Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

NN 137/2021 (13.12.2021.), Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2263

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) i članka 27. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, kriteriji i način priznavanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija te temeljna načela udruživanja i djelovanja organizacija.

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi i preporuke Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i trženja na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1418/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. godine o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1419/2013)

– Preporuka Komisije 2014/117/EU o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 65, 5. 3. 2014.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2014/117/EU).

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Član – fizička ili pravna osoba, član organizacije proizvođača, koja se koristi sredstvima proizvodnje za dobivanje proizvoda ribarstva ili akvakulture s ciljem njihovog stavljanja na tržište te je ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili nositelj dozvole za akvakulturu izdane od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

2. Međustrukovna organizacija – organizacija koja stječe poseban položaj na tržištu i pravo donošenja pravila na tržištu pod uvjetom da je osnovana na inicijativu subjekata u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture i preradi i gdje je primjenjivo, trženja, te koja je priznata od strane Ministarstva sukladno ovom pravilniku, a čiji je cilj poboljšanje koordinacije dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu, kao i uvjeta za to.

3. Organizacija proizvođača – pravna osoba koja je osnovana od strane proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture odnosno članova organizacije proizvođača i priznata od strane Ministarstva sukladno Zakonu i ovom pravilniku, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

a) zadruga čiji predmet poslovanja obuhvaća djelatnosti ribarstva i/ili akvakulture, ili

b) trgovačko društvo čiji predmet poslovanja obuhvaća djelatnosti ribarstva i/ili akvakulture.

4. Proizvodi ribarstva i akvakulture – vodeni organizmi koji su rezultat bilo kakve ribolovne aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, odnosno vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat bilo kakve akvakulturne djelatnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, a nalaze se na popisu u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

5. Sektor ribarstva i akvakulture – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture.

6. Udruženje organizacija proizvođača – udruženje dvije ili više organizacija proizvođača osnovano na inicijativu organizacija proizvođača u jednoj ili više država članica Europske unije i priznato od strane Ministarstva.

(2) Ostali pojmovi korišteni u smislu ovog Pravilnika imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o morskom ribarstvu, Zakonu o akvakulturi i uredbama iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika.

II. POSTUPAK PRIZNAVANJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Opći uvjeti za priznavanje

Članak 3.

(1) Ministarstvo će priznati organizaciju proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koja ispunjava sljedeće uvjete:

– pravna je osoba sa poslovnim nastanom i sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske,

– osnovana je na inicijativu proizvođača koji se bave djelatnošću ribolova ili akvakulture, odnosno svojih članova,

– djeluje na postizanju ciljeva kako je navedeno u članku 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013,

– unutarnje funkcioniranje temelji na načelima definiranim u članku 17. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013 te poštuje pravila, procedure i vodiče koje donosi Ministarstvo ili Europska unija u pogledu primjene navedenih načela,

– poštuje pravila tržišnog natjecanja iz poglavlja V. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013,

– osigurava detaljne podatke o članstvu, upravljanju i izvorima financiranja organizacije proizvođača,

– dostatno je gospodarski aktivna odnosno reprezentativna na području priznavanja, u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje, kako je definirano u člancima 5. i 7. ovoga Pravilnika,

(2) Jedan član može biti član samo jedne organizacije proizvođača unutar jedne djelatnosti.

(3) Organizacija proizvođača koja je reprezentativna za aktivnosti ribarstva i za aktivnosti akvakulture može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i proizvođača u sektoru akvakulture.

Dodatni uvjeti za priznavanje organizacije proizvođača u ribarstvu

Članak 4.

(1) Organizacija proizvođača u ribarstvu mora imati najmanje 7 članova, ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Organizacija proizvođača u ribarstvu može biti priznata za sve vrste ili određene vrste ili skupine vrsta koje članovi iskrcavaju i to za područje države ili za područje iskrcajnog mjesta ako ostvaruje dostatnu gospodarsku aktivnost kako je definirano člankom 5. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju priznavanja organizacija proizvođača za skupinu vrsta – malu plavu ribu, kao i za priznavanje na temelju vrsta za koje je propisana ulovna kvota te priznavanje organizacije proizvođača čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate, priznavanje se može odobriti isključivo za područje države.

(4) Organizacija proizvođača u ribarstvu, izuzev organizacije čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate, mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisom o hrani.

(5) Izuzetno od stavka 4. ovog članka, ako organizacija nije upisana u Upisnik odobrenih objekata, može biti priznata kao organizacija proizvođača uz uvjet da u roku od dvije godine od dana priznavanja, ishodi upis u Upisnik odobrenih objekata sukladno posebnim propisima. Ministarstvo može iznimno odobriti produženje navedenog roka na zahtjev organizacije proizvođača, ako se radi o opravdanim i objektivnim razlozima što mora biti potkrijepljeno odgovarajućom dokumentacijom.

(6) Popis vrsta i skupina vrsta za koje se može priznati organizacija proizvođača iz stavka 2. ovog članka nalaze se u Prilogu V ovog Pravilnika, pri čemu su skupine vrsta proizvoda ribarstva definirane sukladno propisu koji uređuje oblik, sadržaj i način vođenje i dostave podataka o ulovu i iskrcaju u gospodarskom ribolovu na moru.

(7) Popis iskrcajnih mjesta iz stavka 2. ovog članka za koja se može priznati organizacija proizvođača nalazi se u Prilogu VI ovog Pravilnika.

Dostatna gospodarska aktivnost u ribarstvu

Članak 5.

(1) Dostatna gospodarska aktivnost u ribarstvu znači da količina iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva ostvarenih od strane članova organizacije proizvođača:

a) na području države:

i. iznosi najmanje 4% svih vrsta, od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva te da vrijednost tih proizvoda u prvoj prodaji iznosi najmanje 10.000.000,00 HRK, ili

ii. iznosi najmanje 12% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje, ili

iii. iznosi najmanje 40% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva u slučaju priznavanja za vrste plavoperajnu tunu i/ili igluna (za svaku od navedenih vrsta) uz uvjet da ulovnu kvotu navedenih vrsta ostvaruju minimalno 4 člana organizacije proizvođača, ili

iv. iznosi najmanje 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva u slučaju organizacija čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate.

b) na području iskrcajnog mjesta iznosi najmanje 30% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta ili svih vrsta.

(2) Prilikom provjere udovoljavanja uvjeta gospodarske aktivnosti u ribarstvu prilikom priznavanja u obzir se uzima količina iskrcaja i vrijednost prodaje koju je ostvario ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, član organizacije, tijekom promatranog trogodišnjeg razdoblja.

(3) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može promijeniti uvjete dostatne gospodarske aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Promjene u pogledu članova organizacija proizvođača u ribarstvu

Članak 6.

