Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

NN 141/2021 (22.12.2021.), Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2390

Na temelju članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 12. i članka 24. stavka 10. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA DISTRIBUCIJE I PRODAJE PESTICIDA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju opći i posebni uvjeti glede mjesta, objekata, prostorija, opreme i uvjeta za skladištenje i prodaju pesticida, uvjeti za odgovornu osobu, savjetnika i distributera i njihove obveze, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost distribucije i/ili prodaje pesticida (u daljnjem tekstu: distributeri) te njihov obveze, uvjeti i rokovi za upis, izmjenu/dopunu i brisanje iz središnje evidencije Fitosanitarnog informacijskog sustava, način prikupljanja, sadržaj elektroničkog obrasca, vođenje i dostave podataka u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava, postupanja s praznom ambalažom i opasnim otpadom od pesticida do njihove predaje ovlaštenoj osobi, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom te kriteriji za odobravanje upotrebe pesticida za profesionalnu primjenu i neprofesionalne korisnike.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Distribucija pesticida je sustav kanala prodaje pesticida od trenutka stavljanja na tržište do trenutka njihove isporuke krajnjim korisnicima, a obuhvaća razne aktivnosti koje osiguravaju stavljanje pesticida na tržište, bilo da je kupac posrednik u prodaji ili krajnji korisnik, kao što su narudžba, uvoz, unos, prodaja, sve vrste ustupanja pesticida uključujući ustupanje krajnjem korisniku bez plaćanja, dostava, skladištenje, upravljanje zalihama, prijevoz, izdavanje i druge aktivnosti koje prethode uporabi pesticida.

2) Prodaja pesticida je prijenos vlasništva pesticida u posjed kupca u zamjenu za novac.

3) Izdavanje pesticida je aktivnost u kojoj se pesticidi neposredno daju kupcu ili predstavniku kupca, odnosno čin u kojem zaposlenik osobno izdaje, a kupac ili predstavnik kupca osobno preuzima pesticide.

4) Ustupanje pesticida je davanje pesticida bez naknade u novcu ili davanje pesticida radi razmjene za neka druga dobra ili usluge.

5) Posrednik u prodaji je distributer koji pesticide kupuje radi daljnje prodaje.

6) Krajnji korisnik je osoba koja pesticide kupuje za vlastito korištenje.

7) Prodajno mjesto je svaki objekt u kojem se pesticidi prodaju kupcima, bilo da je kupac krajnji korisnik ili posrednik u prodaji.

8) Skladište je objekt namijenjen za smještaj, čuvanje, držanje i izdavanje pesticida.

9) Specijalizirana prodavaonica je prodajni objekt, kao što je poljoprivredna ljekarna, u kojem se pesticidi prodaju krajnjim korisnicima.

10) Odgovorna osoba je osoba odgovarajuće stručne spreme i zadovoljavajuće razine znanja za obavljanje poslova u djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida, imenovana od strane distributera, koja je u ime distributera obvezna voditi računa o provođenju poslova iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika i provoditi obveze iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika.

II. OPĆI I POSEBNI UVJETI GLEDE MJESTA, OBJEKATA, PROSTORIJA I OPREME

Opći uvjeti glede mjesta, objekata, prostorija i opreme

Članak 3.

(1) Distributeri moraju imati na raspolaganju, ovisno o obimu i načinu poslovanja, odgovarajuće objekte, prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija namijenjene za skladištenje, prodaju i izdavanje pesticida koje u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće objekte ili prostorije za skladištenje, čuvanje, držanje i izdavanje pesticida ne moraju imati posrednici u prodaji ili distributeri koji u okviru svoje djelatnosti ne obavljaju skladištenje i izdavanje pesticida te distributeri koji prodaju isključivo pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima u skladu s odredbama članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Objekti, prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija namijenjeni za skladištenje, prodaju i izdavanje pesticida se obvezno projektiraju na način da je osigurana zaštita pesticida od izravnih sunčevih zraka, atmosferskog taloga, plinova, para, topline i zamrzavanja.

(4) Objekti, prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija iz stavka 3. ovoga članka moraju biti izgrađeni od čvrstih materijala koji ne upijaju pesticide, kao što je beton, opeka, kamen, metal, keramika ili slični materijali uz nanošenje proizvoda za zaštitu površine odnosno premaza otpornog na kemikalije uz korištenje izolacijskih materijala radi smanjivanja toplinskih gubitaka i zaštite nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica, a način izgradnje i materijali od kojih se izgrađuju unutarnje površine objekata moraju osigurati sigurnost pri radu te brzo i jednostavno čišćenje.

(5) Zidovi prostorija ili posebno uređenih dijelova prostorija moraju biti izrađeni od materijala koji su lako perivi i otporni na utjecaj pesticida, a ako su pesticidi razvrstani i označeni kao eksplozivni, oksidirajući, vrlo lako zapaljivi, lako zapaljivi ili zapaljivi, zidovi moraju biti izgrađeni od nezapaljivog materijala radi sprječavanja širenja vatre.

(6) Vodovodne i kanalizacijske cijevi te električni i drugi vodovi koji prolaze kroz zidove objekta i prostorija te otvori na njima moraju biti nepropusno zatvoreni.

(7) Pod u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija mora biti gladak, lako periv, nepropustan i otporan na pesticide, a na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju, septičke jame ili neke druge uređene jame za skupljanje fekalija i otpadnih voda koje zamjenjuju kanalizacijsku mrežu.

