizaciju poslova vezanih za vozni park, parkirni prostor i organizaciju vanjske dostave; obavlja poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite; surađuje s inspekcijama nadležnim za rad i zaštitu na radu Državnog inspektorata i drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave zaštitom na radu; koordinira primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti i savjetovanje u pravilnoj primjeni propisanog; vodi evidenciju o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima; poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; vodi evidenciju pečata i žigova Ministarstva; vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva; izrađuje prijedloge internih akata iz područja uredskog poslovanja, iz područja zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva i iz područja upotrebe pečata i žigova; izrađuje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te propisane izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva; brine o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom dokumentacijskom procesu Ministarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a posebno s ministarstvom nadležnim za opću upravu u području uredskog poslovanja; Hrvatskim državnim arhivom u području zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva i pružateljem poštanskih usluga, upravlja privremeno oduzetim nekretninama, pokretnim stvarima, novčanim sredstvima i prenesenim pravima; vodi evidencije (upisnike) o privremeno oduzetim nekretninama, novčanim sredstvima, pokretninama i prenesenim pravima; sudjeluje u svim postupcima određenim propisima koji uređuju oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem; predlaže ministru donošenje odluke o prodaji i raspolaganju privremeno oduzetih pokretnina; obavlja poslove upravljanja i raspolaganja imovinom trajno oduzetom u kaznenim i prekršajnim postupcima ukoliko se ne radi o nekretninama ili dionicama i poslovnim udjelima te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za opće poslove i uredsko poslovanje ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za opće i tehničke poslove

3.3.2. Služba za uredsko poslovanje.

3.3.1. Služba za opće i tehničke poslove

Članak 21.

U Službi za opće i tehničke poslove obavljaju se stručni i tehnički poslovi koji se odnose na praćenje realizacije ugovora o nabavi roba, radova i usluga iz područja jednostavnijih tehničkih intervencija, opremanje prostorija Ministarstva sredstvima rada, poslovi obilaska prostora, korištenje i održavanje voznog parka Ministarstva, organizacija prijevoza državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vođenje propisanih evidencija o korištenju i održavanju službenih vozila, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, obavljaju poslovi održavanja zgrada, poslovi interne i vanjske dostave, održavanja radnih prostorija i opreme Ministarstva te izrada analiza i izvješća iz područja rada Službe, koordinira primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti i savjetovanje u pravilnoj primjeni propisanog, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.2. Služba za uredsko poslovanje

Članak 22.

Služba za uredsko poslovanje obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; vodi evidenciju pečata i žigova Ministarstva; vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva; izrađuje prijedloge internih akata Ministarstva iz područja uredskog poslovanja, iz područja zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva i iz područja upotrebe pečata i žigova; izrađuje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te propisane izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva; brine o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a posebno s ministarstvom nadležnim za opću upravu u području uredskog poslovanja; Hrvatskim državnim arhivom u području zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva i pružateljem poštanskih usluga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za uredsko poslovanje ustrojavaju se:

3.3.2.1. Odjel pisarnice

3.3.2.2. Odjel pismohrane.

3.3.2.1. Odjel pisarnice

Članak 23.

Odjel pisarnice obavlja poslove stručne i tehničke poslove koji se odnose na prijam pošte, razvrstavanje i upisivanje pošte u propisane očevidnike, dostavu u rad te otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslovi Odjela iz stavka 1. ovog članka obavljaju se na više lokacija.

3.3.2.2. Odjel pismohrane

Članak 24.

Odjel pismohrane preuzima dovršene spise (predmete) pripremljene za pismohranu u skladu s propisima o uredskom poslovanju; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4. Sektor za javnu nabavu

Članak 25.

Sektor za javnu nabavu planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje upravne organizacije iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu; planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe ustanove/a koje su u nadležnosti Ministarstva; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i nadležnim ustanovama i nadležnim institucijama radi uključivanja u plan i proces nabave te obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju procesa nabave; surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave; surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata u svojstvu akreditiranog tijela i sektorski nadležnog tijela za projekte u sustavu graditeljstva i prostornoga uređenja iz ESI fondova; vodi i ažurira centraliziranu evidenciju sklopljenih ugovora s pregledom visine i dospijeća ugovorenih obveza; analizira dostavljene podatke o sklopljenim pojedinačnim ugovorima; daje mišljenje o prijedlozima propisa o javnoj nabavi; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu ustrojavaju se:

3.4.1. Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave

3.4.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave.

3.4.1. Služba za planiranje i pripremu
postupaka javne nabave

Članak 26.

Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti za izradu godišnjeg plana nabave; koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave; priprema dokumentaciju o nabavi iz područja javne nabave; surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj; surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; sudjeluje u pripremi projekata u svojstvu akreditiranog tijela i sektorski nadležnog tijela za projekte u sustavu graditeljstva iz ESI fondova; obavlja poslove kontrole zakonskog osnova postupka javne nabave navedenog u zahtjevu; izrađuje opći dio dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave male i velike vrijednosti prema zahtjevima upravnih organizacija i surađuje s upravama vezano uz isto; sudjeluje u davanju objašnjenja dokumentacije za nadmetanje; sudjeluje u izradi plana nabave; sudjeluje u izradi prijedloga dokumentacije o nabavi za objedinjene predmete nabave koji se objavljuju uz dokumentaciju o nabavi; obavlja poslove zaprimanja i unosa ponuda u upisnik, otvaranja ponuda, izrade zapisnika o otvaranju ponuda, provjere osiguranih financijskih sredstava za predmetnu nabavu, izrade zaključaka o imenovanju ovlaštenih predstavnika, vraćanje jamstava ponuditeljima; obavlja objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Ministarstva; zaprima i izrađuje objašnjenja dokumentacije o nabavi; zaprima zahtjeve za uvid u ponude; vođenja evidencija o postupcima javne nabave velike i male vrijednosti; provodi prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; za potrebe planiranja i pripreme postupaka javne nabave obavlja stručne poslove koji se odnose na zaprimanje i otpremu pošte, urudžbiranje i arhivu dokumentacije u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave te sudjeluje u izradi i ažuriranju internetske stranice Ministarstva za javnu nabavu; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave

Članak 27.

Služba za provedbu postupaka javne nabave provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga koje Ministarstvo nabavlja za vlastite potrebe i potrebe ustanove/a; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; pruža potporu u sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; vodi evidencije zaključenih ugovora, izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u provedbi projekata u svojstvu akreditiranog tijela i sektorski nadležnog tijela za projekte u sustavu graditeljstva iz ESI fondova; provodi postupke nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi; obavlja poslove kontrole zakonskog osnova postupka javne nabave navedenog u zahtjevu; izrađuje opći dio dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave male i velike vrijednosti prema zahtjevima upravnih organizacija i za potrebe ustanova kojima je nadležno Ministarstvo; poslove vezane uz provedbu postupaka javne nabave (zaprimanja i unosa ponuda u upisnik, otvaranja ponuda, izrade zapisnika o javnom otvaranju ponuda, provjere osiguranih financijska sredstava za predmetnu nabavu, izrada zaključaka o imenovanju ovlaštenih predstavnika, vraćanje jamstava ponuditeljima); objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Ministarstva; davanja objašnjenja dokumentacije o nabavi; vođenja evidencija o postupcima javne nabave velike i male vrijednosti; za potrebe Službe obavlja stručne poslove koji se odnose na primitak i otpremu pošte, urudžbiranje i arhivu; sudjelovanja u izradi plana nabave; sudjelovanja u izradi prijedloga dokumentacije o nabavi za objedinjene predmete nabave; obavljaju se poslovi pregleda i ocjene ponuda; izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda; izrađuje odluku/e o odabiru i poništenju; surađuje s korisnicima u vezi s pregledom i ocjenom ponuda; davanja odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Sektora; praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda; sudjelovanja u uvidima u ponude te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.5. Sektor za informatiku i telekomunikacije

Članak 28.

Sektor za informatiku i telekomunikacije obavlja stručne poslove u svrhu informatizacije poslovanja Ministarstava; brine oko planiranja, nabave, izgradnje i održavanja informatičke infrastrukture i aplikativnih rješenja; provodi nadogradnje informatičkog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika; sudjeluje na odgovarajući način u projektima koji sadrže informatičku komponentu; brine o telekomunikacijskoj mreži, pruža neposrednu i koordinira vanjsku pomoć korisnicima; organizira i koordinira informatičku edukaciju djelatnika te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku i telekomunikacije ustrojavaju se:

3.5.1. Služba za aplikativnu podršku

3.5.2. Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima.

3.5.1. Služba za aplikativnu podršku

Članak 29.

Služba za aplikativnu podršku organizira, koordinira i nadzire nabavu, razvoj, implementaciju, rad i održavanje aplikacija; obavlja poslove planiranja i izgradnje aplikativnih rješenja; kontrolira izvođenje i implementaciju projekata vezanih uz aplikativna rješenja; izrađuje analize, programe i planove vezano uz aplikativna rješenja; obavlja poslove upravljanja dizajnom, funkcionalnostima i sadržajem internog portala Ministarstva; brine o platformi za upravljanje dokumentima; brine o platformi za potrebe suradničke okoline; analizira korisničke potrebe za informatizacijom poslovnih procesa; predlaže pripreme i radi reinženjering poslovnih procesa u svrhu učinkovitije informatizacije; kontaktira s tvrtkama davateljima IT usluga koje se bave izradom softvera s ciljem izrade složenijih programskih rješenja; samostalno razvija jednostavnija programska rješenja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.5.2. Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima

Članak 30.

Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje informacijskog sustava Ministarstva; projektira, koordinira i organizira izradu informatičkih sustava, razvitak komunikacijske mreže, potiče mjere zaštite i osiguranja podataka; prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informatičkog sustava Ministarstva; analizira i odabire informatičke tehnologije; nadzire tekuće održavanje informatičke opreme; pruža pomoć službenicima i namještenicima na području informatike; vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Članak 31.

Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina obavlja poslove ustrojavanja sustava graditeljstva, normizacijskih pitanja i usklađivanja građevno-tehničke regulative s europskim zakonodavstvom, gospodarska pitanja graditeljstva uključivo građevne proizvode i usluge, te poslovi iz područja stanovanja i stanogradnje i područja komunalnog gospodarstva. U Upravi se obavljaju i poslovi vezani za procjenu vrijednosti nekretnina te horizontalni poslovi iz područja vezanog za Europsku uniju, kao i poslove provođenja mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda. Uprava sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026.; Uprava obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina ustrojavaju se:

4.1. Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina

4.2. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo

4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda.

4.1. Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 32.

Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja, poslove koji se u području graditeljstva odnose na građevinsko-tehničku regulativu i to: praćenje i analizu stanja u području, pripremu i planiranje strategije te izradu mjera za razvoj i unaprjeđenje te koordinaciju i osiguranje provođenja mjera i programa javnih politika, izdavanje suglasnosti za odstupanje od temeljnih zahtjeva za građevinu, dozvola i drugih akata, građevno-tehničku regulativu, pristupačnu i održivu gradnju, osobe koje pružaju usluge, građevne proizvode i osobe koje obavljaju poslove vezane za građevne proizvode te suglasnosti, ocjenu sposobnosti osoba, imenovanja osoba za kontrolu projekata, prijavljivanje, odobravanje i imenovanje tijela, te nadzor rada tih osoba i tijela kao i praćenje i analize kvalitete usluga, poslovanja pravnih i fizičkih osoba, praćenje i analiziranje građevinskih i projektantskih usluga, praćenje akata propisanih zakonima i drugim propisima, praćenje projektiranja, građenja, uporabe i održavanja građevina, sudjelovanje u radu nacionalnog normirnog tijela. Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te pripremu odgovora na zastupnička pitanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata, utvrđivanje programa stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva te vodi registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima; vodi evidencije: pravnih osoba koje obavljaju djelatnost upravljanja projektom gradnje o izdanim ovlaštenjima i odbijenim i ukinutim zahtjevima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata, evidencija o prijavljenim, odobrenim i imenovanim tijelima; prikuplja podatke u svrhu praćenja stanja u graditeljstvu i unaprjeđenja građevno-tehničke regulative, surađuje s drugim tijelima državne uprave, sudjeluje u uvođenju relevantne pravne stečevine Europske unije, priprema očitovanja na propise drugih država članica u postupku notifikacije, kroz Informacijski sustav TRIS, radi na usklađivanju građevno-tehničkog zakonodavstva i međunarodnoj suradnji uključivo s obavljanjem poslova u svojstvu nacionalne kontaktne točke za građevne proizvode te uređuje pitanja iz područja građevno-tehničkog zakonodavstva, priznavanja kvalifikacija i pružanja usluga kao i drugih pitanja zakonskog uređivanja područja.

U Sektoru za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za građevno-tehničku regulativu

4.1.2 Služba za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.1.1. Služba za građevno-tehničku regulativu

Članak 33.

U Službi za građevno-tehničku regulativu obavljaju se normativni, upravni i stručno-analitički poslovi iz područja graditeljstva, poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu stanja u području graditeljstva, pripremu i planiranje strategije te izradu mjera za razvoj i unaprjeđenje graditeljstva, te koordinaciju i osiguranje provođenja mjera i programa javnih politika u graditeljstvu uključivo održivu gradnju i pristupačnost građevina; izdavanje suglasnosti za odstupanje od temeljnih zahtjeva za građevinu, dozvola i drugih akata iz svoje nadležnosti; građevno-tehničku regulativu, pristupačnu i održivu gradnju, na osobe koje pružaju usluge u graditeljstvu, građevne proizvode i osobe koje sudjeluju u ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava kao i tehničko ocjenjivanje građevnih proizvoda te na suglasnosti za djelatnost građenja. Služba obavlja ocjenu sposobnosti osoba koje sudjeluju u gradnji, ispitivanju građevnih proizvoda i građevina, imenovanja osoba ovlaštenih za kontrolu projekata, sudjeluje u prijavljivanju, odobravanju i imenovanju tijela koje provode ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava kao i tehničko ocjenjivanje građevnih proizvoda, te obavlja nadzor rada tih osoba i tijela kao i poslove praćenja i analize kvalitete usluga u graditeljstvu, poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, praćenja i analiziranja građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; praćenje akata propisanih zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja iz područja graditeljstva; praćenje projektiranja, građenja, uporabe i održavanja građevina; sudjelovanje u radu nacionalnog normirnog tijela. Služba obavlja pravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata; prati stanje u graditeljstvu; surađuje s drugim tijelima u pitanjima koja utječu na područje graditeljstva; provodi pravne stečevine Europske unije za područje graditeljstva, priprema očitovanja na propise drugih država članica u postupku notifikacije, kroz Informacijski sustav TRIS, usklađuje građevno-tehničko zakonodavstvo i sudjeluje u međunarodnoj suradnji iz nadležnosti Sektora uključujući obavljanje poslova u svojstvu nacionalne kontaktne točke za građevne proizvode te uređuje pitanja iz područja građevno-tehničkog zakonodavstva, priznavanja kvalifikacija i pružanja usluga u graditeljstvu kao i drugih pitanja zakonskog uređivanja područja graditeljstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za građevno-tehničku regulativu ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom

4.1.1.2. Odjel za građevne proizvode i usluge.

4.1.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje
s Europskom unijom

Članak 34.

Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja; obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: građevno-tehničku regulativu te na pristupačnu i održivu gradnju; prati i inicira mjere vezane uz povećanje kvalitete projekata i građevina i unaprjeđenje gradnje u smislu pristupačnosti i održivosti; usklađuje zakonodavstva Republike Hrvatske iz područja graditeljstva sa zakonodavstvom Europske unije te prijavljuje tehničke propise u procesu donošenja tijelima Europske unije i tijelima Svjetske trgovinske organizacije. Odjel prati i sudjeluje u donošenju hrvatskih norma pri nacionalnom normirnom tijelu; prati provođenje aktivnosti vezanih uz pristupačnost građevina u okviru Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te aktivnosti vezanih uz održivu gradnju kao dijela održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske; prati primjenu propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa i daje mišljenja na druge propise u postupku donošenja. Odjel prati uvođenje novih tehnologija u gradnju; prati stanje u graditeljstvu; prati i inicira mjere vezane na povećanje kvalitete usluga projektiranja, građenja i održavanja građevina, prati uvođenje novih proizvoda u gradnju; obavlja stručne poslove izrađivanja uputa o primjeni propisa vezanih uz usluge projektiranja, građenja i održavanje građevina te građevnih proizvoda. Odjel obavlja stručne poslove izrađivanja uputa o primjeni propisa vezanih za projektiranje, građenje i održavanje građevina, uputa o provedbi programa vezanih za pristupačnu i održivu gradnju, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za građevne proizvode i usluge

Članak 35.

Odjel za građevne proizvode i usluge obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja; obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na: osobe koje pružaju usluge u graditeljstvu, građevne proizvode i osobe koje sudjeluju u ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava građevnih proizvoda kao i tehničkom ocjenjivanju građevnih proizvoda, osobe koje sudjeluju u ispitivanju sukladnosti građevina, suglasnosti za djelatnost građenja, ovlaštenja za kontrolu projekata te ostala ovlašćivanja prema propisima; vođenje propisanih evidencija i registara kao i utvrđivanje programa stručnog ispita; obrazovanje i druge načine stjecanja kompetencija, znanja i vještina te stručnog ispita i stalnog stručnog usavršavanja osoba koje pružaju usluge u graditeljstvu; izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu; komunikacija s gospodarstvom, drugim tijelima i tijelima Europske unije te tijelima Svjetske trgovinske organizacije u provedbi propisa; praćenje primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa kao i davanje mišljenja na druge propise u postupku donošenja; davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije te obavljanje i drugih poslova u okviru svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za procjenu vrijednosti nekretnina

Članak 36.

Služba za procjenu vrijednosti nekretnina obavlja upravne, administrativno-tehničke i stručne poslove iz područja procjene vrijednosti nekretnina, poslove razvoja informatičkog sustava podrške za unaprjeđenje tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj te poslove koji se odnose na: donošenje, usklađivanje, praćenje i provedbu zakonskih propisa iz područja procjene vrijednosti nekretnina; vođenje sustava eNekretnine; analizu podataka i izvještaja prikupljenih u sustav eNekretnine kojima se definiraju budući razvojni ciljevi i planovi; suradnju na unaprjeđenju sustava za procjenu vrijednosti nekretnina s državnim tijelima i upravnim tijelima županija, Grada Zagreba i velikog grada te provedbu upravnog nadzora nad tim tijelima. Služba obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za visoko procjeniteljsko povjerenstvo, prati rad i surađuje s povjerenstvima u svrhu provedbe propisa iz područja procjene vrijednosti nekretnina, priprema i vodi sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva, izrađuje Pregled o tržištu nekretnina Republike Hrvatske, nadzire rad u sustavu eNekretnine te sudjeluje i prati izvršenje preuzetih ugovornih obveza vanjskih subjekata u provedbi projekata i programa vezanih uz sustav eNekretnine. Služba postupa po zahtjevima za pristup aplikaciji eNekretnine; daje mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja iz područja procjena vrijednosti nekretnina i na procjembene elaborate; koordinira provedbu ugovorenih projekata iz područja procjene vrijednosti nekretnina; provodi edukacije u području procjene vrijednosti nekretnina, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za procjenu vrijednosti nekretnina ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina

4.1.2.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina.

4.1.2.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina

Članak 37.

Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina prati i analizira stanje u području procjene vrijednosti nekretnina, prikuplja podatke, analizira, utvrđuje metode i procedure, prezentira rezultate te izrađuje izvješća i dokumentaciju potrebnu za rad Službe. Odjel prati funkcionalnost i održavanje informacijskog sustava eNekretnine; pregledava dokumentaciju i daje mišljenja na procjembene elaborate, prostorno-plansku dokumentaciju, zakonske i podzakonske propise iz područja procjene vrijednosti nekretnina; sudjeluje u radu radnih skupina i povjerenstava; sudjeluje u pripremi i radu visokog procjeniteljskog povjerenstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina

Članak 38.

Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja. Odjel priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Službe; izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa; priprema odgovore tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama; postupa po zahtjevima za pristup aplikaciji eNekretnine; sudjeluje u radu radnih skupina i povjerenstava; sudjeluje u pripremi i radu visokog procjeniteljskog povjerenstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo

Članak 39.

Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva, te pripremu odgovora na zastupnička pitanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata. U Sektoru se obavljaju poslovi kojima se u području stanovanja prati stanje u zemlji i Europskoj uniji, pripremaju, planiraju i predlažu politike i strategije, programi, mjere i modeli u cilju unaprjeđenja stanja i razvoja sustava izgradnje stanova za ciljane skupine građana i sustava načina korištenja državnih stanova, obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te davanje mišljenja o načinu provedbe propisa. Sektor surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudjeluje u ostvarivanju normativne međunarodne suradnje i obavlja poslove u vezi s usklađivanjem propisa s propisima Europske unije, koordinira stručne poslove i zadatke koji se odnose na osmišljavanje, planiranje, izradu i praćenje stanja u području stanovanja, izrađuje analize stanja te financijske i druge stručne analize, te osmišljava i modelira prijedloge razvojnih mjera, programa i projekata u cilju unaprjeđenja stanovanja. Sektor nadzire rad Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i lokalnih agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje društveno poticajna stanogradnja te nadzire rad Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u skladu sa zakonom kojim se uređuje subvencioniranje stambenih kredita. U Sektoru se obavljaju poslovi koji se u području komunalnog gospodarstva odnose na: praćenje i analizu stanja u području, predlaganje mjera te osiguravanje provođenja strategija i politika kao i provedbe zakona i drugih propisa, praćenje i nadziranje provedbe zakona i podzakonskih propisa i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te upravni i stručni poslovi koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa. Sektor sudjeluje u izradi propisa, priprema, planira i predlaže mjere i programe za unaprjeđenje stanja u području, koordinira i osigurava provedbu mjera, projekata i programa poticanja razvoja i unaprjeđenja komunalnog gospodarstva, obavlja stručne poslove vezane za javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za stanovanje i komunalno gospodarstvo ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za stanovanje

4.2.2. Služba za komunalno gospodarstvo.

4.2.1. Služba za stanovanje

Članak 40.

