Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

NN 139/2021 (17.12.2021.), Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2346

Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14. i 70/19.) i članka 49. stavka 9. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred sudovima, dostavu u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena Pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na podnošenje podnesaka sudu u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju od strane vanjskih korisnika i dostavu pismena vanjskim korisnicima u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju od strane suda (u daljnjem tekstu: elektronička komunikacija).

SLIKA

Primjena drugih propisa

Članak 4.

U postupanju s podnescima podnesenim u elektroničkom obliku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Sudskog poslovnika i Pravilnika o radu u sustavu eSpis, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. informacijski sustav za elektroničku komunikaciju je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje potrebne informacije,

2. eSpis je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na općinskim, županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, sukladno važećem Pravilniku o radu u sustavu eSpis,

3. siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava,

4. kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise, u skladu s propisima kojima se uređuju usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu Europske unije.

5. kvalificirani elektronički vremenski žig je elektronički vremenski žig koji povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka, temelji se na izvoru točnog vremena povezanog s koordiniranim svjetskim vremenom te je potpisan pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom, u skladu s propisima kojima se uređuju usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu Europske unije.

Vanjski korisnici

Članak 6.

Vanjski korisnici informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju jesu:

– tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici i pravne osobe (u daljnjem tekstu: obvezni sudionici elektroničke komunikacije),

– stranke koje nisu obvezni sudionici elektroničke komunikacije, a koje u postupku pred sudom podnesu podnesak u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, odnosno stranke koje izjave pred sudom da su suglasne da im se dostava pismena obavlja elektroničkim putem dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac, dok ne priopće drugačije i

– punomoćnici iz članka 434.a Zakona o parničnom postupku.

Način pristupa

Članak 7.

(1) Elektronička komunikacija ostvaruje se putem informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: sustav) upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti i neposrednim povezivanjem informacijskog sustava državnog odvjetništva.

(2) Vanjski korisnik sustava ostvaruje pristup sustavu uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju.

(3) Administrator sustava je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Dodjela prava pristupa sustavu

Članak 8.

(1) Fizičke osobe samostalno ostvaruju pravo pristupa sustavu upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti.

(2) Pravne osobe, tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti ostvaruju pravo pristupa sustavu dostavom obveznih podataka administratoru sustava.

(3) Odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji i povjerenici ostvaruju pravo pristupa sustavu dostavom obveznih podataka putem tijela koja vode imenike i popise navedenih obveznih sudionika elektroničke komunikacije, a koja tijela su dužna bez odgode dostaviti obvezne podatke administratoru sustava.

(4) Odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji i povjerenici mogu iznimno ostvariti pravo pristupa sustavu samostalnom dostavom obveznih podataka za dodjelu prava pristupa sustavu administratoru sustava.

(5) Državno odvjetništvo pristupit će sustavu izravnim povezivanjem informacijskih sustava.

(6) Punomoćnici iz članka 434.a Zakona o parničnom postupku ostvaruju pravo pristupa sustavu dostavom obveznih podataka putem sindikata ili udruge sindikata kod kojih su u radnom odnosu odnosno putem udruge poslodavaca ili udruge poslodavaca više razine u koju je udružena udruga poslodavaca kod kojih su u radnom odnosu, a koji su dužni bez odgode dostaviti obvezne podatke administratoru sustava.

(7) Obvezni podaci iz stavka 2. ovoga članka su ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa elektroničke pošte osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe ili tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

(8) Obvezni podaci iz stavka 3., 4. i 6. ovoga članka su ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa elektroničke pošte.

(9) Administrator sustava dužan je bez odgode po zaprimanju obveznih podataka iz stavka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, vanjskom korisniku sustava na adresu njegove elektroničke pošte dostaviti obavijest da mu je omogućen pristup sustavu i da mu je otvoren siguran elektronički pretinac.

Početak i prestanak prava korištenja sustava

Članak 9.

(1) Pravo korištenja sustava počinje dodjelom prava pristupa vanjskom korisniku sustava.

(2) Pravo korištenja sustava stranci koja nije obvezni sudionik elektroničke komunikacije prestaje kad u postupku pred sudom povuče izjavu ili podnese zahtjev da joj se dostava pismena ne obavlja elektroničkim putem ili kad putem sustava odabere opciju da ne želi više sudjelovati u elektroničkoj komunikaciji.

(3) Pravo korištenja sustava odvjetniku prestaje kad mu u skladu s posebnim propisima prestane pravo na obavljanje odvjetništva, u slučajnu njegove smrti, obustave ili mirovanja prava na obavljanje odvjetništva.

