Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2362

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.748.670.422 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.812.670.422 kune

– manjak u iznosu od 64.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 445.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 7.153.779.930 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 7.192.779.930 kuna

– manjak u iznosu od 39.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 390.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 351.000.000 kuna.

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.748.121.288 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.783.121.288 kuna

– manjak u iznosu od 35.000.000 kuna.

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 240.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 205.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA3.416.384.1734.262.882.0125.748.570.4227.153.679.9305.748.021.288
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE930.990150.000100.000100.000100.000
UKUPNI PRIHODI3.417.315.1634.263.032.0125.748.670.4227.153.779.9305.748.121.288
RASHODI POSLOVANJA3.136.451.0113.793.910.0875.191.145.4226.468.479.9305.149.621.288
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU529.662.195577.493.000621.525.000724.300.000633.500.000
UKUPNI RASHODI3.666.113.2064.371.403.0875.812.670.4227.192.779.9305.783.121.288
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-248.798.043-108.371.075-64.000.000-39.000.000-35.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA570.482.275410.800.000445.000.000390.000.000240.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA244.113.157380.000.000381.000.000351.000.000205.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE077.571.075000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-77.571.0750000
NETO FINANCIRANJE248.798.043108.371.07564.000.00039.000.00035.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
6PRIHODI POSLOVANJA3.416.384.1734.262.882.0125.748.570.4227.153.679.9305.748.021.288
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.295.668.9872.079.677.9523.465.595.3614.793.776.4833.481.416.240
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU27.602.26210.143.2129.782.150
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna237.041.577281.302.778404.601.542
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.031.025.1481.788.231.9623.051.211.669
64Prihodi od imovine5.930.7899.600.0009.600.0009.600.0009.600.000
641Prihodi od financijske imovine3.759.1547.590.0007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine2.171.6352.010.0002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.046.785.6462.047.000.0002.075.000.0002.097.000.0002.055.110.000
652Prihodi po posebnim propisima2.046.785.6462.047.000.0002.075.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija67.998.751126.604.060198.375.061253.303.447201.895.048
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga020.650.00010.700.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna67.998.751105.954.060187.675.061
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE930.990150.000100.000100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine930.990150.000100.000100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata739.690100.000100.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava191.30050.0000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
3RASHODI POSLOVANJA3.136.451.0113.793.910.0875.191.145.4226.468.479.9305.149.621.288
31Rashodi za zaposlene193.434.249214.912.500218.155.000221.382.000225.025.000
311Plaće (Bruto)161.095.324177.500.000180.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene6.163.5088.000.0008.000.000
313Doprinosi na plaće26.175.41729.412.50029.766.000
32Materijalni rashodi977.721.7351.074.860.6781.005.108.200975.308.200975.854.200
321Naknade troškova zaposlenima8.008.08412.350.00011.138.000
322Rashodi za materijal i energiju19.263.47529.333.00026.250.000
323Rashodi za usluge943.073.9391.022.437.178955.987.200
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.376.23710.740.50011.733.000
34Financijski rashodi24.207.70131.260.00028.300.00028.424.00022.795.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove23.541.08630.300.00027.160.000
343Ostali financijski rashodi666.615960.0001.140.000
 
35Subvencije2.057.6001.680.8001.680.8001.680.8001.680.800
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.6001.680.8001.680.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna48.708.789107.520.250142.573.000118.650.000115.150.000
361Pomoći inozemnim vladama07.000.0007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna40.781.88995.520.250120.573.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava7.926.9005.000.00015.000.000
38Ostali rashodi1.890.320.9372.363.675.8593.795.328.4225.123.034.9303.809.116.288
381Tekuće donacije332.360200.000200.000
383Kazne, penali i naknade štete596.1911.600.0001.600.000
386Kapitalne pomoći1.889.392.3862.361.875.8593.793.528.422
         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE529.662.195577.493.000621.525.000724.300.000633.500.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.117.15121.959.00024.750.00018.000.00018.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.117.15121.959.00024.750.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine251.187.734343.534.000371.775.000371.300.000280.500.000
421Građevinski objekti233.798.611301.234.000324.125.000
422Postrojenja i oprema2.361.34533.300.00038.650.000
423Prijevozna sredstva7.998.75400
426Nematerijalna proizvedena imovina7.029.0249.000.0009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini257.357.310212.000.000225.000.000335.000.000335.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima257.357.310212.000.000225.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina 
Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
NETO FINANCIRANJE326.369.11830.800.00064.000.00039.000.00035.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA570.482.275410.800.000445.000.000390.000.000240.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici0800.000000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora0800.0000
84Primici od zaduživanja570.482.275410.000.000445.000.000390.000.000240.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora500.000.000410.000.000445.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti70.482.27500
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA244.113.157380.000.000381.000.000351.000.000205.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova244.113.157380.000.000381.000.000351.000.000205.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru024.000.00024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora099.000.000104.100.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti244.113.157257.000.000252.900.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
001HRVATSKE VODE3.910.226.3634.751.403.0876.193.670.4227.543.779.9305.988.121.288
       
