Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu

NN 134/2021 (8.12.2021.), Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu

Grad Kutjevo

2226

Na temelju članka 42. stavka 1., a u vezi s člankom 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo Grada Kutjeva na 4. sjednici održanoj 19. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O UVOĐENJU PRIREZA POREZU NA DOHODAK
U GRADU KUTJEVU

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje visina stope prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu.

Članak 2.

Visina stope prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu je 10 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Kutjeva« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/01
Urbroj: 2177/06-02/21-01
Kutjevo, 19. listopada 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

Predsjednik
Dario Gotštajn, dipl. ing. sig., v. r.