(8) Pri skladištenju pesticida koji su označeni kao eksplozivni, oksidirajući, vrlo lako zapaljivi, lako zapaljivi ili zapaljivi, pod mora biti elektroprovodan ili uzemljen, osim u specijaliziranim prodavaonicama i prodavaonicama iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Prag na ulazu u prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija namijenjene za skladištenje pesticida mora biti izveden u odgovarajućoj visini da se proliveni ili prosuti pesticidi ne izlijevaju iz skladišnog prostora ili se mora ugraditi drugi način za zadržavanje prolivenih ili prosutih pesticida.

(10) Police, ormari, vitrine, radne površine i druga oprema mora biti izrađena od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju pesticide i koji se lako i brzo čiste te osiguravaju sigurnost pri radu.

(11) Prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija namijenjeni za skladištenje pesticida te prodajni prostori moraju biti osigurani na način da je onemogućen pristup pesticidima neovlaštenim osobama.

(12) Prozračivanje prirodnom ili umjetnom ventilacijom u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija u kojima se pesticidi skladište i/ili prodaju mora osiguravati da koncentracija štetnih plinova, para, prašine i aerosola u radnom okružju ne bude veća od graničnih vrijednosti izloženosti propisanih propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.

(13) Temperatura, vlaga i osvijetljenost u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija u kojima se pesticidi skladište i prodaju moraju odgovarati uvjetima koji su navedeni na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida te u prostorijama mora biti osigurana umjetna rasvjeta te, gdje je potrebno, uređaji za grijanje i hlađenje prostorija radi postizanja odgovarajuće cirkulacije i ventilacije zraka, temperature te sprječavanja stvaranja vlage.

Članak 4.

(1) U objektima, uz prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija u kojima se pesticidi skladište i/ili prodaju moraju se na vidnom i dostupnom mjestu nalaziti oprema i sredstva za pružanje prve pomoći.

(2) Potrebno je na vidljivom mjestu istaknuti smjernice za pružanje prve pomoći te važne telefonske brojeve za slučaj nužde.

(3) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije u kojoj se pesticidi skladište i/ili prodaju mora biti dostupna sigurnosna oprema kao što je oprema za gašenje požara te druga pomagala koja, prema preporukama proizvođača pesticida, mogu biti potrebna kao što je oprema za zaštitu dišnih putova.

(4) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije za skladištenje pesticida moraju biti postavljeni spremnik s odgovarajućim adsorpcijskim materijalom, kao što je pijesak, perlit, glina i sl., pribor za prikupljanje rasutih i razlivenih pesticida, odgovarajuća osobna zaštitna oprema, kao što je zaštitna odjeća i obuća, rukavice, zaštitne maske ili polumaske te spremnik za privremeno prikupljanje rasutih i razlivenih pesticida.

(5) Distributeri su obvezni zaposlenicima koji rukuju s pesticidima osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu.

(6) Na mjestima gdje su potrebne takve sigurnosne mjere, moraju biti postavljene oglasne ploče koje upozoravaju na obvezu korištenja osobne zaštitne opreme.

(7) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije u kojoj se pesticidi skladište i/ili prodaju moraju biti postavljene na vidljivom mjestu zabrane pušenja i konzumacije hrane i pića.

Opći uvjeti za skladištenje pesticida

Članak 5.

(1) Pesticidi se moraju skladištiti u originalnoj ambalaži i u skladu s uvjetima navedenima na etiketi pojedinog pesticida, odnosno u skladu s uvjetima koje su naveli njihovi proizvođači.

(2) Pri skladištenju pesticidi moraju biti sigurno i pregledno složeni po namjenama, na način da je pristup do njih lagan i moguć u svakom trenutku, a u prostorijama za skladištenje pesticida mora na vidnom mjestu biti istaknuta shema rasporeda pesticida.

(3) Pesticidi se ne smiju skladištiti izravno na podu, a ako se pesticidi ne skladište na policama, pakiranja pesticida trebaju biti na određenim čvrstim nosačima/podlogama uzdignuti od poda za najmanje 10 cm.

(4) Pri skladištenju pesticida mora se osigurati dovoljno prostora između pojedinih polica i/ili nosača/podloga s naslaganim pakiranjima radi olakšanog čišćenja prostorija za skladištenje pesticida, sigurnog i nesmetanog prenošenja spremnika, osiguranja slobodne cirkulacije zraka i omogućavanja prilaza u slučaju požara ili druge nezgode.

(5) Visina polica i/ili naslaganih pesticida (naslaganih pakiranja) mora biti takva da osigurava sigurnost i stabilnost pakiranja pesticida te priječi mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakiranja.

(6) Prostorije, posebno uređeni dijelovi prostorija, ormari ili vitrine i police u kojima se skladište pesticidi moraju biti osigurani od neovlaštenog pristupa i pod ključem te vidno označeni i obilježeni propisanim piktogramima i oznakama upozorenja.

(7) Pesticidi koji mogu međusobno reagirati moraju se držati odvojeno jedni od drugih, u posebnim prostorijama ili odvojeno u istom prostoru, da u slučaju istovremenog izlijevanja ili prosipanja ne mogu međusobno doći u izravan kontakt.

(8) Pesticidi koji su sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008) moraju se držati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru ili vitrini, odvojeno od ostalih pesticida i pod ključem ako su razvrstani u:

– 1., 2. ili 3. kategoriju akutne toksičnosti i označeni piktogramom GHS06 i oznakama upozorenja H300, H301, H310, H311,H330 ili H331;

– 1. kategoriju nagrizanja kože i teških ozljeda oka i označeni piktogramom GHS05 i oznakom upozorenja H314;

– 1. kategoriju reproduktivne toksičnosti i označeni piktogramom GHS08 i oznakom upozorenja H360;

– 2. kategoriju mutagenog učinka na zametne stanice i označeni piktogramom GHS08 i oznakom upozorenja H341;

– 1. kategoriju karcinogenosti i označeni piktogramom GHS08 i oznakom upozorenja H350;

– 1. ili 2. kategoriju specifične toksičnosti za ciljane organe nakon jednokratnog izlaganja i označeni piktogramom GHS08 i oznakama upozorenja H370 ili H371.