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE272.542.965319.817.500312.384.000312.811.000325.000.000
       
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE256.862.245285.267.500287.384.000290.811.000295.000.000
3RASHODI POSLOVANJA256.862.245285.267.500287.384.000290.811.000295.000.000
31Rashodi za zaposlene193.434.249214.912.500218.155.000221.382.000225.025.000
311Plaće (Bruto)161.095.324177.500.000180.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene6.163.5088.000.0008.000.000
313Doprinosi na plaće26.175.41729.412.50029.766.000
32Materijalni rashodi62.676.77169.235.00067.929.00068.129.00068.675.000
321Naknade troškova zaposlenima8.008.08412.350.00011.138.000
322Rashodi za materijal i energiju8.209.29311.650.00011.350.000
323Rashodi za usluge42.660.44340.682.00039.788.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.798.9514.553.0005.653.000
34Financijski rashodi665.865920.0001.100.0001.100.0001.100.000
343Ostali financijski rashodi665.865920.0001.100.000
38Ostali rashodi85.360200.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije85.360200.000200.000
       
K100000OPREMANJE2.129.9136.200.0001.650.0001.650.0001.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.129.9136.200.0001.650.0001.650.0001.650.000
422Postrojenja i oprema2.129.9136.200.0001.650.000
       
K100001INFORMATIZACIJA7.260.45611.000.00012.000.00012.000.00012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.260.45611.000.00012.000.00012.000.00012.000.000
422Postrojenja i oprema231.4322.000.0003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina7.029.0249.000.0009.000.000
       
K100002POSLOVNE ZGRADE6.290.35117.350.00011.350.0008.350.00016.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.290.35117.350.00011.350.0008.350.00016.350.000
421Građevinski objekti6.290.35117.350.00011.350.000
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI267.654.243410.300.000408.160.000378.284.000226.655.000
       
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU6.119.99229.850.00029.130.00028.409.00027.690.000
34Financijski rashodi6.119.9925.850.0005.130.0004.409.0003.690.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.119.9925.850.0005.130.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova024.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru024.000.00024.000.000
       
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA8.818.739116.150.000120.140.000163.675.000114.493.000
34Financijski rashodi8.818.73917.150.00016.040.00017.975.00014.493.000
342Kamate za primljene zajmove8.818.73917.150.00016.040.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova099.000.000104.100.000145.700.000100.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora099.000.000104.100.000
       
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI252.715.512264.300.000258.890.000186.200.00084.472.000
34Financijski rashodi8.602.3557.300.0005.990.0004.900.0003.472.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.602.3557.300.0005.990.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova244.113.157257.000.000252.900.000181.300.00081.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti244.113.157257.000.000252.900.000
       
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA918.527.5891.031.366.7281.005.750.000976.150.000976.150.000
       
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA630.191.668717.571.075660.000.000645.000.000650.000.000
32Materijalni rashodi630.160.003716.971.075659.400.000644.400.000649.400.000
322Rashodi za materijal i energiju5.608.25010.900.00010.900.000
323Rashodi za usluge624.279.170705.571.075648.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja272.583500.000500.000
38Ostali rashodi31.665600.000600.000600.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete31.665600.000600.000
       
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE69.589.06675.000.000100.000.00090.000.00085.000.000
32Materijalni rashodi69.589.06675.000.000100.000.00090.000.00085.000.000
323Rashodi za usluge69.589.06675.000.000100.000.000
       
