Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk

NN 138/2021 (15.12.2021.), Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk

Ponikve voda d.o.o.

2334

Na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/19), skupština Ponikve vode d.o.o. donijela je na svojoj redovnoj 53. sjednici od 7. prosinca 2021. godine jednoglasno

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju: obveznici plaćanja, osnovica plaćanja, visina naknade, način i rokove uplate, namjena prihoda od naknade, izuzeća te nadzor obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj obračunava se i naplaćuje na području nadležnosti Isporučitelja uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području nadležnosti Isporučitelja.

Iznimno, od plaćanja naknade za razvoj izuzimaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe odnosno jedan metar kubni isporučene vode 1 (m3).

Naknada za razvoj na području nadležnosti Isporučitelja jednaka je za sve kategorije korisnika i iznosi 2,00 kn/m3 isporučene vode.

Ukupan iznos naknade za razvoj koji je obveznik plaćanja dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade za razvoj utvrđenog u prethodnom stavku ovog članka.

Iznimno, ako Isporučitelj oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3 u slučajevima kvara na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.

Članak 5.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima ispostavlja Isporučitelj i iskazuje se kao zasebna stavka.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Prihodi od naknade za razvoj će se koristiti za financiranje:

1. otplate anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) – Podprojekt Krk, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska – Njivice

2. otplate kredita korištenog u financiranju dijela gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« na koji su primijenjene financijske korekcije

3. gradnje ostalih komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina

Prioritet u financiranju imaju investicije iz st. 2. t. 1. i t. 2. ovog članka.

Članak 7.

Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama.

Isporučitelj je obvezan skupštini dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja skupština Isporučitelja na temelju dostavljenog izvješća iz čl. 7. ove Odluke.

Članak 9.

Prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na temelju ranije donesenih odluka o naknadi za razvoj, a neutrošena do dana primjene ove Odluke, koristit će se za otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) – Podprojekt Krk, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska – Njivice, za otplatu kredita korištenog u financiranju dijela gradnje komunalnih vodnih građevina u investiciji EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« na koji su primijenjene financijske korekcije te za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno planovima gradnje komunalnih vodnih građevina i sklopljenim ugovorima o financiranju s jedinicama lokalne samouprave.

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti:

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj (Narodne novine RH br. 67/2020),

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica (»Narodne novine« br. 132/2020).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Isporučitelja.

Klasa: 363-01/21-21/1
Urbroj: 2142-03/54-21-1
Krk, 7. prosinca 2021.

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v. r.