Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

NN 141/2021 (22.12.2021.), Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2388

Na temelju članka 42. stavka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/21) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOJ PSIHIČKOJ I TJELESNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i način utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost) koju moraju ispunjavati:

1. kandidati za prijam u državnu službu na poslove službenika pravosudne policije upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

2. državni službenici drugih državnih tijela koji se temeljem sporazuma trajno premještaju u Ministarstvo na poslove pravosudne policije (u daljnjem tekstu: kandidati)

3. kandidati za prijam na obrazovanje za obavljanje poslova pravosudne policije

4. službenici pravosudne policije na poslovima osiguranja zatvora, kaznionica, odgojnih zavoda i centara.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i način utvrđivanja posebne tjelesne spremnosti koju moraju zadovoljiti kandidati iz članka 1. stavak 1. točke 1. – 3.

(3) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način osnivanja Komisije za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti i Komisije za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti, njihov sastav i način rada te postupak utvrđivanja posebne tjelesne spremnosti i zdravstvene sposobnosti osoba iz ovog članka.

(4) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Prije upućivanja na zdravstveni pregled za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti, kandidati moraju zadovoljiti kriterije za provjeru razine posebne tjelesne spremnosti.

(2) Kriteriji za provjeru utvrđeni su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Kandidati koji pristupe provjeri, na svim testovima iz Priloga 1. ovog Pravilnika moraju zadovoljiti minimalne kriterije.

(4) Uredno pozvani kandidat koji ne opravda svoj dolazak na provjeru razinu posebne tjelesne spremnosti smatra se da nije zadovoljio minimalne kriterije te se više ne smatra kandidatom.

(5) Kandidat koji ne zadovolji minimalne kriterije na bilo kojem testu, ne smatra se više kandidatom te se isključuje iz daljnjeg testiranja te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri, o čemu će se obavijestiti pisanim putem.

Članak 3.

(1) Provjeru obavlja Komisija za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti, koju rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar). Istim rješenjem ministar će imenovati i zamjenike članova Komisije za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti.

(2) Komisiju za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti kandidata čine tri člana: službenik nadležan za poslove osiguranja iz Središnjeg ureda upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, koji je ujedno i njen predsjednik te dva službenika osiguranja iz kaznionice, zatvora, odgojnih zavoda ili centara (u daljnjem tekstu: kaznena tijela), od kojih je jedan kineziolog.

(3) Radom Komisije za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Odluke se donose većinom glasova.

(4) Član Komisije za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pisano ga obrazložiti.

(5) Posebnu tjelesnu spremnost kandidata, Komisija za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti ocjenjuje jednom od ocjena:

– zadovoljava

– ne zadovoljava.

(6) Ocjena Komisije za utvrđivanje posebne tjelesne spremnosti iz ovoga članka je konačna.

Članak 4.

(1) Zdravstvene preglede koji prethode ocjeni i mišljenju o sposobnosti obavlja ovlaštena ustanova s kojom Ministarstvo sklopi ugovor o obavljanju zdravstvenih pregleda, odnosno poslova specifične zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: ovlaštena zdravstvena ustanova).

(2) Mjerila zdravstvene sposobnosti za osobe iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika te popis bolesti i zdravstvenih stanja koje čine zapreku za obavljanje poslova službenika pravosudne policije iz članka 1. stavka 1. ovog pravilnika utvrđeni su u Prilogu 2., koji je njegov sastavni dio, te se za svaku pregledanu osobu evidentiraju na zdravstvenom kartonu koji vodi ovlaštena zdravstvena ustanova.

(3) Zdravstvena sposobnost službenika pravosudne policije na periodičnom pregledu te izvanrednom pregledu utvrđuje se mjerilima iz stavka 2. ovoga članka prilagođenim prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i duljinom rada službenika pravosudne policije.

(4) Obrazac zdravstvenog kartona sastavni je dio ovog Pravilnik (Prilog 3.).

Članak 5.

(1) Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika ocjenjuje Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti. Članove Komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i njihove zamjenike imenuje ministar.

(2) Za ocjenu zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika, može se, po potrebi, osnovati jedna ili više Komisija.

(3) Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.

(4) Predsjednik i još jedan član su liječnici, i to: specijalist medicine rada, specijalist psihijatar ili neuropsihijatar. Jedan član je psiholog, službenik Ministarstva. Ostali članovi Komisije su službenici nadležni za poslove osiguranja iz Središnjeg ureda upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(5) Radom Komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

(6) Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

(7) Član Komisije može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pisano ga obrazložiti.

Članak 6.