(1) U slučaju ukidanja povlastice u trogodišnjem promatranom razdoblju, bilo da se radi o zahtjevu za priznavanje ili tijekom kasnije provjere udovoljavanja uvjetima priznavanja, ukupna količina iskrcaja i vrijednost prodaje pojedinog člana, ovlaštenika povlastice, obračunava se do trenutka do kada je isti bio ovlaštenik povlastice.

(2) U slučaju prijenosa povlastice na drugog ovlaštenika, ukupna količina iskrcaja i vrijednost prodaje koju je ostvario dotadašnji ovlaštenik povlastice obračunava se njemu do dana ukidanja povlastice. Ovlašteniku povlastice na kojeg je izvršen prijenos povlastice obračunava se ukupna količina iskrcaja i vrijednost prodaje ostvarena od trenutka izdavanja povlastice za gospodarski ribolov na moru.

(3) U slučaju prijenosa povlastice radi zamjene plovila kod istog člana organizacije, ovlaštenika povlastice, obračunavaju se ukupne količine iskrcaja i vrijednost prodaje koji su ostvareni svim plovilima kojima je ovlaštenik obavljao ribolov.

Dodatni uvjeti za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi

Članak 7.

(1) Organizacija proizvođača u akvakulturi mora imati najmanje 3 člana, nositelja dozvole za akvakulturu.

(2) Organizacija proizvođača u akvakulturi može se priznati za skupine vrsta za područje države.

(3) Dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje.

(4) Prilikom provjere udovoljavanja uvjeta gospodarske aktivnosti u akvakulturi prilikom priznavanja u obzir se uzima proizvodnja koju je ostvario nositelj dozvole za akvakulturu, član organizacije, tijekom promatranog trogodišnjeg razdoblja.

(5) Popis skupina vrsta iz stavka 2. ovog članka nalazi se u Prilogu V ovog Pravilnika.

(6) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može promijeniti uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača

Članak 8.

(1) Pravna osoba, osnovana od strane proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture, dostavit će Ministarstvu Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača uz koji će priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) Pravni akt (ovjerena preslika) kojim se uređuju pravila i propisi o uređenju pravne osobe, a koji, ovisno o obliku organizacije, može biti:

– pravila zadruge,

– društveni ugovor trgovačkog društva,

– statut dioničkog društva,

b) odluku, zapisnik ili bilješku sa sastanka organizacije proizvođača iz koje se može potvrditi da je organizacija osnovana na inicijativu proizvođača u ribarstvu i akvakulturi,

c) informacije o članovima iz točke 3. Zahtjeva za priznavanje (Prilog I) koje mogu obuhvaćati potpis odgovorne osobe člana da dobrovoljno pristaje biti član organizacije proizvođača na obrascu Zahtjeva za priznavanje ili pojedinačno potpisane izjave članova da dobrovoljno pristaju biti članovi organizacije,

d) potpisanu i ovjerenu Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje organizacije (Prilog II),

e) statut organizacije proizvođača,

f) pravila unutarnjeg funkcioniranja kojima dokazuje da svoje djelovanje temelji na načelima definiranim u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1379/2013, i to u odnosu na poštivanje pravila organizacije proizvođača od strane članova u smislu iskorištavanja, proizvodnje i trženja u ribarstvu, nediskriminacije između članova, financijskog doprinosa članova, demokratskom odlučivanju, propisivanju kazni, definiciji pristupanja novih članova i definiciji računovodstvenih i proračunskih pravila potrebnih za upravljanje organizacijom,

g) dokaz da je organizacija sposobna i ima tehničke kapacitete za ispunjavanje ciljeva utvrđenih u članku 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013, odnosno informacije o mjerama koje namjerava upotrijebiti za ostvarenje ciljeva, informacije o imovini i zaposlenicima organizacije proizvođača,

h) podatke o dostatnoj gospodarskoj aktivnosti, odnosno o iskrcanim ili izlovljenim odnosno proizvedenim te prodanim količinama proizvoda ribarstva ili akvakulture od strane članova, na području za koje traži priznavanje, tijekom tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje organizacije proizvođača,

i) bilancu stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe za koju se traži priznavanje organizacije proizvođača, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka,

j) promet po kupcima i dobavljačima pravne osobe za koju se traži priznavanje organizacije proizvođača,

k) informacije o izvorima financiranja.

(2) Ministarstvo može u postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje organizacija proizvođača, nakon provedene administrativne obrade podnesenog Zahtjeva za priznavanje, na adresi sjedišta podnositelja provesti provjeru istinitosti i točnosti dokaza dostavljenih u svrhu stjecanja statusa organizacije proizvođača.

(3) Ministarstvo će izdati Rješenje o priznavanju organizacije proizvođača u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) broj 1379/2013 i Uredbom (EU) br. 1419/2013 ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 3., 4., 5. i 7. ovoga Pravilnika te stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Zahtjev za priznavanje iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu I ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. PRIZNAVANJE MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Zahtjev za priznavanje međustrukovnih organizacija

Članak 9.

(1) Subjekti u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture, koji su osnovani na vlastitu inicijativu na području države ili više država članica, mogu Ministarstvu podnijeti Zahtjev za priznavanje međustrukovne organizacije u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Priloga I Uredbe (EU) br. 1419/2013 uz koji će priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) dokaz da se radi o pravnoj osobi osnovanoj na inicijativu subjekata koji predstavljaju dostatan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišnih aktivnosti, ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz proizvoda ribarstva i akvakulture, kako je utvrđeno člankom 8. ovog Pravilnika,

b) dokaz da međustrukovna organizacija nije sama angažirana u proizvodnji, preradi ili trženju proizvoda ribarstva ili akvakulture ili proizvodima prerađenima iz proizvoda ribarstva i akvakulture,

c) informacije o članovima koje mogu obuhvaćati potpis odgovorne osobe člana da dobrovoljno pristaje biti član organizacije proizvođača ili pojedinačno potpisane izjave članova da dobrovoljno pristaju biti članovi organizacije,

d) potpisanu i ovjerenu Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje međustrukovne organizacije (Prilog II),

e) statut međustrukovne organizacije,

f) pravila unutarnjeg funkcioniranja kojima dokazuje da se funkcioniranje temelji na načelima definiranim u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1379/2013, posebno u odnosu na poštivanje pravila međustrukovne organizacije od strane članova, nediskriminacije između članova i financijskog doprinosa članova,

g) dokaz da je sposobna i ima tehničke kapacitete za poboljšavanje koordinacije dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Unije, kao i uvjete za to, odnosno informacije o mjerama koje namjerava upotrijebiti za ostvarenje ciljeva, te informacije o imovini i zaposlenicima međustrukovne organizacije,

h) dokaz da međustrukovna organizacija nije zapreka ispravnom funkcioniranju tržišta i da poštuje pravila tržišnog natjecanja kako su definirana u poglavlju V. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i ne zloupotrebljava vladajući položaj na danom tržištu, odnosno ugovore, odluke i prikaz prakse organizacije kojima se dokazuje udovoljavanje pravilima tržišnog natjecanja kako je definirano u Vodiču Europske komisije SWD (2016) 113,

i) podatke o obujmu utržive proizvodnje proizvoda ribarstva ili akvakulture i podatke o aktivnostima članova vezanima za preradu ili trženje, tijekom tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje,

j) bilancu stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka,

k) podatke o izvorima financiranja.