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA58.017.86052.475.40320.000.00015.000.00015.000.000
32Materijalni rashodi55.713.26050.794.60318.319.20013.319.20013.319.200
323Rashodi za usluge55.712.53050.692.10318.219.200
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja730102.500100.000
35Subvencije2.057.6001.680.8001.680.8001.680.8001.680.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.6001.680.8001.680.800
38Ostali rashodi247.0000000
381Tekuće donacije247.00000
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA1.461.7043.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi1.461.7043.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge1.461.7043.000.0003.000.000
       
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)144.868.611145.000.000148.000.000148.000.000148.000.000
32Materijalni rashodi144.286.777142.960.000145.960.000145.960.000145.960.000
322Rashodi za materijal i energiju3.787.7644.000.0004.000.000
323Rashodi za usluge140.444.776138.530.000141.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja54.237430.000430.000
34Financijski rashodi75040.00040.00040.00040.000
343Ostali financijski rashodi75040.00040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna581.0842.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna581.0842.000.0002.000.000
       
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ6.615.2146.400.000000
32Materijalni rashodi6.615.2146.400.000000
322Rashodi za materijal i energiju1.658.1682.783.0000
323Rashodi za usluge4.952.4813.512.0000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.565105.0000
       
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU3.983.2695.500.0005.500.0005.500.0005.500.000
32Materijalni rashodi3.983.2695.500.0005.500.0005.500.0005.500.000
323Rashodi za usluge3.973.7695.450.0005.450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.50050.00050.000
       
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI3.800.1976.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi3.235.6715.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.235.6715.000.0005.000.000
38Ostali rashodi564.5261.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete564.5261.000.0001.000.000
       
A100012INSTITUT ZA VODE20.420.25063.250.00063.650.00063.650.000
36Ostali rashodi20.420.25063.250.00063.650.00063.650.000
363Pomoći unutar općeg proračuna20.420.25063.250.000
       
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.451.501.5662.989.918.8594.467.376.4225.876.534.9304.460.316.288
       
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA264.175.994250.000.000250.000.000360.000.000360.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.693.47037.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
361Pomoći inozemnim vladama07.000.0007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.693.47030.000.00014.000.000
38Ostali rashodi125.2141.000.0004.000.0004.000.0004.000.000
386Kapitalne pomoći125.2141.000.0004.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini257.357.310212.000.000225.000.000335.000.000335.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima257.357.310212.000.000225.000.000
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE268.306.111340.000.000365.000.000470.000.000310.000.000
38Ostali rashodi268.306.111340.000.000365.000.000470.000.000310.000.000
386Kapitalne pomoći268.306.111340.000.000365.000.000
       
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA216.407.726200.000.000285.000.000200.000.000100.000.000
38Ostali rashodi216.407.726200.000.000285.000.000200.000.000100.000.000
386Kapitalne pomoći216.407.726200.000.000285.000.000
       
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)21.117.15121.959.00024.750.00018.000.00018.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.117.15121.959.00024.750.00018.000.00018.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.117.15121.959.00024.750.000
       
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA12.043.35536.100.00034.148.00014.300.0004.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države5.688.6948.100.00016.323.0007.000.0003.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.688.6948.100.00016.323.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.354.66128.000.00017.825.0007.300.000500.000
421Građevinski objekti6.354.66128.000.00017.825.000
       
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.583.383.1302.035.922.3593.455.103.4224.765.999.9303.625.316.288
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.926.9005.000.00015.000.0005.000.0005.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava7.926.9005.000.00015.000.000
38Ostali rashodi1.346.303.8771.749.938.3593.111.153.4224.418.999.9303.370.316.288
386Kapitalne pomoći1.346.303.8771.749.938.3593.111.153.422
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine229.152.353280.984.000328.950.000342.000.000250.000.000
421Građevinski objekti221.153.599255.884.000294.950.000
422Postrojenja i oprema025.100.00034.000.000
423Prijevozna sredstva7.998.75400
       
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA58.249.45870.937.50028.375.00028.235.00023.000.000
38Ostali rashodi58.249.45870.937.50028.375.00028.235.00023.000.000
386Kapitalne pomoći58.249.45870.937.50028.375.000
       
K100010SANACIJA KLIZIŠTA27.818.64135.000.00025.000.00020.000.00020.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države27.818.64135.000.00025.000.00020.000.00020.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna27.818.64135.000.00025.000.000