(4) Pravo korištenja sustava javnom bilježniku prestaje kad mu u skladu s posebnim propisima prestane služba ili bude privremeno udaljen.

(5) Pravo korištenja sustava sudskom vještaku i sudskom procjenitelju prestaje u slučaju smrti, isteka vremena imenovanja, razrješenja, privremene uskrate ili privremene zabrane obavljanja poslova sudskog vještaka i sudskog procjenitelja.

(6) Pravo korištenja sustava sudskom tumaču prestaje u slučaju smrti, isteka vremena imenovanja ili razrješenja.

(7) Pravo korištenja sustava stečajnom upravitelju prestaje brisanjem s liste stečajnih upravitelja.

(8) Pravo korištenja sustava povjereniku prestaje brisanjem s liste povjerenika, a izvanrednom povjereniku smrću ili opozivom.

(9) Pravo korištenja sustava pravnoj osobi prestaje kad prestane postojati ili kad nadležno tijelo pravomoćno odluči o zabrani rada ili kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

(10) Pravo korištenja sustava tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti prestaje kad navedena tijela prestanu postojati.

(11) Pravo korištenja sustava punomoćnicima iz članka 434.a Zakona o parničnom postupku prestaje kad im prestane radni odnos u sindikatu ili udruzi sindikata odnosno udruzi poslodavaca ili udruzi poslodavaca više razine u koju je udružena udruga poslodavaca.

(12) O okolnostima iz stavka 2. do 11. ovoga članka dužni su bez odgode obavijestiti administratora sustava:

– tijela koja vode imenike, registre i popise obveznih sudionika elektroničke komunikacije za odvjetnike, javne bilježnike, sudske vještake, sudske procjenitelje, sudske tumače, stečajne upravitelje, povjerenike i pravne osobe,

– ured predsjednika suda pred kojim je stranka izjavila odnosno podnijela zahtjev za povlačenjem izjave ili izjavila odnosno podnijela zahtjev da joj se dostava pismena ne obavlja elektroničkim putem,

– nadležna porezna uprava izravnim povezivanjem podataka o deaktivaciji OIB-a s podacima sustava elektroničke komunikacije za sve sudionike elektroničke komunikacije,

– nadležna ministarstva za tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti,

– sindikat ili udruga sindikata odnosno udruga poslodavaca ili udruga poslodavaca više razine u koju je udružena udruga poslodavaca za punomoćnike iz članka 434.a Zakona o parničnom postupku.

(13) Administrator sustava dužan je po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 12. ovoga članka bez odgode ukinuti pravo pristupa vanjskom korisniku sustava.

Oblik i potpisivanje podnesaka u elektroničkom obliku

Članak 10.

(1) Podnesci koji se podnose sudu od strane vanjskog korisnika sustava, podnose se u elektroničkom obliku i potpisani su njegovim kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(2) Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od strane kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku potpisivanja s time da sud može u slučaju opravdanih sumnji u manipulaciju zatražiti od pružatelja usluga povjerenja provjeru valjanosti izdanog certifikata za pojedinu fizičku ili pravnu osobu.

(3) Ako se podnesak ili prilog sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svaki podnesak i prilog treba činiti cjelinu za sebe ili ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu.

(4) Kad se uz podnesak prilažu javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se dostavljaju u izvorniku kao dokument elektronički potpisan od strane izdavatelja isprave.

(5) Elektronički podnesci iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti u PDF obliku ili jednakovrijednom obliku, a prilozi mogu biti u bilo kojem elektroničkom obliku.

Obavijest o primitku elektroničkog podneska

Članak 11.

(1) Nakon uspješno dostavljenog elektroničkog podneska sud će poslati vanjskom korisniku sustava obavijest o zaprimanju podneska uz korištenje kvalificiranog vremenskog žiga.

(2) Trenutkom primitka podneska smatra se dan, sat i minuta na vremenskom žigu.

(3) U slučaju nemogućnosti dostave elektroničkog podneska sredstvima elektroničke komunikacije zbog više sile, rada na održavanju sustava ili nemogućnosti zaprimanja od strane sustava, isključuje se odgovornost suda, administratora sustava ili vanjskog korisnika sustava.

(4) U slučaju kad sud ima saznanja da vanjski korisnik zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pristupiti sustavu, dostava pismena će se obavljati na drugi odgovarajući način.

Poslovanje kod podnošenja podneska

Članak 12.

