Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

NN 137/2021 (13.12.2021.), Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2262

Na temelju članka 19. stavka 4. i članka 24. stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. Oblik i sadržaj obrazaca za dostavu statističkih podataka o akvakulturi, koje su pravne i fizičke osobe obrtnici – nositelji dozvole za akvakulturu, obvezni dostavljati jednom godišnje (u daljnjem tekstu: očevidnik) te tijekom referentne kalendarske godine (u daljnjem tekstu: mjesečni očevidnik).

2. Oblik i sadržaj obrasca za dostavu statističkih podataka o akvakulturi, koje su fizičke osobe – nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obvezni dostavljati jednom godišnje (u daljnjem tekstu: očevidnik za OPG).

3. Oblik i sadržaj obrasca za dostavljanje statističkih podataka o broju zaposlenih u akvakulturi (u daljnjem tekstu: izvještaj o broju zaposlenih) koji su obvezni dostaviti nositelji dozvole za akvakulturu.

4. Način dostave podataka o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija koje su dužni voditi nositelji dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole) i nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: nositelji odobrenja).

5. Način ispunjavanja i dostave očevidnika, mjesečnog očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih.

Pojmovnik

Članak 2.

Osim pojmova određenih Zakonom o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20), pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Duljina proizvodnih instalacija – ukupna duljina proizvodnih instalacija (u metrima) na pojedinoj lokaciji na kojoj se u izvještajnoj godini odvijao uzgoj određene vrste školjkaša, za koju se dostavljaju podaci. U slučaju primjene druge uzgojne tehnologije navodi se odgovarajući podatak (metar/metar kvadratni/metar kubni).

2. Lokacija uzgajališta – područje na kojem se nalazi uzgajalište sukladno dozvoli za akvakulturu te koje ima dodijeljeni jedinstveni broj u okviru GISR-a

3. Mortalitet – količina uginulih uzgojnih organizama iskazana po vrsti, za koju postoji potvrda o sigurnom zbrinjavanju, odnosno službena evidencija potvrđena od strane nadležnog tijela/osobe

4. Mrjestilište – proizvodni objekt namijenjen mrijestu riba i uzgoju najranijih razvojnih stadija (u pravilu ikra i/ili ličinke, a ponekad i rani stadiji mlađi)

5. Portal gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: PGR) – internetski portal koji je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: GISR) te predstavlja mjesto pristupa informacijama korisnicima PGR-a, dostupan na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr

6. Prijenos nasada – prijenos određene vrste s jedne lokacije uzgajališta na drugu, ili s jednog proizvodnog objekta na drugi, istog nositelja dozvole

7. Proizvodni objekt – jasno odvojeni i trajno obilježeni (alfanumerički), zatvoreni ili otvoreni, objekt na uzgajalištu s točno utvrđenom namjenom u proizvodnom procesu (npr. mrjestilište, mladičnjak, zimovnik i dr.)

8. Rastilište – proizvodni objekt namijenjen uzgoju ranih stadija mlađi

9. Ukupna duljina proizvodnih instalacija – ukupna duljina uzgojnih linija na kojima se odvijala proizvodnja tijekom referentne kalendarske godine

10. Ukupna proizvodna površina – ukupna površina svih proizvodnih objekata koji su bili u proizvodnji tijekom referentne kalendarske godine

11. Uzgojni volumen – ukupni volumen vode uzgajališta u kojem je ostvarena proizvodnja tijekom referentne kalendarske godine

12. Vrijednost prodaje – vrijednost ostvarena od prodaje uzgojenog organizma, a izražava se u hrvatskim kunama (kn) te se za prodaju ostvarenu na domaćem tržištu umanjuje za iznos PDV-a.

Oblik i sadržaj očevidnika, mjesečnog očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih

Članak 3.

Očevidnik, mjesečni očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih kreiraju se u elektroničkom obliku u okviru PGR-a.

Očevidnik i mjesečni očevidnik za mrjestilište

Članak 4.

(1) Očevidnik za mrjestilište vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Uzgojna tehnologija

– Uzgojni volumen

– Godišnji pregled stanja zasebno za svaku vrstu – podaci o količini stanja na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (prodaja, prijenos, mortalitet) i stanju na kraju izvještajne godine.

(2) Mjesečni očevidnik za mrjestilište vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Nasad – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), porijeklo

– Prodaja – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

– Prijenos nasada – po vrsti i uzgojnoj kategoriji, količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

– Mortalitet (kg i kom).

Očevidnik i mjesečni očevidnik za morsku ribu (osim tuna)

Članak 5.

(1) Očevidnik za morsku ribu (osim tuna) vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Uzgojna tehnologija

– Uzgojni volumen

– Broj kaveza/recirkulacijskih bazena/drugih uzgojnih jedinica

– Pregled stanja po godinama nasada zasebno za svaku vrstu – zbirni podaci o stanju na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (prodaja, prijenos, mortalitet, bijeg) i stanju na kraju izvještajne godine, odvojeno za godine nasada (uključujući i referentnu kalendarsku godinu)

– Godišnja potrošnja hrane.

