Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 138/2021 (15.12.2021.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

2317

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21. i 78/21.), iza članka 32.a dodaje se članak 32.b koji glasi:

»Članak 32.b

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u centrima za profesionalnu rehabilitaciju su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,201.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/54

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 15. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.