Mogućnost skladištenja drugih proizvoda

Članak 6.

(1) U prostoriji za skladištenje pesticida ne smiju se držati sjeme, sadni materijal, mineralna i organska gnojiva, supstrat za uzgoj bilja, hrana za životinje te drugi proizvodi ili materijali koji nisu neposredno vezani uz skladištenje i čuvanje pesticida ili na koje je moguć bilo kakav utjecaj pesticida, osim u slučaju skladištenja pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima iz članka 7. ovoga Pravilnika kada se pesticidi moraju držati odvojeno i na način koji sprečava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

(2) Strojevi za primjenu pesticida i ostali proizvodi na koje nije moguć nikakav utjecaj pesticida smiju se držati u istoj prostoriji s pesticidima, ali moraju biti fizički odvojeni te se mora osigurati nesmetani pristup pesticidima i udovoljavanje uvjeta iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Posebni uvjeti za objekte za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji

Članak 7.

(1) Objekti namijenjeni za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji se izgrađuju u područjima koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

− moraju biti izgrađeni na način da su zaštićeni od ekstremno nepovoljnih vremenskih uvjeta koji mogu izazvati oštećenje skladišta, odnosno oštetiti originalnu ambalažu pesticida

− temperatura u objektima treba iznositi od 5 do 30 °C u cilju sprečavanja promjena fizikalno-kemijskih svojstava pesticida osim ako nije drugačije navedeno u rješenju o registraciji sredstva za zaštitu bilja ili na etiketi sredstva

− objekte treba graditi u području koje nije podložno poplavama, odnosno na sličnim prostorima gdje ne postoji opasnost onečišćenja površinskih ili podzemnih voda

− područja izgradnje objekata u pogledu zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša trebaju biti na sigurnoj udaljenosti od:

1. izvora vode kao što su rijeke, bunari, kanali, jezera, podzemne ili površinske vode, mora i drugi

2. vodocrpilišta vode za piće, prirodnih izvorišta voda

3. intenzivne poljoprivredne i/ili šumarske proizvodnje

4. ruba šuma

5. tvornica koje proizvode ili prerađuju hranu i/ili hranu za životinje

6. stambenih područja, sela i općenito objekata u kojima žive ljudi i/ili životinje, objekata u kojima rade ljudi, škola, vrtića, zdravstvenih, rehabilitacijskih i drugih javnih ustanova gdje se kreću osjetljive skupine te mjesta okupljanja i zadržavanja ljudi

− područja izgradnje objekata moraju biti lako dostupna prijevoznim sredstvima, osobito vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, vodeći računa o rasporedu objekata na lokaciji koji mora biti takav da je prijevoznim sredstvima omogućen nesmetani pristup objektima.

(2) Vrata objekata moraju biti izrađena od nezapaljivog materijala, osim ako se u objektima drže samo pesticidi razvrstani najviše kao akutno toksični 4. kategorije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Članak 8.

(1) Objekti namijenjeni za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji u kojima se obavlja skladištenje i izdavanje pesticida moraju imati:

− prostorije za skladištenje pesticida

− prostor za izdavanje pesticida posrednicima u prodaji, ako se izdavanje pesticida ne obavlja u prostorijama za skladištenje pesticida.

(2) Prostorije iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se nalaziti u sklopu zgrada stambene, poslovne ili stambeno-poslovne namjene te zgrada i nastamba namijenjenih smještaju životinja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, prostorije iz stavka 1. ovoga članka smiju se nalaziti u sklopu poslovnih zgrada za administrativno obavljanje poslova povezanih s distribucijom i/ili prodajom pesticida.

(4) Objekti iz stavka 1. ovoga članka na istoj lokaciji moraju imati garderobne prostorije i sanitarije s prostorom za umivanje i pranje ruku s tekućom hladnom i toplom vodom, tekućim sapunom i sušilicom za ruke ili brisačima za jednokratnu uporabu.

(5) Sve prostorije moraju imati prirodno ili umjetno prozračivanje.

Posebni uvjeti za specijalizirane prodavaonice

Članak 9.

(1) Specijalizirane prodavaonice moraju imati:

− prostor za prodaju i izdavanje pesticida

− prostoriju za skladištenje pesticida odvojenu od prostora za prodaju i izdavanje pesticida, veličine ovisno o obimu prodaje ili, ovisno o obimu i načinu poslovanja, posebno uređen dio prostora za prodaju pesticida namijenjen za držanje pesticida

− sanitarni čvor za zaposlenike koji sadrži prostor za umivanje i pranje ruku s tekućom hladnom i toplom vodom, tekućim sapunom i sušilicom za ruke ili brisačima za jednokratnu uporabu

− garderobni ormar ili garderobnu prostoriju koja može biti zasebna ili u sklopu sanitarnog čvora.

(2) Sve prostorije moraju imati prirodno ili umjetno prozračivanje.

Posebni uvjeti za držanje u prodajnom prostoru i skladištenje pesticida za neprofesionalne korisnike

Članak 10.

(1) Ako se pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima prodaju u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana, uključujući vrtne centre, trgovačke centre, cvjećarnice, odjele za vrt i slično, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) (u daljnjem tekstu: Zakon), smiju se držati u prodajnom prostoru te prodavaonice uz uvjet da su u ormaru ili vitrini pod ključem i izdvojeni od drugih proizvoda.