(2) Zahtjev za priznavanje međustrukovne organizacije podnosi se na obrascu iz Priloga I ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a ispunjava se u dijelu koji je primjenjiv na međustrukovne organizacije.

Uvjeti dostatne gospodarske aktivnosti za međustrukovne organizacije

Članak 10.

(1) Međustrukovne organizacije predstavljaju dostatan udio gospodarske aktivnosti ukoliko subjekti koji ih predstavljaju čine značajan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišne aktivnosti ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz aktivnosti ribolova ili akvakulture.

(2) Dostatan udio u bilo kojoj od kombinacija iz stavka 1. ovog članka mora iznositi najmanje 51% od svake pojedinačne proizvodne, prerađivačke ili tržišne aktivnosti za koju se traži priznavanje, u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje.

(3) Međustrukovna organizacija može se priznati na području države.

IV. PRIZNAVANJE UDRUŽENJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

Uvjeti za priznavanje udruženja organizacija proizvođača

Članak 11.

(1) Ministarstvo će na temelju Zahtjeva za priznavanje jedne ili više organizacija proizvođača priznatih u jednoj ili više država članica priznati udruženje organizacija proizvođača koje teži postizanju ciljeva iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Odredbe o organizacijama proizvođača na području Republike Hrvatske iz ovog Pravilnika sukladno se primjenjuju i na udruženja organizacija proizvođača, osim ukoliko nije drugačije navedeno.

V. RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE

Članak 12.

(1) Zahtjev za priznavanje dostavlja se Ministarstvu koje vrši administrativnu provjeru Zahtjeva za priznavanje i dostavljene dokumentacije te uvid u službenu bazu podataka Ministarstva, obrtne, sudske i druge dostupne službene registre, radi obavljanja provjere u smislu udovoljavanja uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Uvidom u Geoinformacijski sustav ribarstva i to posebno u Registar ribarske flote i Registar povlastica, očevidnike i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu te prodajne listove, kao i kroz bazu podataka akvakulture provjeravaju se članovi organizacije proizvođača i dostatna gospodarska aktivnost.

(3) Ministarstvo će izdati Zahtjev za dopunu u slučaju nepotpunosti Zahtjeva za priznavanje ili potrebe dodatnog obrazloženja, tumačenja ili ispravka podataka potrebnih za donošenje rješenja o priznavanju.

(4) Podnositelj Zahtjeva za priznavanje dužan je dostaviti dopunu u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.

(5) Ministarstvo donosi Rješenje o priznavanju ili Rješenje o odbijanju Zahtjeva za priznavanje u roku od tri mjeseca nakon primitka potpunog Zahtjeva za priznavanje sukladno članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

VI. KONTROLA

Kontrola udovoljavanja uvjetima za priznavanje i kontrola rada organizacija

Članak 13.

(1) Ministarstvo najmanje jednom godišnje, počevši od dana priznavanja, obavlja administrativnu kontrolu udovoljavanja uvjetima za priznavanje pojedine organizacije, posebice u odnosu na dostatnu gospodarsku aktivnost, uvidom u službenu bazu podataka, sudske i druge dostupne službene registre.

(2) Uz administrativnu kontrolu iz stavka 1. ovog člana, Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu praćenja realizacije Plana proizvodnje i trženja i to administrativnom provjerom, i po potrebi, kontrolom na terenu, Godišnjeg izvješća iz članka 15. ovog Pravilnika o realizaciji Plana.

(3) Ministarstvo može provoditi kontrolu na terenu te provjeravati cjelokupnu dokumentaciju organizacija proizvođača, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija vezanu za ispunjavanje uvjeta za priznavanje i za provedbu plana proizvodnje i trženja.

(4) Organizacije proizvođača, udruženja organizacija i međustrukovne organizacije dužne su omogućiti provođenje kontrole na terenu te osigurati i pružiti potrebne podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje administrativne i kontrole na terenu.

(5) Ako se administrativnom ili kontrolom na terenu utvrdi da organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje ili da ne provodi Plan proizvodnje i trženja u roku od dvije godine od odobrenja plana bez opravdanog obrazloženja, Ministarstvo će povući priznavanje organizacije proizvođača.

(6) Ministarstvo donosi rješenje o povlačenju priznavanja organizacije proizvođača kako je navedeno u članku 17. ovog Pravilnika.

(7) O izvršenoj kontroli na terenu Ministarstvo sastavlja izvješće koje se dostavlja organizaciji proizvođača ili međustrukovnoj organizaciji.

Plan proizvodnje i trženja

Članak 14.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Ministarstvu Plan proizvodnje i trženja u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013, u roku od osam tjedana od dana priznavanja, odnosno osam tjedana prije prestanka važenja plana koji je na snazi.

(2) Plan proizvodnje i trženja organizacija može donijeti na razdoblje od najmanje jedne i najviše tri godine što mora biti naznačeno u planu.

(3) Plan proizvodnje i trženja izrađuje se u obliku i strukturi propisanom u Prilogu Uredbe (EU) br. 1418/2013 i prema detaljnim uputama navedenim u Preporuci Komisije 2014/117/EU.

(4) Nakon provjere dostavljenog Plana proizvodnje i trženja Ministarstvo u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013 može zatražiti dopunu ili izmjenu ukoliko utvrdi da se dostavljenim Planom ne mogu postići ciljevi iz članaka 3. i 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013 ili nije dovoljno razvidno kako će se postići ili koje mjere će doprinijeti kojem cilju ili nisu jasni pokazatelji.

(5) Ako organizacija proizvođača ne dostavi zatraženu dopunu ili izmjenu iz stavka 4. ovog članak Ministarstvo može povući priznavanje organizacije proizvođača.

(6) Plan proizvodnje i trženja će odobriti ili odbiti Ministarstvo. Ako Ministarstvo ne odobri ili ne odbije plan u rokovima propisanim Uredbom (EU) br. 1418/2013, plan se smatra odobrenim sukladno članku 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013.

(7) U slučaju potrebe za promjenom i revidiranjem odobrenog Plana proizvodnje i trženja Ministarstvu, organizacije proizvođača mogu izmijeniti Plan proizvodnje i trženja te ga dostaviti na odobrenje Ministarstvu u skladu sa člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbom (EU) 1418/2013.

(8) Obrazac Plana proizvodnje i trženja nalazi se u Prilogu III ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Godišnje izvješće

Članak 15.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Ministarstvu Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima u svezi s provedbom Plana proizvodnje i trženja.

