Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

NN 141/2021 (22.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2392

Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19. i 73/20.), u članku 2. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. javna komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja se u cijelosti ili većim dijelom upotrebljava za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga i koja podržava prijenos obavijesti između priključnih točaka mreže,«.

Dosadašnje točke 1. do 4. postaju točke 2. do 5.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. izraz u zagradama: »(0,2 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(0,16 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))«.

Članak 3.

U članku 18. podstavku 12. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom, a iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13. koji glasi:

» – u humanitarne svrhe.«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19. i 73/20.) riječi: »javna mreža pokretnih komunikacija« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »javna komunikacijska mreža« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/21-03/33

Urbroj: 530-07-2-21-2

Zagreb, 14. prosinca 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.