(1) Zdravstvena sposobnost kandidata za prijem u službu utvrđuje se na prethodnom zdravstvenom pregledu, na temelju:

1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada

2. laboratorijskog nalaza (SE, KKS, DKS, GUK, kreatinin, AST, ALT, GGT, urin-kompletna pretraga, testiranje na droge u organizmu), EKG-a, pregleda ortoreterom, audiometrijskog nalaza, spirometrije

3. nalaza psihologa

4. pregleda i nalaza specijaliste oftalmologa, otorinolaringologa, neurologa i psihijatra,

5. potvrde i/ili ovjerenog izvoda iz osobnog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima, koje kandidat dostavlja komisiji

6. medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju

(2) Zahtjev za zdravstveni pregled kandidata podnosi se putem nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 7.

(1) Zdravstvena sposobnost službenika pravosudne policije utvrđuje se periodičnim pregledom te izvanrednim pregledom, na temelju:

1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,

2. laboratorijskog nalaza (SE, KKS: DKS, GUK, AST, ALT, GGT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urea, kreatitin, urin-kompletna pretraga i testiranje na droge u organizmu), EKG-a, pregleda ortoreterom, audiometrijskog nalaza, spirometrije

3. nalaza psihologa

4. pregleda i nalaza specijaliste neurologa i psihijatra

5. potvrde i/ili ovjerenog izvoda iz osobnog zdravstvenog kartona koju izdaje izabrani liječnik primame zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima

6. medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju.

(2) Obrazac potvrde izabranog liječnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 4.).

Članak 8.

Osim pregleda navedenih u članku 6. i 7. ovog Pravilnika, ovisno o indikacijama, Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti može odrediti obavljanje dodatnih pretraga i pregleda u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili na način da pregledana osoba bude upućena svom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Članak 9.

(1) Periodični zdravstveni pregled obavlja se svakih 5 godina. Na taj pregled službenika pravosudne policije upućuje se unutar 30 dana prije isteka navedenog roka.

(2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od datuma na posljednjem uvjerenju o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

(3) Službenici pravosudne policije dužni su pristupiti zdravstvenom pregledu u roku utvrđenom ovim člankom.

(4) Prema službeniku pravosudne policije koji neopravdano ne pristupi periodičnom zdravstvenom pregledu primjenjivat će se odredbe zakona kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora.

(5) Zdravstvena komisija na periodičnom pregledu, radi promjene u zdravstvenom stanju službenika pravosudne policije, može zatražiti kontrolni zdravstveni pregled prije razdoblja definiranog u točki 1. ovog članka.

Članak 10.

(1) Službenici pravosudne policije na poslovima osiguranja kaznenih tijela mogu su uputiti na izvanredni zdravstveni pregled kada to, na temelju obrazloženog pisanog prijedloga, zatraži upravitelj kaznenog tijela, ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava ili nadležni liječnik primame zdravstvene zaštite, a po završetku bolovanja dužeg od 42 dana, odnosno godišnje bolovanja dužeg od 90 dana kumulativno.

(2) Zdravstvena sposobnost službenika pravosudne policije na periodičnom zdravstvenom pregledu te izvanrednom zdravstvenom pregledu utvrđuje se mjerilima iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, prilagođenim prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažem službenika pravosudne policije.

Članak 11.

(1) Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije obavljaju kaznena tijela.

(2) Medicinska dokumentacija na temelju koje je doneseno mišljenje, odnosno ocjena o zdravstvenoj sposobnosti, pohranjuje se u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, kao i kopija uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Jedan primjerak uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se podnositelju zahtjeva i kaznenom tijelu, a kandidatu, odnosno službeniku pravosudne policije daje se na uvid.

Članak 12.

(1) Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije na temelju propisanih mjerila iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, medicinske dokumentacije i obrade koja je obavljena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u roku od 8 dana od obavljenog zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

(2) Pri davanju ocjene o zdravstvenoj sposobnosti pregledane osobe, Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti može konzultirati i/ili zatražiti vještačenje drugih liječnika određenih specijalnosti.

Članak 13.

(1) Zdravstvenu sposobnost kandidata Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti ocjenjuje jednom od ocjena:

– sposoban

– nesposoban.

te o tome obavještava podnositelja zahtjeva.

(2) Ocjena Komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz ovog članka je konačna.

Članak 14.

Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti će ocijeniti nesposobnim kandidata kod kojeg, sukladno mjerilima iz Priloga 2. ovog Pravilnika, utvrdi bolest, stanje, povredu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje poslova službenika pravosudne policije ili kada postoji kombinacija više kontraindikacija koje inače same po sebi nisu zapreka za rad na navedenim poslovima.