(2) Mjesečni očevidnik za morsku ribu (osim tuna) vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Nasad – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), porijeklo

– Prodaja – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

– Prijenos nasada – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

– Broj bazena u funkciji proizvodnje i njihov uzgojni volumen

– Mortalitet i bijeg (kg i kom)

– Količina i vrsta potrošene hrane (kg).

Očevidnik i mjesečni očevidnik za tune

Članak 6.

(1) Očevidnik za tune vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Uzgojna tehnologija

– Uzgojni volumen

– Broj kaveza po lokaciji uzgajališta u kojima se odvijao uzgoj

– Ukupna količina i vrijednost prodane tune (kg i kn), podatak o mortalitetu i bijegu

– Godišnja potrošnja hrane.

(2) Mjesečni očevidnik za tune vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke

– Prodaja – količina (kg i kom) izražena kao ekvivalent žive mase, vrijednost (kn), odredište, namjena

– Količina i vrsta potrošene hrane (kg).

Očevidnik i mjesečni očevidnik za školjkaše

Članak 7.

(1) Očevidnik za školjkaše vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i lokaciji uzgajališta

– Uzgojna tehnologija

– Ukupna duljina ili površina proizvodnih instalacija (ovisno o tehnologiji uzgoja) na lokaciji za određenu godinu

– Godišnji pregled stanja zasebno za svaku vrstu – podaci o stanju na lokaciji uzgajališta na početku izvještajne godine, sumarnim količinama koje su nastale tijekom jedne izvještajne godine (nasad, prodaja, prijenos, mortalitet) i stanju na kraju izvještajne godine.

(2) Mjesečni očevidnik za školjkaše vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Oznaka i naziv lokacije uzgajališta

– Početno stanje po vrsti, uzgojnoj kategoriji i vremenu nasada (mjesec i godina) – obuhvaća sve prethodne nasade koji su trenutno na lokaciji uzgajališta

– Nasad – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), porijeklo

– Prodaja – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), pri čemu se masa odnosi na masu prodanih školjkaša neposredno nakon prvog mehaničkog čišćenja nakon izlova, prije bilo kakvog postupka obrade, vrijednost (kn), odredište, namjena

– Prijenos nasada – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

– Količina svih prethodnih nasada u kg koja je prodana u 2020. godini i evidencija stanja svih nasada na lokaciji – obavezano za nositelje dozvole koji žele ostvariti državnu potporu za štete na uzgajalištima dagnji.

Očevidnik i mjesečni očevidnik za toplovodne slatkovodne vrste

Članak 8.

(1) Očevidnik za toplovodne slatkovodne vrste vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Ukupna proizvodna površina

– Uzgojni volumen

– Sumarni pregled podataka po svim proizvodnim objektima

– Godišnji pregled stanja zasebno za svaku vrstu – podaci o stanju na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (prodaja, prijenos nasada, mortalitet, bijeg) i stanje po vrstama na kraju izvještajne godine

– Godišnji pregled stanja za mrjestilište/rastilište zasebno za svaku vrstu

– Godišnja potrošnja hrane

– Godišnja prodaja izlovljenih vrsta koje nisu upisane u dozvolu, ali je dopušteno njihovo stavljanje na tržište (vrsta, količina, vrijednost, odredište, namjena).

(2) Mjesečni očevidnik za toplovodne vrste vodi se po proizvodnom objektu na određenoj lokaciji uzgajališta te sadrži sljedeće podatke:

– Podaci o proizvodnim objektima (oznaka, površina, tip objekta, namjena objekta i status proizvodnje)

– Početno stanje – po vrsti i uzgojnoj kategoriji (kg i kom)

– Podaci o kontrolnom ribolovu i završnom izlovu – po vrsti i uzgojnoj kategoriji (kg i kom)

– Nasad – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), porijeklo

– Prodaja – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

– Prijenos nasada – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), proizvodni objekt na koji se prenosi

– Mortalitet i bijeg (kg i kom)

– Prodaja izlovljenih vrsta koje nisu upisane u dozvolu – količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

– Količina i vrsta potrošene hrane (kg).

Očevidnik i mjesečni očevidnik za hladnovodne slatkovodne vrste

Članak 9.

(1) Očevidnik za hladnovodne slatkovodne vrste vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Uzgojni volumen

– Godišnji pregled stanja po godinama nasada zasebno za svaku vrstu i uzgojnu kategoriju – podaci o stanju na početku izvještajne godine, količini izlaza tijekom izvještajne godine (prodaja, prijenos, mortalitet, bijeg) i stanju na kraju izvještajne godine

– Godišnji pregled stanja za mrjestilište/rastilište zasebno za svaku vrstu i uzgojnu kategoriju

– Godišnja potrošnja hrane.