(2) Ako distributer koji prodaje pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima u prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o obujmu prodaje, ima potrebu za skladištenjem pesticida, skladištiti ih smije u ormarima ili vitrinama smještenima u skladišnim prostorijama koje uobičajeno koristiti u poslovanju, odnosno u odvojenim dijelovima skladišnih prostorija.

(3) Distributeri iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju osigurati udovoljavanje uvjetima iz članka 3. stavka 1. i stavaka 3. – 13., članaka 5. i 6. te članka 9. stavka 1. podstavaka 3. i 4. te stavka 2. ovoga Pravilnika.

III. ZAPOSLENICI U DISTRIBUCIJI I/ILI PRODAJI PESTICIDA

Odgovorna osoba

Članak 11.

(1) U pogledu stručne spreme, odgovorna osoba mora imati završen:

− preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

− preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

− integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

− preddiplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke ili

− preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke

s najmanje 90 sati u području iz zaštite bilja položenih u okviru redovitog studija iz podstavka 1. – 5. ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

(2) Odgovorna osoba mora imati završenu izobrazbu iz članka 5. Zakona u modulu za savjetnike i važeću identifikacijsku iskaznicu za savjetnike.

(3) Odgovorna osoba je u skladu s ovim Pravilnikom obvezna voditi računa o provođenju sljedećih poslova:

− uvoz, nabava, preuzimanje, skladištenje, prodaja i izdavanje pesticida, preuzimanje i pravilno skladištenje pesticida, držanje njihovih preostalih količina i prazne ambalaže i predavanje ovlaštenoj osobi koja preuzima otpad

− provođenje redovitih kontrola stanja pesticida i njihove ambalaže u skladištima

− postupanje s otpadom od pesticida, uključujući neiskorištene količine pesticida i otpadnu ambalažu, u skladu s propisima koji uređuju postupanje s otpadnom ambalažom koja je opasni ili neopasni otpad te drugim propisima iz područja gospodarenja otpadom

− vođenje podataka o pesticidima iz članka 31. stavka 1. i evidencija o pesticidima iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika i dostava podataka iz tih evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika

− pravovremena dostava podataka iz članka 15. ovoga Pravilnika, u skladu sa stavkom 1. podstavcima 1. i 2. te stavkom 2. članka 19. ovoga Pravilnika.

(4) Odgovorna osoba u skladu s ovim Pravilnikom obvezna je:

− po ovlaštenju poslodavca osigurati da zaposlenici iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika ispunjavaju uvjete u pogledu stručne spreme i završene izobrazbe

− po nalogu poslodavca uputiti na izobrazbu zaposlenike iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika i voditi brigu o njihovom redovitom pohađanju izobrazbe u odgovarajućem modulu izobrazbe

− nadzirati rad i provođenje obveza zaposlenika iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika

− na Fitosanitarnom portalu (u daljnjem tekstu: FIS Portal) ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pratiti:

1. obavijesti vezane uz obavljanje djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida

2. popis pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima

− o popisu pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima i o svakoj promjeni u popisu obavještavati zaposlenike u prodajnim mjestima

− pratiti informacije o registriranim pesticidima u tražilici iz članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika

− voditi evidencije o pesticidima iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika i dostavljati podatke iz tih evidencija Ministarstvu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Savjetnik

Članak 12.

(1) U pogledu stručne spreme, osobe u svojstvu savjetnika moraju imati završen:

– preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke s najmanje 90 sati u području iz zaštite bilja položenih u okviru redovitog studija iz podstavaka 1. – 5. ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

(2) Savjetnik mora imati završenu izobrazbu u modulu za savjetnike i važeću identifikacijsku iskaznicu za savjetnike.

(3) Obveze savjetnika u skladu s ovim Pravilnikom jesu da:

− savjetuje o zaštiti bilja sukladno uvjetima iz registracije odnosno s etikete

− prepoznaje simptome štetnih organizama

− savjetuje metodu zaštite bilja od određenog štetnog organizma i/ili uporabu odgovarajućeg pesticida u skladu s rezultatima njegovog praćenja i prognozama pojave te temeljnim načelima integrirane zaštite bilja

− savjetuje i promiče primjenu alternativnih, odnosno nekemijskih metoda zaštite bilja

− savjetuje i promiče primjenu pesticida niskog rizika

− savjetuje i promiče primjenu pesticida namijenjenih za neprofesionalne korisnike

− savjetuje krajnje korisnike i daje informacije o sigurnoj i pravilnoj uporabi pesticida, daje informacije o zdravstvenim i okolišnim rizicima od uporabe pesticida, daje sigurnosne upute za rukovanje i sprečavanje opasnosti od nepravilnog rukovanja i uporabe pesticida, opće informacije o opasnostima za zdravlje ljudi i za okoliš od upotrebe pesticida, a posebno o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni, kao i o alternativama manjeg rizika

− savjetuje uporabu osobne zaštitne opreme

− prodaje pesticide i izdaje pesticide kupcima

− daje informacije o zakonitom načinu postupanja s otpadnom ambalažom od pesticida koja je opasni ili neopasni otpad ili ostacima pesticida u ambalaži ili prolivenim pesticidima

– daje savjet o postupanju sa neiskorištenim škropivom/viškom škropiva u uređaju za primjenu pesticida

− provjerava ima li kupac identifikacijsku iskaznicu iz članka 23. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu te uvidom u osobnu iskaznicu kupca utvrđuje je li kupac vlasnik identifikacijske iskaznice

− vodi evidenciju o pesticidima iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika za prodajno mjesto u kojem je zaposlen i dostavlja te podatke Ministarstvu sukladno odredbama ovoga Pravilnika

− na FIS Portalu prati popis pesticida namijenjenih neprofesionalim korisnicima

− prati informacije o registriranim pesticidima u tražilici iz članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Distributer

Članak 13.

