Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

NN 139/2021 (17.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2358

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 45/12, 50/12 – ispravak, 97/14, 116/17 i 129/19) u članku 11. stavku 1. točki 7. dodaju se nove podtočke a i b koje glase:

»(a) za zemaljsku postaju u satelitskoj službi,«

»(b) za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti,«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 6. riječ »HAKOM-u« zamjenjuje se riječju »Agenciji«.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, potrebno je provesti prijavu puštanja u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a koja započinje dostavom Agenciji odgovarajućih podataka iz Dodatka 4 (eng. Appendix 4) Radijskih propisa ITU-a.«

Dosadašnji stavci 3. – 9. postaju stavci 4. – 10.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija će u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja podataka iz stavka 2. ili 3. ovog članka obavijestiti u pisanom ili elektroničkom obliku osobu iz stavka 2. ili 3. ovog članka o mogućnostima uporabe zatraženog frekvencijskog područja, rasporedu radiofrekvencijskih kanala i raspoloživosti odgovarajućih radijskih frekvencija ili pokretanju prijave puštanja u rad satelitske mreže iz stavka 3. ovog članka.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5., brojka »5«. zamjenjuje se brojkom »6«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6., u točki 6. brojka »6«. zamjenjuje se brojkom »7«., a brojka »9«. zamjenjuje se brojkom »11«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječ »radijsku« zamjenjuje se riječju »zemaljsku«.

Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 10., dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Tehnička dokumentacija za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti mora sadržavati sljedeće:

1. naziv satelitske mreže prijavljen u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), uz naveden BR IFIC broj i oznaku posebnog odjeljka u kojem su objavljeni podatci o satelitskoj mreži,

2. opis namjene i tehničkog rješenja sustava svemirskog objekta, uključujući pripadajuće grafičke prikaze (npr. blok-shema sustava), karakteristike osnovnih dijelova svemirskog objekta s naznačenim očekivanim životnim vijekom svemirskog objekta, očekivanom trajanju i završetku svemirske aktivnosti te ukupnim brojem svemirskih objekata u sklopu satelitske mreže,

3. geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacije zemaljske postaje u satelitskoj službi koja služi za upravljanje svemirskim objektom koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1: 25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

4. proračun potrebne snage odašiljača, značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja i potrebne izračene snage te prikaz proračuna satelitske uzlazne i silazne radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i kakvoće veze,

5. zahtijevano frekvencijsko područje s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala),

6. planirani datum i lokacija lansiranja svemirskog objekta,

7. osnovne karakteristike orbite, uključujući:

a) ophodno vrijeme,

b) nagib orbitalne ravnine u odnosu na ekvatorijalnu ravninu (inklinacija orbite),

c) najveća udaljenost od Zemlje (apogej),

d) najmanja udaljenost od Zemlje (perigej),

8. podatke o proizvođaču svemirskog objekta te informacije o planiranoj uporabi i skupini primatelja podataka dobivenih obavljanjem svemirske aktivnosti,

9. ugovore koje je nositelj dozvole sklopio radi obavljanja svemirske aktivnosti, uključujući ugovor ili pismo namjere o lansiranju,

10. podatke kojima se potvrđuje sukladnost ugrađene radijske opreme,

11. provedbene planove u slučaju kvara na komunikacijskim vezama između zemaljske postaje u satelitskoj službi i svemirskog objekta, gubitka kontrole nad svemirskim objektom, kvara bitnih sustava za napajanje svemirskog objekta električnom energijom, kontrole položaja ili upravljanja putanjom i sličnih izvanrednih događaja koji utječu na upravljanje svemirskim objektom,

12. informaciju o podatcima koji se dobivaju obavljanjem svemirske aktivnosti, uz istaknutu razlučivost snimaka površine Zemlje,

13. izvješće o poduzetim mjerama za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, uzimajući u obzir najnovija dostignuća i međunarodno priznate smjernice za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, osobito u svrhu:

a) izbjegavanja stvaranja i otpuštanja svemirskog otpada tijekom uobičajenog rada svemirskog objekta,

b) sprječavanja raspadanja svemirskog objekta u orbiti,

c) uklanjanja svemirskog objekta nakon završetka svemirske aktivnosti, bilo putem kontroliranog pada i sagorijevanja u Zemljinoj atmosferi ili pomicanjem u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada,

d) izbjegavanja sudara s drugim svemirskim objektima u svemiru,

14. planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) puštanja u rad svemirskog objekta,

15. planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) ponovnog ulaska svemirskog objekta u Zemljinu atmosferu ili pomicanja svemirskog objekta u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada.«

Članak 4.

U članku 14. stavku 8. riječi »HAKOM-u/a« zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se naslov: »Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti« i novi članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti podnosi se nakon prethodno provedenog postupka za puštanje u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a prije puštanja u rad svemirskog objekta.

(2) Satelitska mreža prijavljena u ITU podrazumijeva jedan ili više svemirskih objekata kojima se obavljaju svemirske aktivnosti, a koji su povezani s jednom ili više odgovarajućih zemaljskih postaja u satelitskoj službi odgovornih za prijenos podataka i upravljanje svemirskim objektom.

(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka može se udovoljiti ako:

1. podnositelj zahtjeva prethodno završi postupak usklađivanja uporabe radijskih frekvencija i satelitskih orbita definiran Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i možebitni postupak usklađivanja pri Međunarodnoj radioamaterskoj uniji (IARU),

2. svemirska aktivnost ne predstavlja neposrednu prijetnju javnom redu, zdravlju, sigurnosti osoba i imovine te ne ugrožava nacionalnu sigurnost i preuzete međunarodne obveze Republike Hrvatske,

3. podnositelj zahtjeva ispunjava sve odredbe Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i plaćanje odgovarajućih naknada definiranih Odlukom 482 Vijeća ITU-a,

4. podnositelj zahtjeva predvidi mjere koje je potrebno poduzeti za siguran završetak svemirske aktivnosti.

(4) Agencija će izdati dozvolu u roku od 30 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 16. Pravilnika.

(5) Ukoliko radijska postaja u satelitskoj mreži uzrokuje štetne smetnje, nositelj dozvole ju je na zahtjev Agencije dužan bez odgode ugasiti.

(6) U slučaju da Radiokomunikacijski ured Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU-BR) poništi prijavu satelitske mreže i ukloni je iz Glavnog međunarodnog upisnika radijskih frekvencija (MIFR), Agencija će oduzeti dozvolu.

Članak 6.

Članak 21. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odlukom o izdavanju dozvole mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.«

Članak 7.

Članak 31. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.«

Članak 8.

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti uvjeti i rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 40. stavku 6. brojka »5«. zamjenjuje se brojkom »6«., a brojka »6«. zamjenjuje se brojkom »7«.

Članak 10.

U članku 54. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, za sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu za pravne osobe koje su ovlaštenje ishodile u svojim matičnim državama, a koje je Agencija priznala pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) sukladno ITU-T Preporuci D.90, ne izdaje se posebno ovlaštenje.«

Članak 11.

U Dodatku 1. obrazac opće dozvole mijenja se i glasi:

Članak 12.

U Dodatku 2. obrasci dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra mijenjaju se i glase:

Članak 13.

U Dodatku 3. obrasci odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra mijenjaju se i glase:

Članak 14.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/21-02/13

Urbroj: 376-06-1-21-1

Zagreb, 16. prosinca 2021

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.