Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

Grad Otočac

2328

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 27. Statuta Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca« broj 1/13, 1/16, 2/18 i 1/19), Gradsko vijeće Grada Otočca, na 3. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA I PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA OTOČCA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Otočcu (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Grad (ulice, trgovi, igrališta, parkovi, zelene površine i sl.).

Članak 8.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar površine koja se koristi. Porez iz stavka 1. ovog članka obračunava se u dnevnom iznosu:

1. za izgradnju i popravak zgrade i drugih objekata

– u odobrenom roku – 0,20 kuna

– izvan odobrenog roka – 2,00 kuna

2. za zabavne putujuće radnje, sezonske ili druge prigodne radnje – 0,80 kuna

3. za prodaju tiska, duhanskih proizvoda u kioscima i na napravama, kao i lutrija – 1,00 kuna

4. za zauzimanje terasa i drugih otvorenih prostora:


za ugostiteljsku djelatnost – otvorene terase0,90 kuna
zatvorene terase1,00 kuna

za trgovačku djelatnost0,90 kuna

za ostale djelatnosti0,40 kuna
5.za sve druge namjene0,80 kuna.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 9.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2., 3. i 4. ove Odluke obavljat će Nadležno upravno tijelo Grada Otočca.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Otočca (»Narodne novine« broj 104/17, 7/18 i 42/21) i (»Službeni vjesnik Grada Otočca« broj 4/17, 1/18, 1/21 i 3/21).

Članak 11.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca« broj 5/01., 1/03., 2/12.). Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (»Narodne novine« broj 104/17, 7/18, 42/21 i »Službeni vjesnik Grada Otočca« 4/17, 1/18, 1/21 i 3/21).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će u »Narodnim novinama« i » Službenom vjesniku Grada Otočca«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

Klasa: 410-01/21-01/11

Urbroj: 2125/02-01-21-5

Otočac, 1. prosinca 2021.

Gradsko vijeće Grada Otočca
Predsjednik
Tino Ostović mag. eur. pos. stud., v. r.