Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan

Općina Mihovljan

2356

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1., članka 21. i članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 5/13, 11/18, 08/20 i 08/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 7. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK
OPĆINE MIHOVLJAN

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje visina stope prireza porezu na dohodak u Općini Mihovljan.

Članak 2.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Mihovljan.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8 %.

Članak 4.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 5.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljeno u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/07
Urbroj: 2211/07-21-3
Mihovljan, 29. studenoga 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
mr. Silvestar Vučković, dr. vet. med., v. r.