Odluka o osnivanju Savjeta za ljudska prava

NN 136/2021 (10.12.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za ljudska prava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2243

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće i sastav Savjeta, te uređuju druga pitanja iz djelokruga rada Savjeta.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

Savjet je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava.

Zadaće Savjeta su:

– sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javnih politika koje se odnose i/ili utječu na razvoj ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa koji se odnose i/ili utječu na stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i predlaganje Vladi Republike Hrvatske mjera za rješavanje određenih problema, te mjera za poboljšanje stanja ljudskih prava

– sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku u području zaštite ljudskih prava, kao i ostalih fondova Europske unije koji mogu uključivati i ljudska prava ili imati utjecaja na njihovo ostvarivanje

– praćenje provedbe Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije

– razmatranje izvještaja i periodičnih izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

– praćenje primjene međunarodnih instrumenata koji se odnose na područje zaštite i promicanje ljudskih prava i proučavanje iskustava drugih zemalja u ostvarivanju ljudskih prava

– predlaganje Vladi Republike Hrvatske osnivanja privremenih pomoćnih tijela, ad hoc radnih skupina, radi obrade pojedinih tema od nacionalne važnosti ili rješavanja pojedinih pitanja iz područja ljudskih prava

– suradnja s nacionalnim odborima i povjerenstvima za pojedina područja ljudskih prava, tijelima za ljudska prava Hrvatskoga sabora, pučkim pravobraniteljem i ostalim opunomoćenicima Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava registriranim u Republici Hrvatskoj

– suradnja sa županijskim koordinacijama za ljudska prava i Koordinacijom za ljudska prava Grada Zagreba.

IV.

Savjet čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za ljudska prava, predsjednik Savjeta

– predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

– predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva kulture i medija

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– predstavnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

– predstavnik Ureda za udruge

– tri predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Svaki član Savjeta ima svoga zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti.

Po potrebi, na poziv predsjednika Savjeta, u radu Savjeta mogu sudjelovati i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija, te stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za ljudska prava, bez prava glasa.

V.

Predsjednika, članove i zamjenike članova Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od tri godine.

Članovi Savjeta iz tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske su predstavnici na razini državnog tajnika ili rukovodećeg državnog službenika, a zamjenici članova u rangu načelnika sektora, koji se imenuju na prijedlog čelnika tih tijela.

Predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva biraju se na temelju javnog poziva putem Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Zadužuju se tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske iz točke IV. stavka 1. ove Odluke da, u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske dostave prijedloge za članove i zamjenike članova, radi upućivanja u proceduru imenovanja.

VI.

Savjet se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta.

Savjet Poslovnikom detaljnije propisuje način svoga rada.

VII.

Savjet podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske na kraju mandata.

VIII.

Članovi i zamjenici članova Savjeta ne primaju naknadu za rad u Savjetu.

Članovi i zamjenici članova Savjeta koji nisu zaposlenici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje se prvenstveno financiraju iz sredstava državnog proračuna imaju pravo na naknadu troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Savjeta.

IX.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/401
Urbroj: 50301-04/25-21-2
Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.