Članak 15.

O zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 5.), daje ocjenu i to:

1. sposoban

2. sposoban uz ograničenje

3. potreban ponovni pregled po završetku liječenja

4. nesposoban.

Članak 16.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, na pisani prijedlog ravnatelja nadležnog za poslove zatvorskog sustava, Komisija će ocijeniti zdravstvenu sposobnost službenika pravosudne policije prema uvjetima određenog radnog mjesta.

Članak 17.

(1) Ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. ovog Pravilnika dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati medicinsku dokumentaciju svih pregledanih osoba na rok od 30 godina od stjecanja prava na mirovinu.

(2) Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine zdravstveni kartoni iz članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se prema odredbama Pravilnika o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (»Narodne novine«, br. 20/04. i 123/15.

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (»Narodne novine«, br. 20/04. i 123/15.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-07/62

Urbroj: 514-10-02-05-01/01-21-05

Zagreb, 7. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ZA PROVJERU RAZINE POSEBNE TJELESNE (MOTORIČKE) SPREMNOSTI KANDIDATA

za kandidate srednje stručne spreme i sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

oznaka: + = zadovoljava oznaka: – = ne zadovoljava

Testovi i minimalni kriteriji provjere su:

1. Sklekovi na tlu (muškarci) – minimalno 15 ponavljanje

2. Sklekovi iz upora klečećeg (žene) – minimalno 10 ponavljanja

3. Pretkloni trupom (muškarci) – minimalno 20 ponavljanja

4. Pretkloni trupom (žene) – minimalno 15 ponavljanja

5. Čučnjevi (muškarci) – minimalno 30 ponavljanja

6. Čučnjevi (žene) – minimalno 25 ponavljanja

7. Skok u dalj s mjesta (muškarci) – minimalno 180 centimetara

8. Skok u dalj s mjesta (žene) – minimalno 150 centimetara

Kandidat test mora završiti u vremenskom periodu od najviše četiri minute ukupno. U suprotnom, smatra se da isti nije zadovoljio te se isključuje iz daljnjeg postupka.

Opis testova

1. Sklekovi na tlu (muškarci)

Cilj: Procjena repetitivne snage ruku i ramenog pojasa.

Početni stav ispitanika: Ispitanik je u položaju upora prednjeg na tankoj strunjači. Ruke su ispružene u širini ramena dlanovima na strunjači a prstima usmjerenim prema naprijed.

Izvođenje zadatka: Na startni znak mjeritelja ispitanik se spušta u položaj skleka, sve dok prsima ne dotakne spužvu postavljenu na strunjaču ispod prsiju ispitanika.

Završetak izvođenja zadatka: Zadatak završava istekom zadanog vremena a izvodi se jedanput, bez pauze do otkaza.

Vrijeme izvođenja zadatka: 60 sekundi

Napomena: Broje se samo ispravni i potpuno izvedeni sklekovi tj. ispitanik mora u svakom skleku prsima dotaknuti postavljenu spužvu i vratiti se u početni položaj s potpuno opruženim i utegnutim tijelom.

2. Sklekovi iz upora klečećeg (žene)

Cilj: Procjena repetitivne snage ruku i ramenog pojasa.

Početni stav ispitanika: Ispitanica je u položaju upora klečećeg na tankoj strunjači. Ruke su ispružene u širini ramena dlanovima na strunjači a prstima usmjerenim prema naprijed a stopala su podignuta od tla i prekrižena.

Izvođenje zadatka: Na startni znak mjeritelja ispitanica se spušta u položaj skleka, sve dok prsima ne dotakne spužvu postavljenu na strunjaču ispod prsiju ispitanice.

Završetak izvođenja zadatka: Zadatak završava istekom zadanog vremena a izvodi se jedanput bez pauze do otkaza.

Vrijeme izvođenja zadatka: 60 sekundi

Napomena: Broje se samo ispravni i potpuno izvedeni sklekovi tj. ispitanica mora u svakom skleku prsima dotaknuti postavljenu spužvu i vratiti se u početni položaj s potpuno opruženim i utegnutim tijelom.

3. Pretkloni trupom na tlu (muškarci i žene)

Cilj: Procjena repetitivne snage trupa

Početni stav ispitanika: Ispitanik leđima leži na tlu. Noge su mu pogrčene i postavljene tako da kut između natkoljenice i potkoljenice čini 90 °. Ruke su mu spojene prekriženim prstima iza glave, a glava malo odignuta od tla. Pomoćnik mjeritelja kleči ispred ispitanika i drži ga za stopala u visini gležnja fiksirajući mu noge kako ih ispitanik ne bi pomicao tijekom izvođenja testa.

