Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas«

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2352

Na temelju članka 22., članka 23. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA
»DALMATINSKI PAS«

Članak 1.

U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas« (»Narodne novine«, br. 119/2021.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke izdaje se u apoenima od 1000, 250 i 50 kuna (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac). Zlatni kovani novac od 1000 kuna izdaje se u količini ne većoj od 999 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 999.000,00 kuna. Zlatni kovani novac od 1000 kuna u boji izdaje se u količini ne većoj od 101 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 101.000,00 kuna. Zlatni kovani novac od 250 kuna izdaje se u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 500.000,00 kuna. Zlatni kovani novac od 50 kuna izdaje se u količini ne većoj od 5.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 250.000,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Zlatni kovani novac od 1000 kuna imat će masu od 31,103 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama i promjer od 32,00 milimetra uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara. Zlatni kovani novac od 250 kuna imat će masu od 7,78 grama uz moguće odstupanje od +0,08 grama i promjer od 22,00 milimetra uz moguće odstupanje ±0,20 milimetara. Zlatni kovani novac od 50 kuna imat će masu od 1,94 grama uz moguće odstupanje od +0,06 grama i promjer od 15,00 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,15 milimetara.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Prigodni srebrni kovani novac iz članka 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 10 i 20 kuna (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac). Srebrni kovani novac od 10 kuna izdaje se u količini ne većoj od 15.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 150.000,00 kuna. Srebrni kovani novac od 20 kuna u boji izdaje se u količini ne većoj od 500 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 10.000 kuna.

(2) Prigodni srebrni kovani novac izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Srebrni kovani novac od 10 kuna imat će masu od 31,103 grama uz moguće odstupanje od +0,30 grama i promjer od 38,61 milimetra uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara. Srebrni kovani novac od 20 kuna u boji imat će masu od 155,50 grama uz moguće odstupanje od +0,50 grama i promjer od 60,00 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,50 milimetara.«

Članak 3.

U članku 4. iza riječi: »zlatnoga kovanog« dodaju se riječi: »i srebrnoga kovanog«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz glave i vrata dalmatinskog psa. Prikazane točke i mrlje karakteristične za prikazanog psa poprimaju forme kartografskog prikaza nekih od hrvatskih otoka. U pozadini osnovnog motiva simbolični je prikaz morskih valova i reljefnog prikaza dijela kopna Republike Hrvatske. Iznad prikaza psa nalazi se, uz rub kovanog novca, natpis »REPUBLIKA«, a ispod prikaza psa uz rub kovanog novca nalazi se natpis »HRVATSKA«. Desno od prikaza psa oznaka je nominalne vrijednosti prigodnoga zlatnoga kovanog novca »1000«, »250« ili »50«, odnosno oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga srebrnoga kovanog novca »20« ili »10«, a ispod oznake nominalne vrijednosti nalazi se naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod prikazane glave psa, gotovo u središnjem dijelu kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske.

(2) Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna u boji i prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 20 kuna u boji glava i vrat dalmatinskog psa prikazani su u bijeloj boji s karakterističnim mrljama u crnoj boji.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna i 1000 kuna u boji te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 10 kuna nazubljen. Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 250 i 50 kuna te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 20 kuna u boji gladak.«

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Iznimno od članka 8. ove Odluke, prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna u boji, zlatni kovani novac od 250 kuna i prigodni srebrni kovani novac od 20 kuna u boji puštaju se u prodaju 21. veljače 2022.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 439-2583-090/12-21/BV
Zagreb, 15. prosinca 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.