Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke

Grad Rijeka

2329

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA RIJEKE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 128/19 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 22/19) članak 4. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 14%.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Rijeke«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 021-05/21-01/117

Urbroj: 2170-01-16-00-21-2

Rijeka, 30. studenoga 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.