Izvođenje zadatka: Na startni znak mjeritelja ispitanik se iz ležećeg položaja, naprezanjem trbušne muskulature, podiže u sjed dok laktovima ne dotakne koljena.

Završetak izvođenja zadatka: Zadatak završava istekom zadanog vremena a izvodi se jedanput, bez pauze do otkaza.

Vrijeme izvođenja zadatka: 60 sekundi

Napomena: Broje se samo ispravni i potpuno izvedeni pretkloni tj. ispitanik mora pri svakom ponavljanju u donjem položaju leđima dotaknuti strunjaču a u gornjem položaju laktovima dotaknuti koljena.

4. Čučnjevi (muškarci i žene)

Cilj: Procjena repetitivne snage nogu.

Početni stav ispitanika: Ispitanik stoji uspravno u raskoračnom stavu. Noge su mu u širini kukova, stopala okrenuta malo prema van. Ruke su mu prekrižene ispred tijela tako da dlanovima dira suprotno rame. Iza ispitanika, između dva drvena stalka se razapne gumena traka koja se postavlja na visinu paralelnog položaja natkoljenica u odnosu na tlo.

Izvođenje zadatka: Na startni znak mjeritelja ispitanik se spušta u čučeći položaj, sve dok stražnjicom ne dotakne gumenu traku, a zatim se ponovno podiže do početnog položaja. Čučanj se izvodi tako da su glava i leđa ispitanika u potpuno uspravnom položaju.

Završetak izvođenja zadatka: Zadatak završava istekom zadanog vremena a izvodi se jedanput, bez pauze do otkaza.

Vrijeme izvođenja zadatka: 60 sekundi

Potrebna oprema i rekviziti za izvođenje zadatka: Štoperica, dva stalka, gumena traka

Napomena: Broje se samo ispravni i potpuno izvedeni čučnjevi tj. ispitanik mora pri svakom ponavljanju u donjem položaju stražnjicom dotaknuti gumenu traku i vratiti se u početni položaj.

5. Skok u dalj s mjesta (muškarci i žene)

Cilj: Procjena eksplozivne snage nogu.

Početni stav ispitanika: Ispitanik stane stopalima do samog ruba odskočne daske, licem okrenut prema strunjači.

Izvođenje zadatka: Ispitanik sunožno skače prema naprijed što dalje može.

Završetak izvođenja zadatka: Zadatak se ponavlja 3 puta bez pauze. Mjeri se zadnji otisak stopala na strunjači. Ispitaniku se boduje najbolje ostvareni rezultat.

Vrijeme izvođenja zadatka: 60 sekundi

Potrebna oprema i rekviziti za izvođenje zadatka: odskočna daska, strunjače.

Napomena: Broje se samo ispravno izvedeni sunožni skokovi.

PRILOG 2

MJERILA POSEBNE PSIHIČKE I TJELESNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OSOBA IZ ČLANKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

Službenici pravosudne policije srednje stručne spreme i službenici pravosudne policije sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i službenici pravosudne policije sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visoke stručne spreme u kaznenim tijelima u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim uvjetima izdržavanja kazne zatvora koji u obavljanju poslova osiguranja primjenjuju ovlasti propisane zakonom i podzakonskim propisima

oznaka: + = sposoban oznaka: – = nesposoban oznaka: * = ovisno o radnom mjestu

oznaka: x = obvezna psihološka obrada i primjena psihologijskih instrumenata ovisno o radnom mjestu

prethodnikontrolni
< 30 god.30 – 45 g.> 45 god.
0. Tjelesni status – opći izgled
1. a) izražena astenična ili adipozna konstitucija odstupanje >25%

**
b) visina min. 170 cm za muške, 160 cm za žene
+++
c) težina min. 60 kg za muške, 50 kg za žene
+++
d) značajno odstupanje od profesionalno prihvatljivog općeg izgleda i ponašanjaI. Zarazne i parazitske bolesti
2. TBC:
a) aktivna svih lokalizacija ili inaktivna s trajnim posljedicamab) izliječena, bez trajnih posljedica (fibroza)
***
3. Virusni hepatitis:
a) aktivni i preboljeli (B i C) s trajnim posljedicama

