Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Rogoznica

NN 139/2021 (17.12.2021.), Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Rogoznica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2341

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 86. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ROGOZNICA

1. Imenuje se TIHANA LOVRIĆ povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Rogoznica.

2. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/21-01/04

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.