Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta

NN 136/2021 (10.12.2021.), Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2245

Na temelju članka 4. stavka 12. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OPĆEG ILI DRUGOG AKTA IZ PODRUČJA EKSPLOZIVNIH TVARI, PROIZVODNJE I PROMETA ORUŽJA TE VOĐENJA CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i postupci pravnih osoba, obrtnika i udruga u provedbi mjera sigurnosti pri obavljanju djelatnosti proizvodnje, prometa, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, prodaje na malo pirotehničkih proizvoda, streljiva i komponenti streljiva te proizvodnje, popravljanja, prepravljanja, skladištenja i prometa oružja i vođenja civilnih strelišta, s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i njihove imovine (u daljnjem tekstu: opći ili drugi akt) te plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja (eksplozija, požar, provala i sl.) (u daljnjem tekstu: Plan postupanja).

(2) Ovaj Pravilnik je notificiran, pod brojem 2021/457/HR, u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015).

Članak 2.

Pravne osobe, obrtnici i udruge dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti opći ili drugi akt iz članka 1. ovog Pravilnika te plan postupanja.

Članak 3.

(1) Opći ili drugi akt iz članka 1. ovog Pravilnika mora minimalno sadržavati:

– opis djelatnosti koje su obuhvaćene općim ili drugim aktom

– podatke o odgovornoj osobi za obavljanje djelatnosti

– podatke o osobama koje posjeduju potrebna osposobljavanja za obavljanje djelatnosti

– opis mogućih opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovinu, prilikom obavljanja djelatnosti

– dodatna osposobljavanja zaposlenika (područje zaštite od požara i sl.)

– mjere i postupke za uklanjanje mogućih opasnosti kod obavljanja djelatnosti

– podatke o službama i osobama zaduženim za održavanje u ispravnom stanju objekata, uređaja, strojeva, instalacija i opreme

– način ostvarivanja stalne zaštite građevina u kojima se nalaze eksplozivne tvari i oružje (tjelesna ili tehnička zaštita)

– način zbrinjavanja ambalaže

– način zbrinjavanja eksplozivnih tvari i oružja u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti

– način zbrinjavanja neispravnih eksplozivnih tvari i oružja ili njihovih komponenti

– način postupanja u slučaju krađe ili gubitka eksplozivnih tvari ili oružja

– datum donošenja.

(2) Akt iz stavka 1. ovog članka mora biti potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, obrtnika ili osobe zadužene za zastupanje udruge.

(3) Ministarstvo neće prihvatiti akt iz stavka 1. ovog članka, ako nije sukladan odredbama stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

(1) Plan postupanja iz članka 1. ovog Pravilnika sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sadrži:

– podatke o osobama koje su zadužene za postupanje u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja

– obveze osoba zaduženih za postupanje u slučaju nesreća ili drugih izvanrednih događaja

– upute za postupanje djelatnika u slučaju požara ili eksplozija

– upute za postupanje u slučaju otuđenja eksplozivnih tvari i oružja

– upute za postupanja u slučaju incidenta s mogućim posljedicama po okoliš

– plan uzbunjivanja (tekstualni i grafički prikaz), ovisno o vrsti neželjenog događaja

– plan evakuacije (tekstualni i grafički prikaz)

– podaci o ekotoksičnom djelovanju na zdravlje ljudi i okoliš u slučaju nesreće

– način zbrinjavanja otpada u slučaju nesreće

– popis osoba koje je potrebno obavijestiti, s navedenim pripadajućim telefonskim brojevima

– popis tijela koja treba obavijestiti, s navedenim pripadajućim telefonskim brojevima

– podaci koje je potrebno navesti prilikom izvješćivanja o izvanrednom događaju.

(2) Ministarstvo će vratiti na doradu plan postupanja iz članka 1. ovog Pravilnika, ako nije sukladan odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Pravne osobe, obrti i udruge koje posjeduju odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika dužne su osigurati usklađenost općeg ili drugog akta s tehnološkim postupkom, odnosno s poslovima koje obavljaju u okviru odobrene djelatnosti.

Članak 6.

(1) Ako pravna osoba, obrtnik ili udruga posjeduje odobrenja za obavljanje više djelatnosti na istoj lokaciji, može jednim općim ili drugim aktom propisati mjere za sve djelatnosti koje obavlja na toj lokaciji, uz uvjet da se uzmu u obzir specifičnosti za svaku pojedinačnu djelatnost.

(2) Pravne osobe, obrti i udruge koje posjeduju odobrenja za obavljanje djelatnosti iz područja navedenih u članku 1. ovog Pravilnika dužne su uskladiti svoj opći ili drugi akt te Plan postupanja s ovim Pravilnikom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/151

Urbroj: 511-01-152-21-10

Zagreb, 1. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.