**
b) preboljeli (osim A) bez trajnih posljedica
+++
4. Bolesti uzrokovane infekcijom HIV-om5. Ostale bolesti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoima, parazitima i drugim uzročnicima iz grupe zaraznih i parazit. bolesti, koje oštećuju funkciju; kliconoštvoII. Novotvorine
6. Zloćudne novotvorine7. Dobroćudne novotvorine:
a) koje svojom veličinom i lokalizacijom ne oštećuju funkciju****
b) koje svojom veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju8. Ostale novotvorine koje svojom prognozom, veličinom i lokalizacijom oštećuju funkcijuIII. Bolesti krvi i krvotvornog sustava
9. Kongenitalne i dugotrajne anemije i poremećaji koagulacije bez poremećaja funkcije
***
10. Stanja nakon splenektomije

**
11. Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava te poremećaji imunološkog sustava koje oštećuju funkcijuIV. Endokrine bolesti, prehrane i metabolizma
Bolesti ili stanja štitnjače
a) koje zahtijevaju liječenje i ne ometaju funkciju
***
b) bolesti štitnjače koje zahtijevaju liječenje i ometaju funkciju13. Šećerna bolest:
Insulin ovisna:
a) blaga, regulirana, bez komplikacija

**

b) neregulirana, sa ili bez komplikacija

Insulin neovisna:

c) blaga, regulirana terapijom, bez komplikacija
***
d) neregulirana, sa ili bez komplikacija14. Ostale bolesti endokrinih žlijezda, prehrane i metabolizma koje oštećuju funkciju (disfunkcije hipofize, nadbubrežnih i spolnih žlijezda...)V. Psihički poremećaji i poremećaji ponašanja
15. Organski psihički poremećaji, alkoholizam i druge ovisnosti:
a) organski i simptomatski psihički poremećaji (dulji i recidivirajući)b) alkoholizam »problem-drinkers« i dr. ovisnosti16. Psihoze (manifestne ili u remisiji)17. Afektivni poremećaji:
a) bipolarni, afektivni poremećaji i češće depresivne epizodeb) neurotski (anksiozni, fobični, disocijativni i dr.), vezani uz stres (PTSP i komplikacije), somatoformni poremećaji (somatizacije, konverzivni i dr.)18. Poremećaj ličnosti (psihopatije i drugo), seksualne devijacije, border line struktura19. Emocionalno nestabilna ličnost; poremećaji prilagodbe; učestala reaktivna stanja20. a) pokušaj suicidab) namjerno samoozljeđivanje ili trovanje21. Ostale psihičke bolesti, mentalna stanja i poremećaji koji trajno oštećuju funkcijuVI. Bolesti živčanog sustava
22. Upalne, degenerativne, cerebrovaskulame, demijelinizirajuće, tumorozne i sistemne bolesti živčanog sustava23. Piramidne, ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi24. Paroksizmalni poremećaji:
a) epilepsija i značajni poremećaji spavanjab) migrena (jače izražena, učestala)
***
25. Polineuropatije i bolesti perifernog živčanog sistema bez poremećaja funkcije

**
26. Bolesti mioneuralne veze i mišića27. Postkomocioni i postkontuzioni sindrom (posttraumatska encefalopatija i mijelopatija)28. Ostale bolesti živčanog sistema koje oštećuju funkcijuVII. Bolesti oka i adneksa
29. Bolesti vjeđa, suznog aparata, spojnice, sklere, leće, rožnice i šarenice koje oštećuju funkc.30. Bolesti žilnice i mrežnice koje oštećuju funkc.31. Glaukom (kontroliran, reguliran, bez ispada V.P.)
***
32. Bolesti vidnog živca i putova33. Poremećaj bulbomotorike:
a) uz očuvan prostorni vid i vidno polje****
b) bez prostornog vida i uz oštećeno vidno polje34. Ambliopia (vid lošiji od 0,7) na svakom oku
35. Refrakcione anomalije:
a) minimalno korigirani vid na jedno oko 1, drugo 0.7, uz uredan stereovid++++
b) naturalni vid minimalno 0.3, za svako oko, uz uvijet da korigira++++
36. Poremećaj u raspoznavanju boja:
a) protanomalija < 0,5 anomaloskopskih jedinicab) deuteroanomalija > 5 anomaloskopskih jedinica37. Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koje uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenjaVIII. Bolesti uha i mastoida
38. Kronične upalne bolesti uha i mastoida, sa ili bez perforacije bubnjića uz očuvan sluh
***
39. Kronične bolesti unutarnjeg uha; afekcija labirinta40. Skotomi u sluhu jednog ili oba uha i ostale zamjedbene provodne nagluhosti:
a) < 50 dB
***
b) > 50 dB