(2) Godišnje izvješće dostavlja se do 31. ožujka za prethodnu godinu i mora najmanje sadržavati:

a) izvještaj o tržištu vezano za vrste koje su uključene u Plan proizvodnje i trženja, koji mora obuhvatiti sve poteškoće vezane uz prodaju tijekom godine, mjere koje su poduzete kako bi se te poteškoće otklonile, uključujući provedene kaznene mjere, te razloge zbog kojih organizacija proizvođača nije uspjela otkloniti navedene poteškoće,

b) mjere koje je poduzimala organizacija proizvođača kako bi doprinijela ciljevima definiranim u članku 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013,

c) izmjene pravila unutarnjeg funkcioniranja organizacije proizvođača ukoliko ih je tijekom godine na koju se odnosi izvješće bilo, u odnosu na pravila dostavljena uz Zahtjev za priznavanje,

d) informacije o članovima – popis članova i naznačene promjene ako ih je bilo tijekom realizacije plana,

e) popis kazni koje je za svoje članove propisala organizacija proizvođača te popis članova na koje su primijenjene kazne s obrazloženjem,

f) pokazatelje provedenih aktivnosti i rezultata za procjenu učinka primijenjenih mjera kako je predviđeno ciljevima i rasporedom odobrenih Planova proizvodnje i trženja,

g) promet po kupcima i dobavljačima.

(3) Ministarstvo može zatražiti dopunu Godišnjeg izvješća u slučaju nepotpunosti te dodatno obrazloženje, tumačenje ili ispravak kojeg je organizacija proizvođača dužna dostaviti u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu.

(4) Ukoliko organizacija proizvođača ne dostavi Godišnje izvješće u propisanom roku i/ili ne dostavi zatraženu dopunu, smatrat će se da organizacija proizvođača ne ispunjava obveze predviđene člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(5) Godišnje izvješće odobrava Ministarstvo.

(6) Obrazac Godišnjeg izvješća nalazi se u Prilogu IV ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Proširenje pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija

Članak 16.

(1) Ministarstvo može na vlastitu i/ili na inicijativu organizacija proizvođača ili međustrukovnih organizacija, zahtijevati poštivanje pravila organizacija proizvođača ili sporazuma, odluka ili usklađena djelovanja međustrukovnih organizacija za proizvođače ili subjekte koji nisu članovi organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije sukladno člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Vodiču Komisije o provedbi Poglavlja II. Uredbe (EU) 1379/2013 od 1. travnja 2016, SWD (2016) 113, na području i za sve ili pojedine vrste ili skupine vrsta, ovisno za što je određena organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija priznata.

(2) Organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija u slučaju vlastite inicijative iz stavka 1. ovog članka podnosi Zahtjev za proširenje pravila organizacije Ministarstvu.

(3) Ministarstvo će sukladno članku 25. uredbe (EU) br. 1379/2013 izvijestiti Komisiju o pravilima koja namjeravaju učiniti obvezujućima za sve proizvođače ili subjekte u određenim područjima sukladno člancima 22. i 23. Uredbe (EU) broj 1379/2013, te će nakon odluke Komisije, donijeti Odluku o proširenju pravila u vremenskom razdoblju propisanom navedenom uredbom i izvijestiti zainteresirane stranke.

Povlačenje priznavanja

Članak 17.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača ako utvrdi:

– da organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija ili udruženje organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje sukladno ovom Pravilniku,

– ako se prilikom administrativne provjere ili kontrole na terenu sukladno članku 11. ovog Pravilnika utvrdi nepravilnost u ispunjavanju ciljeva za koje je organizacija priznata ili u provedbi plana proizvodnje i trženja ili organizacija ne provodi plan proizvodnje i trženja duže od dvije godine od dana odobravanja plana;

– ako se utvrdi da je organizacija izvršila prijevaru u svezi dodjele potpora koje im se dodjeljuju sukladno posebnom propisu.

(2) U slučaju namjere povlačenja priznavanja Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti organizaciju proizvođača ili međustrukovnu organizaciju ili udruženje organizacija proizvođača, navodeći razloge povlačenja.

(3) Ministarstvo će omogućiti organizaciji proizvođača ili međustrukovnoj organizaciji ili udruženju organizacija proizvođača da u roku dva mjeseca od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvu dostavi obrazloženja i primjedbe na osnovi čega će Ministarstvo donijeti konačnu odluku o povlačenju priznavanja.

Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja

Članak 18.

(1) Organizacije proizvođača mogu dostaviti Ministarstvu do 31. prosinca svake godine prijedlog cijena koje aktiviraju mehanizam skladištenja sukladno člancima 30. i 31. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja na temelju prijedloga organizacija proizvođača donosi Ministarstvo te se iste objavljuju na službenim mrežnim stranicama.

VII. REGISTAR

Članak 19.

(1) Ministarstvo u elektroničkom obliku u Geoinformacijskom sustavu u Registru subjekata u ribarstvu vodi evidenciju organizacija proizvođača, međustrukovnih organizacija i udruženja organizacija proizvođača.

(2) Ministarstvo će na službenim stranicama objavljivati popis organizacija proizvođača koji će najmanje sadržavati podatke o nazivu i vrsti organizacije, području priznavanja, datumu priznavanja i povlačenju priznavanja.

VIII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

(1) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o odlukama o dodjeljivanju ili povlačenju priznavanja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

(2) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o pravilima za organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije koja će biti obvezujuća za sve proizvođače ili subjekte u određenom području ili područjima sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, br. 112/2018 i 84/2019).

(2) Organizacije priznate na temelju Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (»Narodne novine«, br. 112/2018 i 84/2019) dužne su uskladiti se s odredbama ovog Pravilnika prilikom dostave propisanih obrazaca Plana proizvodnje i trženja te Godišnjeg izvješća.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/30

Urbroj: 525-13/0721-21-7

Zagreb, 1. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA / MEĐUSTRUKOVNE ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA ORGANIZACIJA

1. OPĆI PODACI

Vrsta organizacije za koju se traži priznavanje:

(zaokružiti jedno)

a) organizacija proizvođača

b) međustrukovna organizacija

c) udruženje organizacija proizvođača

Naziv pravne osobe
Pravni oblik
OIB
Datum osnivanja
Adresa sjedišta – ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
Županija
Kontakt (telefon, telefaks, mobitel)
E-mail adresa
Ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje
OIB odgovorne osobe
Registrirana djelatnost

(zaokružiti što je primjenjivo)

a) ribarstvo

b) akvakultura

c) prerada

Datum donošenja Statuta
Datum usvajanja Pravila unutarnjeg funkcioniranja
Broj odobrenog objekta (ako je primjenjivo)


2. PODACI VEZANI ZA PRIZNAVANJE

Područje za koje se traži priznavanje

(zaokružiti)

