Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

NN 137/2021 (13.12.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede

2261

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA PROIZVEDENOG U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/423, urbroj: 50301-05/14-21/2 od 10. prosinca 2021. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) sirovo mlijeko ima jednako značenje kao definicija korištena u Prilogu I. točki 4., podtočki 4.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

b) primarni proizvođač jest poljoprivrednik koji obavlja djelatnost proizvodnje sirovog mlijeka

c) prvi otkupljivač ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

d) otkup mlijeka znači svaku isporuku sirovog mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od primarnog proizvođača prvom otkupljivaču

e) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena subjektima upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koji imaju količine otkupljenog mlijeka evidentirane u aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka koju vodi Ministarstvo

f) korisnik potpore je subjekt koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i zadovoljio uvjete ovoga Pravilnika.

Potpora za sabiranje mlijeka

Članak 4.

(1) Iznos potpore utvrđuje se prema količinama otkupljenog mlijeka iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika evidentiranih u aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka koju vodi Ministarstvo.

(2) Iznos sredstava potpore na godišnjoj razini proporcionalno će se raspodijeliti korisnicima sukladno broju kilograma, a najviše do iznosa od 0,20 kn po kilogramu otkupljenog mlijeka.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Za potporu je prihvatljiv prvi otkupljivač u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo i koji je otkupio mlijeko od primarnog proizvođača proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

(2) Potporu ne može ostvariti više subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima već samo jedan poduzetnik iz povezanih poduzeća.

(3) Potporu ne može ostvariti subjekt koji otkupljuje i prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

(1) Korisnik potpore obvezuju se da tijekom 2022. godine neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka.

(2) Korisnik potpore obvezuju se da će tijekom 2022. godine otkupiti količine mlijeka koje su jednake ili veće od prosjeka trogodišnjeg otkupa u 2019., 2020. i 2021. godini

(3) Korisnik potpore obvezuje se da će poštivati odredbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17 i 52/21)

(4) Korisnik potpore obvezuje se da će na zahtjev Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka

(5) Ispunjavanje obveza iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se količinama otkupljenog mlijeka evidentiranih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u aplikaciji za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka koju vodi Ministarstvo.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja pismenim putem na obrascu Zahtjeva. Nakon popunjavanja Zahtjeva isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, u roku propisanom stavkom 4. ovoga članka.

(2) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže:

a) ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili

b) ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole propisane u članku 8. stavku 1. utvrdi da su informacije na Izjavi iz stavka 3. ovoga članka dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Obrasce iz stavka 1. i 3. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe o potporama male vrijednosti ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(3) Odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija za plaćanja dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Žalbe

Članak 9.

(1) Na Odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za potporu može izjaviti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona u roku od osam dana od dana dostave Odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučeno pošiljkom s povratnicom.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju da se utvrdi da korisnik nije poštivao uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., sa svim izmjenama i dopunama).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/57

Urbroj: 525-14/0867-21-4

Zagreb, 9. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.