(1) U pogledu stručne spreme i izobrazbe distributer mora imati:

− završenu srednju stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine smjera poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut i završenu izobrazbu u modulu za distributere i važeću identifikacijsku iskaznicu za distributere ili

− završenu najmanje srednju stručnu spremu i završenu izobrazbu najmanje u modulu za profesionalne korisnike i važeću identifikacijsku iskaznicu za profesionalne korisnike.

(2) Obveze distributera su sljedeće:

− distributer iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka:

1. prodaje, ustupa i izdaje pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

2. uz prisutnost savjetnika iz članka 12. ovoga Pravilnika, prodaje, ustupa i izdaje pesticide kupcima koji su krajnji korisnici

3. provjerava ima li kupac identifikacijsku iskaznicu iz članka 23. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu te uvidom u osobnu iskaznicu kupca utvrđuje je li kupac vlasnik identifikacijske iskaznice

4. daje upute kupcu o pripremi i primjeni pesticida u skladu s etiketom

5. daje kupcima osnovne informacije u vezi s uporabom pesticida i rizicima za zdravlje ljudi i okoliša te daje upute za upravljanje tim rizicima

− distributer iz stavka 1. postavka 2. ovoga članka:

1. skladišti pesticide i obavlja druge skladišne manipulacije pesticidima

2. otprema i dostavlja pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

3. izdaje pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

4. prevozi pesticide.

IV. SREDIŠNJA EVIDENCIJA FITOSANITARNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Obveza upisa u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava

Članak 14.

Upis u Središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava Ministarstva (u daljnjem tekstu: FIS) obvezan je za sve distributere neovisno o aktivnosti koje obavljaju te neovisno o ulozi ili ulogama koje imaju u sustavu distribucije i/ili prodaje pesticida.

Način vođenja podataka

Članak 15.

(1) Podaci se u sklopu Središnje evidencije FIS-a vode u elektroničkom obliku kao baza podataka o distributerima i prodaji pesticida (u daljnjem tekstu: Prodajna mreža).

(2) Prodajna mreža sadrži sljedeće podatke:

− podatke o subjektu (naziv, adresa, OIB, kontakt podaci)

− status upisa

− vrsta subjekta u Prodajnoj mreži

− podvrsta subjekta u Prodajnoj mreži

− popis svih prodajnih mjesta i podatke o svakom prodajnom mjestu (naziv i šifra prodajnog mjesta, adresa, kontakt podaci, datum zatvaranja prodajnog mjesta ako je naveden)

− popis svih zaposlenika i podatke o svakom zaposleniku (ime i prezime, adresa, OIB, kontakt podaci, podaci o zaposlenju, podaci o stečenom obrazovanju, podaci o propisanoj izobrazbi)

− popis svih odgovornih osoba i podatke o svakoj odgovornoj osobi (ime i prezime, odgovornost)

− posebne napomene, ako su potrebne.

Uvjeti za upis u Prodajnu mrežu

Članak 16.

Distributer se upisuje u Prodajnu mrežu ako:

− ima sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj

− je registriran za obavljanje djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida

− ima odgovornu osobu iz članka 11. ovoga Pravilnika

− ovisno o djelatnostima koje obavlja, udovoljava uvjetima u pogledu zaposlenika sukladno Zakonu te članku 27. stavcima 1. i 2. i članku 28. ovoga Pravilnika

− dostavi podatke za upis u Prodajnu mrežu u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

Upis u Prodajnu mrežu

Članak 17.

(1) Distributer dostavlja podatke za upis u Prodajnu mrežu elektronički, putem interneta, koristeći Sustav za ispunjavanje elektroničkih obrazaca koji je dio FIS-a, dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva http://fis.mps.hr/eObrasci/.

(2) Registraciju u sustav iz stavka 1. ovoga članka i popunjavanje elektroničkog obrasca za upis u Prodajnu mrežu distributer vrši koristeći korisničke upute javno dostupne na FIS Portalu.

(3) Elektronički obrazac iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

− status, šifru i vrstu obrasca

− pravni oblik, naziv i OIB subjekta

− vrstu subjekta u Prodajnoj mreži

− podvrstu subjekta u Prodajnoj mreži

− podatke o podnositelju zahtjeva (adresa, kontakt podaci)

− podatke o prodajnim mjestima (naziv i šifra prodajnog mjesta, adresa, kontakt podaci)

− podatke o zaposlenicima (osnovni podaci, podaci o stečenom obrazovanju, podaci o radnom mjestu)

− podatke o odgovornim osobama (zaposlenik, prodajno mjesto, datum)

− datum, ime i prezime podnositelja zahtjeva.

(4) Ministarstvo zaprima elektroničke obrasce iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i provjerava podatke navedene u njima. Ako se u postupku provjere utvrdi da zaprimljeni elektronični obrazac nije potpun ili je iz njega vidljivo da distributer ne udovoljava uvjetima iz članka 16. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će distributeru vratiti elektronički obrazac u sustav iz stavka 1. ovoga članka, a distributer neće biti upisan u Prodajnu mrežu sve dok ne udovolji propisanim uvjetima.

(5) Ako se iz zaprimljenog elektroničkog obrasca iz stavaka 2. i 3. ovoga članka utvrdi da distributer udovoljava uvjetima iz članka 16. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će distributera upisati u Prodajnu mrežu. Potvrda o prihvaćanju podataka i potvrda o upisu u Prodajnu mrežu generira se automatski iz FIS-a i dostavlja distributeru putem elektroničke pošte.

(6) Podaci za upis u Prodajnu mrežu iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana registracije distributera za obavljanje djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida u pripadajućem registru.

Brisanje iz Prodajne mreže

Članak 18.

