Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN 138/2021 (15.12.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

HRVATSKI SABOR

2274

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2021.

Klasa: 011-01/21-01/89
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13., 114/13., 41/14. i 57/18.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poduzetnička infrastruktura u užem smislu ovoga Zakona predstavlja sustav:

– poduzetničkih zona uključujući i sustav slobodnih zona unutar Republike Hrvatske

– poduzetničkih potpornih institucija unutar Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona poduzetnička infrastruktura definira se kao:

1. Poduzetničke zone – infrastrukturno opremljena područja odnosno površine planirane prostornim planovima za poslovnu i/ili proizvodnu namjenu, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima poduzetničke zone.

1.1. Slobodne zone – osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.

2. Poduzetničke potporne institucije – subjekti definirani u članku 4. ovoga Zakona usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj koji provode programe razvoja poduzetništva te su usmjereni na operativno pružanje podrške poduzetnicima, uključujući pružanje podrške i na nekomercijalnoj osnovi.«.

Članak 3.

Iznad članka 4. dodaje se naslov koji glasi: »Poduzetničke potporne institucije – vrste i kategorije«.

U članku 4. iza točke 2. dodaje se podtočka 2.1. koja glasi:

»2.1. DIGITALNI INOVACIJSKI CENTRI – pružaju podršku poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja, digitalne transformacije i razvoju digitalnih vještina te u posredovanju između pružatelja usluga u području novih tehnologija i korisnika.«.

Točka 8. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Odluku o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke zone donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i /ili područne (regionalne) samouprave koja je osnivač poduzetničke zone, a sadrži podatke o važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji za područje poduzetničke zone, popis svih katastarskih čestica u obuhvatu poduzetničke zone te iskazuje ukupnu površinu poduzetničke zone za koju se donosi odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt.

(5) Odluku o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke potporne institucije donosi osnivač poduzetničke potporne institucije, a sadrži podatke o kategoriji poduzetničke potporne institucije sukladno članku 4. ovoga Zakona, sjedištu, poslovnom i/ili radnom prostoru, obvezu donošenja i provođenja godišnjeg plana rada usmjerenog na provedbu programa razvoja poduzetništva i na operativno pružanje podrške poduzetnicima na nekomercijalnoj osnovi te obvezu izvješćivanja o provedbi godišnjeg plana rada.

(6) Odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke zone i odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt poduzetničke potporne institucije koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave osnivača poduzetničke potporne institucije objavljuju se u službenom glasilu i na mrežnoj stranici te jedinice lokalne i /ili područne (regionalne) samouprave. Ako jedinica lokalne samouprave nema svoje službeno glasilo, odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt objavljuje se u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture je integrirana elektronička baza podataka upisanih i verificiranih subjekata poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ustrojen prema Nacionalnoj klasifikaciji statističkih regija 3. razine prostornih jedinica Republike Hrvatske sukladno propisima kojima se definira Nacionalna klasifikacija statističkih regija, a koji čine:

1. Registar poduzetničkih zona

2. Registar poduzetničkih potpornih institucija.«.

Članak 6.

U članku 11. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM ZONAMA: popis svih katastarskih čestica sadržanih u odluci o osnivanju, odnosno osnivačkom aktu poduzetničke zone, veličina površine poduzetničke zone (ha), broj poduzetnika prisutnih u poduzetničkoj zoni, površina zauzetosti poduzetničke zone po pojedinom poduzetniku u poduzetničkoj zoni, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj zoni, podaci o programima privlačenja i poticajima (potporama) za ulaganje i poslovanje poduzetnika u poduzetničkim zonama

3. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA: vrsta poduzetničke potporne institucije, broj zaposlenih u poduzetničkoj potpornoj instituciji, vrste usluga koje pruža poduzetnička potporna institucija, veličina površine/prostora poduzetničke potporne institucije (m²), broj prisutnih poduzetnika u poduzetničkoj potpornoj instituciji, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj potpornoj instituciji, površina zauzetosti poduzetničke potporne institucije po pojedinom poduzetniku, podaci o programima i aktivnostima poduzetničkih potpornih institucija na godišnjoj razini.«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Naputkom iz stavka 5. ovoga članka propisat će se pobliže struktura, sadržaj, oblik i elektronički standard Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture, ovlasti i obveze korisnika, kategorije podataka, način prijave, upisa i rada u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, način dostave odnosno učitavanja podataka i dokumentacije, način obrade i verifikacije podataka, rokovi upisa i ažuriranja podataka, način korištenja i objava podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture.«.