(1) U trenutku podnošenja podneska u elektroničkom obliku, odnosno zaprimanja sudskog pismena u sigurni elektronički poštanski pretinac za koji postoji obveza plaćanja sudskih pristojbi vanjski korisnik sustava dužan je bez odgode izvršiti plaćanje sudskih pristojbi sukladno odredbama propisa koji propisuje visinu i način plaćanja sudskih pristojbi.

(2) Vanjski korisnik sustava koji je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama ili drugih zakona dužan je u sustavu naznačiti razlog oslobođenja i priložiti dokaz o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi.

Otpravak elektroničkih sudskih pismena

Članak 13.

(1) Elektroničko sudsko pismeno se otpravlja putem sustava u sigurni elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika.

(2) Elektroničko sudsko pismeno potpisano je kvalificiranim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe suda uz primjenu kvalificiranog vremenskog žiga i sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu, kojima se provjerava vjerodostojnost pismena.

(3) Elektroničko sudsko pismeno se otpravlja putem sustava eSpis na način da se otpravak šalje u sigurni elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika s porukom koja sadrži sljedeće informacije:

1. sud (pošiljatelj),

2. elektroničko sudsko pismeno koje je sud odredio za otpravak,

3. siguran elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika (primatelj).

Obavijest o pismenu u informacijskom sustavu

Članak 14.

(1) Sustav će poslati primatelju informativnu poruku o pismenu na elektroničku adresu o poslanom sudskom pismenu u sigurni elektronički poštanski pretinac.

(2) Poruka mora sadržavati:

1. oznaku suda (pošiljatelja),

2. datum kada je obavijest o pismenu poslana u sigurni elektronički poštanski pretinac,

3. naznaku pismena koje se dostavlja,

4. obavijest da se pismeno može preuzeti u roku od 15 dana u sigurnom elektroničkom poštanskom pretincu,

5. datum od kada započinje rok za preuzimanje pismena,

6. upozorenje na pravne posljedice iz članka 143.c Zakona o parničnom postupku, odnosno članka 50. Zakona o upravnim sporovima,

7. prema potrebi druge potrebne podatke.

Potvrda o preuzimanju elektroničkog sudskog pismena

Članak 15.

(1) Vanjski korisnik može preuzeti elektroničko sudsko pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca na način da:

1. dokaže svoj identitet upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti,

2. izvrši uvid u sigurni elektronički poštanski pretinac i

3. elektronički potvrdi primitak ovjerom elektroničke dostavnice.

(2) Pismeno se može otvoriti tek nakon ovjere elektroničke dostavnice.

(3) Potvrda o preuzimanju elektroničkog sudskog pismena mora sadržavati:

1. oznaku suda (pošiljatelja),

2. podatke o vanjskom korisniku (primatelju),

3. datum kada je vanjski korisnik sustava preuzeo pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca,

4. naznaku pismena koje je vanjski korisnik sustava preuzeo,

5. prema potrebi druge potrebne podatke.

Potvrda o nepreuzimanju elektroničkog sudskog pismena

Članak 16.

Ako vanjski korisnik ne preuzme pismeno u roku od 15 dana od kada je pismeno pristiglo u sigurni elektronički poštanski pretinac, sustav naredni dan nakon isteka tog razdoblja u eSpis šalje potvrdu o nepreuzimanju elektroničkog sudskog pismena iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca koja mora sadržavati:

1. oznaku suda (pošiljatelja),

2. podatke o vanjskom korisniku (primatelju),

3. naznaku pismena koje vanjski korisnik sustava nije preuzeo,

4. datum kada je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika,

5. prema potrebi druge potrebne podatke.

Postupanje u slučaju predaje elektroničkog podneska u roku kada je sustav nedostupan

Članak 17.

(1) U slučaju da vanjskom korisniku sustava, zbog nedostupnosti sustava, nije moguće u elektroničkom obliku predati podnesak dva sata prije isteka roka, vanjski korisnik sustava dužan je bez odgode prijaviti nedostupnost administratoru sustava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rok za predaju podnesaka produžuje se za jedan dan od trenutka dostupnosti sustava.

(3) Na mrežnim stranicama sustava objavit će se upute o prijavi nedostupnosti, obavijest o nedostupnosti zbog tehničkih poteškoća te informacija o nastavku tijeka roka za predaju podneska.

(4) Odredbe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka neće se primjenjivati ako vanjski korisnik sustava nije mogao predati podnesak u elektroničkom obliku u roku zbog tehničkih poteškoća nastalih na njegovoj strani.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovoga Pravilnika na upravnim sudovima i Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.

(2) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Zakona o upravnim sporovima.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (»Narodne novine«, broj 5/20.).

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-01/21-06/02

Urbroj: 514-04-02-02/01-21-01

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

p