(1) Distributer upisan u Prodajnu mrežu obvezan je u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida zatražiti od Ministarstva brisanje iz Prodajne mreže.

(2) Zahtjev za brisanje iz Prodajne mreže podnosi se putem elektroničkog obrasca, na način opisan u članku 17. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti brisati iz Prodajne mreže distributera za kojeg se inspekcijskim nadzorom utvrdi da:

− ne udovoljava uvjetima glede mjesta, objekata, prostorija i opreme za skladištenje i prodaju pesticida, uvjetima za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida te uvjetima za skladištenje i prodaju pesticida u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom

− aktivnosti i operacije u sustavu distribucije i/ili u prodaji pesticida ne obavlja u skladu s uvjetima propisanima Zakonom i ovim Pravilnikom

− je prestao udovoljavati uvjetima iz članka 16. ovoga Pravilnika

− ne ispunjava svoje obveze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom

− nije poduzeo odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u roku koji je odredio nadležni inspektor.

(4) Ministarstvo će po službenoj dužnosti brisati iz Prodajne mreže prodajno mjesto distributera za koje se inspekcijskim nadzorom utvrdi da:

− zaposlenici na tom prodajnom mjestu ne udovoljavaju uvjetima u pogledu stručne spreme i završene izobrazbe u odgovarajućem modulu izobrazbe u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom

− zaposlenici na tom prodajnom mjestu ne izvršavaju svoje obveze prema ulogama i odgovornostima koje imaju u sustavu distribucije i/ili prodaje pesticida u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom

− zaposlenici na tom prodajnom mjestu prikupljaju i dalje obrađuju osobne podatke kupca, bez izričite pisane privole kupca

− zaposlenici na tom prodajnom mjestu na računima o prodaji pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu ne navode podatke u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika

− se prodaja pesticida na tom prodajnom mjestu obavlja protivno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(5) Distributeru brisanom iz Prodajne mreže u skladu sa stavcima 1. i 3. ovoga članka te prodajnom mjestu distributera brisanom u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, status u Prodajnoj mreži mijenja se u »neaktivan«.

Obveze distributera upisanih u Prodajnu mrežu

Članak 19.

(1) Distributer upisan u Prodajnu mrežu u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika obvezan je:

− sve promjene u podacima koji se vode u Prodajnoj mreži dostaviti Ministarstvu na način i u roku iz stavka 2. ovoga članka

− postupati po naputku Ministarstva vezano uz unos, ispravak, dopunu i/ili izmjenu podataka u Prodajnoj mreži

− voditi podatke iz članka 31. ovoga Pravilnika i redovito dostavljati Ministarstvu podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika

− voditi evidencije iz članka 32. ovoga Pravilnika i dostavljati Ministarstvu podatke iz evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika

− sve djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida obavljati u skladu s uvjetima propisanima Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Podatke o izmjeni i/ili dopuni podataka upisanih u Prodajnu mrežu distributeri dostavljaju putem elektroničkog obrasca, na način opisan u članku 17. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika. Podaci se dostavljaju najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

V. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE PESTICIDA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE ZA PROFESIONALNU PRIMJENU I NEPROFESIONALNE KORISNIKE

Kriteriji za odobravanje pesticida namijenjenih za upotrebu profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu

Članak 20.

(1) Pesticid se odobrava samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu ako zadovoljava jedan ili više od sljedećih kriterija:

− prema namjeni:

1. fumiganti

2. rodenticidi koji djeluju u obliku plina

3. pesticidi za tretiranje sjemena, ako zahtijevaju način primjene naveden u podstavku 3. ovoga članka, a ne pripadaju među pesticide navedene u točkama 1. i 2. ovoga podstavka

4. pesticidi za primjenu nakon žetve ili berbe, ako zahtijevaju način primjene naveden u podstavku 3. ovoga stavka, a ne pripadaju među pesticide navedene u točkama 1. i 2. ovoga podstavka

− prema mjestu primjene: fumiganti i rodenticidi iz podstavka 1. točkama 1. i 2. ovoga stavka koji se primjenjuju u zaštićenim prostorima kao što su plastenici i staklenici te u zatvorenim prostorima kao što su prazni i puni skladišni prostori ili prostori za skladištenje bilja i biljnih proizvoda te brodskim štivama

− prema načinu primjene: pesticidi koji zahtijevaju posebne uređaje za primjenu i / ili doradu sjemena koji nisu uobičajeno dostupni profesionalnim korisnicima

− prema razini propisanih mjera za zaštitu primjenitelja: propisane mjere za smanjenje rizika štetnih učinaka na zdravlje primjenitelja koje zahtijevaju posebnu osobnu zaštitnu opremu i/ili tehničke mjere za smanjenje rizika za koje je potrebna posebna edukacija i obučenost primjenitelja, što nije uobičajeno dostupno profesionalnim korisnicima

− prema statusu aktivne tvari na razini Europske unije:

1. aktivne tvari odobrene prema proceduri članka 47. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom komisije (EU) 2021/383 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u kojem su navedeni koformulanti koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za zaštitu bilju (Tekst značajan za EGP) (SL L 74, 4. 3. 2021.)

2. pesticidi koji sadrže aktivne tvari koje udovoljavaju uvjetima točke 3.6.2, 3.6.3 i 3.6.5 Priloga II Uredbe (EZ) br. 1107/2009, neovisno o njihovoj koncentraciji u formulaciji, odnosno kancerogene tvari kategorije 1A i 1B, reprotoksične tvari kategorije 1A i 1B, endokrini disruptori osim ako je dokazano da način primjene kod profesionalnih korisnika za profesionalnu primjenu dovodi do zanemarivo niske izloženosti.