A. država

B. županija (samo za akvakulturu)

C. iskrcajno mjesto

RIBOLOV
Ako je područje priznavanje država, priznavanje se traži

i. za sve vrste – 4% od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva čija je vrijednost u prvoj prodaji najmanje 10.000.000,00 HRK

ii. za određene vrste ili skupine vrsta – 12% od ukupne količine iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta

iii. za vrste: plavoperajna tuna i/ili iglun – 40% iskrcanih i prodanih vrsta

iv. za mali priobalni ribolov – 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva

Ako se priznavanje traži za vrstu ili skupine vrsta potrebno je upisati vrstu, vrste ili skupine vrsta
Ako je područje priznavanja iskrcajno mjesto potrebno je upisati za koje ili koja iskrcajna mjesta se priznavanje traži
AKVAKULTURA
Ako je područje priznavanja županija potrebno je upisati lokacije uzgajališta (proizvodnih objekata) u županiji za koju se traži priznavanje


Napomena: Zahtjev za priznavanje šalje se preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača«


3. INFORMACIJE O ČLANOVIMA

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravilima za djelovanje organizacije proizvođača te da dobrovoljno pristajem biti član organizacije proizvođača ________________________________________

(upisati naziv organizacije proizvođača)

R.br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovilaNaziv/ registracijska oznaka plovilaSerijski broj povlastice za gospodarski ribolov ili redni broj upisa u registar dozvola za akvakulturuOIB pravne osobe ili OIB vlasnika obrta članaPotpis odgovorne osobe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.....

4. INFORMACIJE O VRIJEDNOSTI PROIZVODNJE
4.1. Ukupna vrijednost prodaje proizvoda ribarstva / akvakulture organizacije proizvođača za posljednje tri godine (HRK)(upisuje se ukupni prihod od prodaje svih članova iz prodajnih listova u slučaju ribolova ili vrijednosti prodaje u slučaju akvakulture za tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje)

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________


4.2. Količina iskrcaja/proizvodnje po vrstama i vrijednost prve prodaje/proizvodnje po vrstama i/ili skupinama vrsta članova organizacije za trogodišnji period koji prethodi godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje:

(dodati retke ako je potrebno)

Godina:Godina:Godina:
Vrsta/skupina vrstaKoličina (kg)Vrijednost (HRK)Količina (kg)Vrijednost (HRK)Količina (kg)Vrijednost (HRK)
       
       
       
       
       
       
       

5. DOKUMENTI U PRILOGU
DANE
dokaz da su članovi na vlastitu inicijativu i dobrovoljno odlučiti osnovati organizaciju i zatražiti priznavanje (potpisana izjava članova da dobrovoljno pristaju biti članovi organizacije, zapisnik s održane osnivačke skupštine)
statut organizacije proizvođača
pravila unutarnjeg funkcioniranja
potpisana i ovjerena Izjava osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
zadnja bilanca stanja i računi dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka
promet po kupcima i dobavljačima pravne osobe za koju se traži priznavanje organizacije proizvođača

6. DIJELOVI STATUTA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
DANE
propisan naziv i sjedište organizacije
definirano područje djelovanja organizacije
definirana osoba/osobe ovlaštene za zastupanje organizacije te opseg njihovog zastupanja organizacije
definirana tijela organizacije

7. DIJELOVI PRAVILA UNUTARNJEG FUNKCIONIRANJA
DANE
obveza članova da poštuju pravila donesena od strane organizacije u pogledu iskorištavanja, proizvodnje i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture kao i da o istom izvještavaju organizaciju
obveza članova da pružaju informacije koje organizacija traži za potrebe statistike ili predlaganja mjera iskorištavanja, proizvodnje i trženja
osigurana nediskriminacija između članova
pravila koja osiguravaju demokratsko funkcioniranje i omogućuju članovima kontroliranje rada organizacije i donošenje odluka (pravo glasa, način donošenja odluka)
definirani uvjeti za pristupanje novih članova, za minimalno trajanje članstva i oduzimanje članstva
propisane kazne za kršenje propisanih obveza, osobito u slučaju neplaćanja financijskih doprinosa
pravila o članovima koji nisu proizvođači
propisan način prikupljanja financijskih doprinosa članova s ciljem financiranja organizacije
definirana računovodstvena i proračunska pravila potrebna za upravljanje organizacijom

8. PODACI O ZAPOSLENIMA
ime i prezimevrsta radnog odnosa (neodređeno, određeno, ugovor o djelu)radno mjesto
   
   

9. PODACI O IMOVINI ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
vrsta objekta/prijevoznog sredstva/uredske opremeoblik vlasništva (u vlasništvu OP-a/člana/ugovorena usluga i dr.)godina izgradnje/proizvodnje/kupnje
   
   
10. UNUTARNJE FUNKCIONIRANJE
Odgovori na sljedeća pitanja dati će obrazloženja kako organizacija proizvođača ispunjava zahtjeve iz članka 17. Uredbe (EU) br.1379/2013. Ukoliko je odgovor sadržan u statutu ili pravilima o unutarnjem funkcioniranju, molimo staviti referencu kako bi se isto potvrdilo.


10.1. Kako će organizacija proizvođača osigurati da se njeni članovi pridržavaju unutarnjih pravila u smislu iskorištavanja, proizvodnje i trženja proizvoda ribarstva i akvakulture?

 

10.2. Kako je osigurana nediskriminacija između članova, osobito na osnovi nacionalnosti ili mjesta osnivanja?

 

10.3. Kako će organizacija ubirati financijski doprinos od svojih članova s ciljem financiranja organizacije?

 

10.4. Prikažite demokratsku strukturu organizacije koja osigurava da članovi mogu kontrolirati rad organizacije i njene odluke.

 

10.5. Koje su kazne propisane za nepridržavanje unutarnjih pravila, posebno u slučaju neplaćanja financijskih doprinosa?

 

10.6. Koja su pravila propisana za primanje novih članova ili oduzimanje članstva?

 

10.7. Definirajte računovodstvena i proračunska pravila za upravljanje organizacijom.

 


11. MJERE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA
Odgovori na sljedeća pitanja dati će obrazloženja kako će organizacija proizvođača provoditi jednu ili više mjera, dajući pokazatelje koji će potvrditi provedbu mjera i ispunjenje ciljeva te vremenski okvir za provedbu.


Organizacije u ribarstvu

Cilj 1. Opišite kako će OP provoditi mjere za promicanje održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova.

 

Cilj 2. Opišite kako će OP provoditi mjere za izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova te prema potrebi, iskorištavaju takvog ulova, a ne stvarajući tržište za onaj koji je ispod minimalne referentne veličine.

 

Cilj 3. Opišite kako će OP doprinijeti sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošače.

 

Cilj 4. Opišite kako će OP doprinijeti uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva.

