Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

OPĆINA VIŠNJAN

2355

Na temelju članka 20. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka članka 32. Statuta Općine Višnjan (»Službeni glasnik« Općine Višnjan broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE VIŠNJAN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Višnjan, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE OPĆINSKIH POREZA

Članak 2.

Općinski porezi Općine Višnjan jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Višnjan.

Javnom površinom iz stavka 1. ovog članka smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Višnjan odnosno površine kojima upravlja Općina Višnjan i sve površine na kojima je Općina Višnjan nadležna za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez dobivenog odobrenja.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje pokretne naprave na javnoj površini na svaki m2 površine, po danu korištenja i to:

– ljetne terase – 18,00 kn/m2

– prodajni stolovi i klupe – 18,00 kn/m2

– površine ispred trgovina za prodaju robe – 18,00 kn/m2

– zabavišta, cirkusi i dr. – 5,00 kn/m2

U slučaju korištenja javnih površina u svrhu aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, povijesno-edukativnu djelatnost i ostale manifestacije ili obilježavanje određenih datuma koji su u interesu za Općinu Višnjan izuzimaju se od obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 8.

Poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2. točkom 2. i 3. ove Odluke o lokalnim porezima Općina Višnjan prenosi na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2. točkom 4. ove Odluke o lokalnim porezima Općina Višnjan obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik« Općine Višnjan broj 3/2020) i Odluka o izmjenami i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Višnjan (»Službeni glasnik« Općine Višnjan broj 2/2021).

Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima (»Službeni glasnik Grada Poreča«, broj 16/2001), Odluke o općinskim porezima (»Službeni glasnik« Općine Višnjan 4/2019), Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik« Općine Višnjan broj 3/2020) i Odluka o izmjenami i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Višnjan (»Službeni glasnik« Općine Višnjan broj 2/2021) i drugih propisa koji su važili u trenutku započinjanja predmetnih postupaka.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ova Odluka objavljuje se i u »Službenom glasniku« Općine Višnjan.

Klasa: 023-05/21-01/08

Urbroj: 2167-03-01/21-06

Višnjan – Visignano, 10. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
mr. sc. Mario Peršurić, dip. ing. agr., v. r.