**
41. Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koji uzrokuju funkcionalna oštećenjaIX. Bolesti cirkulacijskog sustava
42. Reumatska bolest:
a) preboljela groznica (> 10 g, bez oštećenja srca)****
b) kronična reumatska bolest srca43. Hipertenzivna bolest
a) blaga, regulirana terapijom, bez komplikacija
***
b) manifestna, neregulirana, sa ili bez posljedica44. Hipotonija sa smetnjama45. Bolesti srca:
a) ishemična (aktualna ili preboljela) sa poremećajem funkcijeb) ishemična (preboljela) bez poremećaja funkcije
***
c) plućna bolest srca


d) perikarditis (kronični, konstriktivni)e) bolesti valvulamog aparata i drugih struktura srca, organski srčani šum

**
46. Poremećaji ritma i smetnje provođenja koji mogu dovesti do poremećaja funkcije (sinkope)47. Bolesti i anomalije krvnih žila:
a) arterija, arteriola, kapilara sa porem. funkcijeb) cerebrovaskularne bolesti


*
c) vena: proširenje bez izraženih čvorića****
d) vena: izraziti varikoziteti sa znacima insuficij.

**
e) tromboflebitis, flebotromboza – recidivirajućif) hemoroidalna bolest jačeg stupnja

**
48. Ostale bolesti, stanja i anomalije kardio-vaskulamog sustava koje oštećuju funkcijuX. Bolesti dišnog sustava
49. Kronične i alergijske upale gornjeg dišnog sustava bez ispada funkcije*+++
50. Ostale bolesti i stanja gornjeg dišnog sustava:
a) polipoza nosa i veće devijacije septuma (s poremećajem funk)
***
b) kronične gnojne upale paranazalnih sinusa

**
c) laringo-faring. suženja, bez obzira na etiol., bez poremećaja funkcije
***
d) kronični laringitisi (bez obzira na etiol.), polipoze, bez poremećaja funkcije
***
51. Kron. i alergijske bolesti donjeg dišnog sustava:
a) bronhitis kronični (s opstruktivnim smetnjama ventilacije blažeg stupnja)

**
b) asthma, kron. opstruktivna bolest, emfizem


*
c) respiratorna insuficijencija bez obzira na etiologiju52. Ostale bolesti, stanja iza operacija i anomalije koje oštećuju funkcijuXI. Bolesti probavnog sustava
A: Bolesti usne šupljine
53. Dentofacijalne anomalije sa estetskim i/ili funkcionalnim oštećenjem (progenija, protruzija, otvoreni zagriz)
***
54. Kron. gingivitis i paradentoze težeg stupnja
***
55. Defekti zubala:
a) nedostatak 5 ili više zuba u nizu ili ukupno 10 zuba
***
b) nedostatak (nenadomješten) prednjih zuba (gornje ili donje čeljusti) sa estetskim defektom
***
c) sve parcijalne ili totalne fiksne proteze
***
56. Ostale bolesti, stanja i anomalije koje imaju funkcionalna ili estetska oštećenjaB: Bolesti probavnog sustava
57. Bolesti jednjaka:
a) varikozitetib) refluks ezofagitis sa smetnjama
***
58. Peptička bolest želuca ili duodenuma
***
59. Stanja nakon operativnih zahvata: resekcije želuca ili dr. anastomoza
***
60. Bolesti crijeva:
a) upalne bolesti tankog i debelog crijeva; ulcerozni kolitis, M. Crohnb) iritabilno crijevoc) divertikuloza


*
d) fisure i fistule anusa i rektuma, prolaps


*
61. a) Sve vrste unutarnjih hernijab) Sve vrste vanjskih hernija62. Bolesti jetre, žučnjaka i gušterače:
a) kron. hepatitis bilo koje etiologije i cirozab) ciste i kron. upale jetre i gušteračec) kalkuloza i opstrukcija žučnjaka i vodova****
d) stanje iza kolecistektomije bez funkc.posljedica**++
63. Malapsorpcioni sindrom64. Ostale bolesti, stanja i anomalije probavnog sustava koje oštećuju funkcijuXII. Bolesti kože i potkožnog tkiva
65. Kronične upalne, alergijske i gnojne bolesti kože, ekcemi, pilonidalna cista
***
66. Izražena diseboreja (osobito lica – kozmetski)
***
67. Psoriaza i lupus eritematodes:
a) lakši oblik, minimalne promjene, bez komplik.
***
b) teži oblik, generalizirana, s komplik. – sistemni68. Sklerodermija, ihtioza

