Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

NN 137/2021 (13.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Grad Karlovac

2266

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17. – u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (»Glasnik Grada Karlovca« br. 09/21. – potpuni tekst), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 5. sjednici održanoj 2. prosinca 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA KARLOVCA

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima Grada Karlovca (GGK 8/17, 20/17, »Narodne novine« 33/17, 127/17.) članak 7. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na poseban račun.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Grada«.

Članak 3.

U ostalom dijelu Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca se ne mijenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, te će se objaviti u »Glasniku grada Karlovca«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 021-05/21-01/09
Urbroj: 2133/01-01/01-21-3
Karlovac, 2. prosinca 2021.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Karlovca
Marin Svetić, dipl. ing. šumarstva, v. r.