(2) Mjesečni očevidnik za hladnovodne slatkovodne vrste vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Početno stanje – po vrsti i uzgojnoj kategoriji (kg i kom)

– Nasad – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), porijeklo

– Prodaja – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), vrijednost (kn), odredište, namjena

– Prijenos nasada – po vrsti i uzgojnoj kategoriji – količina (kg i kom), lokacija uzgajališta na koju se prenosi

– Broj bazena u funkciji proizvodnje i njihov uzgojni volumen

– Mortalitet i bijeg (kg i kom)

– Količina i vrsta potrošene hrane (kg).

Očevidnik za druge vodene organizme

Članak 10.

Očevidnik za druge vodene organizme vodi se po lokaciji uzgajališta i sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole i uzgajalištu

– Tip uzgoja/uzgojna tehnologija

– Ukupna proizvodna površina/uzgojni volumen/ ukupna duljina proizvodnih instalacija

– Ukupni nasad po vrsti u izvještajnoj godini (kg)

– Ukupna količina i vrijednost prodanog organizma (kg);

– Podaci o mortalitetu (kg)

– Stanje na kraju referentne kalendarske godine – nedovršena proizvodnja (kg)

– Godišnja potrošnja hrane u kg.

Očevidnik za OPG

Članak 11.

Očevidnik za OPG sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju odobrenja i uzgajalištu (generira GISR)

– Tip uzgoja

– Ukupna površina/Uzgojni volumen

– Prodaja – odvojeno po vrsti, količina (kg, kom) i vrijednost (kn), odredište

– Bijeg (kg).

Izvještaj o broju zaposlenih

Članak 12.

Izvještaj o broju zaposlenih sadrži sljedeće podatke:

– Opći podaci o nositelju dozvole

– Tip uzgoja

– Županija uzgajališta

– Broj stalno zaposlenih – odvojeno po spolu

– Broj sezonskih radnika – odvojeno po spolu.

Ispunjavanje očevidnika, mjesečnog očevidnika, očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih

Članak 13.

(1) Očevidnik, mjesečni očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih ispunjavaju se izravnim unosom podataka na PGR-u u modulu »Akvakultura«.

(2) Ministarstvo poljoprivrede svim nositeljima dozvola i nositeljima odobrenja dodjeljuje i dostavlja korisničke podatke za pristup aplikaciji iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za unos podatka iz stavka 1. ovoga članka snosi odgovornost odgovorna osoba nositelja dozvole, odnosno nositelj odobrenja.

Članak 14.

(1) Očevidnik se ispunjava zasebno za svaku lokaciju u važećoj dozvoli ili za važeće odobrenje u referentnoj kalendarskoj godini.

(2) Podaci se u očevidnik, mjesečni očevidnik i očevidnik za OPG upisuju zasebno za svaku vrstu upisanu u dozvolu, odnosno odobrenje.

(3) Izvještaj o broju zaposlenih ispunjava se na razini pravne ili fizičke osobe koja je nositelj dozvole. Podaci o broju zaposlenih odnose se na sve osobe uključene u poslove vezane za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno poslove koji su izravno povezani sa procesom proizvodnje.

(4) Pravne ili fizičke osobe koje su nositelji više dozvola ispunjavaju jedan izvještaj o broju zaposlenih.

(5) Podaci o bijegu vodenih organizama iz uzgojih instalacija dostavljaju se putem očevidnika, mjesečnog očevidnika, odnosno očevidnika za OPG.

Članak 15.

(1) Nositelj dozvole obvezan je ispuniti sva polja u očevidniku, mjesečnom očevidniku te u izvještaju o broju zaposlenih, a u polja za koja nema podataka upisuje nulu (0).

(2) Očevidnik, mjesečni očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih ispunjavaju se u skladu s uputama dostupnima na PGR-u.

Dostava podataka

Članak 16.

(1) Očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih smatraju se dostavljenim ako su potpuno, točno i pravovremeno ispunjeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih ispunjavaju se u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine.

(3) Mjesečni očevidnik ispunjava se i dostavlja tijekom referentne kalendarske godine najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Ako očevidnik, očevidnik za OPG i izvještaj o broju zaposlenih nisu potpuno, točno i pravovremeno ispunjeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik, očevidnik za OPG, odnosno izvještaj o broju zaposlenih nije dostavljen.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 13/19).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«, izuzev odredbe članka 16. stavka 3., i to u dijelu dostave podataka kroz mjesečni očevidnik za mrjestilište iz članka 4. stavka 2., mjesečni očevidnik za morsku ribu (osim tuna) iz članka 5. stavka 2., mjesečni očevidnik za tune iz članka 6. stavka 2. i mjesečni očevidnik za hladnovodne slatkovodne vrste iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-01/20-01/65

Urbroj: 525-13/0731-21-8

Zagreb, 6. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.