**
69. Bolesti, stanja i anomalije koji su uočljivi:
a) sve tetovaže na uočljivim mjestima, veće tetovaže (> 10 cm), kao i tetovaže asocijalnog sadržajab) veće pigmentacije, depigmentacije i ožiljci na vidljivim mjestima****
c) bolesti i stanja adneksa koji uzrokuju estetsko ili funkcionalno oštećenje

**
70. Ostale bolesti, stanja i anomalije koje oštećuju funkcijuXIII. Bolesti mišićno-koštanog sustava i veziva
71. Urođeni ili stečeni nedostaci ili deformiteti mišićno-koštanog sustava i veziva koji oštećuju funkciju:
a) skolioze (> 20 stupnjeva)

**
b) kifoze i lordoze (srednje teške ili fiksirane)

**
c) kontrakture zglobova koje oštećuju funkcijud) deformiteti koji oštećuju funkciju: prsti, šake, stopala (ped. plani, transversoplani IV st.; rigidno stopalo; halux valgus), udovi, prsni koš, zdjelica

**
e) nedostatak prstiju, šake, stopala, udova koji oštećuje funkcijuf) skraćenje noge > 2 cm
***
72. Kronične upalne bolesti mišićno-koštanog sustava (RA, psoriaza, giht, spondyl. ankylos. osteomyelitis...)

**
73. Artroze i pseudoartroze koje oštećuju funkciju

**
74. Dorzopatije koje oštećuju funkciju:
a) osteohondroza kralješnice; spondilopatije; bolesti iv diska, teža radikulopatija

**
b) spondilolisteza i dr. instabiliteti kralješnicec) prijelazni LS kralješak s mikrodiskom i artikulacijom s poprečnim nastavkom75. Bolesti i stanja koljena koji oštećuju funkciju:
a) ozljeda ili op. odstranjen meniskus koljena bez ispada funkcije

**
b) ruptura ligamenata koljena; labavo, nestabilno koljeno76. Osteopatije i hondropatije koje ošteć. funkc.


*
77. Ostale bolesti, stanja i anomalije mišićno-koštanog sustava i veziva koje oštećuju funkcijuXIV. Bolesti genito-urinarnog sustava
A. Bolesti urinamog sustava
78. Sve prirođene i stečene anomalije bez poremećaja funkcije
***
79. Sve kron. upale urinarnog sustava

**
80. Sva oštećenja funkcije bubrega, bez obzira na etiologiju81. Kalkuloza urinarnog sustava****
B. Bolesti genitalnog sustava
82. Sve kron. upale genitalnih organa (oba spola)

**
83. Endometrioza; menometroragije84. Kronične upalne bolesti dojki, mastopatije sa smetnjama

**
85. Ostale bolesti, stanja i anomalije genito-urinarnog sustava koje oštećuju funkcijuXV. Ostale bolesti i stanja
86. Sve prirođene malformacije, deformiteti te kromosomske, genske i poligenske aberacije koje uzrokuju estetska i/ili funkc. oštećenja87. Simptomi i znakovi:
a) nevoljni pokreti: tikovi; jači tremorb) ispadi senzibiliteta (osjet, okus, miris)c) poremećaj govora i glasad) posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja koje oštećuju funkcijue) osobe s potencijalnom opasnošću za zdravlje prema anamnezi i čimbenicima koji utječu na zdravstveno stanjef) nenormalni laboratorijski nalaziXVI. Kriteriji za psihologijsku obradu
88. Opća intelektualna razvijenost
(< – 1 SD):
a) test koji mjeri generalni i specifični faktor; SSS (kriterij: min.- 1 SD)xxxx
b) test koji mjeri generalni i specifične: verbalni, numerički i faktor logičkog rezoniranja; VŠS/VSS (kriterij: min. -1 SD)xxxx
89. Intervju
90. Struktura ličnosti (poremećaji koji su izvan kriterija normalne populacije, predstavljaju kontraindikaciju i služe kao indikator za psihijatrijsko ispitivanje i obradu)
a) multifazični upitnici****
b) monofazični upitnici****
c) grafomotorni testovi****
d) projektivni testovi****PRILOG 3

______________________

(ovlaštena zdravstvena ustanova)

EVIDENCIJA O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU

Datum upisa ________________________

ZDRAVSTVENI PREGLED:

