Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan

NN 136/2021 (10.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan

Općina Pićan

2255

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17) i članka 19. Statuta Općine Pićan (»Službene novine Općine Pićan« br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 22. studenoga 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PIĆAN

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Pićan (»Službene novine Općine Pićan« br. 12/17) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 2. stavku 1. briše se točka 1.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 2.

Poglavlje »Prirez porezu na dohodak« i članak 3. Odluke brišu se.

Dosadašnji članci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju članci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Općine Pićan« i »Narodnim novinama«, stupa na snagu i primjenjuje se od prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/21-01/12

Urbroj: 2144/05-03-01-21-4

Pićan, 22. studenoga 2021.

Općina Pićan
Općinsko vijeće
Predsjednik vijeća
Daniel Stanić, v. r.