Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu

NN 136/2021 (10.12.2021.), Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2239

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 14. Uredbe (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (SL L 357, 8. 10. 2021.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE PRIČUVE ZA PRILAGODBU BREXITU

I.

Ovom Odlukom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1755).

II.

Ovom Odlukom određuju se institucije koje imaju ulogu tijela u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu (u daljnjem tekstu: sustav) te njihove funkcije i zadaće.

III.

Sukladno članku 14. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2021/1755 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jest tijelo odgovorno za upravljanje financijskim doprinosom iz pričuve.

Tijelo odgovorno za upravljanje financijskim doprinosom iz pričuve, osim funkcija iz članka 14. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/1755, u sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. izrađuje opis sustava upravljanja i kontrole za pričuvu u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu III. Uredbe (EU) 2021/1755, ažurira ga i stavlja na raspolaganje Komisiji na zahtjev

2. provodi informativne kampanje u cilju jačanja osviještenosti o doprinosu Unije iz pričuve

3. osigurava da rashodi koji se podupiru u okviru drugih fondova i programa Unije nisu uključeni za potporu iz pričuve

4. utvrđuje postupke za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevare te izbjegavanja sukoba interesa

5. utvrđuje prikladni postupak upravljanja rizicima

6. utvrđuje postupke za provedbu provjera (administrativnih provjera i provjera na licu mjesta)

7. utvrđuje mjere koje se trebaju financirati iz pričuve

8. provodi postupke za odabir mjera koje se trebaju financirati iz pričuve

9. osigurava povrat iznosa koji je izgubljen zbog nepravilnosti i komunicira s Komisijom u postupku povezanim s primjenom financijskih ispravaka povratom nepropisno isplaćenih iznosa

10. planira sredstva za provedbu pričuve

11. podnosi zahtjev za financijski doprinos iz pričuve

12. rješava pritužbe vezano uz pričuvu.

IV.

Sukladno članku 14. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2021/1755 Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jest neovisno tijelo za reviziju.

Neovisno tijelo za reviziju, osim funkcija iz članka 14. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1755, utvrđuje i interne postupke te plan rada.

V.

Ministarstvo financija jest tijelo kojem se isplaćuje pretfinanciranje.

Tijelo kojem se isplaćuje pretfinanciranje u sustavu obavlja sljedeće funkcije:

1. utvrđuje postupke za proračunske obveze, plaćanja, prijenose i povrat pričuve

2. sudjeluje u postupku osiguravanja povrata iznosa koji je izgubljen zbog nepravilnosti i komunikaciji s Komisijom u postupku povezanim s primjenom financijskih ispravaka povratom nepropisno isplaćenih iznosa

3. obavlja zadaće povezane s dodanim iznosima dospjelim za isplatu državi članici.

VI.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije jest tijelo odgovorno za provedbu provjera.

Tijelo odgovorno za provedbu provjera, osim funkcija iz članka 14. stavka 3. točaka (c) i (f) – (h) Uredbe (EU) 2021/1755, u sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta

2. provodi postupke utvrđivanja i ispravljanja nepravilnosti.

VII.

Tijela sustava, i tamo gdje to izrijekom nije navedeno, sve funkcije obavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2021/1755 te nacionalnim pravilima kojima se utvrđuju postupci za njihovu provedbu.

Tijela sustava planiraju sredstva za provedbu svojih funkcija te ih provode poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa.

Tijela sustava osiguravaju prikladni revizijski trag o svim provedenim funkcijama.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da u svojstvu države članice obavijesti Komisiju o identitetu imenovanih tijela i tijela kojem se isplaćuje pretfinanciranje te potvrdi da je opis sustava upravljanja i kontrole za pričuvu izrađen.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da u svojstvu tijela odgovornog za upravljanje financijskim doprinosom iz pričuve o donošenju ove Odluke izvijesti tijela sustava.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/437

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.