1. kandidata

2. periodični zdravstveni pregled službenika pravosudne policije

3. kontrolni zdravstveni pregled službenika pravosudne policije

4. izvanredan zdravstveni pregled službenika pravosudne policije

OSOBNI PODACI

Prezime i ime _______________ Ime oca/majke ______________

Datum i mjesto rođenja ________________________________

Mjesto i adresa prebivališta _______________________________

SpolŽM

Bračno stanje ________________________________________

Školska sprema i zanimanje ______________________________

Radno mjesto i gdje___________________________________

Broj osobne iskaznice ___________ izdane od _______________

ANAMNEZA I STATUS

OSOBNA (bolesti pluća, jetre, srca, krvožilja, zglobova, visoki RR, frakture, šećerna bolest): _________________________________________________________________________________

OBITELJSKA (šećerna bolest, bolest srca, visoki RR, duševne bolesti – alkoholizam – psihoze – padavica): ________________________________________________________________________

Visina _______ Težina __________ Puls ________ RR ________

Opći izgled _________________________________________

Glava i vrat _________________________________________

Sluznice ___________________ Koža _____________________

Limfne žlijezde ___________________________ Grudni koš__________________________________

Srce _________________ Pluća _________________________

Trbušni organi _______________________________________

Genitourinarni organi _________________________________

Kralježnica _________________________________________

Gornji udovi ______________ Donji udovi ________________

LABORATORIJSKI NALAZ

SE ______ E ______ Hgb ________ L _______ GUK _________

URIN: _____________________________________________

SPIROMETRIJA: _____________________________________

EKG ______________________________________________

OSTALI NALAZI _____________________________________

MIŠLJENJE:

1. sposoban

2. nesposoban

_________________________

(potpis ovlaštenog doktora medicine)

NALAZ NEUROLOGA

Trauma glave ______ Gubitci svijesti ______ Vrtoglavice _______

Epilepsija _________ Migrena ___________ EEG ___________

Bolničko liječenje ___ Drugo_____________________________

Neurološki status ______________________________________________________________________________________

Zaključak:

1. Sposoban

2. Nesposoban _______________________________

potpis neurologa
________________

NALAZ PSIHIJATRA

Anamneza __________________ Ovisnosti _________________

Psihijatrijsko liječenje: ambulantno __________ bolničko ______

Psihijatrijski status: _____________________________________________________________________________________

Zaključak:

1. Sposoban

2. Nesposoban _______________________________

potpis psihijatra
______________

PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE

PNT ____________________RPM ____________________
RSB ____________________TRL ____________________
MMPI __________________MMQ ___________________
ULA ____________________ULB ____________________
TAM ____________________BS _____________________
D _____________________


INTERVJU ___________________________________________________________________________________________


OSTALO ___________________________________________

MIŠLJENJE:

1. sposoban

2. nesposoban

____________

(potpis psihologa)

OSTALI SPECIJALISTIČKI NALAZI (prema potrebi)

Otorinolaringologa ___________________________________

Ortoped ___________________________________________

Reumatolog _________________________________________

Internist ___________________________________________

Ginekolog __________________________________________

Ostali _____________________________________________

ODLUKA KOMISIJE:

1. sposoban

2. sposoban uz ograničenje

3. potreban ponovni pregled po završetku liječenja

4. nesposoban

Predsjednik: _________________________

Član: _______________________________

Član: _______________________________

Član: _______________________________

Član: _______________________________

M.P.

PRILOG 4

POTVRDA IZABRANOG DOKTORA MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Potvrđujem da _________ (ime i prezime) rođen/a ____________

s prebivalištem u _____________________________________

1. NE BOLUJE OD PSIHIČKIH, ZARAZNIH I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

____________________________________________________________________________________________________

2. BOLUJE OD SLJEDEĆIH PSIHIČKIH, ZARAZNIH I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI: _________________________________________________________________________________

3. UZIMA POVREMENO ILI STALNO SLJEDEĆE LIJEKOVE: ______________________________________________________

ADRESA ORDINACIJE, TELEFON, E-MAIL: ___________________________________________________________________

_________________________________________________
(mjesto i datum izdavanja)(potpis i pečat doktora medicine)

PRILOG 5

__________________________

(naziv ovlaštene zdravstvene ustanove)

Redni broj: ___________________

Datum pregleda: ______________

ODLUKA
O UTVRĐENJU POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI KANDIDATA/SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Ime (ime oca) prezime: ________________________________

Datum rođenja: _______________ OIB:____________________

PREGLED:

1. prethodni

2. periodični

3. kontrolni

4. izvanredni

ODLUKA:

1 SPOSOBAN

2. SPOSOBAN UZ OGRANIČENJE

3. POTREBAN PONOVNI PREGLED PO ZAVRŠETKU LIJEČENJA

4. NESPOSOBAN

NAPOMENA: _________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________

KOMISIJA:1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

M.P.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

3. Ovlaštena zdravstvena ustanova