Služba za stanovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore na zastupnička pitanja; prati i analizira stanje u području stanovanja i stanogradnje u zemlji i Europskoj uniji vezano uz stanovanje, te priprema, planira i predlaže politike i strategije, programe, mjere i modele stanovanja u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i razvoja stanogradnje, sustava izgradnje stanova za ciljane skupine građana i sustava načina korištenja državnih stanova. Služba obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te davanje mišljenja o načinu provedbe propisa iz područja stanovanja, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje u području stanovanja i obavlja poslove u vezi s usklađivanjem propisa s propisima Europske unije. Nadzire rad Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i lokalnih agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje društveno poticajna stanogradnja te nadzire rad Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u skladu sa zakonom kojim se uređuje subvencioniranje stambenih kredita, prikuplja podatke o programima i projektima od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druge podatke potrebne za donošenje mjera i strategija iz područja stanovanja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za komunalno gospodarstvo

Članak 41.

Služba za komunalno gospodarstvo obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, poslove koji se odnose na: praćenje i analizu stanja u području iz svoje nadležnosti, predlaganje mjera te osiguravanje provođenja strategija i politika kao i provedbe zakona i drugih propisa u komunalnom gospodarstvu. Služba prati i nadzire provedbu zakona i podzakonskih propisa i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te davanje mišljenja o načinu provedbe propisa iz područja komunalnog gospodarstva; priprema, planira i predlaže mjere i programe za unaprjeđenje stanja u području komunalnog gospodarstva, te koordinira i osigurava provedbu mjera, projekata i programa poticanja razvoja i unaprjeđenja komunalnog gospodarstva. Služba vodi evidencije o visini komunalne naknade i komunalnog doprinosa u gradovima Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove vezane za javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Služba sudjeluje u ostvarivanju međunarodne suradnje u području komunalnog gospodarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

Članak 42.

Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi zakona i drugih propisa u područjima koje se odnose na ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda te drugih izvanrednih stanja na području Republike Hrvatske, a koje se odnose na sanaciju i obnovu zgrada i drugih nekretnina, u skladu s posebnim propisima. U Sektoru se izrađuju prijedlozi programa mjera za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda; priprema i predlaže odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija; izrađuje nacrte prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi smjernica u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u davanju mišljenja na nacrte prijedloga ostalih propisa u postupku donošenja te obavlja druge pravne poslove iz djelokruga Sektora; vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga rada na poslovima ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte koji se odnose na poslove ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; obavlja poslove u vezi s praćenjem stanja i pojava koje mogu dovesti do elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija; operativno surađuje s drugim državnim tijelima u slučajevima izvanrednih situacija; obavlja poslove informiranja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Sektora; obavlja izravnu komunikaciju s građanima u cilju afirmiranja otvorenosti i dostupnosti informacija građanima; sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja novinara iz svoga djelokruga; priprema odgovore iz djelokruga Sektora za potrebe ministra, državnih tajnika i rukovoditelja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda

4.3.2. Služba za pravnu, tehničku i administrativnu podršku

4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama

4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje.

4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda

Članak 43.

Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda izrađuje prijedloge programa mjera za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija; priprema i predlaže odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi zakona i drugih propisa u područjima koje se odnose na ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda te drugih izvanrednih stanja na području Republike Hrvatske, a koje se odnose na sanaciju i obnovu zgrada i drugih nekretnina, u skladu s posebnim propisima.

U Službi za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda ustrojavaju se:

4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera

4.3.1.2. Odjel za pravna i stručna mišljenja.

4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera

Članak 44.

U Odjelu za pripremu provedbenih akata i mjera izrađuju se prijedlozi programa mjera za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija; pripremaju i predlažu odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija.

4.3.1.2. Odjel za pravna i stručna mišljenja

Članak 45.

Odjel za pravna i stručna mišljenja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi zakona i drugih propisa u područjima koje se odnose na ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda te drugih izvanrednih stanja na području Republike Hrvatske a koje se odnose na sanaciju i obnovu zgrada i drugih nekretnina, u skladu s posebnim propisima.

4.3.2. Služba za pravnu, tehničku i administrativnu podršku

Članak 46.

Služba za pravnu, tehničku i administrativnu podršku obavlja poslove izrade nacrte prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi smjernica u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u davanju mišljenja na nacrte prijedloga ostalih propisa u postupku donošenja te obavlja druge pravne poslove iz djelokruga Sektora; vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga rada na poslovima ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte koji se odnose na poslove ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda.

U Službi za pravnu, tehničku i administrativnu podršku ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za pravnu podršku

4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku.

4.3.2.1. Odjel za pravnu podršku

Članak 47.

Odjel za pravnu podršku izrađuje nacrte prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi smjernica u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Sektora; sudjeluje u davanju mišljenja na nacrte prijedloga ostalih propisa u postupku donošenja te obavlja druge pravne poslove iz djelokruga Sektora.

4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku

Članak 48.

Odjel za tehničku i administrativnu podršku vodi interne evidencije i izrađuje analize iz djelokruga rada na poslovima ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte koji se odnose na poslove ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda te obavlja druge tehničke i administrativne poslove vezane za ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda.

4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama

Članak 49.

Služba za postupanje u izvanrednim situacijama obavlja poslove u vezi s praćenjem stanja i pojava koje mogu dovesti do elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija; koordinira radom izdvojenih ureda koji se ustrojavaju u slučaju potrebe i organizira rad službenika u slučajevima izvanrednih situacija, izrađuje interne evidencije, analize i interventne planove s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja podataka, a u svrhu izvršenja operativnih aktivnosti unutar Službe i prilikom postupanja u izvanrednim situacijama, operativno surađuje s drugim državnim tijelima u slučajevima izvanrednih situacija; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama na pitanjima iz djelokruga Sektora; pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za postupanje u izvanrednim situacijama ustrojavaju se:

4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti

4.3.3.2. Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova.

4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti

Članak 50.

Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti obavlja poslove koordinacije operativnih aktivnosti unutar Službe, koordinira radom izdvojenih ureda koji se ustrojavaju u slučaju potrebe i organizira rad službenika u slučajevima izvanrednih situacija; operativno surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim pravnim osobama na pitanjima iz djelokruga Službe, pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.3.2. Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova

Članak 51.

Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova obavlja poslove u vezi s praćenjem stanja i pojava koje mogu dovesti do elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija, izrađuje interne evidencije, analize i interventne planove s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja podataka, a u svrhu izvršenja operativnih aktivnosti unutar Službe i prilikom postupanja u izvanrednim situacijama, surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama na pitanjima iz djelokruga Službe, pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje

Članak 52.

Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje obavlja poslove u vezi priprema informacija za javnost u situacijama uzrokovanim elementarnim nepogodama i drugim izvanrednim situacijama; koordinira rad vanjskih info ureda Ministarstva vezano na pitanja iz djelokruga Sektora; informira o aktivnostima Ministarstva koje se odnose na pitanja iz djelokruga Sektora putem službenih kanala Ministarstva za pitanja vezana uz djelokrug rada Sektora; obavlja izravnu komunikaciju s građanima u cilju afirmiranja otvorenosti i dostupnosti informacija građanima; sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja novinara iz svoga djelokruga; priprema odgovore iz djelokruga Sektora za potrebe ministra, državnih tajnika i rukovoditelja; vodi dokumentaciju koja se odnosi na vanjsku komunikaciju Sektora; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama na pitanjima iz djelokruga rada Sektora; pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju, analize i izvještavanje ustrojavaju se:

4.3.4.1. Odjel za analize i izvještavanje

4.3.4.2. Odjel za koordinaciju aktivnosti.

4.3.4.1. Odjel za analize i izvještavanje

Članak 53.

Odjel za analize i izvještavanje obavlja poslove informiranja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Sektora putem službenih kanala Ministarstva za pitanja vezana uz djelokrug rada Sektora; sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja novinara iz svoga djelokruga; priprema odgovore iz djelokruga rada Sektora za potrebe ministra, dužnosnika i rukovoditelja; vodi dokumentaciju koja se odnosi na vanjsku komunikaciju Sektora; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama na pitanjima iz djelokruga rada Sektora; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Sektora; priprema informacije za potrebe komunikacije s javnošću; pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.4.2. Odjel za koordinaciju aktivnosti

Članak 54.

Odjel za koordinaciju aktivnosti priprema, provodi i koordinira rad info ureda Ministarstva vezano na pitanja iz djelokruga rada Sektora; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim pravnim osobama; obavlja izravnu komunikaciju s građanima u cilju afirmiranja otvorenosti i dostupnosti informacija građanima; pruža stručnu pomoć te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

Članak 55.

Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda priprema, evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; donosi odluke o mjerama ublažavanja, o isplati novčane pomoći u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora, u ime Ministarstva sudjeluje u postupcima koje vodi državno odvjetništvo u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete te arbitražnim postupcima iz djelokruga rada Sektora; dodjeljuje državne potpore na temelju Programa dodjele državnih potpora za nadoknadu štete prouzročene potresom i prati provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora; sudjeluje u izradi prijedloga programa državnih potpora; vodi evidenciju dodijeljenih državnih potpora; dostavlja podatke o dodijeljenim državnim potporama nadležnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća

4.4.2. Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada

4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći

4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore.

4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća

Članak 56.

Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu obiteljskih kuća, uklanjanje uništenih zgrada i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području elementarne nepogode i prirodne katastrofe; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; donosi odluke o mjerama ublažavanja u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

U Službi za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća ustrojavaju se:

4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode

4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode

4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća.

4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode

Članak 57.

Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda. Odjel evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu obiteljskih kuće; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; osigurava nekretnine koje se nalaze na području zahvaćenom elementarnih nepogodama; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode

Članak 58.

Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu obiteljskih kuće na području na kojem je proglašena katastrofa; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća

Članak 59.

Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na uklanjanje uništenih zgrada i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području elementarne nepogode i prirodne katastrofe; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.2. Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada

Članak 60.

Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda koji se odnose na višestambene, poslovne i stambeno poslovne zgrade; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; donosi odluke o mjerama ublažavanja u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

U Službi za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada ustrojavaju se:

4.4.2.1. Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode

4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode.

4.4.2.1. Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode

Članak 61.

Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode

Članak 62.

Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području na kojem je proglašena katastrofa; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći

Članak 63.

Služba za dodjelu novčane pomoći evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na novčanu pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; donosi odluke temeljem pristiglih zahtjeva; donosi odluke o mjerama ublažavanja i o isplati novčane pomoći u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

U Službi za dodjelu novčane pomoći ustrojavaju se:

4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća

4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada.

4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća

Članak 64.

Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na novčanu pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalim na obiteljskim kućama; donosi odluke o mjerama ublažavanja i o isplati novčane pomoći u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada

Članak 65.

Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada evidentira i obrađuje pristigle zahtjeve koji se odnose na novčanu pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalim na višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama; donosi odluke o mjerama ublažavanja i o isplati novčane pomoći u skladu s propisima koji uređuju pitanja ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda; prati utrošak financijskih sredstava i izvršenje ugovorenih rokova; prati provedbu mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda; obavlja i druge poslove i radnje sukladno posebnim propisima za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda.

4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore

Članak 66.

Služba za zastupanje i državne potpore obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora, u ime Ministarstva sudjeluje u postupcima koje vodi državno odvjetništvo u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete te arbitražnim postupcima iz djelokruga rada Sektora; nadzire provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi prijedloga programa državnih potpora; vodi evidenciju dodijeljenih državnih potpora; dostavlja podatke o dodijeljenim državnim potporama nadležnim tijelima.

U Službi za zastupanje i državne potpore ustrojavaju se:

4.4.4.1. Odjel za zastupanje

4.4.4.2. Odjel za državne potpore.

4.4.4.1. Odjel za zastupanje

Članak 67.

Odjel za zastupanje izrađuje odgovore na tužbe te obavlja poslove zastupanja Ministarstva u postupcima pred upravnim sudovima iz djelokruga Sektora, te Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu; u ime Ministarstva sudjeluje u postupcima koje vodi državno odvjetništvo u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete te arbitražnim postupcima iz djelokruga rada Sektora; analizira presude upravnih sudova vezano za poslove iz djelokruga Sektora.

4.4.4.2. Odjel za državne potpore

Članak 68.

Odjel za državne potpore na temelju Programa dodjele državnih potpora za nadoknadu štete prouzročene potresom prati provedbu korištenja dodijeljenih državnih potpora iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi prijedloga programa državnih potpora; vodi evidenciju dodijeljenih državnih potpora; dostavlja podatke o dodijeljenim državnim potporama nadležnim tijelima te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Članak 69.

Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije obavlja poslove koji se odnose na poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, uvođenja standarda zgrada gotovo nulte energije, energetske obnove zgrada i racionalnog gospodarenja energijom. Uprava obavlja poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financiranje, praćenje i vrednovanje strateških planova i programskih dokumenata za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; sudjeluje u pripremi, praćenju korištenja i vrednovanju programa i projekata Europske unije; prati i predlaže usklađivanje propisa i aktivnosti iz svoga djelokruga s pravno obvezujućim aktima Europske unije i međunarodno preuzetim obvezanima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata; obavlja poslove vezano za razvoj zelene infrastrukture, energetsku učinkovitost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama u urbanim područjima; obavlja poslove međunarodne suradnje iz nadležnosti Uprave te sudjeluje u međunarodnim i europskim programima i projektima; provodi aktivnosti vezane uz pripremu, planiranje, provedbu i financiranje Investicije Energetska obnova zgrada; dodjela bespovratnih sredstava za provedbu ulaganja, utvrđivanje kriterije za dodjelu sredstava te priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije ustrojavaju se:

5.1. Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu

5.2. Sektor za programe Europske unije

5.3. Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada

5.4. Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije.

5.1. Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Članak 70.

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, uvođenja standarda zgrada gotovo nulte energije, energetske obnove zgrada i racionalnog gospodarenja energijom. Sukladno propisima o gradnji i energetskoj učinkovitosti, Sektor obavlja poslove koji se odnose na pripremu i praćenje primjene propisa i strateških dokumenata vezanih na energetsku učinkovitost u zgradarstvu; analizu, implementaciju i unaprjeđenje mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade; analiza i unaprjeđenje održivih modela obnove zgrada, unaprjeđenje i implementacija mjera za suzbijanje energetskog siromaštva; pripremu i praćenje propisa i programskih dokumenata koji se odnose na ugovaranje i provedbu energetske usluge u javnom sektoru i višestambenim zgradama; vođenje i unaprjeđenje sustava energetskog certificiranja i ovlašćivanja te sustav certificiranja instalatera obnovljivih izvora energije. Sektor obavlja poslove vezano za korištenje, razvijanje i unaprjeđenje informacijskog sustava energetskog certificiranja, informacijskog sustava certificiranja instalatera obnovljivih izvora energije, računalne aplikacije za izračun energetskog svojstva zgrade te ostalih aplikacija iz svoga područja, vođenje registara, evidencija i podataka vezanih za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, priznavanja kvalifikacija, praćenje i iniciranje mjera vezanih na povećanje kvalitete projekata zgrada i unaprjeđenje gradnje u odnosu na energetsku učinkovitost. Sektor organizira i vodi Otvorene dijaloge partnera s ciljem jačanja međuresorne komunikacije i suradnje te obavlja poslove vezane na edukaciju dionika u gradnji i dionika u provedbi politika energetske učinkovitosti u zgradarstvu, pripremu stručnih smjernica i medijskih materijala za promicanje tema iz područja svoje nadležnosti te potiče sustavno podizanje znanja vezano za energetsku učinkovitosti. Sektor obavlja poslove pripreme propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i nadziranja njihove primjene, izrađuju stručna mišljenja i objašnjenja te priprema odgovore na upite vezano za primjenu propisa iz djelokruga Sektora, provedbu nacionalnih programa energetske obnove zgrada, usluge provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, energetske usluge i ugovora o energetskom učinku u sektoru zgradarstva, poslovi usklađenja propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu s pravnom stečevinom Europske unije, sudjelovanje i vođenje projekata Europske unije iz djelokruga Sektora. Sektor priprema i nadzire provedbu nacionalnih programa energetske obnove zgrada, prilagođava programe za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, sudjeluje u pripremi nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, potiče javni sektor na provedbu mjera energetske učinkovitosti, analizira postignute rezultate te priprema izvješća o realizaciji tih planova iz djelokruga svoje nadležnosti za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. Priprema i prati provedbu nacionalnih planova i programa za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije te potiče i prati primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, analizira informacije o provedenim mjerama za povećanje energetskih ušteda i ostvarenim uštedama energije koje su rezultat provedenih programa i projekata energetske učinkovitosti zgrada, Sektor sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Sektor sudjeluje u radu odbora pri Europskoj komisiji vezano na implementaciju direktiva Europske unije iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Sektor priprema program preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije u dijelu energetske učinkovitosti zgrada, priprema propise i dokumente za postupak notifikacije propisa prema državama članicama, priprema, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za energetsku učinkovitost u zgradarstvu ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada

5.1.2. Služba za informacijski sustav i regulativu.

5.1.1. Služba za strateške dokumente i programe
energetske obnove zgrada

Članak 71.

Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada priprema strateške dokumente iz područja energetske učinkovitosti, priprema nacionalne programe energetske obnove zgrada te prati njihovu provedbu, analizira implementaciju mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, potiče tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima na provedbu mjera energetske učinkovitosti, analizira postignute rezultate te priprema izvješća o realizaciji tih planova iz djelokruga svoje nadležnosti za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. Priprema nacionalne planove i programe za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije. Služba sudjeluje u provođenju informativnih kampanji sustavnog podizanja znanja javnog sektora, građana i sudionika u građenju o energetskoj učinkovitosti i programima energetske obnove zgrada. Potiče provedbu projekata energetske učinkovitosti zgrada i primjenu mjera energetske učinkovitosti u području iz nadležnosti Ministarstva u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obavlja poslove koji se odnose na praćenje i iniciranje mjera vezanih uz povećanje kvalitete projekata i građevina te unaprjeđenje gradnje u smislu energetske učinkovitosti zgrada, izrađuje upute o provedbi programa energetske obnove zgrada. Služba surađuje sa stručnim službama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s upraviteljima stambenih zgrada i ostalim sudionicima programa energetske obnove zgrada. Obavlja poslove izvještavanja o provedbi programa te daje stručna obrazloženja i mišljenja iz područja svoje nadležnosti. Služba sudjeluje u pripremi stručnih podloga i analiza za programske i provedbene dokumente, te sudjeluje u izradi programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Europske unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova. Služba sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz sudjelovanje u Kohezijskoj politici Europske unije i Europskom semestru; u pripremi Dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske predlaže i provodi mjere vezane uz poboljšanje procesa strateškog planiranja. Služba sudjeluje u europskim projektima usmjerenim na stvaranje i implementaciju direktiva Europske unije iz područja energetske učinkovitosti, dugoročnih nacionalnih strategija za energetsku obnovu zgrada, edukaciju i usavršavanje radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu te efikasnu implementaciju europskoga zakonodavstva u hrvatsko zakonodavstvo u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Služba obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada

5.1.1.2. Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte.

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa
energetske obnove zgrada

Članak 72.

Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada radi na poslovima pripreme i praćenja nacionalnih programa energetske obnove obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, zgrada javnog sektora te zgrada sa statusom kulturnog dobra. Analizira postignute rezultate te priprema izvješća o realizaciji tih planova iz djelokruga svoje nadležnosti za Vladu Republike Hrvatske i Europsku komisiju, potiče te analizira primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade ili njezina dijela te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, potiče tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima na provedbu mjera energetske učinkovitosti. Odjel analizira i unaprjeđuje implementaciju mjera za suzbijanje energetskog siromaštva. Odjel sudjeluje u pripremi analiza koristi i troškova te analiza širih koristi provedbe nacionalnih programa energetske obnove. Potiče informativne i obrazovne aktivnosti vezane za energetsku obnovu zgrada i zgrade gotovo nulte energije, u informativnim i medijskim kampanjama te na stručnim skupovima i radionicama u području energetske obnove zgrada. Odjel surađuje s drugim ministarstvima, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, upraviteljima stambenih zgrada, tijelima nadležnim za socijalnu skrb, te sudjeluje u pripremi projekata energetske učinkovitosti i obavlja poslove izvještavanja u području iz nadležnosti Ministarstva. Odjel sudjeluje u aktivnostima informiranja i sustavnog podizanja znanja svih sudionika uključenih u proces provedbe programa energetske obnove zgrada financiranih iz sredstava Europske unije, te izrađuje stručna mišljenja i priprema odgovore na upite vezano na provedbu programa iz područja energetske obnove zgrada financiranih iz sredstava Europske unije. Odjel sudjeluje u izradi programskih dokumenata za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte

Članak 73.

Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte priprema i prati provedbu Dugoročne strategije nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, provedbu nacionalnih planova i programa za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije. Odjel provodi kampanju informiranja i sustavnog podizanja znanja građana i sudionika u građenju o energetskoj učinkovitosti, zgradama gotovo nulte energije, energetskoj obnovi zgrada, energetskom certificiranju, zakonskim pravima i obvezama. Odjel potiče provedbu projekta energetske učinkovitosti i primjenu mjera energetske učinkovitosti u području iz nadležnosti Ministarstva u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odjel obavlja poslove koji se odnose na praćenje i iniciranje mjera vezanih uz povećanje kvalitete projekata i građevina, unaprjeđenje gradnje u smislu energetske učinkovitosti te održive gradnje, daje stručna mišljenja i objašnjenja. Odjel sudjeluje u pripremi strateških dokumenata vezanih uz sudjelovanje u Kohezijskoj politici Europske unije i Europskom semestru; predlaže i provodi mjere vezane uz poboljšanje procesa strateškog planiranja. Odjel sudjeluje u izradi programskih dokumenata za korištenje sredstava iz programa Europske unije. Odjel sudjeluje u europskim projektima usmjerenim na efikasnu implementaciju europskoga zakonodavstva u hrvatsko zakonodavstvo, osobito u odnosu na implementaciju europskih direktiva iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, u projektima vezanima na izradu i implementaciju dugoročnih nacionalnih strategija za energetsku obnovu zgrada, jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj, edukaciju i usavršavanje radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu te u projektima usmjerene na inovativne načine energetske obnove zgrada, organizira Otvorene dijaloge partnera kao stručne radionice iz područja energetske učinkovitosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za informacijski sustav i regulativu

Članak 74.

Služba za informacijski sustav i regulativu obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti te primjene alternativnih sustava i obnovljivih izvora energije u zgradama. Temeljem zakona kojim se uređuje gradnja i zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost obavlja poslove koji se odnose na: ovlašćivanje fizičkih i pravnih osoba za poslove obavljanja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada; za obavljanje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama kao i davanje suglasnosti za pravne osobe koje provode Program izobrazbe za osobe koje će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada te osobe koje će provoditi redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama; davanje suglasnosti pravnim osobama koje provode Programe izobrazbe i certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije, te davanje suglasnosti pravnim osobama koje provode programe izobrazbe i certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Služba obavlja normativne, upravne i stručne poslove vezano za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada, kontrolu izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama, te postupa po prigovorima. Služba vodi registre iz djelokruga Sektora. Služba priprema propise te nadzire primjenu propisa iz područja rada Sektora. Izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja i priprema odgovore na upite vezano za primjenu propisa iz nadležnosti Sektora. Sudjeluje u informiranju te brine o sustavnom podizanju znanja svih uključenih u provedbi politike energetske učinkovitosti, primjeni informacijskog sustava energetskog certificiranja (IEC), sustavnom podizanju znanja i unaprjeđenju rada nadležnih upravnih tijela iz djelokruga Sektora, sudjeluje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica, surađuje s drugim tijelima. Služba priprema i unaprjeđuje informacijske sustave i aplikacije iz svoga područja, osobito informacijski sustav energetskog certificiranja, te računalni program za izračun energetskog svojstva zgrade. Služba sudjeluje u razvoju informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) i njegovih modula i integracija s uslugom e-Građani, aplikacija e-energetsko certificiranje. Služba prati razvoj pravne stečevine Europske unije, planova i akcijskih planova iz područja energetske učinkovitosti. Služba sudjeluje u stručnoj recenziji prijevoda propisa Europske unije i država članica u postupku očitovanja, sudjeluje u radu odbora pri Europskoj komisiji vezanih na implementaciju direktiva Europske unije iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Služba priprema program preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, priprema propise i dokumente za postupak notifikacije propisa prema državama članicama. Služba sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za informacijski sustav i regulativu ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za IEC, baze i registre

5.1.2.2. Odjel za regulativu i usklađenje s EU.

5.1.2.1. Odjel za IEC, baze i registre

Članak 75.

U Odjelu za IEC, baze i registre obavljaju se poslovi vođenja registra izdanih energetskih certifikata, redovitih pregleda sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije u zgradi, registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, registar nositelja programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, registar pravnih osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata, te registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije, registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, registar nositelja programa osposobljavanja instalatera obnovljivih izvora energije te registar nositelja programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, sukladno zakonu kojim se uređuje energetska učinkovitost. Odjel obavlja i poslove objave podataka iz registara. Odjel priprema i unaprjeđuje informacijske sustave i aplikacije iz svoga područja, informacijski sustav za izdavanje energetskog certifikata i pohranu u registar, računalni program za izračun energetskog svojstva zgrade, informacijski sustav za praćenje i vođenje registara certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije te nositelja programa osposobljavanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije. Odjel sudjeluje u razvoju informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) i njegovih modula i integracija s uslugom e-Građani: Aplikacija e-energetsko certificiranje. Odjel vodi bazu izdanih energetskih certifikata na području Republike Hrvatske. Odjel sudjeluje u aktivnostima informiranja građanstva, ovlaštenih osoba i stručnih organizacija za sustavno podizanje znanja i svijesti o energetskom certificiranju, energetskoj učinkovitosti, te potrebi edukacije instalatera i projektanata na području obnovljivih izvora energije. Daje informacije ostalim državnim i javnim službama o stanju i potrošnji energije u zgradarstvu, te druge statističke podatke dostupne putem izdanih energetskih certifikata zgrada. Odjel sudjeluje u pripremi statističkih i drugih izvješća vezano za periodične statističke izvještaje prema Europskoj komisiji iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za regulativu i usklađenje s EU

Članak 76.

Odjel za regulativu i usklađenje s EU obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u zgradarstvu, ugovaranja i provedbe energetske usluge u zgradama te potiče i prati primjenu obnovljivih izvora energije na zgradama. Temeljem zakona kojim se uređuje gradnja i zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost obavlja poslove koji se odnose na: ovlašćivanje fizičkih i pravnih osoba za poslove obavljanja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, osoba koje će provoditi redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama, osoba za obavljanje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanje i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama kao i davanje suglasnosti pravnim osobama koje provode Program izobrazbe za osobe koje će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada i davanje suglasnosti pravnim osobama koje će provoditi Program izobrazbe i certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije, te davanje suglasnosti pravnim osobama koje provode Programe Izobrazbe i certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Odjel priprema propise iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, energetske obnove zgrada, ugovaranja i provedbe energetske usluge u javnom se sektoru i višestambenim zgradama te nadzire njihovu primjenu, sudjeluje i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama vezano na uvjete gradnje i obnovu zgrada. Odjel priprema i prati propise kojim se propisuju tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, pri projektiranju, rekonstrukciji i obnovi zgrada. Odjel sudjeluje u sustavnom podizanju znanja svih uključenih u procesu gradnje i obnove zgrada, te izrađuje stručna mišljenja i priprema odgovore na upite vezano za primjenu propisa. Surađuje s drugim tijelima i institucijama iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Priprema potvrde za ovlaštene osobe za potrebe priznavanja kvalifikacija u drugim državama Europske unije; obavlja poslove priznavanja inozemnih kvalifikacija iz drugih država Europske unije. Odjel prati razvoj pravne stečevine Europske unije, planova i akcijskih planova iz područja energetske učinkovitosti. Priprema očitovanja na propise Europske unije, sudjeluje u stručnoj recenziji prijevoda propisa Europske unije i država članica u postupku očitovanja, sudjeluje u radu odbora pri Europskoj komisiji vezanih na implementaciju direktiva Europske unije iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Priprema dokumente u pitanjima vezanim za komunikaciju prema Europskoj komisiji. Priprema program preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, propise i dokumente za postupak notifikacije propisa prema državama članicama. Odjel priprema izvješća prema Europskoj komisiji o prijenosu i provedbi pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor za programe Europske unije

Članak 77.

Sektor za programe Europske unije obavlja poslove koji se odnose na funkcije Posredničkog tijela razine 1 iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« (u daljnjem tekstu: Operativnog programa) za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada; po potrebi surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u procesu programiranja i izrade dijelova Operativnog programa i Partnerskog sporazuma; obavlja upravne i stručne poslove u vezi osiguranja financiranja projekata iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga tijela navedena u Prilogu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14., 23/15., 129/15., 15/17., 18/17., 46/21. i 49/21.); izrađuje kriterije i metodologiju za odabir operacija u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu. Sektor sudjeluje i koordinira rad s ostalim stručnim tijelima vezanima za provedbu i praćenje projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; prikuplja, obrađuje i analizira potrebe za sufinanciranje projekata iz sredstava Europske unije u nadležnosti Sektora, te s tim u vezi predlaže smjernice i mjere u strateškim programskim dokumentima; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada vezano za funkcije Ministarstva u svojstvu Posredničkog tijela razine 1; obavlja poslove vezane uz akreditaciju Posredničkog tijela razine 1; sudjeluje u svim aktivnostima vezano uz provedbu Operativnog programa; u suradnji sa Sektorom za financije i Sektorom za javnu nabavu, sudjeluje u pripremi državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na specifične poslove Posredničkog tijela razine 1 i po potrebi obavlja financijsko planske i računovodstvene poslove na razini Sektora; provodi sufinancirane aktivnosti tehničke pomoći, priprema godišnje planove i izvješća za provedbu tehničke pomoći te osigurava novčani tijek i financiranje svih troškova sufinancirane aktivnosti; obavlja upravne i stručne poslove u vezi uspostave i unaprjeđenja funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije; vodi evidencije i planira potrebne edukacije za podizanje vještina službenika Posredničkog tijela razine 1 u skladu sa zahtjevima Sustava za upravljanje i kontrolu. Sektor obavlja poslove vezano za razvoj zelene infrastrukture, energetsku učinkovitost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama u urbanim područjima.. Sektor obavlja poslove i zadaće određene Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja«, zadužena je za provedbu europskih programa teritorijalne suradnje: ESPON 2020 i URBACT III. Sektor obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe programa teritorijalne suradnje. te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programe Europske unije ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti

5.2.2. Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost.

5.2.1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti

Članak 78.

Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti obavlja poslove koji se odnose na pripremu i planiranje višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada vezano za funkcije Ministarstva u svojstvu Posredničkog tijela razine 1; priprema nacrt kriterija za odabir operacija te isti podnosi Upravljačkom tijelu, izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013; priprema ulazne podatke za izradu uputa za prijavitelje; izrađuje sva potrebna izvješća, analizira izvršenje i učinkovitost projekata, godišnjih i višegodišnjih planova rada; prikuplja potrebne informacije koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Operativnog programa; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; obavlja poslove osiguranja financiranja projekata iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga tijela navedena u Prilogu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem – «Ulaganje za rast i radna mjesta«; upravlja rizicima u okviru obavljanja delegiranih funkcija; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te suzbijanja prijevara; u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Služba obavlja poslove vezane uz akreditaciju Posredničkog tijela razine 1; priprema interne pisane procedure za provedbu funkcija Posredničkog tijela razine 1 te koordinira redovito ažuriranje Priručnika o procedurama te pripremu i revidiranje drugih dokumenata i procedura na razini Posredničkog tijela razine 1, koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; priprema analize radne opterećenosti te druge analize kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima Posredničkog tijela razine 1; vodi odgovarajuće registre zaposlenika i ostale evidencije koje se tiču upravljanja ljudskim potencijalima Posredničkog tijela razine 1; priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza iz nacionalnog sufinanciranja; priprema financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije i državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za financije i Sektorom za javnu nabavu; sudjeluje u pripremi državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na specifične poslove Posredničkog tijela razine 1 ili Sektora i po potrebi obavlja financijsko planske i računovodstvene poslove za Posredničko tijelo razine 1; daje doprinos iz svoga djelokruga u obavljanju poslova europske i međunarodne suradnje i pripreme nacionalnih razvojnih strateških dokumenata i stajališta vezano za Kohezijsku politiku Europske unije nakon 2020. godine iz djelokruga Ministarstva te doprinosi aktivnostima vidljivosti, komunikacije i informiranja iz nadležnosti Sektora te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za horizontalne aktivnosti

5.2.1.2. Odjel za programiranje i praćenje.

5.2.1.1. Odjel za horizontalne aktivnosti

Članak 79.

Odjel za horizontalne aktivnosti obavlja upravne i stručne poslove u vezi osiguranja financiranja projekata iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga tijela navedena u Prilogu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«; osigurava redovitu procjenu rizika i upravljanje rizicima u okviru obavljanja delegiranih funkcija; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa; u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; priprema interne pisane procedure za provedbu funkcija Posredničkog tijela razine 1 te koordinira redovito ažuriranje Priručnika o procedurama te pripremu i revidiranje drugih dokumenata i procedura na razini Posredničkog tijela razine 1, koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; obavlja upravne i stručne poslove vezane za analizu i optimizaciju poslovnih procesa te razvoj i održavanje informatičkih sustava za podršku u provedbi istih; priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza iz nacionalnog sufinanciranja; priprema financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije i državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za financije i Sektorom za javnu nabavu, sudjeluje u pripremi državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na specifične poslove Posredničkog tijela razine 1 ili Sektora i po potrebi obavlja financijsko planske i računovodstvene poslove na razini Posredničkog tijela razine 1; provodi sufinancirane aktivnosti tehničke pomoći, priprema godišnje planove i izvješća za provedbu tehničke pomoći te osigurava novčani tijek i financiranje svih troškova sufinancirane aktivnosti; planira potrebne edukacije za podizanje vještina službenika Sektora u skladu sa zahtjevima Sustava za upravljanje i kontrolu, daje doprinos iz djelokruga Odjela obavljanju poslova pripreme nacionalnih razvojnih strateških dokumenata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za programiranje i praćenje

Članak 80.

Odjel za programiranje i praćenje obavlja poslove vezane uz programiranje, upravljanje, praćenje i provedbu operativnih programa te poslove vezane uz programiranje iz djelokruga Sektora, uključujući pripremu analiza i studija, doprinosi aktivnostima strateškog planiranja iz svoga djelokruga; koordinira poslove predlaganja, izmjene i dopune te unaprjeđenja dijelova operativnih programa i Partnerskog sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje i koordinira rad s ostalim stručnim tijelima vezanima za provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; razvija programske dodatke; priprema nacrt kriterija za odabir operacija te isti podnosi Upravljačkom tijelu; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata; u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo; priprema ulazne podatke za upute za prijavitelje; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada vezano za funkcije Ministarstva u svojstvu Posredničkog tijela razine 1; izrađuje potrebna izvješća, analizira izvršenje i učinkovitost projekata, godišnjih i višegodišnjih planova rada vezano za nacionalne strateške dokumente; doprinosi pripremi državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na specifične poslove Posredničkog tijela razine 1 ili Sektora; utvrđuje, prati i izvještava o ostvarenju pokazatelja na razini Poziva i Operativnog programa; obavlja poslove vezane uz vrednovanja Operativnog programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost

Članak 81.

Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost određena je za obavljanje i koordinaciju strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Služba obavlja poslove koordinatora za strateško planiranje za Ministarstvo, surađuje s Koordinacijskim tijelom i odgovorna je za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja te podnošenje izvješća sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Služba sudjeluje u izradi i izrađuje dijelove strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova iz područja razvoja zelene infrastrukture, energetske učinkovitosti i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u urbanim područjima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove vezano za pripremu, provedbu i praćenje provedbe programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, provodi mjere afirmacije, informiranja i edukacije javnosti o zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. Služba sudjeluje i koordinira rad s ostalim stručnim tijelima vezano za provedbu i praćenje projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, prikuplja, obrađuje i analizira potrebe za sufinanciranje energetske obnove zgrada iz sredstava Europske unije, te s tim u vezi predlaže smjernice i mjere u strateškim programskim dokumentima; priprema liste projekata za potencijalno sufinanciranje programa i projekata iz sredstava Europske unije te s tim u vezi predlaže smjernice i mjere u strateškim programskim dokumentima, kao i identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Služba obavlja upravne i stručne poslove u vezi uspostave i unaprjeđenje funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije poslova iz djelokruga Posredničkog tijela razine 1; informira javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja sredstava specifičnih ciljeva 4c1 i 4c2 Operativnog programa u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1; daje doprinos poslovima informiranja i komunikacije u okviru europske i međunarodne suradnje u djelokrugu rada Sektora; vrši promociju specifičnih ciljeva Operativnog programa u nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata

5.2.2.2. Odjel za komunikaciju i vidljivost.

5.2.2.1. Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata

Članak 82.

Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata sudjeluje u izradi, odnosno koordinaciji izrade prijedloga ili izmjena strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u poslovima koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga i/ili izmjena strateških dokumenata te obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u pripremi i unaprjeđenju Partnerskog sporazuma te pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; sudjeluje i koordinira rad s ostalim stručnim tijelima vezanima za pripremu i praćenje programa i projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; prikuplja, obrađuje, analizira potrebe, izrađuje i ažurira liste projekata za potencijalno sufinanciranje programa i projekata iz sredstava Europske unije te s tim u vezi predlaže smjernice i mjere u strateškim programskim dokumentima; priprema strateške projekte koji pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta operativnog/ih programa; priprema prijave velikih projekata i po potrebi u suradnji s drugim sektorski nadležnim tijelima. Sudjeluje u izradi tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma; identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora. Odjel obavlja poslove vezano za pripremu, provedbu i praćenje provedbe programa i projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, daje doprinos u provedbi mjera afirmacije, informiranja i edukacije javnosti o zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za komunikaciju i vidljivost

Članak 83.

Odjel za komunikaciju i vidljivost obavlja upravne i stručne poslove u vezi s uspostavom i unaprjeđenjem funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije iz djelokruga Posredničkog tijela razine 1; informira javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja sredstava te rezultatima projekata specifičnih ciljeva 4c1 i 4c2 Operativnog programa u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima; vrši promociju specifičnih ciljeva Operativnog programa u nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana. Odjel provodi mjere afirmacije, informiranja i edukacije javnosti o zelenoj infrastrukturi, energetskoj učinkovitosti i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama u urbanim područjima. Odjel provodi komunikacijsku strategiju na temelju dogovorenih godišnjih komunikacijskih planova; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama radi pružanja podrške prilikom održavanja stručnih sjednica, informativnih i provedbenih radionica; priprema konferencije za medije i javnost te sudjeluje u organizaciji i provedbi konferencija; priprema dokumentaciju koja se odnosi na informiranje javnosti i vidljivost projekata za Kabinet ministra, upite javnosti u odnosu na aktivnosti koje provodi. Odjel osigurava proaktivnu interakciju s potencijalnim i uspješnim prijaviteljima te zainteresiranim dionicima; predstavlja rezultate i aktivnosti rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini te na sastancima povezanim s aktivnostima koje obavlja Sektor te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada

Članak 84.

Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada obavlja poslove koji se odnose na funkcije Posredničkog tijela razine 1 iz Operativnog programa, a odnose se na izradu uputa za prijavitelje i pripremu dokumentacije za pokretanje i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada; sudjelovanje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 i sudjelovanje u radu Odbora za odabir projekata. Sektor obavlja upravne i stručne poslove vezane za donošenje odluka o financiranju projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada u skladu s donesenim Operativnim programom; obavlja upravne i stručne poslove u vezi pripreme ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, sudjeluje u postupku ugovaranja u skladu s donesenim Operativnim programom i supotpisivanju ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada, te u provjerama na licu mjesta; prati ostvarenje pokazatelja na razini projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada i doprinosi unosu u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013; u okviru postupaka dodjele iz nadležnosti Sektora obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti po projektima sukladno propisima o državnim potporama; doprinosi aktivnostima vezano uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenje projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada; prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima i izvještava o projektima. Sektor obavlja upravne i stručne poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeve za isplatu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova korisnicima projekata, uključujući financijske instrumente; obavlja poslove vezane uz osiguranje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika po pojedinim projektima, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; obavlja poslove vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenje projekata energetske obnove javnih i stambenih zgrada; obavlja provjere na razini Posredničkog tijela razine 1 te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguranja odgovarajućeg revizorskog traga; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja poslove informiranja i vidljivosti po pojedinim projektima energetske obnove javnih zgrada; doprinosi uspostavi i unaprjeđenju funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije te doprinosi izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana. Sektor provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te suzbijanja prijevara; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013;. Navedene poslove Sektor obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U Sektoru za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada

5.3.2. Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada.

5.3.1. Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada

Članak 85.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada izrađuje upute za prijavitelje i priprema dokumentaciju za pokretanje i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih zgrada; sudjeluje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 i radu Odbora za odabir projekata za pozive na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih zgrada; obavlja upravne i stručne poslove vezane za donošenje odluka o financiranju projekata energetske obnove javnih zgrada u skladu s donesenim Operativnim programom; obavlja upravne i stručne poslove u vezi pripreme ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove javnih zgrada, sudjeluje u postupku ugovaranja u skladu s donesenim Operativnim programom i supotpisivanja ugovora i dodatka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata energetske obnove javnih zgrada, te u provjerama na licu mjesta; doprinosi unosu u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti po projektima sukladno propisima o državnim potporama; doprinosi aktivnostima vezano uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenja projekata energetske obnove javnih zgrada; prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima i izvještava o projektima. Služba obavlja upravne i stručne poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeva za isplatu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova korisnicima projekata, uključujući financijske instrumente; obavlja poslove vezane uz osiguranje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; obavlja provjere iz svoga djelokruga te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguranja odgovarajućeg revizorskog traga; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja poslove informiranja i vidljivosti po pojedinim projektima energetske obnove javnih zgrada; doprinosi uspostavi i unaprjeđenju funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije te u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana po projektima energetske obnove javnih zgrada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Služba obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U Službi za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada

5.3.1.2. Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada.