Članak 8.

U članku 24. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 9.

Iza članka 29. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 29.a i 29.b koji glase:

»Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija

Članak 29.a

(1) U slučaju raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija sukladno članku 4. ovoga Zakona, prioritetni modeli raspolaganja nekretninama sukladno odredbama zakona kojim se regulira upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske su: kupoprodaja, osnivanje prava građenja, zamjena, darovanje, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, koncesija, osnivanje prava zaloga ili drugo.

(2) Odluka o modelu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija donosi se u skladu s ovlastima za raspolaganje nekretninama propisanim odredbama zakona kojim se regulira upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, uz pribavljeno prethodno očitovanje ministarstva nadležnog za gospodarstvo i održivi razvoj.

(3) Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija ne smatra se državnom potporom u smislu zakona kojim se reguliraju državne potpore.

(4) Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija opravdano je kada su za poduzetničku potpornu instituciju za koju je podnesen zahtjev za darovanje ispunjeni sljedeći uvjeti:

– osnovana je od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koja je podnijela zahtjev za darovanje

– upisana je i verificirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

– ima najmanje jednu zaposlenu osobu u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za darovanje

– jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u funkciji osnivača poduzetničke potporne institucije ima usvojen program privođenja namjeni darovane nekretnine od strane predstavničkog tijela te jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave

– jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u funkciji osnivača poduzetničke potporne institucije ima osigurana sredstva u proračunu i u predviđenim projekcijama proračuna za iduće dvije godine za provedbu aktivnosti infrastrukturnog opremanja sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Zakona te za provedbu programa privođenja namjeni darovane nekretnine iz podstavka 4. ovoga članka

– jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u funkciji osnivača subjekata poduzetničke infrastrukture ima upisane i verificirane sve subjekte poduzetničke infrastrukture na svom području u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture.

(5) Jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koja je podnositelj zahtjeva za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija dužna je u roku od 45 dana od dana zaprimanja zahtjeva ministarstva nadležnog za gospodarstvo i održivi razvoj dostaviti podatke i dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje ispunjenja uvjeta iz stavka 4. ovoga članka i davanje prethodnog očitovanja iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Smatra se da su darovane nekretnine privedene namjeni ako su u ugovornom roku, a najduže do tri godine, ispunjene odredbe ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija, a na darovanoj nekretnini su provedene aktivnosti infrastrukturnog opremanja sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Zakona te program privođenja namjeni darovane nekretnine iz podstavka 4. stavka 4. ovoga članka. Privođenje namjeni darovane nekretnine dokazuje se dokumentacijom koju dostavlja jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u funkciji osnivača poduzetničke potporne institucije i obuhvaća ishođene dozvole, izvršene radove i druge dokaze.

(7) Produženje roka privođenja namjeni iz ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija najduže do jedne godine moguće je samo za darovane nekretnine kod kojih je unutar roka privođenja namjeni iz ugovora o darovanju nastao događaj više sile.

Ispunjenje odredbi ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija

Članak 29.b

Ministarstvo nadležno za državnu imovinu raskinut će ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija, i to:

– u slučaju raspolaganja darovanom nekretninom suprotno odredbama ovoga Zakona i ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničkih potpornih institucija ili

– ako darovana nekretnina nije privedena namjeni u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničke potporne institucije ili

– ako darovana nekretnina nije privedena namjeni u svrhu osnivanja i/ili poslovanja poduzetničke potporne institucije u ugovornom roku.«.

Članak 10.

U cijelom tekstu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13., 114/13., 41/14. i 57/18.) riječi: »poduzetništvo i obrt« i »gospodarstvo, poduzetništvo i obrt« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »gospodarstvo i održivi razvoj« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »zemljišna parcela« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima; »katastarska čestica« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo i održivi razvoj donijet će naputak iz članka 7. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu naputka iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti Naputak o načinu korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 86/18.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/85
Zagreb, 3. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.