(2) U slučaju kada je iz namjene i načina uporabe pesticida razvidno da njegova uporaba ne predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš ili kada je razvidno da njegova uporaba predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, Ministarstvo u postupku registracije može odobriti ili ne odobriti uporabu takvog pesticida za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu.

Kriteriji za odobravanje pesticida namijenjenih za upotrebu neprofesionalnim korisnicima

Članak 21.

Pesticidi koji se mogu odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima moraju udovoljavati sljedećim kriterijima u pogledu opasnih svojstava:

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su odobrene kao kandidati za zamjenu zbog rizika za zdravlje ljudi

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao mutagene, karcinogene i reprotoksične kategorije 1A ili 1B i označene oznakama upozorenja: H350, H350i, H340, H360 (f/d)

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su razvrstane kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), vrlo perzistentne i vrlo bioakumulativne (vPvB) ili kao tvari koje mogu štetno djelovati na endokrini sustav (endokrini disruptori)- ne smiju biti označeni oznakama upozorenja i oznakama obavijesti prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 zbog opasnih svojstava, a čija sigurna primjena zahtijeva edukaciju propisanu za profesionalne korisnike

– ako sadrži aktivnu tvar niskog rizika, uz uvjet da su zadovoljeni svi prethodni uvjeti iz podstavaka 1. do 4. ovoga stavka.

VI. PRODAJA PESTICIDA

Opći uvjeti za prodaju pesticida

Članak 22.

Prodaja pesticida je prodaja posrednicima u prodaji i / ili krajnjim korisnicima.

Članak 23.

(1) Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo osobama koje su u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje izobrazba stekle važeću identifikacijsku iskaznicu za:

− profesionalne korisnike ili

− distributere ili

− savjetnike ili

− ovlaštene predavače.

(2) Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu smiju se prodavati samo osobama koje su u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje izobrazba stekle važeću identifikacijsku iskaznicu za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu.

(3) Prilikom kupovine pesticida kupci su obvezni predočiti odgovarajuću važeću identifikacijsku iskaznicu i osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu ako je nositelj identifikacijske iskaznice strani državljanin.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u razdoblju od završetka izobrazbe do izdavanja identifikacijske iskaznice, kao i u slučaju gubitka identifikacijske iskaznice do izdavanja nove, kupci smiju predočiti potvrdu o položenom ispitu odnosno rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača stečene sukladno Zakonu i propisu kojim se uređuje izobrazba.

(5) Pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima smiju se prodavati i osobama koje nisu završile izobrazbu i nemaju identifikacijsku iskaznicu.

Članak 24.

(1) Pesticidi se smiju prodavati samo u originalnoj ambalaži.

(2) Pesticidi se ne smiju prodati ako je ambalaža otvorena ili oštećena ili ako je njezina originalna etiketa oštećena ili nečitljiva.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su s otpadnom ambalažom, ostacima sredstva za zaštitu bilja u ambalaži i ostacima koji nastaju sanacijom nakon nezgoda, postupati sukladno odredbama propisa koji uređuje način gospodarenja otpadom i zaštitu okoliša.

(4) Prodavati se smiju samo pesticidi koji su registrirani ili odobreni za stavljanje na tržište i primjenu u Republici Hrvatskoj i koji su označeni u skladu s propisima kojima je uređeno stavljanje pesticida na tržište.

Članak 25.

Distributer je obvezan na svakom mjestu prodaje pesticida osigurati internetski pristup FIS Portalu i tražilici iz članka 29. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Na svakom računu o prodaji pesticida namijenjenog profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu navodi se broj identifikacijske iskaznice kupca i zaposlenika koji je pesticid prodao kupcu.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučajevima iz članka 23. stavka 4. ovoga Pravilnika na računu se smije navesti serijski broj potvrde o položenom ispitu odnosno klasifikacijska oznaka rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača.

(3) Način ispisa podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na računu određuje distributer.

(4) Osobne podatke kupca bez izričite pisane privole kupca distributeri ne smiju ni na koji način prikupljati i dalje obrađivati.

(5) Kupac pesticida namijenjenog profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu je obvezan čuvati račun za kupljeni pesticid najmanje tri godine.

Uvjeti za prodaju pesticida krajnjim korisnicima

Članak 27.

(1) Prodaju, ustupanje i izdavanje pesticida krajnjim korisnicima te savjetovanje krajnjih korisnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida smiju obavljati odgovorne osobe iz članka 11. i savjetnici iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz prisutnost savjetnika iz članka 12. ovoga Pravilnika prodaju, ustupanje i izdavanje pesticida krajnjim korisnicima smiju obavljati i distributeri iz članka 13., stavka 1., podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka su prilikom prodaje, ustupanja odnosno izdavanja pesticida obvezni krajnjem korisniku pružiti odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima, o opasnostima za zdravlje ljudi i okoliš od uporabe pesticida, dati sigurnosne upute za sprečavanje opasnosti od rukovanja i uporabe dotičnih pesticida, informacije o drugim ograničenjima uporabe te druge relevantne informacije o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni te sigurnom odlaganju u skladu s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, kao i o alternativama niskog rizika.

(4) Proizvođači i vlasnici registracije pesticida ili njihovi zastupnici obvezni su informacije iz stavka 3. ovoga članka staviti na raspolaganje distributerima i korisnicima pesticida.

Uvjeti za prodaju pesticida posrednicima u prodaji

Članak 28.

(1) Prodaju i ustupanje pesticida posrednicima u prodaji smiju obavljati odgovorne osobe iz članka 11., savjetnici iz članka 12. i distributeri iz članka 13. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izdavanje pesticida kupcima koji su posrednici u prodaji smiju obavljati svi zaposlenici iz članaka 11. – 13. ovoga Pravilnika.