5.3.1.1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada

Članak 86.

Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada izrađuje upute za prijavitelje i priprema dokumentaciju za pokretanje i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih zgrada; sudjeluje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 i radu Odbora za odabir projekata za pozive na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih zgrada; obavlja upravne i stručne poslove vezane za donošenje odluka o financiranju projekata energetske obnove javnih zgrada u skladu s donesenim Operativnim programom; u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti po projektima sukladno propisima o državnim potporama; obavlja upravne i stručne poslove u vezi pripreme ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, sudjeluje u postupku ugovaranja u skladu s donesenim Operativnim programom i supotpisivanja ugovora i dodatka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove javnih zgrada; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata energetske obnove javnih zgrada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Odjel obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5.3.1.2. Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada

Članak 87.

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada obavlja upravne i stručne poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeve za isplatu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova korisnicima projekata, uključujući financijske instrumente; obavlja tehničku provjeru dokumentacije za odobravanje plaćanja, prati ostvarenje pokazatelja na razini projekata; prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima, daje doprinos za unos podatka u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; obavlja poslove vezane uz osiguranje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; obavlja poslove vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata energetske obnove javnih zgrada te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenja projekata energetske obnove javnih zgrada; obavlja provjere na razini Posredničkog tijela razine 1 te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguranja odgovarajućeg revizorskog traga; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja poslove informiranja i vidljivosti po pojedinim projektima energetske obnove javnih zgrada; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Odjel obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5.3.2. Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada

Članak 88.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada izrađuje upute za prijavitelje i priprema dokumentaciju za pokretanje i objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu stambenih zgrada; sudjeluje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 i radu Odbora za odabir projekata za pozive na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu stambenih zgrada; obavlja upravne i stručne poslove vezane za donošenje odluka o financiranju projekata energetske obnove stambenih zgrada u skladu s donesenim Operativnim programom; obavlja upravne i stručne poslove u vezi pripreme ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove stambenih zgrada, sudjeluje u postupku ugovaranja u skladu s donesenim Operativnim programom i supotpisivanja ugovora i dodatka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata energetske obnove stambenih zgrada, te u provjerama na licu mjesta; doprinosi unosu u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013., prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno propisima o državnim potporama; doprinosi aktivnostima vezano uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenja projekata energetske obnove stambenih zgrada; prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima i izvještava o projektima. Služba obavlja poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeva za isplatu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova korisnicima projekata, uključujući financijske instrumente; obavlja poslove vezane uz osiguranje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; obavlja provjere iz svoga djelokruga te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguranja odgovarajućeg revizorskog traga; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja poslove informiranja i vidljivosti po pojedinim projektima energetske obnove stambenih zgrada; doprinosi uspostavi i unaprjeđenju funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije te u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana po projektima energetske obnove stambenih zgrada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Služba obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U Službi za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada ustrojavaju se:

5.3.2.1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada

5.3.2.2. Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada.

5.3.2.1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada

Članak 89.

Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada izrađuje upute za prijavitelje i priprema dokumentaciju za pokretanje i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu stambenih zgrada; sudjeluje u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 i radu Odbora za odabir projekata za pozive na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu stambenih zgrada; obavlja upravne i stručne poslove vezane za donošenje odluka o financiranju projekata energetske obnove stambenih zgrada u skladu s donesenim Operativnim programom; u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti obavlja poslove vezane uz dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno propisima o državnim potporama; obavlja upravne i stručne poslove u vezi pripreme ugovora i dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove stambenih zgrada, sudjeluje u postupku ugovaranja u skladu s donesenim Operativnim programom i supotpisivanja ugovora i dodatka ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata energetske obnove stambenih zgrada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Odjel obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5.3.2.2. Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada

Članak 90.

Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada obavlja upravne i stručne poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeva za isplatu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova korisnicima projekata, obavlja tehničku provjeru dokumentacije za odobravanje plaćanja, prati ostvarenje pokazatelja na razini projekata; prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima, daje doprinos za unos podatka u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013., prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; obavlja poslove vezane uz osiguranje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; obavlja poslove vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata energetske obnove stambenih zgrada te sudjeluje u planiranju državnog proračuna u dijelu praćenja projekata energetske obnove stambenih zgrada; obavlja provjere na razini Posredničkog tijela razine 1 te osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguranja odgovarajućeg revizorskog traga; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja poslove informiranja i vidljivosti po pojedinim projektima energetske obnove stambenih zgrada; doprinosi uspostavi i unaprjeđenju funkcioniranja sustava vidljivosti i komunikacije te izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana po projektima energetske obnove stambenih zgrada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Navedene poslove Odjel obavlja i za poslove koji se odnose na provedbu investicije C.6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5.4. Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije

Članak 91.

Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije obavlja upravne, stručne i administrativne poslove koji osiguravaju koordinaciju korištenja sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO); poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za korištenje bespovratnih sredstava financijske pomoći (FSEU-a) te poslove iz nadležnosti tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka otpornosti; koordinira i prati aktivnosti provedbe reformi i ulaganja unutar Inicijative 6. Obnova zgrada, prati napredak u ispunjavanju ciljnih vrijednosti i pokazatelja, priprema izvješća o provedbi te izjave o upravljanju, koordinira i prati rad Provedbenih tijela, obavlja nadzor nad delegiranim funkcijama, koordinira pripremu izmjene i dopune zakonskog okvira u skladu sa sektorskom nadležnošću. U Sektoru se obavljaju aktivnosti nadzora i upravljanje nepravilnostima, prati mjere sprječavanja dvostrukog financiranja i sukoba interesa, koordinira izvještavanje o nepravilnostima te dostavu izvješća o sumnjama na nepravilnosti i povratima sredstava Nacionalnom fondu; surađuje s Europskom komisijom, obavlja druge aktivnosti sukladno zajedničkim nacionalnim pravilima, obavlja poslove vezano za provedbu Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije

5.4.2. Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

5.4.1. Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije

Članak 92.

Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije obavlja administrativne, upravne i stručne poslove vezane uz europske i međunarodne projekte i programe pomoći iz nadležnosti Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske koja se odnosi na raspodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa; obavlja poslove vezane za uspostavu postupaka na temelju kojih se provodi FSEU; obavlja poslove pripreme, koordinacije izrade i donošenja zajedničkih nacionalnih pravila; provodi postupke vezane za odobravanje poziva na dostavu projektnih prijedloga koje pripremaju tijela odgovorna za provedbu financijskoga doprinosa, njihovu izmjenu te obustavu i zatvaranje poziva; surađuje s Europskom komisijom, obavještava o nepravilnostima, informira o napretku upravnih i sudskih postupaka te obavlja poslove kontakt točke prema Europskoj komisiji za sva pitanja koja se odnose na provedbu FSEU-a; obavlja nadzor na funkcijama koje su delegirane tijelima odgovornima za provedbu financijskoga doprinosa; na zahtjev dostavlja neovisnom revizorskom tijelu sve potrebne informacije, podatke i dokumentaciju; izdaje mišljenja u vezi primjene zajedničkih nacionalnih pravila i osiguravanja odgovarajuće provedbe FSEU-a; prema potrebi daje prethodnu suglasnost na interne procedure koje razvijaju tijela odgovorna za provedbu financijskoga doprinosa; rješava o pritužbama koje se odnose na postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe projekta i programa europske i međunarodne pomoći

5.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje.

5.4.1.1 Odjel za koordinaciju provedbe projekta i programa europske i međunarodne pomoći

Članak 93.

Odjel za koordinaciju provedbe projekta i programa europske i međunarodne pomoći obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu i provedbu i projekata financiranih međunarodnim sredstvima i sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela sukladno Odluci Vlade Republike koja se odnosi na raspodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa. Odjel obavlja poslove vezane za uspostavu postupaka na temelju kojih se provodi FSEU; obavlja poslove pripreme, koordinacije izrade i donošenja zajedničkih nacionalnih pravila; koordinira raspisivanje poziva tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa, provodi postupke vezane za odobravanje poziva na dostavu projektnih prijedloga koje pripremaju tijela odgovorna za provedbu financijskoga doprinosa, njihovu izmjenu te obustavu i zatvaranje poziva; izdaje mišljenja u vezi primjene zajedničkih nacionalnih pravila i osiguravanja odgovarajuće provedbe FSEU-a; surađuje s Europskom komisijom te obavlja poslove kontakt točke prema Europskoj komisiji za sva pitanja koja se odnose na provedbu FSEU-a, pribavlja potrebna mišljenja i očitovanja tijela državne uprave i drugih tijela, prati dinamiku izvršenja dionika na nacionalnoj razini, priprema potrebne akte od značaja za provedbu sredstava pomoći FSEU-a na nacionalnoj razini, odnosno sudjeluje u pripremi akata za upućivanje tijelima Europske komisije, Europskog parlamenta ili Vijeća, prikuplja i analizira potrebne podatke te koordinira izradu izvješća o korištenju sredstava FSEU-a te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje

Članak 94.

Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje rješava o prigovorima u svim predviđenim fazama provedbe europskih i međunarodnih projekta i programa pomoći, obavještava o nepravilnostima, informira o napretku upravnih i sudskih postupaka, obavlja nadzor na funkcijama koje su delegirane tijelima odgovornima za provedbu financijskoga doprinosa; provodi potrebne kontrole, na zahtjev dostavlja neovisnom revizorskom tijelu sve potrebne informacije, podatke i dokumentaciju; prema potrebi daje prethodnu suglasnost na interne procedure koje razvijaju tijela odgovorna za provedbu financijskoga doprinosa; prikuplja podatke te sudjeluje u pripremi izvješća o korištenju sredstava FSEU-a, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Članak 95.

Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koordinira i prati aktivnosti provedbe reformi i ulaganja unutar Inicijative 6.1. Obnova zgrada u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, što uključuje reforme C6.1. R1 Dekarbonizacija zgrada; C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa; C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti procesa obnove, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove; C6.1. R4 Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture; C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama; C6.1. R6 Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja i investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada; C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom; C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra; C6.1. R4-I1 Razvoj mreže seizmoloških podataka; prati napredak u ispunjavanju ciljnih vrijednosti i pokazatelja te koordinira aktivnosti vezane na izvještavanje o ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti na razini Inicijative 6.1. Obnova zgrada; izrađuje i dostavlja Koordinacijskom tijelu objedinjena izvješća o provedbi Inicijative 6.1. te izvješća o postizanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; koordinira pripremu izjava o upravljanju te koordinira izvještavanje o nepravilnostima i povratima od strane Provedbenih tijela; dostavlja objedinjene izjave o upravljanju Nacionalnom fondu; koordinira i prati rad Provedbenih tijela koja obavljaju poslove upravljanja ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Inicijative 6.1. u skladu s odredbama Sporazuma o delegiranim poslovima između Ministarstva i Provedbenih tijela; obavlja nadzor na funkcijama koje su delegirane; koordinira pripremu izmjene i dopune zakonskog okvira, uredbi, pravilnika i ostalih propisa, u skladu sa sektorskom nadležnošću, a koji su temelj za provođenje reformi te poduzimanje svih aktivnosti kako bi se uputile na usvajanje nadležnim tijelima; koordinira planiranje sredstava za provedbu reformi i investicija u državnom proračunu Republike Hrvatske te prati Provedbena tijela vezano na izbjegavanje dvostrukog planiranja sredstava za iste namjene; surađuje s Europskom komisijom te obavlja druge aktivnosti sukladno zajedničkim nacionalnim pravilima.

U Službi za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija

5.4.2.2. Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima.

5.4.2.1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija

Članak 96.

Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju aktivnosti provođenja reformi i investicija unutar komponente 6.1 Obnova zgrada; surađuje s Koordinacijskim tijelom, Provedbenim tijelima i Europskom komisijom; nadzire provedbu aktivnosti te prati dinamiku izvršenja provedbenih tijela, prikuplja i analizira potrebne podatke te koordinira izradu izvješća o ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti na razini Inicijative 6.1.; objedinjuje i obrađuje prikupljene podatke te izrađuje objedinjeno izvješće o postizanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, a koje se dostavlja Koordinacijskom tijelu; koordinira pripremu izjava o upravljanju kojima se potvrđuju da su sredstva utrošena na zakonit i pravilan način te sporazume o delegiranim poslovima između Ministarstva i Provedbenih tijela; objedinjuje pojedinačne izjave o upravljanju te ih dostavlja Koordinacijskom tijelu; koordinira pripremu izmjena i dopuna zakonskog okvira, uredbi, pravilnika, donošenje ostalih propisa u skladu sa sektorskom nadležnošću, a koji su temelj za provođenje reformi te poduzimanje svih aktivnosti kako bi se uputile na usvajanje nadležnim tijelima; pribavlja potrebna mišljenja i očitovanja tijela državne uprave i drugih tijela vezano na svoj djelokrug rada; obavlja druge aktivnosti sukladno zajedničkim nacionalnim pravilima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2.2. Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima

Članak 97.

Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima obavlja nadzor nad funkcijama koje su delegirane sukladno odredbama Sporazuma o delegiranim poslovima između Ministarstva i Provedbenih tijela, obavlja aktivnosti vezane na kontrolu dvostrukog financiranja i sukoba interesa, kontrolu plaćanja korisnicima projekata i povrat nepravilno utrošenih sredstava na razini Inicijative 6.1.; koordinira izvještavanje o nepravilnostima i povratima od strane Provedbenih tijela; nadzire dostavu izvješća o sumnjama na nepravilnosti i izvješća o povratima sredstava Nacionalnom fondu; prati provedbu mjere za sprječavanje sukoba interesa od strane Provedbenih tijela; koordinira planiranje sredstava za provedbu reformi i investicija u državnom proračunu Republike Hrvatske te prati Provedbena tijela vezano za mjere izbjegavanja dvostrukog planiranja i trošenja sredstava za istu namjenu; surađuje s Koordinacijskim tijelom, Provedbenim tijelima i Europskom komisijom, prikuplja podatke te sudjeluje u pripremi potrebnih izvješća; obavlja aktivnosti vezano za upravljanje nepravilnostima prilikom korištenja sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti sukladno uputi Koordinacijskog tijela; obavlja druge aktivnosti sukladno zajedničkim nacionalnim pravilima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA

Članak 98.

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske, razvoj politike i sustava prostornog uređenja, primjenu i ostvarenje osnovnih ciljeva i načela prostornog uređenja, praćenje stanja i usmjeravanje razvoja u prostoru, surađuje u izradi dokumenata prostornoga uređenja i prostornih planova županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u njihovoj izradi, donošenju i provedbi, osiguravanje uvjeta za razvitak i unaprjeđenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenja naselja, uređenja i korištenja građevinskoga zemljišta, te obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u navedenim područjima.

Uprava obavlja poslove izrade prostornih planova državne razine, koji obuhvaćaju administrativno praćenje provedbe postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine, izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske i Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Uprava obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa te priprema odgovore i prijedloge odgovora na zastupnička pitanja; obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za obnovu zgrada oštećenih potresom, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje prostornoga uređenja i graditeljstva. Uprava izdaje akte za provedbu prostornih planova, lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskih elaborata, dozvole za promjene namjene i uporabe građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, akte kojima se dozvoljava gradnja i uporaba građevina, provodi tehničke preglede, te izdaje i druge akte iz svoje nadležnosti; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv akata iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u pripremi i praćenju strateških projekata, projekata na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, infrastrukturnih i drugih projekata financiranih sredstvima iz fondova EU, sudjeluje u uspostavi i praćenju elektroničkih akata, razvija ISPU uspostavom novog modula »eInvesticije«. Uprava neposredno primjenjuje zakone i druge propise, te osigurava njihovu provedbu, izrađuje, odnosno osigurava izradu stručnih podloga za postupak odlučivanja u državnim tijelima, te osigurava suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama i drugim osobama u područjima iz svoje nadležnosti. U granicama svoga djelokruga Uprava ostvaruje i međunarodnu stručnu suradnju, kao i stručnu suradnju s drugim javnopravnim tijelima, kao i ostalim dionicima u procesu prostornog uređenja i gradnje, te daje mišljenja i objašnjenja u provedbi propisa iz svoga djelokruga. Uprava sudjeluje u izradi programa stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Uprava obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju i osiguranje provedbe posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u okviru svoga područja, te s tim u vezi ostvaruje i suradnju u okviru sustava Europske unije, uključivo i priznavanja kvalifikacija te slobode poslovnog nastana i pružanja usluga u prostornom uređenju i graditeljstvu.

U Upravi za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja ustrojavaju se:

6.1. Sektor za prostorno uređenje

6.2. Sektor lokacijskih dozvola i investicija

6.3. Sektor građevinskih i uporabnih dozvola.

6.1. Sektor za prostorno uređenje

Članak 99.

Sektor za prostorno uređenje obavlja upravne i stručne poslove provođenja politike prostornog uređenja; obavlja stručne poslove Ministarstva, kao nositelja izrade prostornih planova državne razine, koji obuhvaćaju administrativne poslove provedbe postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine, sudjeluje u izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske; provodi postupke provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš za prostorne planove državne razine; prati stanje u prostoru; izdaje suglasnosti za prostorne planove regionalne razine i prostorne planove lokalne razine u zaštićenom obalnom području; pruža stručnu podršku nositeljima izrade prostornih planova regionalne i lokalne razine; vodi evidenciju donošenja izvješća o stanju u prostoru, odluka o izradi prostornih planova i svih prostornih planova regionalne i lokalne razine, te arhivu istih; priprema i vodi postupak sufinanciranja izrade prostornih planova regionalne i lokalne razine; obavlja poslove koji se odnose na davanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poslova prostornog uređenja, stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja te priprema odgovore na zastupnička pitanja; obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; obavlja poslove analize, praćenja i razvoja regulative iz djelokruga urbanističkog i prostornog planiranja, strateških dokumenata, EU regulative, prostornih planova, EU i drugih projekata; vrednuje i sudjeluje u predlaganju programa mjera izrađenog na temelju zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, predlaže izmjene regulative i strateških dokumenata iz područja prostornoga uređenja, predlaže odgovarajuće izmjene zakonodavnog okvira za učinkovitiju provedbu te ubrzanje donošenja i provedbe prostornih planova osobito vezano za strateške infrastrukturne građevine i zahvate u prostoru financirane sredstvima iz EU fondova, te projekte koji se razvijaju na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, sudjeluje u radu međuresorskih radnih grupa na izradi zakona i podzakonskih akata i povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja strategija, programa i prostornih planova na okoliš; sudjeluje u poslovima pripreme i provedbe posebnih (strateških i investicijskih) programa Vlade Republike Hrvatske u okviru područja prostornog uređenja. Sektor prati pravnu stečevinu Europske unije i sudjeluje u radu tijela Europske unije pri izradi programa iz područja prostornog uređenja te područja vezanih za prostorno uređenje. Sudjeluje u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz područja prostornog uređenja; ostvaruje međunarodnu suradnju vezano za poslove prostornog uređenja i suradnju s nacionalnim institucijama na poslovima prostornog uređenja.

U Sektoru za prostorno uređenje ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja

6.1.2. Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine.

6.1.1. Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja

Članak 100.

Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja obavlja poslove Ministarstva, kao nositelja izrade prostornih planova državne razine, koji obuhvaćaju administrativne poslove provedbe postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine; sudjeluje u međuresorskim i međusektorskim radnim tijelima i povjerenstvima strategija planova i programa, obavlja poslove Ministarstva kao nositelja izrade za postupke strateških procjena utjecaja na okoliš prostornih planova državne razine; sudjeluje u postupcima strateških procjena utjecaja na okoliš; sudjeluje u postupcima međusektorskog usklađenja procedura u svrhu ubrzanja donošenja prostornih planova; verificira dokumentaciju za objavu u ISPU u postupku izrade prostornih planova; daje tumačenja, priprema materijale i obavijesti vezano za izradu prostornih planova i za javne objave; obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja te priprema odgovore na zastupnička pitanja; sudjeluje u usklađenju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije vezano za područje prostornog uređenja. Služba obavlja administrativne poslove Ministarstva kao nositelja izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR) i UPU-a državne razine, obrađuje zahtjeve, mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano uz izradu prostornih planova, vodi postupak i sudjeluje u izradi izvješća s javnih rasprava, brine se za zakonsku utemeljenost postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine; ovjerava dokumentaciju vezano za postupak izrade i donošenja prostornih planova za ISPU; obavlja administrativne poslove Ministarstva kao nositelja izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (za nacionalne parkove i parkove prirode, ZERP, epikontinentalni pojas Republike Hrvatske i druge određene Državnim planom prostornog razvoja), obrađuje zahtjeve, mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano uz izradu prostornih planova, vodi postupak i sudjeluje u izradi izvješća s javnih rasprava; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja te priprema odgovore na zastupnička pitanja; daje tumačenja, priprema materijale i obavijesti vezano za izradu prostornih planova državne razine. brine se za zakonsku utemeljenost postupka izrade i donošenja prostornih planova državne razine, ovjerava dokumentaciju vezano za postupak izrade i donošenja prostornih planova za objavu, sudjeluje u davanju mišljenja o načinu provedbe propisa iz područja prostornog uređenja i postupcima međusektorskog usklađenja procedura u svrhu koordinacije izrade i ubrzanja donošenja i provedbe prostornih planova osobito kroz EU i druge projekte, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine

Članak 101.

Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine obavlja upravne i stručne poslove vezane za izdavanje zakonom propisane suglasnosti na prostorne planove regionalne razine i prostorne planove u zaštićenom obalnom području mora, te vodi evidenciju o istima; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izdavanje zakonom propisane suglasnosti na prostorne planove u kontinentalnom području te vodi evidenciju o istima; sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; sudjeluje u davanju mišljenja o načinu provedbe propisa iz područja prostornog uređenja te priprema odgovore na zastupnička pitanja; sudjeluje u postupcima međusektorskog usklađenja procedura u svrhu ubrzanja donošenja prostornih planova; vodi evidenciju prostornih planova regionalne i lokalne razine; prati izradu izvješća stanja u prostoru regionalne i lokalne razine te vodi evidenciju o istima; obavlja upravne i stručne poslove vezane za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja pravnim i fizičkim osobama te vodi evidenciju o istima; sudjeluje u postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u radu povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš; sudjeluje u radu međusektorskih i međuresorskih radnih grupa i povjerenstva te međuresorskih radnih skupina u postupcima izrade propisa, strategija, planova i programa; sudjeluje u usklađenju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije vezano za područje prostornog uređenja, sudjeluje u davanju mišljenja o načinu provedbe propisa iz područja prostornog uređenja i postupcima međusektorskog usklađenja procedura u svrhu koordinacije izrade i ubrzanja donošenja i provedbe prostornih planova osobito kroz EU i druge projekte, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Članak 102.

Sektor lokacijskih dozvola i investicija obavlja upravne i stručne poslove iz područja prostornog uređenja. U okviru tog područja izdaje lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata i druge akte za provedbu prostornih planova te zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv akata za provedbu prostornih planova; sudjeluje u pripremi i praćenju strateških projekata i investicija, projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije kao i ostalih investicija za koje se odredi poseban interes. Sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe projekata planiranih na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske koji su predmetom natječaja neovisno o modelima raspolaganja državnim zemljištem, te s tim u vezi predlaže stvaranje povoljnijeg zakonodavnog okvira za realizaciju istih. Obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa; obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za obnovu zgrada oštećenih potresom; izdaje mišljenja i potvrde o usklađenosti zahvata u prostoru i građevina državnog značaja s prostornim planovima za potrebe provedbe postupaka određenih posebnim zakonima te za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i druga mišljenja propisana posebnim zakonima; sudjeluje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata i posebnih projekata i investicija od važnosti za Republiku Hrvatsku, povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš i koncesije. Sektor aktivno radi na uklanjanju administrativnih barijera u pripremi i provedbi investicijskih projekata i projekata financiranih iz fondova Europske unije, provođenjem stručnih edukacija javno pravnih tijela, projektanata i ostalih sudionika u postupcima ishođenja akata za provedbu prostornih planova kao i izradom stručnih publikacija. Sektor obavlja poslove na nadogradnji »Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli« kroz razvoj nove e-usluga »eInvesticije«. Sektor pruža stručnu i administrativnu pomoć u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata financiranih iz sredstava iz fondova Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru lokacijskih dozvola i investicija ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola

6.2.2. Služba za pripremu i praćenje strateških projekata

6.2.3. Služba za investicije.

6.2.1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola

Članak 103.

Služba za izdavanje lokacijskih dozvola obavlja upravne i stručne poslove iz područja prostornog uređenja. U okviru tog područja izdaje lokacijske dozvole i druge akte za provedbu prostornih planova te zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv akata za provedbu prostornih planova; obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa; izdaje mišljenja i potvrde o usklađenosti zahvata u prostoru i građevina državnog značaja s prostornim planovima za potrebe provedbe postupaka određenih posebnim zakonima te za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i druga mišljenja propisana posebnim zakonima; sudjeluje u radu povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš i koncesije, kao i u koordinaciji projekata koji se kandidiraju za dobivanje financijskih sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u izradi programa stručnog ispita; prati primjenu propisa iz područja prostornog uređenja i posebnih propisa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za izdavanje lokacijskih dozvola ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja

6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru.

6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja

Članak 104.

Odjel za građevine državnog značaja obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na upravni postupak izdavanja lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine za građevine u nadležnosti Ministarstva, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv lokacijskih dozvola, praćenje primjene propisa iz područja prostornog uređenja i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa; izdaje potvrde o usklađenosti građevina državnog značaja s prostornim planovima za potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš, određenog posebnim zakonom; izdaje mišljenja za potrebe provedbe postupaka dodjele koncesija određenih posebnim zakonima koje za posljedicu imaju potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te druga mišljenja propisana posebnim zakonima; provodi postupke eKonferencija u cilju utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu idejnih projekata za građevine iz nadležnosti Ministarstva, izdaje potvrde parcelacijskih elaborata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš i koncesije, kao i u koordinaciji projekata infrastrukture i gospodarenja otpadom koji se kandidiraju za dobivanje financijskih sredstava iz fondova Europske unije.

6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru

Članak 105.

Odjel za zahvate u prostoru obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove koji se odnose na upravni postupak izdavanja lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru u nadležnosti Ministarstva, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv lokacijskih dozvola; praćenje primjene propisa iz područja prostornog uređenja i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa; izdaje potvrde o usklađenosti zahvata u prostoru s prostornim planovima za potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš, određenog posebnim zakonom; izdaje mišljenja za potrebe provedbe postupaka dodjele koncesija određenih posebnim zakonima koje za posljedicu imaju potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te druga mišljenja propisana posebnim zakonima; provodi postupke eKonferencija u cilju utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu idejnih projekata za zahvate u prostoru iz nadležnosti Ministarstva, izdaje potvrde parcelacijskih elaborata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Odjel sudjeluje u radu povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš i procjenu utjecaja na okoliš, kao i u koordinaciji projekata za zahvate u prostoru koji se kandidiraju za dobivanje financijskih sredstava iz fondova Europske unije.

6.2.2. Služba za pripremu i praćenje strateških projekata

Članak 106.

Služba za pripremu i praćenje strateških projekata obavlja upravne i stručne i poslove međusektorskog i međuresornog usklađenja interesa u prostoru, sudjeluje u pripremi i praćenju projekata na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i strateških projekata, te vodi upravni postupak izdavanja lokacijskih dozvola za iste, donosi rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine turističke namjene na neprocijenjenom građevinskom zemljištu temeljem posebnog zakona, izdaje potvrde parcelacijskih elaborata i druge akte za provedbu prostornih planova. Aktivno sudjeluje u prepoznavanju i otklanjanju administrativnih barijera u realizaciji projekata te prati i inicira mjere vezane za efikasnost provedbe. Aktivno sudjeluje u pripremi projekata planiranih na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske a koje će bit predmetom javnih natječaja. S tim u vezi sudjeluje u stvaranju povoljnijeg zakonodavnog okvira uključujući različite modele raspolaganja državnim zemljištem (prodaja, koncesija, pravo građenja, javno privatno partnerstvo i sl.) te vodi računa o stvaranju pretpostavki za financiranje ovih projekata kroz financijske mehanizme Europske unije. Vodi evidenciju o projektima na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i strateškim projektima, poduzima aktivnosti vezano za njihovu realizaciju; surađuje na poslovima koji se odnose na koordinaciju i osiguranje provedbe istih. Izdaje mišljenja i potvrde o usklađenosti projekata na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i strateških projekta s prostornim planovima za potrebe provedbe postupka određenih posebnim zakonima, te druga mišljenja o mogućnosti provedbe zahvata propisane posebnim zakonima. Sudjeluje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata, povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš i koncesije. Prati propise iz svoga područja u cilju usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije s ciljem uspostave učinkovitijeg sustava provedbe zahvata.

6.2.3. Služba za investicije

Članak 107.

Služba za investicije obavlja upravne i stručne poslove međuresornog i međusektorskog usklađenja interesa u prostoru, sudjeluje u pripremi i praćenju investicija od važnosti za Republiku Hrvatsku, kao i ostalih investicija, te vodi upravni postupak izdavanja lokacijskih dozvola za iste. Aktivno sudjeluje u prepoznavanju i otklanjanju administrativnih barijera u realizaciji projekata te prati i inicira mjere vezane za efikasnost provedbe posebno onih projekata financiranih iz fondova Europske unije, provođenjem stručnih edukacija javno pravnih tijela, projektanata i ostalih sudionika u postupcima ishođenja akata za provedbu prostornih planova kao i izradom stručnih publikacija. Služba obavlja poslove na nadogradnji »Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli« kroz razvoj nove javne usluge eInvesticije. Poduzima radnje s ciljem razvoja sustava digitalnog praćenja investicija kroz izradu kataloga potencijalnih lokacija s razrađenim uputama za realizaciju pojedinih vrsta građevina i zahvata u prostoru, te s tim u vezi radi na uspostavi informacijske točke s ciljem informiranja zainteresiranih sudionika u aktivnostima pripreme i provedbe projekata o zakonom propisanim procedurama i dozvolama koje prate njihovu realizaciju. Vodi evidenciju o posebnim projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku i poduzima aktivnosti vezano za njihovu realizaciju; surađuje na poslovima koji se odnose na koordinaciju i osiguranje provedbe posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u okviru svoga područja, te s tim u vezi ostvaruje i međunarodnu suradnju, kao i suradnju u okviru sustava Europske unije. Prati razvoj proceduralnih procesa u pripremi i izdavanju dozvala u državama Europske unije i uspješnim poduzetničkim državama regije. Sudjeluje u radu operativnih skupina za provedbu posebnih projekata i investicija od važnosti za Republiku Hrvatsku, povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš i koncesije. Savjetodavno sudjeluje u razvoju projekta e-dozvola; implementaciji i praćenju elektroničkih akata. Prati propise iz svoga područja u cilju usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije s ciljem uspostave učinkovitijeg sustava provedbe zahvata.

6.3. Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

Članak 108.

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola, provedbu tehničkih pregleda građevina državnog značaja, strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske te građevina povezanih s provedbom EU projekata, izdavanja rješenja o tipskim projektima, postupanje po prijavama početka građenja i uklanjanja i postupanje po prijavama početka pokusnog rada građevina, provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti kod podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske i uporabne dozvole i pripreme tehničkog pregleda, sudjelovanje u izradi priručnika za izradu, prikupljanje, pohranjivanje i razvrstavanje podataka, koordiniranje provedbe strateških i EU projekata u svrhu prepoznavanja i otklanjanja administrativnih barijera te iniciranje mjera vezanih za efikasnost provedbe projekata za građevine koje se smatraju tehnički ispravne, sigurne, pristupačne i zdravstveno-ekološki primjerene, obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za obnovu zgrada oštećenih potresom, vođenje postupaka eKonferencije za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta za izradu glavnog projekta za određenu građevinu na određenoj lokaciji i potvrda glavnog projekta, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv navedenih akata, sudjelovanje u izradi programa stručnog ispita, praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja te iniciranje mjera usklađenja zakonodavstva, izrade uputa o primjeni propisa, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije, pripremu prijedloga odgovora na zastupnička pitanja, suradnja s drugim tijelima u pitanjima koja utječu na područje graditeljstva; međunarodnu suradnju uključivo priznavanja kvalifikacija u prostornom uređenju i graditeljstvu, kao i drugih pitanja zakonskog uređivanja područja graditeljstva; sudjelovanje u radu nacionalnog normirnog tijela, surađuje s drugim tijelima te obavljaju i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru građevinskih i uporabnih dozvola ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za izdavanje građevinskih dozvola

6.3.2. Služba za tipske projekte i ostale akte

6.3.3. Služba za izdavanje uporabnih dozvola.

6.3.1. Služba za izdavanje građevinskih dozvola

Članak 109.

Služba za izdavanje građevinskih dozvola obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevinskih dozvola građevina državnog značaja, strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske i građevina povezanih s provedbom EU projekata, dostavljanje dodatnih pojašnjenja, prepoznavanje i otklanjanje administrativnih barijera te iniciranje mjera vezanih za efikasnost provedbe projekata kod izdavanja građevinskih dozvola, sudjelovanje u izradi priručnika za ishođenje građevinskih dozvola sudjelovanje u provedbi tehničkih pregleda, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv građevinskih dozvola, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem građevinskih dozvola, davanje stručnih mišljenja i objašnjenja, edukacije, pripremu prijedloga odgovora na zastupnička pitanja, sistematizacija zakonskih i drugih općih i tehničkih propisa, sudjelovanje u radu nacionalnog normirnog tijela, sudjelovanje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica, sudjelovanje s drugim tijelima te obavljanje i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za izdavanje građevinskih dozvola ustrojavaju se:

6.3.1.1. Odjel za građevine državnog značaja

6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte.

6.3.1.1. Odjel za građevine državnog značaja

Članak 110.

Odjel za građevine državnog značaja obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevinskih dozvola građevina državnog značaja i građevina povezanih s provedbom EU projekata, pružanje stručne pomoći korisnicima kod pripreme potrebne dokumentacije kod izdavanja građevinskih dozvola, sudjelovanje u provedbi tehničkih pregleda, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv građevinskih dozvola; praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem građevinskih dozvola, te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja i edukacije; sistematizacija zakonskih i drugih općih i tehničkih propisa, sudjeluje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte

Članak 111.

Odjel za strateške i posebne projekte obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja građevinskih dozvola za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske, građevine povezane s provedbom EU projekata, prepoznavanje i otklanjanje administrativnih barijera te iniciranje mjera vezanih za efikasnost provedbe strateških investicijskih projekata kod izdavanja građevinskih dozvola, sudjelovanje u izradi priručnika o internim procedurama za ishođenje građevinskih dozvola za provedbu strateških projekata, suradnja i organiziranje sudjelovanja drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih javnopravnih tijela vezano uz pripremu i provedbu projekata, sudjelovanje u provedbi tehničkih pregleda, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv građevinskih dozvola, sudjelovanja u stručnoj pomoći drugim državnim tijelima; praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s tipskim projektima, davanje stručnih mišljenja i objašnjenja te edukacije i unaprjeđenja rada nadležnih upravnih tijela iz djelokruga Odjela; sudjelovanje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica te obavljanje i drugih poslova iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za tipske projekte i ostale akte

Članak 112.

Služba za tipske projekte i ostale akte obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja rješenja o tipskim projektima, rješavanje predmeta koje imaju oznaku tajnosti i druge upravne akte iz nadležnosti Sektora, obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za obnovu zgrada oštećenih potresom, postupanje po prijavama početka građenja s provjerom dokaza o formiranju građevne čestice u katastru i ovlaštenjima sudionika u gradnji, postupanje po prijavi početka uklanjanja i postupanje po prijavama početka pokusnog rada građevina, provjera usklađenosti plana i programa ispitivanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom pokusnog rada s glavnim projektom, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu glavnog projekta za određenu građevinu na određenoj lokaciji, provedba postupka izdavanja potvrda glavnog projekta za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola, sudjelovanje u izradi priručnika za ishođenje rješenja o tipskom projektu, izrada uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem ostalih akata, praćenje primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, pružanje stručne pomoći korisnicima kod pripreme potrebne dokumentacije, obavljanje pregleda dostavljenih projektnih prijedloga i davanje ocjene o njima, praćenje napretka u pripremi projekata, sudjelovanje u provedbi tehničkih pregleda, prepoznavanje i otklanjanje administrativnih barijera te iniciranje mjera za izradu projekta za građevine koje se smatraju tehnički ispravne, sigurne, pristupačnom i zdravstveno-ekološki primjerene, pripremu prijedloge odgovora na zastupnička pitanja, sistematizacija zakonskih i drugih općih i tehničkih propisa, sudjelovanje u izradi programa stručnog ispita, međunarodnu suradnju uključivo i priznavanje kvalifikacije u prostornom uređenju i graditeljstvu, sudjelovanje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica te obavljanje i drugih poslove iz svoga djelokruga. U Službi se vode registri i evidencije vezane za cjelokupni rad Sektora.

6.3.3. Služba za izdavanje uporabnih dozvola

Članak 113.

Služba za izdavanje uporabnih dozvola obavlja normativne, upravne i stručno-analitičke poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na: upravni postupak izdavanja uporabnih dozvola i provedbu tehničkih pregleda građevina državnog značaja, strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske i građevina financiranih sredstvima fondova Europske unije, pružanje stručnu pomoći korisnicima kod pripreme potrebne dokumentacije za izdavanja uporabnih dozvola, obavljanje pregleda dostavljene dokumentacije i davanje ocjene o njima, praćenje napretka u pripremi tehničkog pregleda, dostavljanje dodatnih pojašnjenja, provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti kod provođenja projekata za pripremu tehničkog pregleda i podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, sudjelovanje u izradi priručnika o internim procedurama za ishođenje uporabnih dozvola, suradnja i organiziranje sudjelovanja drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i drugih javnopravnih tijela, zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima protiv uporabnih dozvola; sudjelovanja u upravnom nadzoru koje provodi Ministarstvo, praćenja primjene propisa iz područja graditeljstva i posebnih propisa, kao i davanja mišljenja na druge propise u postupku donošenja, izrade uputa o primjeni propisa u vezi s izdavanjem uporabne dozvole i provedbe tehničkih pregleda te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja i edukacije i unaprjeđenje rada nadležnih upravnih tijela iz djelokruga Službe; priprema prijedloge odgovora na zastupnička pitanja, i koordiniranje provedbe strateških i drugih projekata u svrhu prepoznavanja i otklanjanja administrativnih barijera te iniciranje mjera vezanih za efikasnost provedbe projekata, sudjeluje u poslovima iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU

Članak 114.

U Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju obavljaju se poslovi nadzora općih akta koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja nadzora ovoga Ministarstva prema posebnim zakonima; nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u djelokrugu određenom posebnim zakonima te nadzor rješavanja upravnih stvari donesenih od strane prvostupanjskih tijela čiji rad nadzire prema posebnim propisima, te postupa po izvanrednim pravnim lijekovima; rješava o žalbama i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar iz djelokruga rada Sektora, priprema i izrađuje očitovanja i odgovore po traženjima pravosudnih i drugih državnih tijela, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja; priprema odgovore na zastupnička pitanja; odgovora na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari. Uprava zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, surađuje u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete i arbitražnim postupcima u kojima ovo Ministarstvo zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i prvostupanjskim tijelima. U Upravi se obavljaju poslovi razvoja, uspostave i praćenja rada informacijskog sustava prostornoga uređenja sa svojim modulima; poslovi razvoja, uspostave i praćenja modula odnosno aplikacija koje su bazirane na platformama Geografskog informacijskog sustava – GIS platformama (ePlanovi, eArhiva i dr.), te aplikacije koje su bazirane na platformama Sustava za upravljanje dokumentima (Data Management System) – DMS i drugim platformama (eDozvola, eInspekcija i dr.); obavlja stručne poslove na upravljanju registrima iz djelokruga Ministarstva u segmentu digitalizacije i punjenja baze podataka; te vrši praćenje zakonski propisanog, a zatim i tehnički ispravnog načina rada svih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Uprava obavlja poslove pripreme i ugovaranje programa i projekata usmjerenih na digitalizaciju poslova i dokumenata proizašlih iz zakonodavnih okvira Ministarstva financiranih iz fondova EU, a koji se odnose na prostorno planiranje, akte o gradnji, komunalno gospodarstvo i ostalih područja iz djelokruga Ministarstva; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Uprava obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju ustrojavaju se:

7.1. Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje

7.2. Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine

7.3. Sektor za EU projekte digitalizacije.

7.1. Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje

Članak 115.

Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje osigurava provedbu zakona na način da obavlja nadzor rada i postupanja tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja prostornog uređenja, gradnje, komunalnog gospodarstva te stanovanja. Obavlja nadzor pojedinačnih akta donesenih od strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima, te na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave. Obavlja nadzor i u dijelu koji se odnosi na postupanje službenika prema strankama u postupcima izdavanja rješenja po gore navedenim zakonima, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda odredbi koje nadzire. Rješava o žalbama protiv upravnih akata i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, priprema rješenja po prigovorima iz djelokruga rada Sektora, priprema i izrađuje očitovanja i odgovore po traženjima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, državnih tijela, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja; priprema odgovore na zastupnička pitanja; odgovora na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga. Sektor zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, surađuje u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete i arbitražnim postupcima u kojima ovo Ministarstvo zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, surađuje s drugim tijelima državne vlasti i prvostupanjskim tijelima. Predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje rada prvostupanjskih tijela pripremom općih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa. Izrađuje optužne prijedloge i kaznene prijave u predmetima iz djelokruga Sektora, te poduzima druge mjere propisane zakonom kako bi osiguralo provedbu zakona koje nadzire. Osim nadzora rada službenika u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzire rad djelatnika pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih javnopravnih tijela koja primjenjuju odredbe zakona iz djelokruga ovoga Ministarstva. Obavlja nadzor procjenitelja i osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja, te pravnih osoba s javnim ovlastima. Obavlja nadzor zakonitosti općih akta koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem zakona iz djelokruga Ministarstva. Obavlja nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akta koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a odnose se na djelokrug ovoga Ministarstva. Sektor obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

7.1.2. Služba za štete

7.1.3. Služba za žalbe

7.1.4. Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima.

7.1.1. Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 116.

