Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 132/2021 (4.12.2021.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2209

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03, 144/12), članka 15. stavka 2. podstavka 4., članka 72. stavka 1. točka 1. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 – pročišćeni tekst), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 24. studenoga 2021., uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i poslove energetike, donio je

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) u članak 6. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Korisnici sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika, kod dodjeljivanja sredstava Fonda koja se smatraju potporama, mogu ostvariti sredstva Fonda najviše do postotnog učešća opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja utvrđenog programom dodjele državnih potpora objavljenog na mrežnim stranicama Fonda.«

Članak 2.

Iza članka 41. dodaje se novi naslov i novi članci 41a. i 41b. koji glase:

»IVa. PRIHVATLJIVI, OPRAVDANI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 41a.

(1) Prihvatljivi troškovi su stvarni troškovi ukupne vrijednosti ulaganja u programe, projekte i slične aktivnosti korišteni isključivo za provedbu istih i ostvarenje njihovih ciljeva.

(2) Opravdane troškove Fond određuje natječajem odnosno javnim pozivom te odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Fonda.

(3) Kako bi se troškovi programa, projekata i sličnih aktivnosti smatrali prihvatljivima, isti moraju biti:

– izravno povezani s aktivnostima koje se obavljaju tijekom provedbe programa, projekata i sličnih aktivnosti i dovode do postizanja svrhe i ciljeva istih,

– navedeni u troškovniku programa, projekta i slične aktivnosti,

– nastali kod korisnika sredstava/partnera,

– nastali tijekom razdoblja provedbe programa, projekata i sličnih aktivnosti,

– plaćeni do kraja razdoblja prihvatljivosti troškova i

– razumni, opravdani te udovoljavati zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti, uvažavajući pravila javne nabave, pravila o potporama i druge pozitivne propise RH.

(4) Neprihvatljivi troškovi su troškovi koje Fond ne sufinancira te ih snosi korisnik sredstava. Korisnik sredstava snosi i prihvatljive troškove koji se ne financiraju sredstvima Fonda već sredstvima korisnika, ne smatraju se opravdanima za Fond, kao i troškove koji su sukladno odluci o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Fonda trebali biti financirani sredstvima Fonda, ali je naknadnom provjerom utvrđeno da isti nisu prihvatljivi jer nisu u skladu s odredbama ugovora i/ili primjenjivih propisa i/ili su naknadno proglašeni neprihvatljivima.

Članak 41b.

(1) Razdoblje prihvatljivosti troškova je razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati i biti plaćen.

(2) Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave natječaja ili javnog poziva odnosno danom prijave na natječaj ili javni poziv u slučajevima utvrđenim posebnim propisom odnosno danom podnošenja neposrednog zahtjeva za dodjelom sredstava Fonda, dok će završetak razdoblja prihvatljivosti troškova biti određen javnim pozivom odnosno javnim natječajem.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka razdoblje prihvatljivosti troškova može započeti prije dana objave natječaja ili javnog poziva ako je tako određeno tim natječajem ili javnim pozivom.

(4) Razdoblje provedbe programa, projekta i slične aktivnosti je razdoblje koje započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Trošak iz stavka 1. ovog članka mora nastati u razdoblju provedbe programa, projekta i slične aktivnosti da bi bio prihvatljiv za financiranje.

(5) Iznimno, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima financiranim iz programa i fondova Europske unije ili drugih međunarodnih organizacija i institucija ili koji se provode temeljem programa ili odluka Vlade RH odnosno nekog drugog nadležnog tijela, razdoblje prihvatljivosti troškova može započeti danom stupanja na snagu odluke o dodjeli bespovratnih sredstava ili danom stupanja na snagu programa ili odluke Vlade RH odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela.«

Članak 3.

Postupci pokrenuti prema Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/21-03/8
Urbroj: 563-01/69-21-2
Zagreb, 24. studenoga 2021.

Predsjednik
Upravnog odbora
dr. sc. Mario Šiljeg, v. r.