(3) U svakom prodajnom mjestu distributer mora imati odgovarajući broj zaposlenika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ako zbog potrebe posla distributer, uz odgovornu osobu, ima više zaposlenika, ti zaposlenici moraju ispunjavati uvjete iz članaka 11. – 13. ovoga Pravilnika, ovisno o obvezama koje ispunjavaju.

(5) Distributer koji, osim prodaje pesticida posrednicima u prodaji, pesticide prodaje i krajnjim korisnicima, osim uvjeta iz ovoga članka, mora ispunjavati i uvjete iz članka 27. ovoga Pravilnika.

VII. ZBIRKE PODATAKA I EVIDENCIJE O PESTICIDIMA

Evidencija registriranih pesticida

Članak 29.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o svim registriranim pesticidima odobrenima za stavljanje na tržište i primjenu u Republici Hrvatskoj u obliku računalne zbirke podataka o pesticidima u sklopu FIS-a.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke za svaki pesticid:

− naziv, opis, jedinicu mjere i namjenu

− podatke o sastavu

− dodatne podatke o pesticidu (formulacija, način djelovanja, način i vrsta primjene, područje primjene)

− uporabe

− oznake

− podatke o ambalaži i mjestima prodaje

− nazive vlasnika rješenja o registraciji i zastupnika

− podatke o distributerima pesticida

− podatke o svim dozvolama pesticida

− druge podatke relevantne za registraciju.

(3) Informacije iz stavka 2. ovoga članka javno su dostupne putem tražilice na mrežnoj stranici Ministarstva http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

(4) Vlasnici rješenja o registraciji pesticida obvezni su Ministarstvu dostaviti podatke o distributerima pesticida, kao i podatke o promjenama distributera pesticida radi unosa u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

Evidencija godišnje prodaje krajnjim korisnicima

Članak 30.

(1) Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju o godišnjoj prodaji pesticida krajnjim korisnicima (u daljnjem tekstu: Evidencija godišnje prodaje krajnjim korisnicima), kojom se upravlja kao računalnom zbirkom podataka u sklopu FIS-a.

(2) Evidencija godišnje prodaje krajnjim korisnicima uspostavlja se temeljem podataka koje dostavljaju distributeri u skladu s člankom 31. ovoga Pravilnika.

(3) Evidencija godišnje prodaje krajnjim korisnicima sadrži sljedeće podatke:

− godinu prijave

− podatke o subjektu (naziv, adresa, OIB, kontakt podaci)

− ulogu subjekta

− prodane količine pesticida (trgovački naziv pesticida, ukupna prodana količina, jedinica mjere, aktivne tvari, namjena pesticida, prodajno mjesto, razdoblje prodaje, prodana količina po prodajnom mjestu).

Članak 31.

(1) Distributer je obvezan voditi i redovito dostavljati Ministarstvu podatke za potrebe uspostave i vođenja Evidencije godišnje prodaje krajnjim korisnicima, a podaci se vode i dostavljaju za sve pesticide odobrene za stavljanje na tržište i primjenu u Republici Hrvatskoj.

(2) Distributer dostavlja Ministarstvu podatke iz stavka 1. ovoga članka elektronički, putem interneta, koristeći Sustav za ispunjavanje elektroničkih obrazaca iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, a podaci o godišnjoj prodaji dostavljaju se jednom godišnje i to najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Popunjavanje elektroničkog obrasca za dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka distributer vrši koristeći korisničke upute javno dostupne na FIS Portalu.

(4) Elektronički obrazac iz stavka 3. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

− status, šifru i vrstu obrasca

− godinu za koju se ispunjava evidencija

− pravni oblik, naziv, OIB, adresu, kontakt podatke distributera

− prodane količine pesticida (razdoblje prodaje, prodajno mjesto, naziv pesticida, količina, jedinica mjere)

− datum prijave, ime i prezime osobe koja je ispunila obrazac.

(5) Podatke za evidenciju iz stavka 1. ovoga članka distributer vodi za pesticide koje:

− prodaje odnosno ustupa krajnjim korisnicima

− koristi, ako je distributer ujedno i krajnji korisnik

− donira

− daje u istraživačke svrhe.

(6) Ako distributer ima više prodajnih mjesta, za svako prodajno mjesto obvezan je zasebno voditi podatke, što je nužno zbog sljedivosti podataka.

Ostale evidencije o pesticidima

Članak 32.

(1) Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici pesticida su obvezni voditi evidencije o pesticidima koje proizvode, uvoze, skladište i stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj ili izvoze, kao i o onima koje zajedno s otpadnom ambalažom predaju ili oporabljuju i/ili zbrinjavaju kao neopasni ili opasni otpad, a evidencije se obvezno čuvaju najmanje 5 godina.

(2) U evidencije iz stavka 1. ovoga članka se upisuju najmanje sljedeći podaci:

− trgovački naziv pesticida

− naziv aktivne tvari

− jedinica mjere

− datum proizvodnje

− datum prodaje ili zbrinjavanja

− količina prodanog pesticida.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka se vode u papirnatom obliku ili elektronički.

(4) Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici pesticida su obvezni dostaviti Ministarstvu podatke iz evidencija iz stavka 1. ovoga članka, na njegov zahtjev.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađivanja

Članak 33.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju stavljanje na tržište pesticida upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja sukladno odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.), danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se distributerima upisanima u Prodajnu mrežu u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Distributeri iz stavka 1. ovoga članka obvezni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika.

Odredbe drugih propisa koje prestaju važiti

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2. podstavaka 2. i 3., članaka 20. – 29. te članka 30. stavaka 1. i 2. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 35.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/18-01/26

Urbroj: 525-14/0880-21-25

Zagreb, 8. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.