Služba za nadzor tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava provedbu zakona provedbom nadzora rada i postupanja tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja prostornog uređenja i gradnje. Nadzire postupak donošenja upravnih akta ali i neupravnih akta koji se donose pozivom na zakone koji uređuju pitanje prostornog uređenja i gradnje; izrađuje mišljenja i obrazloženja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz djelokruga nadzora; obavlja nadzor u dijelu koji se odnosi na postupanje službenika prema strankama u postupcima izdavanja rješenja po zakonima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje, a odnose se na izdavanje pojedinačnih akata iz navedenoga područja, te poduzimaju se zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda odredbi koje Služba nadzire; prati i analizira stanje u nadziranom području, u okviru propisane nadležnosti predlaže mjere za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa. Prati se i nadzire provedba zakona i podzakonskih propisa i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja prostornog uređenja i gradnje te osigurava suradnja s drugim tijelima u dijelu koji je vezan za rad tih tijela; izrađuje nacrte odgovara na upite i predstavke iz područja koje je predmet nadzora; obavlja nadzor pojedinačnih akta donesenih od strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na zahtjev državnog odvjetništva i tijela državne uprave, te po pritužbama stranaka; obavlja nadzor u dijelu koji se odnosi na postupanje službenika prema strankama u postupcima izdavanja rješenja, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda odredbi koje nadzire; obavljaju se poslovi nadzora nerazvrstanih cesta sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za štete

Članak 117.

Služba za štete u ime Ministarstva sudjeluje u postupcima koje vodi državno odvjetništvo u postupcima mirnog rješenja spora, naknade štete te arbitražnim postupcima iz djelokruga rada Ministarstva i Sektora; izrađuje optužne prijedloge i kaznene prijave u predmetima iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za žalbe

Članak 118.

Služba za žalbe rješava upravne stvari po žalbama iz područja prostornog uređenja, područja graditeljstva, područja komunalnog gospodarstva i stanovanja. Služba provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima te priprema rješenja po prigovorima, priprema, izrađuje i daje odgovore na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; priprema odgovore na podneske upravnih sudova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne vlasti i prvostupanjskih tijela u vezi s drugostupanjskim postupanjem. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za žalbe ustrojavaju se:

7.1.3.1. Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva

7.1.3.2. Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja.

7.1.3.1. Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva

Članak 119.

Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva rješava upravne stvari po žalbama iz područja prostornoga uređenja i područja graditeljstva. Provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima te priprema rješenja po prigovorima, priprema, izrađuje i daje odgovore na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; priprema odgovore na podneske upravnih sudova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne vlasti i prvostupanjskih tijela u vezi s drugostupanjskim postupanjem. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3.2. Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja

Članak 120.

Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja rješava upravne stvari po žalbama iz područja komunalnog gospodarstva i područja stanovanja. Provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, priprema, izrađuje prijedloge odgovora na predstavke stranaka; daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; priprema odgovore na podneske upravnih sudova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne vlasti i prvostupanjskih tijela u vezi s drugostupanjskim postupanjem. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.4. Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima

Članak 121.

Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima, te poduzima druge mjere propisane zakonom kako bi osiguralo provedbu zakona koje nadzire; izrađuje mišljenja i objašnjenja nadziranim tijelima kako bi se povećala kvaliteta rada istih. Služba osigurava provedbu zakona provedbom nadzora nad radom pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih javnopravnih tijela koja primjenjuju odredbe zakona iz djelokruga ovoga Ministarstva, obavlja nadzor procjenitelja i osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja, te pravnih osoba s javnim ovlastima, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda odredbi koje nadzire; obavlja nadzor općih akta koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem zakona iz djelokruga Ministarstva (prostorno uređenje, gradnja, komunalno gospodarstvo, stanovanje, procjena vrijednosti nekretnina); obavlja nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akta koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a odnose se na djelokrug ovoga Ministarstva, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda propisa koje nadzire. U Službi se obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom. Odgovara se na upite i predstavke stranaka te tijela državne uprave iz područja koje ova Služba nadzire a odnose se na nadzor zakonitosti postupanja osoba i tijela koje nadzire, te obavljaju druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima ustrojavaju se:

7.1.4.1. Odjel za zastupanje

7.1.4.2. Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima.

7.1.4.1. Odjel za zastupanje

Članak 122.

Odjel za zastupanje obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima. U ime Ministarstva sudjeluje u postupcima koje vodi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, u postupcima mirnog rješavanja spora, naknade štete te arbitražnim postupcima iz djelokruga Sektora. Poduzima druge mjere propisane zakonom kako bi se osigurala provedba zakona koju nadzire. Izrađuje mišljenja i objašnjenja nadziranim tijelima. Izrađuje optužne prijedloge i kaznene prijave u predmetima iz djelokruga. Poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda propisa koje nadzire. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.4.2. Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima

Članak 123.

Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima obavlja nadzor nad radom službenih osoba u javnopravnim tijelima koja primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja nadzor procjenitelja i osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja, pravnih osoba s javnim ovlastima, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda odredbi koje nadzire; obavlja nadzor općih akta koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem zakona iz djelokruga Ministarstva (prostorno uređenje, gradnja, komunalno gospodarstvo, stanovanje, procjena vrijednosti nekretnina); obavlja nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akta koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela općina, gradova i županija a odnose se na djelokrug ovoga Ministarstva, te poduzima zakonom propisane mjere ako se utvrdi povreda propisa koje nadzire. U Odjelu se obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom. Odgovara se na upite i predstavke iz područja koje Odjel nadzire a odnose se na nadzor zakonitosti postupanja osoba i tijela koje nadzire. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine

Članak 124.

Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine obavlja poslove razvoja, uspostave i praćenja rada Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine sa svojim modulima. Razvija, uspostavlja i prati module i aplikacije koje su bazirane na GIS platformama (ePlanovi, ISPU lokator i dr.), te aplikacije koje su bazirane na DMS platformama (eDozvola, eArhiva i dr.). Uređuje i vodi baze podataka i registre iz nadležnosti ovoga Ministarstva. Osigurava pristup podacima iz baza podataka za sve module Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine te, po potrebi, na informacijske sustave drugih tijela. Prati promjene u prostoru pomoću specijalnih modula i snimaka koje su nastale daljinskim snimanjem te upravlja sustavom digitalnih režima u komunikaciji sa svim javnopravnim tijelima. Zaposlenici Sektora pružaju podršku upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zaposlenicima Ministarstva koji primjenjuju aplikacije Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine, te kontinuirano educiraju iste o novom razvoju i promjenama na postojećim aplikacijama. Prati promjene na informacijskim sustavima drugih tijela državne uprave, te ih usklađuje s Informacijskim sustava prostornog uređenja i državne imovine, a posebice prema INSPIRE direktivi. Sudjeluje i koordinira rad s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i stručnim tijelima vezanima za provedbu i praćenje projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Izrađuje izvješća, analizira izvršenje i učinkovitost projekata, godišnjih i višegodišnjih planova rada. Osigurava uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanja i informiranja, organizira informatičku i stručnu podršku. Organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata, prati rad i provedbu realiziranih projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za razvoj aplikacija

7.2.2. Služba za registre i digitalnu arhivu

7.2.3. Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku

7.2.4. Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima.

7.2.1. Služba za razvoj aplikacija

Članak 125.

Služba za razvoj aplikacija radi na razvoju, uspostavi i praćenju rada informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine sa svojim modulima. Ova služba radi s aplikacijama koje su bazirane na GIS platformama (ePlanovi, ISPU lokator i dr.) te aplikacijama koje su bazirane na DMS platformama (eDozvola, eArhiva i dr.). Razvija i uspostavlja nove te prati rad postojećih modula iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove na unaprjeđenju sustava, održava baze podataka u sustavu i vrši njihovo ažuriranje te stvara preduvjete i omogućava pristup novim bazama podataka. Radi na sustavu zaprimanja prijava o kvarovima i smetnjama te zahtjeva njihovo rješavanje, vodi evidencije o njima. Sudjeluje u izradi strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove, te pripremu i provedbu projekata. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za registre i digitalnu arhivu

Članak 126.

Služba za registre i digitalnu arhivu obavlja stručne poslove na upravljanju svim registrima iz domene ovoga Ministarstva u segmentu digitalizacije i punjenja baze podataka; u suradnji s ostalim kontinuirano ažurira sve podatke u registrima; osigurava konstantnu vezu pomoću servisa na navedene registre kako bi isti bili dostupni za potrebe svih modula unutar Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine te, po potrebi, na informacijske sustave drugih tijela. Služba upravlja modulima za vođenje digitalne arhive, bazama podataka digitalizirane arhivske građe te omogućava pristup podacima iz baza podatka za potrebe ostalih modula Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Sudjeluje u izradi strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova a iz domene digitalizacije arhive. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove, te pripremu i provedbu projekata. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku

Članak 127.

Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku prati zakonski propisan, i tehnički ispravan način rada svih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Radi na organizaciji i provođenju edukacija novih korisnika i usavršavanju postojećih kao što su djelatnici u županijskim, gradskim i općinskim upravnim odjelima, projektanata, predstavnika javnopravnih tijela te ostalih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine, kako bi se navedeni sustav koristio ispravno i prema propisanim pravilima. Radi na analitici Informacijskog sustava prostornog uređenja na način da vodi setove podataka te radi periodičke izvještaje za potrebe nadogradnje za svaki od modula Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Sudjeluje u aktivnostima informiranja građanstva, ovlaštenih osoba i stručnih organizacija. Daje informacije ministru kao i ostalim državnim i javnim službama iz domene Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine te priprema statistička i druga izvješća. Kroz suradnju i sudjelovanje s nadzorom, prikuplja, obrađuje i analizira potrebe za unaprjeđenje stanja u graditeljstvu i prostornom uređenju, te s tim u vezi predlaže smjernice i mjere u strateškim programskim dokumentima. Služba surađuje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s čijim je sustavima povezan sustav eDozvole, koordinira procese i radnje između nositelja projekta sustava eDozvole i korisnika sustava u Ministarstvu i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Organizira i provodi pripremu akata u sustavu kao i operativno praćenje sustava i baza podataka u sustavu. Obavlja stručne poslove praćenja propisa i načina kako se oni reflektiraju na sustav i akte unutar njega, predlaže rad i sastajanje radnih skupina vezano uz ažuriranje akata i obrazaca u sustavu eDozvole. Prati posebne propise i rad korisnika, njihove primjedbe i komentare, te provodi njihovu implementaciju u sustav, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4. Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima

Članak 128.

Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima obavlja stručne poslove kontinuiranog nadzora prostora Republike Hrvatske pomoću specijalnih modula u svrhu pravovremenog uočavanja i kontrole prostora kako bi se mogućnost devastacije prostora sveo na minimum. Kontinuirano razmjenjuje podatke o uočenim promjenama u prostoru s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području je promjena evidentirana te nakon obavljenog izvida, zaprima podatke o navedenim promjenama. Služba upravlja sustavom digitalnih režima svih Javnopravnih tijela (JPT). Sudjeluje u izradi strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz Programa Unije i europskih strukturnih i investicijskih fondova a iz domene digitalizacije arhive. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje planova i programa rada, te samu pripremu i provedbu projekata. Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor za EU projekte digitalizacije

Članak 129.

Sektor za EU projekte digitalizacije obavlja poslove pripreme, provedbe, ugovaranja i praćenja programa i projekata usmjerenih na digitalizaciju poslova i dokumenata proizašlih iz zakonodavnih okvira Ministarstva financiranih iz fondova Europske unije, a koji se odnose na prostorno planiranje, akte o gradnji, komunalno gospodarstvo i ostalih područja iz djelokruga Ministarstva. Sektor provodi i prati projekte digitalizacije financirane iz fondova Europske unije. Sektor obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam za oporavak i otpornost te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Sektor obavlja funkcije provedbe financijskog doprinosa za Fond solidarnosti (TOPFD). Službenici Sektora sudjeluju u radu Odbora za odabir projekata financiranih iz fondova Europske unije.

U Sektoru za EU projekte digitalizacije ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za pripremu EU projekata digitalizacije

7.3.2. Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije

7.3.3. Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje.

7.3.1. Služba za pripremu EU projekata digitalizacije

Članak 130.

Služba za pripremu EU projekata digitalizacije obavlja poslove pripreme programa i projekata usmjerenih na digitalizaciju poslova i dokumenata proizašlih iz zakonodavnih okvira ovoga Ministarstva; digitalizacije prostornog planiranja, digitalizacije akata o gradnji, digitalizacije komunalnog gospodarstva i ostalih propisa iz nadležnosti Ministarstva. Služba obavlja stručne poslove vezane uz pripremu i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao što su Fond solidarnosti Europske unije (TOPFD) i Mehanizam za oporavak i otpornost. Služba priprema dokumentaciju za pokretanje i objavu javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za financiranje iz fondova Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Služba prikuplja informacije i dokumentaciju o projektima povezanim s korištenjem sredstava EU te prati zakone, druge propise te pravno obvezujuće akte Europske unije vezane uz korištenje sredstava Europske unije. Služba surađuje s ostalim upravnim organizacijama Ministarstva u svim fazama pripreme projekata.

Služba priprema podatke i utvrđuje potrebe za edukaciju službenika koje koriste Informacijske sustave unutar Ministarstva i procedure proizašle iz zakonodavnih okvira nužnih za pravilno korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine, za pravilno korištenje opreme, ujednačeno i nedvosmisleno tumačenje procedura propisanih zakonskim i podzakonskim propisima iz djelokruga Ministarstva.

7.3.2. Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije

Članak 131.

Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije provodi i ugovara projekte digitalizacije financiranih iz fondova Europske unije. Služba obavlja stručne poslove vezane uz provedbu i ugovaranje i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao što su Fond solidarnosti Europske unije (TOPFD) i Mehanizam za oporavak i otpornost. Služba obavlja po potrebi stručne i druge poslove provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, pruža stručne pomoći upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva u provedbi projekata digitalizacije. Služba provodi projekte, ugovara i pruža podršku učinkovitijem iskorištavanju potencijala digitalizacije i jačanja administrativnih kapaciteta, namijenjenih razvoju digitalizacije prostornog planiranja, digitalizacije akata o gradnji, digitalizacije ostalih akata iz djelokruga Ministarstva, a za potrebe svih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Služba sudjeluje u provođenju postupka dodjele bespovratnih sredstava i donošenju odluke o financiranju projekata te postupku ugovaranja.

7.3.3. Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje

Članak 132.

Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje prati učinkovito provođenje ugovorenih projekata digitalizacije financiranih iz fondova Europske unije. Služba prati provedbu i izvještava o projektima koji su namijenjeni razvoju digitalizacije prostornog planiranja, digitalizacije akata o gradnji, digitalizacije komunalnog gospodarstva, digitalizacije ostalih akata iz djelokruga Ministarstva, a za potrebe svih korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine, organizacije i provođenja edukacija za sudionike svih procesa i procedura proizašlih iz zakonodavnih okvira ovoga Ministarstva, nužnih za pravilno korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine. Služba obavlja stručne poslove vezane uz praćenje provedbe i izvještavanje i drugih projekata financiranih sredstvima Europske unije kao što su Fond solidarnosti Europske unije (TOPFD) i Mehanizam za oporavak i otpornost. Služba prati izvršenje ugovora o sufinanciranju, sudjeluje u provjerama na licu mjesta vezano uz praćenje provedbe projekata i izvještavanja, prati ostvarenje pokazatelja na razini projekata, prati napredak projekata po aktivnostima i pokazateljima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Obavlja upravne i stručne poslove u vezi zaprimanja i obrade zahtjeve za isplatu sredstava (ZNP) iz fondova Europske unije korisnicima projekata, uključujući financijske instrumente te obavlja tehničku provjeru dokumentacije za odobravanje plaćanja.

8. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ

Članak 133.

Zavod za prostorni razvoj obavlja poslove izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske; pripreme, izrade, odnosno koordinacije izrade i suradnje u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države; poslove vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja; priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru; izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države; obavlja stručne poslove za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru; poslove suradnje s pravnim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja; osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže; sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima te drugi poslovi u okviru svoga djelokruga. Zavod sudjeluje u izradi provedbenog programa Ministarstva te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Zavoda. Zavod obavlja i druge stručno-analitičke koje odredi državni tajnik ili ministar.

U Zavodu za prostorni razvoj ustrojavaju se:

8.1. Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine

8.2. Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru.

8.1. Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine

Članak 134.

U Sektoru za dokumente prostornog uređenja državne razine obavljaju se poslovi i zadaće pripreme, analitike, poslovi izrade, koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova državne razine i drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske; stručni poslovi za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova; suradnja s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja; sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima; praćenje EU stečevine i sudjelovanje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela pri izradi regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja te drugi poslovi iz djelokruga Zavoda.

U Sektoru za dokumente prostornog uređenja državne razine ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine

8.1.2. Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine

8.1.3. Služba za urbanističke planove uređenja državnog značaja.

8.1.1. Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine

Članak 135.

U Službi za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine obavljaju se sljedeći poslovi: priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske te provedba ili sudjelovanje u provedbi aktivnosti određenih Strategijom; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe Državnog plana prostornog razvoja Republike Hrvatske; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova morskog područja izvan teritorijalnog mora; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske; priprema, analitika, stručni poslovi za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi dokumenata prostornog uređenja; suradnja s ustanovama, tijelima, pravnim osobama i drugim subjektima iz područja prostornog uređenja; praćenje EU stečevine i sudjelovanje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela pri izradi regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja te drugi poslovi od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga Zavoda.

8.1.2. Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine

Članak 136.

U Službi za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine obavljaju se sljedeći poslovi: stručni poslovi za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova područja posebnih obilježja; priprema specifikacije poslova za izradu stručno-analitičkih podloga, ugovaranje i praćenje njihove izrade; izrada prijedloga i odluka o izradi; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područja posebnih obilježja koje donosi Hrvatski sabor; koordinacija i praćenje izrade stručnih podloga za potrebe izrade prostornih planova državne razine; koordinacija i praćenje izrade strateške studije u postupku izrade prostornih planova državne razine; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske; suradnja s ustanovama, tijelima, pravnim osobama i drugim subjektima iz područja prostornog uređenja te drugi poslovi od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga Zavoda.

8.1.3. Služba za urbanističke planove uređenja državnog značaja

Članak 137.

U Službi za urbanističke planove uređenja državnog značaja obavljaju se sljedeći poslovi: stručni poslovi za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi urbanističkih planova uređenja državnog značaja; priprema specifikacije poslova za izradu stručno-analitičkih podloga, ugovaranje i praćenje njihove izrade; izrada prijedloga i odluka o izradi; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe urbanističkih planova uređenja državnog značaja; koordinacija i praćenje izrade stručnih podloga za potrebe izrade urbanističkih planova uređenja državnog značaja; koordinacija i praćenje izrade strateške studije u postupku izrade prostornih planova državne razine; priprema, analitika, izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske; suradnja s ustanovama, tijelima, pravnim osobama i drugim subjektima iz područja prostornog uređenja te drugi poslovi od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga Zavoda.

8.2. Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru

Članak 138.

U Sektoru za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru obavljaju se sljedeći poslovi: prikupljanje, objedinjavanje, analiza i objavljivanje podataka i informacija o prostoru; stručni i analitički poslovi na razvoju modula Informacijskog sustava prostornog uređenja iz područja prostornog uređenja te dijelova sustava koji osiguravaju interoperabilnost, kao i geoportala; priprema, vođenje i ažuriranje podataka te podrška korisnicima geoportala i modula Informacijskog sustava prostornog uređenja iz područja prostornog uređenja; priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru; izrada odnosno vođenje izrade Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske; sudjelovanje u uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka; sudjelovanje u obavljanju stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi dokumenata prostornog uređenja; definiranje arhitektonskih politika u svrhu unaprjeđenja vrsnoće arhitekture i kvalitete izgrađenog prostora; praćenje provedbe arhitektonskih politika; međuresorna suradnja o pitanjima vrsnoće arhitekture i kvalitete izgrađenog prostora te unaprjeđenja kulture građenja; praćenje stanja krajobraza te drugi poslovi od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Sektor pruža geoinformatičku podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, obavlja i druge poslove u vezi s informatičkim tehnologijama i procesima u Zavodu te druge poslove iz djelokruga Zavoda.

U Sektoru za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru i održivi prostorni razvoj ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj

8.2.2. Služba za praćenje stanja u prostoru.

8.2.1. Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj

Članak 139.

U Službi za prostorna istraživanja i održivi razvoj obavljaju se sljedeći poslovi: provedba prostornih istraživanja o temama od važnosti za sustav prostornog uređenja i održivi razvoj, posebno onima od nacionalnog interesa; razvoj računalnih aplikacija iz područja prostornog uređenja povezanih s održivim razvojem i Informacijskim sustavom prostornog uređenja, uključivo vođenje i ažuriranje podataka te podrška korisnicima; prikupljanje, objedinjavanje i objavljivanje podataka i informacija o prostoru; definiranje arhitektonskih politika u svrhu unaprjeđenja vrsnoće arhitekture i kvalitete izgrađenog prostora; praćenje provedbe arhitektonskih politika; međuresorna suradnja o pitanjima vrsnoće arhitekture i kvalitete izgrađenog prostora, odnosno kulture građenja; provedba istraživanja na području krajobraza te očuvanja krajobrazne raznolikosti; sudjelovanje u uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Služba sudjeluje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja, prostornog i urbanog razvoja te teritorijalne kohezije; obavlja poslove međunarodne suradnje i koordinaciju međunarodne suradnje na području prostornog uređenja, arhitektonskih politika, prostornog i urbanog razvoja, teritorijalne kohezije te krajobraza iz nadležnosti Ministarstva, na globalnoj, europskoj, razini Europske unije i regionalnoj razini. Služba surađuje s nacionalnim i međunarodnim tijelima, pravnim osobama, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekata i programa prostornog uređenja; prati i sudjeluje u aktivnostima regionalnih i globalnih organizacija u područjima održivoga prostornog razvoja, teritorijalne kohezije i urbane politike te drugih područja iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu ustanova, programa i tijela u sustavu Ujedinjenih naroda u području nadležnosti Ministarstva – Program za gradove i ljudska naselja (UN-HABITAT) i Gospodarska komisija za Europu (UNECE); putem imenovanih predstavnika sudjeluje u radu Unije za Mediteran u područjima nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija usmjerenih na vrsnoću gradnje i arhitektonske politike te u radu Konferencije ministara nadležnih za prostorno/regionalno planiranje Vijeća Europe (CEMAT). U Službi se obavljaju poslovi nacionalne kontakt točke programa međuregionalne suradnje ESPON te drugi poslovi od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga Zavoda.