 

Organizacije u akvakulturi

Cilj 1. Opišite kako će OP provoditi mjere za promicanje održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova.

 

Cilj 2. Opišite kako će OP osiguravati da su aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima o akvakulturi.

 

Cilj 3. Opišite kako će OP doprinijeti nastojanju da se osigura da se proizvodi ribljeg podrijetla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način, ako je primjenjivo.

 

Zajednički ciljevi

Cilj 5. Opišite kako će OP poboljšati uvjete za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova, kao je primjenjivo.

 

Cilj 6. Opišite kako će OP provoditi mjere za poboljšanje gospodarske dobiti, ako je primjenjivo.

 

Cilj 7. Opišite kako će OP doprinijeti stabiliziranju tržišta, ako je primjenjivo.

 

Cilj 8. Opišite kako će OP doprinijeti opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima, ako je primjenjivo.

 

Cilj 9. Opišite kako će OP smanjiti utjecaj ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata, ako je primjenjivo.

 

Cilj 10. Upisati ostale komplementarne ciljeve ako postoje.

 

12. PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA I IZUZEĆA
12.1. Ukoliko je primjenjiv članak 40. Uredbe (EU) broj 1379/2013, molimo dostavite dokaze koji potvrđuju da su pravila OP, odluke i uspostavljene procedure u skladu s pravilima tržišnog natjecanja kako je definirano poglavljem V. navedene Uredbe.
 

12.2. Ukoliko je primjenjiv članak 41. Uredbe (EU) broj 1379/2013 (izuzeća od primjene pravila tržišnog natjecanja), molimo dostavite dokaze koji potvrđuju da su svi ugovori, odluke i praksa OP u skladu sa sljedećim uvjetima:

a) potrebne su za ostvarenje ciljeva određenih u članku 39. UFEU-a;

b) ne podrazumijevaju obvezu naplaćivanja jednakih cijena;

c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;

d) ne isključuju tržišno natjecanje; i

e) ne isključuju tržišno natjecanje za značajan dio dotičnih proizvoda;
PRILOG II

Izjava odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje organizacije

Ja________________________________________svojim potpisom jamčim, da:
(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

•     sam upoznat s postupkom priznavanja i rada organizacije proizvođača/međustrukovne organizacije/udruženja organizacija proizvođača u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom,

•     su svi podaci u Zahtjevu i prilozima istiniti i točni,

•     ću dužnost upravitelja organizacije proizvođača obavljati nepristrano i u korist svih članova, a svoj privatni interes neću stavljati iznad interesa ostalih članova uvažavajući temeljna načela osnivanja i djelovanja organizacija proizvođača,

•     ću organizaciju i njene članove zastupati na demokratičan način, poštujući načela ravnopravnosti, solidarnosti i moralna načela poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za njene članove,

•     ćemo obavijestiti Ministarstvo u pisanom obliku o svim promjenama u roku od 30 radnih dana od datuma nastupanja istih, posebno o promjenama u pogledu članova i uvjeta za priznavanje,

•     da smo likvidni i da nad našom imovinom nema zaduženja,

•     ćemo članovima pružati adekvatnu stručnu i tehničku pomoć u ostvarivanju ciljeva,

•     ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i davati podatke koji će se tražiti u postupku priznavanja i tijekom kasnijeg praćenja rada,

•     će organizacija proizvođača/ međustrukovna organizacija/ udruženje organizacija proizvođača i svi članovi dopustiti obavljanje nadzora i kontrola (dokumentacije, evidencija, opreme i objekata),

•     će organizacija proizvođača/ međustrukovna organizacija/ udruženje organizacija proizvođača dostavljati Ministarstvu godišnji izvještaj o radu s računovodstvenim podacima i podacima o članstvu,

•     pristajemo na objavu podataka o priznavanju organizacije proizvođača, i to o nazivu, sjedištu, području priznavanja, vrsti ili skupini vrsta za koju smo priznati te datumu priznavanja na službenim stranicama Ministarstva.

___________________________________

(mjesto i datum)


___________________________________

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)


PRILOG III

PLAN PROIZVODNJE I TRŽENJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

(sukladno članku 28. Uredbe (EU) br.1379/2013)


Vremensko razdoblje na koje se Plan odnosi: __________________

1. OPĆE INFORMACIJE
a. Naziv organizacije proizvođača
b. Vrsta organizacije proizvođača (u ribarstvu/u akvakulturi)
c. Identifikacijski broj (nacionalna identifikacijska oznaka)
d. Sjedište (adresa i mjesto)
e. Kontakt (tel/mob/e-mail)
f. Područje nadležnosti (upisati područje nadležnosti i odgovarajuću NUTS jedinicu)
g. Broj članova (broj proizvođača službeno registriranih u organizaciji od 1. siječnja godine u kojoj se Plan donosi ili od datuma priznavanja ako je kasniji)
h. Broj plovila/lokacija uzgajališta ili proizvodnih objekata

Napomena: Plan proizvodnje i trženja šalje se preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača«

Lista članova od 1. siječnja godine na koju se Plan odnosi ili od datuma priznavanja ako je kasniji:

* potpis odgovorne osobe može biti dostavljen u obliku pojedinačno potpisanih izjava članova

2. INFORMACIJE O ČLANOVIMA

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravilima za djelovanje organizacije proizvođača te planom proizvodnje i trženja te da dobrovoljno pristajem biti član organizacije proizvođača ______________________________________________________________________

(upisati naziv organizacije proizvođača)

R.br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovilaNaziv/ registracijska oznaka plovilaSerijski broj povlastice za gospodarski ribolov ili redni broj upisa u registar dozvola za akvakulturuOIB pravne osobe ili OIB vlasnika obrta članaPotpis odgovorne osobe*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.....
3. INFORMACIJE O PRIHODIMA I PROIZVODNJI
a. Ukupna vrijednost od prodaje za posljednje tri godine (HRK)

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________

Godina:________

Vrijednost prodaje:____________


b. Količina iskrcaja/proizvodnje po vrstama i vrijednost prve prodaje/proizvodnje po vrstama i/ili skupinama vrsta članova organizacije za trogodišnji period:

(dodati retke ako je potrebno)

Godina:Godina:Godina:
Vrsta/skupina vrstaKoličina (kg)Vrijednost (HRK)Količina (kg)Vrijednost (HRK)Količina (kg)Vrijednost (HRK)
       
       
       

4. STRATEGIJA I VIZIJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA
Opišite koji su glavni ciljevi strategije organizacije proizvođača u smislu razvoja i usklađivanja proizvodnje sa zahtjevima tržišta. Nabrojite ciljeve i ukratko opišite kako se odražavaju na razvoj proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta. (Ciljevi su navedeni u člancima 7., 10. i 12. Uredbe (EU) br. 1379/2013)


5. PLAN PROIZVODNJE
5.1. Opišite koje su planirane proizvodne aktivnosti te kako će se koordinirati aktivnosti s ostalim proizvođačima, način upravljanja pravima ribolova i pristup među članovima OP i provedba i upravljanje obvezom iskrcavanja ukupnog ulova. OP u akvakulturi će opisati razvoj održivih praksi akvakulture.