8.2.2. Služba za praćenje stanja u prostoru

Članak 140.

U Službi za praćenje stanja u prostoru obavljaju se sljedeći poslovi: stručni i analitički poslovi na razvoju modula Informacijskog sustava prostornog uređenja iz područja prostornog uređenja, uključivo vođenje i ažuriranje podataka te podrška korisnicima; vođenje i koordinacija uspostave registara prostornih podataka i drugih podataka o prostoru te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru; prikupljanje, objedinjavanje i objavljivanje podataka i informacija o prostoru; analiza stanja i trendova prostornog razvoja; priprema, izrada, odnosno koordinacija izrade Izvješća o stanju u prostoru Države; stručni poslovi za određivanje sadržaja i metodologije praćenja stanja u prostoru; priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru te pokazatelja održivog razvoja iz djelokruga Ministarstva; praćenje dinamike izrade i donošenja te provedbe dokumenata prostornog uređenja; sudjelovanje u uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka; poslovi geoinformatičke podrške ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga Zavoda.

9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

Članak 141.

Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama obavlja poslove upravljanja i raspolaganja stanovima, poslovnim prostorima, izgrađenim i neizgrađenim građevinskim zemljištem, neperspektivnom vojnom imovinom te neprocijenjenim građevinskim zemljištem, sukladno posebnom zakonu. Navedeni poslovi podrazumijevaju izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza u vezi nekretnina te sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe putem javnog natječaja ili neposredno, kao što su kupoprodaja, darovanje, zamjena, osnivanje prava građenja i prava služnosti, razvrgnuće suvlasničke zajednice, davanje u najam i zakup, osnivanje prava zaloga i dodjela na uporabu. Uprava rješava imovinskopravne odnose vezane za eksploataciju mineralnih sirovina, izdaje isprave podobne za upis prava vlasništva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu na natječaje i za zakup građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, kontrolira procjene tržišne vrijednosti nekretnina sudskih vještaka, daje suglasnosti u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, daje suglasnosti na parcelacijske (geodetske) elaborate, izdaje potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata s geodetskom situacijom stvarnog stanja kampa prema posebnom zakonu, obavlja poslove vezane za etažiranja i utvrđuje visinu naknade zbog smanjenja suvlasničkog udjela Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz građevinsko čišćenje, održavanje i rušenje nekretnina, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja. Uprava surađuje s društvom Državne nekretnine d.o.o. u poslovima upravljanja stanovima i poslovnim prostorima, dodjeljuje stanove za službene potrebe, odlučuje o korištenju pravom prvokupa, izdaje tabularne isprave i brisovna očitovanja. Uprava surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa i sporova vezanih uz nekretnine te obavještava nadležna državna odvjetništva o potrebi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama u korist Republike Hrvatske. Uprava rješava imovinskopravne i druge odnose na neprocijenjenom građevinskom zemljištu sukladno posebnom zakonu. Uprava obavlja poslove upravljanja i raspolaganja imovinom koja je u postupku sukcesije i poslove vezane uz naknadu za oduzetu crkvenu imovinu. Uprava obavlja poslove vođenja, upotpunjavanja i uređivanja baze podataka nekretnina. Provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za upravljanje i raspolaganje nekretninama ustrojavaju se:

9.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta

9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove.

9.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta

Članak 142.

Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta upravlja i raspolaže stanovima i poslovnim prostorima koji su na upravljanju Ministarstva na način da provodi postupke prodaje stanova i poslovnih prostora u postupku javnog natječaja i neposredno, razvrgava suvlasničke zajednice na stanovima i poslovnim prostorima, provodi postupak zamjene stanova i poslovnih prostora, surađuje s društvom Državne nekretnine d.o.o. u poslovima upravljanja stanovima i poslovnim prostorima te davanja stanova u najam i poslovnih prostora u zakup, dodjeljuje stanove za službene potrebe, odlučuje o korištenju pravom prvokupa, izdaje brisovna očitovanja. Sektor provodi postupak upisa stanova i poslovnih prostora te drugih podataka o stanovima i poslovnim prostorima u bazu podataka o nekretninama. Sektor daje poslovne prostore na uporabu tijelima državne uprave, drugim korisnicima državnog proračuna i drugim osobama, sklapa ugovore o zakupu s udrugama i drugim organizacijama civilnog društva i kupuje nekretnine za potrebe državnih tijela i drugih korisnika državnog proračuna. Sektor obavlja poslove vezane uz osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu, obavlja poslove vezane uz kupnju i prodaju građevinskog zemljišta i objekata na građevinskom zemljištu, putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom, obavlja poslove vezane uz razvrgnuća suvlasničkih zajednica na građevinskom zemljištu i objektima, obavlja poslove poticanja i sudjelovanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih za infrastrukturne građevine i za građevine za obnovljive izvore energije te obavlja poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu. Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za stanove, poslovne prostore i zemljišta ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za stanove

9.1.2. Služba za poslovne prostore

9.1.3. Služba za zemljišta.

9.1.1. Služba za stanove

Članak 143.

Služba za stanove upravlja i raspolaže stanovima koji su na upravljanju Ministarstva na način da provodi postupke prodaje stanova u postupku javnog natječaja i neposredno, razvrgava suvlasničke zajednice na stanovima, provodi postupak zamjene stanova, surađuje s društvom Državne nekretnine d.o.o. u poslovima upravljanja stanovima i poslovima davanja stanova u najam, dodjeljuje stanove za službene potrebe, odlučuje o korištenju pravom prvokupa, izdaje brisovna očitovanja. Služba provodi postupak upisa stanova i drugih podataka o stanovima u bazu podataka nekretnina te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za poslovne prostore

Članak 144.

Služba za poslovne prostore upravlja i raspolaže poslovnim prostorima koji su na upravljanju Ministarstva, prodaje poslovne prostore u postupku javnog natječaja i neposredno, razvrgava suvlasničke zajednice na poslovnim prostorima, obavlja postupke zamjene poslovnih prostora, surađuje s društvom Državne nekretnine d.o.o. u poslovima upravljanja poslovnim prostorima te u poslovima davanja u zakup poslovnih prostora, daje poslovne prostore na uporabu tijelima državne uprave, drugim korisnicima državnog proračuna i drugim osobama, sklapa ugovore o zakupu s udrugama i drugim organizacijama civilnog društva i kupuje nekretnine za potrebe državnih tijela i drugih korisnika državnog proračuna. Služba za poslovne prostore provodi postupak upisa poslovnih prostora i drugih podataka o poslovnim prostorima u bazu podataka nekretnina te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3. Služba za zemljišta

Članak 145.

Služba za zemljišta obavlja poslove upravljanja i raspolaganja izgrađenim i neizgrađenim građevinskim zemljištem, obavlja poslove vezane uz osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu, obavlja poslove vezane uz kupnju i prodaju građevinskog zemljišta i objekata na građevinskom zemljištu putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom, obavlja poslove vezane uz razvrgnuća suvlasničkih zajednica na građevinskom zemljištu i objektima, obavlja poslove vezane uz osnivanje založnog prava na građevinskom zemljištu, obavlja poslove vezane uz ugovaranje zakupa, obavlja poslove vezane uz pripremu potrebnih ugovora, tabularnih izjava i brisovnih očitovanja, unosi podatke o izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu u bazu podataka nekretnina, obavlja poslove vezane uz pripremu javnih natječaja za prodaju izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta, obavlja poslove vezane uz obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o potrebi utvrđivanja prava vlasništva, obavlja poslove vezano uz kontrolu ispunjenja sklopljenih ugovora iz svog djelokruga. Služba obavlja poslove poticanja i sudjelovanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih za infrastrukturne građevine i za građevine za obnovljive izvore energije, obavlja poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za zemljišta ustrojavaju se:

9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

9.1.3.3. Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za zemljišta izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

9.1.3.4. Područni odjel Rijeka, sa sjedištem u Rijeci

9.1.3.5. Područni odjel Split, sa sjedištem u Splitu

9.1.3.6. Područni odjel Osijek, sa sjedištem u Osijeku.

9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

Članak 146.

Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem obavlja poslove upravljanja i raspolaganja izgrađenim i neizgrađenim građevinskim zemljištem, obavlja poslove vezane uz osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu, obavlja poslove vezane uz kupnju i prodaju građevinskog zemljišta i objekata na građevinskom zemljištu putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom, obavlja poslove vezane uz razvrgnuća suvlasničkih zajednica na građevinskom zemljištu i objektima, obavlja poslove vezane uz osnivanje založnog prava na građevinskom zemljištu, obavlja poslove vezane uz ugovaranje zakupa, obavlja poslove vezane uz pripremu potrebnih ugovora, tabularnih izjava i brisovnih očitovanja, unosi podatke o izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu u bazu podataka nekretnina, obavlja poslove vezane uz pripremu javnih natječaja za prodaju izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta, obavlja poslove vezane uz obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o potrebi utvrđivanja prava vlasništva, obavlja poslove vezano uz kontrolu ispunjenja sklopljenih ugovora iz svoga djelokruga te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

Članak 147.

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije rješava imovinskopravne odnose vezane uz infrastrukturne građevine, građevine za obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralne sirovine, sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti, prava građenja, darovanja nekretnina, kao i ugovore o drugim vrstama raspolaganja u vezi s infrastrukturnim građevinama, obnovljivim izvorima energije i eksploatacijom mineralne sirovine, izrađuje ugovore u vezi s infrastrukturnim građevinama, obnovljivim izvorima energije i eksploatacijom mineralnim sirovine, kontrolira ispunjenje obveza iz navedenih ugovora, izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja, obavlja poslove vezano uz vođenje evidencije prijavljenih viškova iskopa prema području županija, provodi postupak javnog natječaja prodaje mineralnih sirovina, obavještava nadležno državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva, unosi podatke o nekretninama u bazu podataka nekretninama koju vodi Ministarstvo te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3.3. Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu

Članak 148.

Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu obavlja poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu, obavlja poslove vezane uz darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti i davanje na uporabu nekretnina koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu, obavlja poslove vezane uz kupnju i prodaju nekretnina koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu, putem javnog natječaja i/ili neposrednom pogodbom, obavlja poslove vezane uz razvrgnuća suvlasničkih zajednica nekretninama koje predstavljaju neperspektivnu vojnu imovinu, obavlja poslove vezane uz ugovaranje zakupa, izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja, obavlja poslove vezane uz unos podataka o neperspektivnoj vojnoj imovini, obavlja poslove vezane uz obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o potrebi utvrđivanja prava vlasništva na neperspektivnoj vojnoj imovini, obavlja poslove vezano uz kontrolu ispunjenja sklopljenih ugovora iz svog djelokruga te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3.4. Područni odjel Rijeka

Članak 149.

Područni odjel Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, obavlja očevide nekretnina, prikuplja dokumentaciju te obavlja druge poslove za potrebe Uprave na području Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije.

9.1.3.5. Područni odjel Split

Članak 150.

Područni odjel Split, sa sjedištem u Splitu, obavlja očevide nekretnina, prikuplja dokumentaciju te obavlja druge poslove za potrebe Uprave na području Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

9.1.3.6. Područni odjel Osijek

Članak 151.

Područni odjel Osijek, sa sjedištem u Osijeku, obavlja očevide nekretnina, prikuplja dokumentaciju te obavlja druge poslove za potrebe Uprave na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije.

9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove

Članak 152.

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se identificira, utvrđuje obuhvat i vlasnik turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni kampovi te preostalog turističkog zemljišta, a koja zemljišta nisu procijenjena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenog vlasništva i nisu procijenjena u vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva u postupku privatizacije. Sektor provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se identificira, utvrđuje obuhvat i vlasnik ostalog neprocijenjenog građevinskog zemljišta, sklapa ugovore s trgovačkim društvima, koji su vlasnici dijelova kampa, o zakupu dijelova kampa u vlasništvu Republike Hrvatske i prati izvršenje tih ugovora, provodi postupke radi sklapanja drugih pravnih poslova s trgovačkim društvima, sve sukladno posebnom zakonu. Sektor obavlja poslove vezane uz rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama potrebnima za realizaciju investicijskih projekata, surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima u pripremi projekata od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, prije raspolaganja obavlja poslove vezane uz unose podataka o nekretninama, unosi promjene u bazi podataka nekretnina. Sektor obavlja poslove vezane uz rješavanje imovinskopravnih odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave darovanjem, kupoprodajom, razvrgnućem suvlasničke zajednice, osnivanjem prava građenja i prava služnosti te davanjem na uporabu zemljišta, stanova i poslovnih prostora, izdaje isprave podobne za upis prava vlasništva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave, daje suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu na natječaje i za zakup građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, nadzire privođenje namjeni nekretnina. Sektor obavlja reviziju procjembenih elaborata izrađenih od strane stalnih sudskih vještaka, kojima se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnina, utvrđuje naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina zbog osnivanja prava služnosti, daje suglasnosti u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, daje suglasnosti u postupcima izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, daje suglasnosti na parcelacijske (geodetske) elaborate, izdaje potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata s geodetskom situacijom stvarnog stanja kampa prema posebnom zakonu, obavlja poslove vezane za etažiranja i utvrđuje visinu naknade zbog smanjenja suvlasničkog udjela Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz građevinsko čišćenje, održavanje i rušenje nekretnina, obavlja poslove vezane uz legalizaciju nekretnina, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja, obavlja očevide na nekretninama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište

9.2.2. Služba za investicijske projekte

9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

9.2.4. Služba za tehničke poslove

9.2.5. Služba za imovinsko-pravne poslove

9.2.6. Služba za sukcesiju.

9.2.1. Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište

Članak 153.

Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se identificira, utvrđuje obuhvat i vlasnik turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni kampovi te preostalog turističkog zemljišta, a koja zemljišta nisu procijenjena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenog vlasništva i nisu procijenjena u vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva u postupku privatizacije. Služba provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se identificira, utvrđuje obuhvat i vlasnik ostalog neprocijenjenog građevinskog zemljišta, sklapa ugovore s trgovačkim društvima, koji su vlasnici dijelova kampa, o zakupu dijelova kampa u vlasništvu Republike Hrvatske i prati izvršenje tih ugovora, provodi postupke radi sklapanja drugih pravnih poslova s trgovačkim društvima, sve sukladno posebnom zakonu te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za neprocijenjeno građevinsko zemljište ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište

9.2.1.2. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi.

9.2.1.1. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište

Članak 154.

Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište provodi upravne postupke na zahtjev ili po službenoj dužnosti u kojima donosi rješenja kojim se utvrđuje turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja kao predmet prava vlasništva trgovačkog društva, kao predmet prava vlasništva jedinice lokalne samouprave i kao predmet prava vlasništva Republike Hrvatske. Odjel provodi upravne postupke na zahtjev ili po službenoj dužnosti radi utvrđenja prava vlasništva na ostalom građevinskom zemljištu te upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem razvrgnućem suvlasničke zajednice i prodajom te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi

Članak 155.

Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se utvrđuje obuhvat kampa te identificiraju dijelovi kampa u vlasništvu Republike Hrvatske i dijelovi kampa u vlasništvu trgovačkih društava, provodi postupke radi sklapanja ugovora s trgovačkim društvima o zakupu dijelova kampa u vlasništvu Republike Hrvatske, daje naloge za obračun zakupnine i izdavanje računa, prati izvršenje ugovora o zakupu, provodi postupke radi rješavanja imovinskopravnih odnosa s trgovačkim društvom u slučaju nove gradnje na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske, provodi postupke radi upravljanja i raspolaganja kampovima u vlasništvu Republike Hrvatske koji nisu bili predmet pretvorbe i privatizacije, a u posjedu su treće osobe koja obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost te kampovima koji nemaju posjednika. Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za investicijske projekte

Članak 156.

Služba za investicijske projekte obavlja poslove vezane uz rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama potrebnima za realizaciju investicijskih projekata, surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima u pripremi projekata od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, prije raspolaganja unosi podatke o nekretninama u bazu podataka nekretnina koju vodi Ministarstvo te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 157.

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove vezane za darovanje, kupnju i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove vezane uz osnivanje prava građenja za potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove vezane uz osnivanje prava služnosti za potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja poslove vezane uz razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu, stanovima i poslovnim prostorima u suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz dodjelu nekretnina jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na uporabu, izdaje isprave podobne za upis prava vlasništva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave, za nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske, izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja za potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, daje suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu projekata na natječaje, koji se financiraju iz fondova Europske unije, daje suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za davanje u zakup za poljoprivrednu namjenu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu države, koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, obavlja poslove nadzora privođenja namjeni nekretnina koje su predmet sklopljenih ugovora (revizija ugovora), obavlja poslove vezane uz ugovaranje zakupa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavještava nadležno državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva, unosi promjene u bazi podataka o nekretninama iz svoga djelokruga koju vodi Ministarstvo te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.4. Služba za tehničke poslove

Članak 158.

Služba za tehničke poslove obavlja reviziju procjembenih elaborata izrađenih od strane stalnih sudskih vještaka, kojima se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnina, utvrđuje i revidira naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina zbog osnivanja prava služnosti i naknade za osnivanje prava građenja, daje suglasnosti u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, daje suglasnosti u postupcima izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, daje suglasnosti na parcelacijske (geodetske) elaborate, izdaje potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata s geodetskom situacijom stvarnog stanja kampa prema posebnom zakonu, obavlja poslove vezane za etažiranja i utvrđuje visinu naknade zbog smanjenja suvlasničkog udjela Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz građevinsko čišćenje, održavanje i rušenje nekretnina, obavlja poslove vezane uz legalizaciju nekretnina, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, obavlja očevide na nekretninama i unosi promjene u bazi podataka nekretnina te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.5. Služba za imovinsko-pravne poslove

Članak 159.

Služba za imovinsko-pravne poslove sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa na nekretninama; koordinira rad s državnim odvjetništvima; priprema i daje očitovanja državnim odvjetništvima na zahtjeve za mirnim rješavanjem sporova; priprema i daje očitovanja za potrebe parničnih, izvanparničnih i upravnih postupaka; izrađuje tabularne izjave i brisovna očitovanja ukoliko ista nisu u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica; sudjeluje u izradi i kontrolira ugovore Ministarstva o raspolaganju nekretninama; provodi revizije ugovornih odnosa i uvide u sporne ugovore; priprema prenamjene nekretnina i djelatnosti koje se u nekretninama mogu obavljati; predlaže mjere na zahtjev nadležnih državnih odvjetništva i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; provodi natječaje za raspolaganje nekretninama; obrađuje i u bazu podataka o nekretninama koju vodi Ministarstvo unosi nekretnine koje stječe Republika Hrvatska te iz baze podataka briše nekretnine koje više nisu u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem pravnih poslova drugih tijela; unosi promjene u bazi podataka o nekretninama iz svoga djelokruga koju vodi Ministarstvo; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.6. Služba za sukcesiju

Članak 160.

Služba za sukcesiju obavlja poslove upravljanja i raspolaganja imovinom koja je u postupku sukcesije, te oduzetom crkvenom imovinom, daje u višegodišnji zakup sukcesijsku imovinu putem javnog natječaja i provodi postupke raspolaganja nekretninama u svrhu naknade za oduzetu crkvenu imovinu. Služba unosi podatke o nekretninama u bazu podataka nekretnina, obavlja poslove vezano uz kontrolu ispunjenja sklopljenih ugovora te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, EU POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Članak 161.

Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje priprema smjernice vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i u drugim trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove analize planova restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih pravnih osoba sukladno posebnom propisu; obavlja poslove praćenja procesa restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; upravlja i prati portfelj trgovačkih društava; obavlja poslove sustavnog praćenja i izvještavanja o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u trgovačkim društvima; izrađuje prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje kandidata za predsjednike skupština trgovačkih društava; za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; obavlja poslove izrade mišljenja Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima za imenovanje kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora; nakon provedbe javnog natječaja predlaže Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima imenovanje kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove stručnog osposobljavanja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava; obavlja poslove analize poslovanja, analize planova poslovanja i analize planova ulaganja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove planiranja i provođenja mjera iz Europskog semestra; obavlja poslove izvještavanja; obavlja poslove u vezi s raspolaganjem dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove pribavljanja i usklađivanja baze podataka za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, te unos podataka o vlasničkoj strukturi društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u bazu podataka Ministarstva; obavlja poslove izrade prijedloga kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i praćenja njegove provedbe; obavlja poslove koordinacije sustava upravljanja državnom imovinom; obavlja poslove praćenja i usklađivanja pravnih propisa koji se odnose na trgovačka društva; koordinira ukupne poslove strateškog planiranja iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom, u skladu s propisima koji uređuju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD i dr.), te praćenje pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove praćenja, analize, koordinacije i poticanja izmjena i dopuna postojećih i/ili izrada novih zakonskih prijedloga u sustavu upravljanja državnom imovinom; izrađuju se analize, prijedlozi i izvješća za potrebe Europskog semestra, te korištenjem tehničke pomoći Europske unije; obavljaju se poslovi vezani za pitanja državnih potpora i praćenje provedbe strateških i planskih dokumenta Ministarstva te sveobuhvatno izvještavanje o ukupnim učincima upravljanja državnom imovinom; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te izrađuje izvještaje o provedbi mjera NPOO iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom; aktivnosti na izradi programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Upravi za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje ustrojavaju se:

10.1. Sektor za trgovačka društva

10.2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje.