5.2. Indikativni raspored stavljanja na tržište kroz godinu (uzimajući u obzir naprijed navedeno)
vrsta/mjesec1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
npr. srdela
inćun
list
….
             

6. TRŽIŠNA STRATEGIJA
Opišite tržišnu strategiju OP-a, način osiguravanja prikladne opskrbe u odnosu na zahtjeve tržišta u smislu kvalitete, količine i prezentacije, utvrđivanje novih prodajnih mjesta i ostalih komercijalnih mogućnosti te način ostvarivanja dijaloga i koordinacije s ostalim subjektima u lancu opskrbe.


7. MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA
Za svaki odabrani cilj, ovisno o vrti organizacije (ribolov ili akvakultura) opišite kako će OP implementirati jednu ili više prikladnih mjera, te naznačite pokazatelje koji će potvrditi provedbu mjera i ispunjenje ciljeva kao i vremenski okvir za provedbu. (Koristiti Preporuku Komisije od 3. ožujka 2014. (2014/117/EU).
7.1. Cilj 1. Promicanje održivih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturi aktivnosti (Opišite kako će OP provoditi mjere koje promiču održive ribolovne aktivnost ili održive aktivnosti u akvakulturi svojih članova; ako OP ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.2. Cilj 2. Izbjegavanje ili smanjivanje neželjenog ulova (OP u ribarstvu – Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose izbjegavanju ili smanjivanju neželjenog ulova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da su aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima (OP u akvakulturi – Opišite kako će organizacije sudjelovati u razvoju NSP-a, razvoju programa certificiranja o održivosti hrane za životinje)


7.3. Cilj 3. Doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača (Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da proizvodi ribljeg podrijetla koji se upotrebljavaju za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način (OP u akvakulturi)


7.4. Cilj 4. Uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (OP u ribolovu – Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.5. Cilj 5. Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.6. Cilj 6. Poboljšanje gospodarske dobiti (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju gospodarske dobiti; ako OP ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.7. Cilj 7. Stabiliziranje tržišta (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose poboljšanju stabiliziranja tržišta; ako OP ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.8. Cilj 8. Doprinošenje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima; ako OP ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.9. Cilj 9. Smanjivanje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata (Ako je primjenjivo, opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose smanjivanju utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata; ako OP ne provodi ove mjere, opišite zašto)

7.10. Cilj 10. Ostali komplementarni ciljevi ako postoje8. Mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama
Opišite koji proizvodi ribarstva predstavljaju problem na tržištu u određenim razdobljima godine, te opišite kako plan proizvodnje i tržišna strategija doprinose uklanjanju poteškoća te koje se strategije i alati razvijaju ili provode da se otklone takve poteškoće (članak 28. stavak 2. točka d. Uredbe (EU) br. 1379/2013)


9. Kazne i mjere kontrole
Opišite kako će OP provoditi mjere koje će osigurati da se članovi pridržavaju pravila koje je OP usvojila i koje kazne će se primjenjivati prema članovima koji se ne pridržavaju tih pravila (kazne predviđene člankom 28. stavak 2. točka e. i mjere predviđene člankom 8. stavkom 1. točkom d. Uredbe (EU) br. 1379/2013)


10. Provedba plana i izdaci – Ciljevi, mjere, troškovi i pokazatelji
OP će prikazati plan provedbe s prikazom financijskog plana za sve mjere koje će provoditi, uključujući mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama i za kazne i mjere kontrole

CiljeviMjereOpis troškova radaOpis troškova uslugaOpis troškova nabaveIznos troškaVremenski okvirPokazatelji rezultata
npr. cilj 1. promicanje održivih ribolovnih aktivnostizajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područjanpr. plaća upravitelja, službeno putovanjenpr. troškovi konzultantskih usluga, rada vanjskih stručnjaka, izrada studijanpr. nabava ledomata, rekonstrukcije objekta, certificiranja proizvodaNpr. 20.000 HRKsvibanj – lipanj 2018.poboljšana kvaliteta iskrcaja/% povećanje cijene
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanjarujan 2018.smanjanje iskrcaja neželjenog ulova u %
npr. cilj 3. doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošačapoboljšanje tehnika sljedivostiprosinac 2018.
npr. cilj 7. stabiliziranje tržištapoboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca
…..…..
        
        
        
Ukupno troškovi:ZBROJ


PRILOG IV

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROIZVODNJE I TRŽENJA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

(sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013)


Vremensko razdoblje na koje se izvješće odnosi: __________________

1. OPĆE INFORMACIJE
i. Naziv organizacije proizvođača
j. Vrsta organizacije proizvođača (u ribarstvu/u akvakulturi)
k. Identifikacijski broj (nacionalna identifikacijska oznaka)
l. Sjedište (adresa i mjesto)
m. Kontakt (tel/mob/e-mail)

n. Broj članova

(broj proizvođača službeno registriranih u organizaciji od 1. siječnja godine u kojoj se Plan donosi ili od datuma priznavanja ako je kasniji)

o. Broj plovila/lokacija uzgajališta ili proizvodnih objekata

Napomena: Godišnje izvješće šalje se preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača«

Lista članova koji su sudjelovali u realizaciji Plana tijekom godine za koju se izvješće podnosi:

2. INFORMACIJE O ČLANOVIMA
R.br.

Naziv člana

(upisati puni naziv obrta ili tvrtke)

CFR broj plovilaNaziv/ registracijska oznaka plovilaSerijski broj povlastice za gospodarski ribolov ili redni broj upisa u registar dozvola za akvakulturuOIB pravne osobe ili OIB vlasnika obrta člana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.....

3. INFORMACIJE O PROSJEČNOM GODIŠNJEM PRIHODU PO VRSTAMA

a. Prosječni godišnji prihod (HRK) po vrstama

(dodati retke ako je potrebno)

VrstaProsječni godišnji prihod koji obuhvaća godinu podnošenja izvješća i prethodne dvije
  
  
  
  

b. Količina iskrcaja/proizvodnje po vrstama i vrijednost prve prodaje/proizvodnje po vrstama i/ili skupinama za godinu za koju se podnosi izvješće

(dodati retke ako je potrebno)

VrstaKoličina (kg)Vrijednost (HRK)
   
   
   
   

4. INFORMACIJE O PROVEDBI PLANA PROIZVODNJE I TRŽIŠNE STRATEGIJE

4.1. Opišite ukratko glavne aktivnosti proizvodnje OP za prethodnu godinu, koje se temelje na aktivnostima planiranima u Planu proizvodnje i trženja.