10.1. Sektor za trgovačka društva

Članak 162.

Sektor za trgovačka društva predlaže Vladi Republike Hrvatske odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, prati, koordinira i analizira poslovanje pravnih osoba u većinskom državnom vlasništvu, kreira sustav, metodologiju i kontinuirano unaprjeđuje interne baze podataka kao i unificirani sustav izvještavanja, izrađuje pojedinačna i skupna izvješća o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; utvrđuje smjernice za ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u tim društvima, priprema i izrađuje akte za ostvarivanje vlasničkih prava u trgovačkim društvima, komunicira s upravama i članovima nadzornih odbora u trgovačkim društvima. Za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva, sudjeluje u postupcima restrukturiranja, dokapitalizacije i drugim sličnim postupcima za te pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i izrađuje akte za održavanje skupština pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva, predlaže i provodi mjere s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske te obavlja i koordinira aktivnosti s ciljem usavršavanja članova nadzornih odbora za obavljanje poslova članova nadzornih odbora trgovačkih društava, predlaže, sudjeluje u aktivnostima provedbe i implementacije projekata tehničke pomoći (SRSS) financiranih sredstvima Programa potpore strukturnim reformama Europske komisije s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom i drugim institucijama u mjeri potrebnoj za rad trgovačkih društava.

U Sektoru za trgovačka društva ustrojavaju se:

10.1.1. Služba praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu

10.1.2. Služba za analizu i izvještavanje

10.1.3. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja.

10.1.1. Služba praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu

Članak 163.

Služba praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu kontinuirano prati, koordinira i analizira poslovanje i izvršavanje planova pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i ostalih trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu putem Centra za restrukturiranje i prodaju; izrađuje pojedinačna i sudjeluje u izradi skupnih izvješća o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Služba za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; vodi evidencije o članovima nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa; vodi evidenciju državne imovine (dionica, udjela i osnivačkih prava) pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; sudjeluje u pripremi plana nacrta prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom, prijedloga godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedloga izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva; priprema i izrađuje akte za održavanje skupština pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; sudjeluje u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničkih politika; sudjeluje u postupcima restrukturiranja, dokapitalizacije i drugim sličnim postupcima za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odnosno izmjenu odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; daje suglasnosti za sklapanje pravnih poslova trgovačkim društvima u državnom vlasništvu sukladno posebnim propisima; sudjeluju u radu stručnih radnih skupina i drugim međuresornim tijelima u kojima je potrebno stručno znanje iz područja upravljanja pravnim osobama u državnom vlasništvu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Služba za analizu i izvještavanje

Članak 164.

Služba za analizu i izvještavanje prikuplja i analizira podatke vezane za poslovanje pravnih osoba u državnom vlasništvu; kreira sustav, metodologiju i kontinuirano unaprjeđuje interne baze podataka kao i unificirani sustav izvještavanja; integrira nove module i tehnologije u sustav vođenja baza podataka; vrši analizu i priprema interne i javne izvještaje te obavlja sve ostale aktivnosti u svrhu pružanja pravovremenih i točnih informacija; prikuplja i analizira podatke iz svih relevantnih izvora koji se odnose na poslovanje pravnih osoba u većinskom državnom vlasništvu; obavlja sve poslove prikupljanja dokumentacije i podataka o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu; prilagođava metodologiju prikupljanja dokumentacije i podataka uzimajući u obzir postojeću praksu planiranja i izvještavanja; definira i propisuje metodologiju izrade i minimalne rezultate isporuke u procesu planiranja i izvještavanja, kao i glavne odgovornosti ključnih sudionika procesa izrade i dostave planova i izvještaja; održava komunikaciju s pravnim osobama u svrhu pravovremene dostave izvješća i planova; vodi evidenciju o svim dostavljenim izvješćima i planovima; provodi kontrolu dostavljenih informacija; pohranjuje ih sukladno proceduri te poduzima sve mjere kako bi se osigurala tajnost i povjerljivost svih podataka, dokumentacije i saznanja; obrađuje podatke i vodi unificiranu internu bazu podataka; prati i analizira financijske podatke te izrađuje projekcije utjecaja na dobit; nadograđuje bazu podataka sukladno potrebama izvještavanja i novim modulima; analizira podatke u svrhu boljeg razumijevanja i aktivnog praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu; na temelju prikupljenih i obrađenih podataka priprema interna i javna izvješća o poslovanju pravnih osoba u državnom vlasništvu; priprema agregirana izvješća o poslovanju pravnih osoba; sudjeluje u izradi javnog izvješća o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa; osigurava pravovremena i točna izvješća u svrhu informiranog odlučivanja i pravovremene reakcije na promjene u poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa; sudjeluju u radu radnih skupina i drugim međuresornim tijelima u kojima je potrebno stručno znanje iz područja upravljanja pravnim osobama u državnom vlasništvu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.3. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja

Članak 165.

Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja predlaže i provodi mjere s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske te obavlja i koordinira aktivnosti s ciljem usavršavanja i povećanja kompetencija članova nadzornih i revizijskih odbora trgovačkih društava u državnom vlasništvu; predlaže, koordinira, vodi ili aktivno sudjeluje u aktivnostima provedbe i implementacije projekata tehničke pomoći financiranih sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja; surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama u djelokrugu službe; prati propise i regulativu iz područja upravljanja trgovačkim društvima; prati globalne trendove i najbolje prakse iz područja korporativnog upravljanja te izrađuje preporuke za unaprjeđenje regulatornog okvira iz područja korporativnog upravljanja; izvještava i surađuje s međunarodnim institucijama; koordinira i surađuje s drugim vlasničkim tijelima o pitanjima iz područja korporativnog upravljanja; izrađuje preporuke za poboljšanje institucionalnog kapaciteta državne uprave iz domene korporativnog upravljanja; izrađuje preporuke za aktivniju ulogu vlasničkih tijela posebno u postavljanju financijskih i operativnih ciljeva poslovanja; priprema stručne podloge i nacrte prijedloga propisa iz područja upravljanja državnom imovinom; sudjeluje u radu radnih skupina i drugih međuresornih tijela u kojima je potrebno stručno znanje iz područja upravljanja pravnim osobama u državnom vlasništvu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje

Članak 166.

Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje koordinira ukupne poslove strateškog planiranja iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom u skladu s propisima koji uređuju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske, i to poslovi pokretanja, koordinacije pripreme, izrade, praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javne politike upravljanja državnom imovinom, poslovi pripreme sektorskog doprinosa u izradi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, povezanih s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a i s korištenjem fondova EU-a kao i druge zadaće strateškog planiranja u navedenom upravnom području, a sukladno propisima kojima se uređuje strateško planiranje na nacionalnoj razini; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD i dr.), te praćenje pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove praćenja, analize, koordinacije i poticanja izmjena i dopuna postojećih i/ili izrada novih zakonskih prijedloga u sustavu upravljanja državnom imovinom; izrađuju se analize, prijedlozi i izvješća za potrebe Europskog semestra te reformskih mjera, prati izvršenje obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u strukturnim reformama u okviru Europskog semestra u području upravljanja državnom imovinom, te korištenjem tehničke pomoći Europske unije (izrada projektnih prijedloga i vođenje projekata tehničke pomoći sufinanciranih iz ESI fondova EU te priprema podloga i koordinacija aktivnosti oko prijave projektnih prijedloga tehničke pomoći financiranih sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSS) EK; obavljaju se poslovi vezani za pitanja državnih potpora i praćenje provedbe strateških i planskih dokumenta Ministarstva te sveobuhvatno izvještavanje o ukupnim učincima upravljanja državnom imovinom, priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. te izrađuje izvještaje o provedbi mjera NPOO iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom; aktivnosti na izradi programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027.; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom

10.2.2. Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom

10.2.3. Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom.

10.2.1 Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom

Članak 167.

Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom obavlja poslove pokretanja, koordinacije pripreme, praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja (strategije, planovi i programi); izrade nacrta akata strateškog planiranja na temelju stručnog doprinosa radne skupine ili drugih ustrojstvenih jedinica uključenih u izradu akata strateškog planiranja, te u slučaju akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske i/ili Hrvatski sabor, podnošenje na prethodnu suglasnost Koordinacijskom tijelu; suradnje s Koordinacijskim tijelom radi primjene metodologije, standarda i postupaka za strateško planiranje; pripreme sektorskog doprinosa u području upravljanja državnom imovinom za nacionalnu razvojnu strategiju i predstavljanje tijela u radnim skupinama osnovanim u tu svrhu i postizanju razvojnog smjera Učinkovita i sigurna i sigurna Hrvatska, i to ostvarenjem postavljenog strateškog cilja naziva Učinkovita javna uprava, pravosuđe i upravljanje državnom imovinom, u narednoj desetogodišnjoj provedbi reformskih mjera i aktivnosti iz sektorske nadležnosti; aktivno sudjelovanje u procesu programiranja fondova EU-a iz područja sektorske nadležnosti; prikupljanje podataka o rezultatima i učinku u provedbi akata strateškog planiranja iz sektorske nadležnosti; koordinacije i praćenja pripreme provedbe investicija i strateških projekata iz sektorske nadležnosti i unošenje podataka u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem; analize napretka u odnosu na postavljene ciljeve i obveze iz akata strateškog planiranja u sektorskoj nadležnosti; pripreme i podnošenja redovitih izvješća o napretku u provedbi javnih politika iz sektorske nadležnosti ministru, pravovremeni prijenos podataka o rezultatima i učincima u provedbi akata strateškog planiranja Koordinacijskom tijelu radi pripreme konsolidiranih izvješća o rezultatima i učincima javnih politika za Vladu Republike Hrvatske; sudjelovanje u radu Mreže koordinatora za strateško planiranje i specijaliziranim programima izobrazbe; ostale poslove koordinatora za strateško planiranje za upravno područje upravljanja državnom imovinom, u skladu s pozitivnim propisima; priprema periodičnih izvješća vezano za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti reformskih mjera podkomponente Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i koordinacija aktivnosti revidiranja dokumenta u dijelu podkomponente Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.2. Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom

Članak 168.

Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom priprema i izrađuje akte iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom potrebne za rad u stručnim radnim tijelima i koordinacijama s drugim tijelima državne uprave; izrađuje akte iz područja upravljanja državnom imovinom potrebne za poticanje izmjena i dopuna postojećih i/ili izradu novih zakonskih prijedloga; koordinira i obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa iz područja upravljanja državnom imovinom sukladno posebnom zakonu; provodi poslove vezane uz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za akte koje Ministarstvo donosi iz područja upravljanja državnom imovinom; izrađuje stručna mišljenja iz područja upravljanja državnom imovinom; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama odgovara na upite iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskome saboru, te zainteresirane javnosti, pravnih i fizičkih osoba vezana za materiju iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom, prati i usklađuje pravne propise; priprema izmjene i dopune zakonskog okvira, uredbi, pravilnika, donošenje i ostalih propisa, a koji su temelj za provođenje reformi te poduzimanje svih aktivnosti kako bi se ti akti uputili na usvajanje nadležnim tijelima, a u cilju ostvarenja ključnih etapa i ciljeva reformskih mjera podkomponente Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.; provodi upravne postupke radi donošenja rješenja kojim se identificira i utvrđuje pravo sufinanciranja smještaja osobama čije su nekretnine oštećene u potresima, a koja su temelj za osiguranjem bespovratnih sredstava FSEU; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

10.2.3. Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom

Članak 169.

Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD i dr.); prati pravnu stečevinu Europske unije u području državne imovine; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe Europskog semestra iz područja državne imovine te prati izvršenje obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u strukturnim reformama u okviru Europskog semestru u području upravljanja državnom imovinom; obavlja poslove pripreme, koordinacije i nadzora aktivnosti u vezi s korištenjem tehničke pomoći Europske unije (izrada projektnih prijedloga i vođenje projekata tehničke pomoći sufinanciranih iz ESI fondova EU te priprema podloga i koordinacija aktivnosti oko prijave projektnih prijedloga tehničke pomoći financiranih sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSS) EK; obavlja stručne poslove vezane uz provedbu i ugovaranje korištenja bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa; prati i izvještava o poslovima EU koordinacija; obavlja poslove vezano za pitanja državnih potpora te daje mišljenja u postupcima raspolaganja državnom imovinom i ocjenu predstavlja li konkretno raspolaganje državnu potporu; sudjeluje u pripremi dokumentacije za prijavu pojedinačnih programa/potpora Europskoj komisiji na odobrenje i/ili radi obavještavanja Europske komisije o određenim programima/pojedinačnim potporama kao i u drugim slučajevima ocjenjivanja određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem iz područja upravljanja državnom imovinom; prati provedbu strateških i planskih dokumenta Ministarstva iz područja upravljanja državne imovine; obavlja poslove evidentiranja, analize i praćenja sklopljenih ugovora/akata o raspolaganju državnom imovinom; prati i analizira ostvarene prihode državnog proračuna od upravljanja državnom imovinom (nekretnine, dionice i poslovni udjeli iz portfelja Centra za restrukturiranje i prodaju, pokretnine, višak iskopa-mineralne sirovine); prati objave i analizira rezultate objavljenih javnih natječaja/poziva za raspolaganje državnom imovinom te obavlja poslove sveobuhvatnog izvještavanja o ostvarenim rezultatima u području upravljanja državnom imovinom (nekretnine, pokretnine, višak iskopa i dionice/poslovni udjeli iz portfelja Centra za restrukturiranje i prodaju); priprema podloge i sveobuhvatne izvještaje o ostvarenim rezultatima i aktivnostima Ministarstva iz upravnog područja državne imovine; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 170.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više područja za koje je nadležan. Državni tajnik kojeg odredi ministar, zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

Radom upravne organizacije u Ministarstvu rukovodi ravnatelj.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela, odnosno područnog odjela rukovodi voditelj odjela.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 171.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 172.

Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 173.

Radno i uredovno vrijeme Ministarstva uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 174.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.

Članak 175.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (»Narodne novine«, broj 97/20.).

Članak 176.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/52

Urbroj: 50301-05/31-21-2

Zagreb, 2. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj
službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA12
2.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU4
3.GLAVNO TAJNIŠTVO
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
3.1.Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale1
3.1.1.Služba za pravne poslove1
3.1.1.1.Odjel za normativne poslove5
3.1.1.2.Odjel za opće pravne poslove5
3.1.2.Služba za ljudske potencijale10
3.1.3.Služba za odnose s javnošću i informiranje1
3.1.3.1.Odjel za odnose s javnošću i protokol4
3.1.3.2.Odjel za internetsko informiranje i prevođenje4
3.1.4.Služba za međunarodnu suradnju5
3.2.Sektor za financije1
3.2.1.Služba za proračun i financijsko upravljanje1
3.2.1.1.Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna7
3.2.1.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrole7
3.2.2.Služba za računovodstvene poslove9
3.3.Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje1
3.3.1.Služba za opće i tehničke poslove19
3.3.2.Služba za uredsko poslovanje1
3.3.2.1.Odjel pisarnice12
3.3.2.2.Odjel pismohrane14
3.4.Sektor za javnu nabavu1
3.4.1.Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave6
3.4.2.Služba za provedbu postupaka javne nabave6
3.5.Sektor za informatiku i telekomunikacije1
3.5.1.Služba za aplikativnu podršku5
3.5.2.Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima5
Glavno tajništvo – ukupno135
4.UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
neposredno u Upravi za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina1
4.1.1.Služba za građevno-tehničku regulativu1
4.1.1.1.Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom5
4.1.1.2.Odjel za građevne proizvode i usluge.5
4.1.2.Služba za procjenu vrijednosti nekretnina1
4.1.2.1.Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina5
4.1.2. 2.Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina5
4.2.Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo1
4.2.1.Služba za stanovanje7
4.2.2.Služba za komunalno gospodarstvo7
4.3.Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda1
4.3.1.Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda1
4.3.1.1.Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera5
4.3.1.2.Odjel za pravna i stručna mišljenja5
4.3.2.Služba za pravnu, tehničku i administrativnu podršku1
4.3.2.1.Odjel za pravnu podršku5
4.3.2.2.Odjel za tehničku i administrativnu podršku5
4.3.3.Služba za postupanje u izvanrednim situacijama1
4.3.3.1.Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti5
4.3.3.2.Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova5
4.3.4.Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje1
4.3.4.1.Odjel za analize i izvještavanje5
4.3.4.2.Odjel za koordinaciju aktivnosti5
4.4.Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda1
4.4.1.Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća1
4.4.1.1.Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode10
4.4.1.2.Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode10
4.4.1.3.Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća10
4.4.2.Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada1
4.4.2.1.Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode10
4.4.2.2.Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode10
4.4.3.Služba za dodjelu novčane pomoći1
4.4.3.1.Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća5
4.4.3.2.Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada5
4.4.4.Služba za zastupanje i državne potpore1
4.4.4.1.Odjel za zastupanje5
4.4.4.2.Odjel za državne potpore5
Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina - ukupno161
5.UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
neposredno u Upravi za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije3
5.1.Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu1
5.1.1.Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada1
5.1.1.1.Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada5
5.1.1.2.Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte5
5.1.2.Služba za informacijski sustav i regulativu1
5.1.2.1Odjel za IEC, baze i registre5
5.1.2.2.Odjel za regulativu i usklađenje s EU5
5.2.Sektor za programe Europske unije1
5.2.1.Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti1
5.2.1.1.Odjel za horizontalne aktivnosti7
5.2.1.2.Odjel za programiranje i praćenje6
5.2.2.Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost1
5.2.2.1.Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata5
5.2.2.2.Odjel za komunikaciju i vidljivost5
5.3.Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada1
5.3.1.Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada1
5.3.1.1.Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada7
5.3.1.2.Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada7
5.3.2.Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada1
5.3.2.1.Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada7
5.3.2.2.Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada7
5.4.Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije1
5.4.1.Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije1
5.4.1.1.Odjel za koordinaciju provedbe projekata i programa europske i međunarodne pomoći5
5.4.1.2Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje5
5.4.2.Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti1
5.4.2.1.Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija5
5.4.2.2.Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima5
Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije – ukupno106
6.UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
neposredno u Upravi za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Sektor za prostorno uređenje1
6.1.1.Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja8
6.1.2.Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine8
6.2.Sektor lokacijskih dozvola i investicija1
6.2.1.Služba za izdavanje lokacijskih dozvola1
6.2.1.1Odjel za građevine državnog značaja5
6.2.1.2Odjel za zahvate u prostoru5
6.2.2.Služba za pripremu i praćenje strateških projekata8
6.2.3.Služba za investicije6
6.3.Sektor građevinskih i uporabnih dozvola1
6.3.1.Služba za izdavanje građevinskih dozvola1
6.3.1.1.Odjel za građevine državnog značaja6
6.3.1.2.Odjel za strateške i posebne projekte5
6.3.2.Služba za tipske projekte i ostale akte6
6.3.3.Služba za izdavanje uporabnih dozvola9
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja - ukupno74
7.UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
neposredno u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje1
7.1.1.Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave8
7.1.2.Služba za štete8
7.1.3.Služba za žalbe1
7.1.3.1.Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva4
7.1.3.2.Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja4
7.1.4.Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima1
7.1.4.1.Odjel za zastupanje4
7.1.4.2.Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima4
7.2.Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine1
7.2.1.Služba za razvoj aplikacija6
7.2.2.Služba za registre i digitalnu arhivu7
7.2.3.Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku5
7.2.4.Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima5
7.3.Sektor za EU projekte digitalizacije1
7.3.1.Služba za pripremu EU projekata digitalizacije6
7.3.2.Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije7
7.3.3.Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje5
Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju – ukupno81
8.ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
neposredno u Zavodu za prostorni razvoj, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine1
8.1.1.Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine5
8.1.2.Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine5
8.1.3.Služba za urbanističke planove uređenja državnog značaja5
8.2.Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru1
8.2.1.Služba za prostorna istraživanja i održivi prostorni razvoj5
8.2.2.Služba za praćenje stanja u prostoru5
Zavod za prostorni razvoj – ukupno28
9.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
neposredno u Upravi za upravljanje i raspolaganje nekretninama, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta1
9.1.1.Služba za stanove8
9.1.2.Služba za poslovne prostore8
9.1.3.Služba za zemljišta1
9.1.3.1.Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem8
9.1.3.2.Odjel za infrastrukturu i eksploatacije8
9.1.3.3.Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu7
9.1.3.4.Područni odjel Rijeka3
9.1.3.5.Područni odjel Split3
9.1.3.6.Područni odjel Osijek3
9.2.Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove1
9.2.1.Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište1
9.2.1.1.Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište4
9.2.1.2.Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi3
9.2.2.Služba za investicijske projekte6
9.2.3.Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave14
9.2.4.Služba za tehničke poslove9
9.2.5.Služba za imovinsko-pravne poslove10
9.2.6.Služba za sukcesiju6
Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama – ukupno106
10.UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, EU POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
neposredno u Upravi za trgovačka društva, EU poslove strateško planiranje, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Sektor za trgovačka društva1
10.1.1.Služba praćenja poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu6
10.1.2.Služba za analizu i izvještavanje5
10.1.3.Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja5
10.2.Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje1
10.2.1.Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom8
10.2.2.Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom8
10.2.3.Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom8
Uprava za trgovačka društva, EU poslove strateško planiranje – ukupno44
UKUPNO751