Upišite razloge promjene broja članova ako ih je bilo i kako su utjecali na realizaciju plana.4.2. Prikažite ostvareni iskrcaj po vrstama i mjesecima.
vrsta/mjesec1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
npr. srdela
inćun
list
….
             
             

5. TRŽIŠNA STRATEGIJA
Opišite ukratko kako se provodila tržišna strategija OP-a u prethodnoj godini.


6. MJERE ZA POSTIZANJE CILJEVA
Za svaki cilj koji se ispunjavao u prethodnoj godini, ukratko opišite ostvareni napredak kroz mjere koje su se provodile te naznačite indikatore koji to potvrđuju.
6.1. Cilj 1. Promicanje održivih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturi aktivnosti (Opišite kako će OP provoditi mjere koje promiču održive ribolovne aktivnost ili održive aktivnosti u akvakulturi svojih članova; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

6.2. Cilj 2. Izbjegavanje ili smanjivanje neželjenog ulova (OP u ribarstvu – Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose izbjegavanju ili smanjivanju neželjenog ulova)

Osiguravanje da su aktivnosti članova sukladne nacionalnim strateškim planovima (OP u akvakulturi – Opišite kako će organizacije sudjelovati u razvoju NSP-a, razvoj programa certificiranja o održivosti hrane za životinje


6.3. Cilj 3. Doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača (Opišite kako će OP provoditi mjere koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošača; ako PO ne provodi ove mjere, opišite zašto)

Osiguravanje da proizvodi ribljeg podrijetla koji se upotrebljavaju za ishranu u akvakulturi potječu iz ribarstva kojim se upravlja na održiv način (OP u akvakulturi)6.4. Cilj 4. Uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (Opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose uklanjanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova)

6.5. Cilj 5. Poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda njihovih članova)

6.6. Cilj 6. Poboljšanje gospodarske dobiti (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju gospodarske dobiti)

6.7. Cilj 7. Stabiliziranje tržišta (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose poboljšanju stabiliziranja tržišta;)

6.8. Cilj 8. Doprinošenje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje opskrbi hranom i promicanju visoke kvalitete hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima)

6.9. Cilj 9. Smanjivanje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata (Ako je primjenjivo, opišite kako je OP provodila mjere koje doprinose smanjivanju utjecaja ribolova na okoliš, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata)
 
6.10. Cilj 10. Ostali komplementarni ciljevi ako postoje
 


7. Mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama
Ako je primjenjivo, za prethodnu godinu opišite kako je OP provodila za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama.


8. Kazne i mjere kontrole

Opišite kako je OP provodila mjere kojima je osigurala da se članovi pridržavaju pravila koje je OP usvojila i koje kazne je primjenjivala prema članovima koji se ne pridržavaju tih pravila (kazne predviđene člankom 28. stavak 2. točka e. i mjere predviđene člankom 8. stavkom 1. točkom d. Uredbe (EU) br. 1379/2013).

Prikažite koje su kazne izrečene i primijenjene prema članovima u prethodnoj godini.9. Provedba plana i izdaci – Ciljevi, mjere, troškovi i pokazatelji
Prikažite sažetak napretka u provedbi plana s prikazom financijskog plana za sve mjere koje su implementirane, uključujući mjere za prilagođavanje opskrbe određenim vrstama i za kazne i mjere kontrole
CiljeviMjereOpis troškova radaOpis troškova uslugaOpis troškova nabaveIznos troškaVremenski okvir

Pokazatelji rezultata

(DA/NE – razlog)

npr. cilj 1. promicanje održivih ribolovnih aktivnostizajedničko upravljanje pravima ribolova i pristupom među članovima organizacije proizvođača, na temelju pravila upravljanja koja su na snazi za različite stokove, vrste ribolova i ribolovna područjanpr. plaća upravitelja, službeno putovanjenpr. troškovi konzultantskih usluga, rada vanjskih stručnjaka, izrada studijanpr. nabava ledomata, rekonstrukcije objekta, certificiranja proizvodaNpr. 20.000 HRKsvibanj – lipanj 2018.poboljšana kvaliteta iskrcaja/% povećanje cijene
provođenje studija utjecaja radi primjene novih mjera upravljanjarujan 2018.smanjenje iskrcaja neželjenog ulova u %
npr. cilj 3. doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošačapoboljšanje tehnika sljedivostiprosinac 2018.
npr. cilj 7. stabiliziranje tržištapoboljšanje znanja članova organizacije proizvođača o glavnim gospodarskim pokretačima uzduž opskrbnog lanca
…..…..
        
        
        
Ukupno troškovi:ZBROJ


PRILOG V


POPIS VRSTA I SKUPINA VRSTA ZA PRIZNAVANJE ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
1. Popis vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu

1. hobotnica (Octopus vulgaris)

2. iglun (Xiphias gladius)

3. inćun (Engraulis encrasicolus)

4. dagnja (Mytilus galloprovincialis)

5. jakovljeva kapica (Pecten jacobaeus)

6. jastog (Pecten jacobaeus)

7. kamenica (Ostrea edulis)

8. komarča (Sparus aurata)

9. kozice (Parapenaeus longirostris)

10. lignja (Loligo vulgaris)

11. listovi – švoje (Solea solea)

12. oslić (Merluccius merluccius)

13. plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

14. spužve (Spongia officinalis)

15. srdela (Sardina pilchardus)

16. škamp (Nephrops norvegicus)

17. trlja blatarica (Mullus barbatus)

18. zubatac (Dentex dentex)

2. Popis skupina vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu

1. bijela riba

2. glavonošci

3. mala plava riba

4. velika plava riba

5. hrskavična riba

6. rakovi

7. školjkaši

3. Popis skupina vrsta za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi

1. bijela morska riba

2. plava morska riba (plavoperajna tuna)

2. školjkaši

3. hladnovodne vrste

4. toplovodne vrste

PRILOG VI

POPIS ISKRCAJNIH MJESTA

1. Banjole

2. Biograd

3. Bol

4. Brna

5. Dubrovnik

6. Hvar

7. Jezera

8. Brižine

9. Kali

10. Klenovica

11. Komiža

12. Krnica

13. Ližnjan

14. Makarska

15. Mali Lošinj

16. Milna

17. Mošćenička Draga

18. Murter

19. Novalja

20. Novigrad

21. Omišalj

22. Orebić

23. Plomin

24. Poreč

25. Prapratno

26. Primošten

27. Pula

28. Rab

29. Rabac

30. Rijeka

31. Rogoznica

32. Rovinj

33. Sali

34. Savudrija

35. Seget Donji

36. Slano

37. Split

38. Stari Grad

39. Sumartin

40. Supetar

41. Šibenik

42. Tribunj

43. Trogir

44. Trstenik

45. Umag

46. Vela Luka

47. Vinišće

48. Vir

49. Vis

50. Vrsar

51. Zadar