Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2412

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora transportnog sustava za razdoblje 2022. – 2025. utvrđuje se u iznosu 190,00 kn/h bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za razdoblje 2022. – 2025. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik-satiCijena nestandardne usluge bez PDV-a
(kn)
Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om (kn)
1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
 
 
 
a.do 40.000 kWh/h
2,00380,00475,00
b.od 40.001 do 200.000 kWh/h
4,00760,00950,00
c.preko 200.000 kWh/h
14,002.660,003.325,00
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u transportnom sustavu[1]PIPIPI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava
2,00380,00475,00
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava[1]PIPIPI
5.Ucrtavanje položaja elemenata transportnog sustava na podloge: 
 
 
 
a.u analognom obliku do A3, po izvatku[2]0,5095,00118,75
b.u analognom obliku A2 i većeg, po izvatku[2]2,00380,00475,00
c.u digitalnom obliku, po kilometru plinovoda[2]0,5095,00118,75
6.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
 
 
 
a.plinomjer do G-65[3]2,00380,00475,00
b.plinomjer od G-100 do G-250[3]4,00760,00950,00
c.plinomjer od G-400 do G-650[3]6,001.140,001.425,00
d.plinomjer od G-1000 do G-2500[3]12,002.280,002.850,00
e.plinomjer G-4000 i više[3]16,003.040,003.800,00
f.mehanički korektor[3]6,001.140,001.425,00
g.elektronski korektor[3]6,001.140,001.425,00
7.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: 
 
 
 
a.regulacijska oprema do DN50[3]0,5095,00118,75
b.regulacijska oprema od DN65 do DN80[3]1,00190,00237,50
c.regulacijska oprema DN100 i više[3]1,00190,00237,50
d.ostala oprema nazivnog promjera DN 25 i više[4]PIPIPI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanje[4]PIPIPI
9.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plina[4]PIPIPI
10.Izmještanje elemenata plinskog transportnog sustava[4]PIPIPI
11.Popravak elemenata transportnog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je pravna ili fizička osoba mogla spriječiti[4]PIPIPI
12.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka[4]PIPIPI
13.Privremeno odvajanje od transportnog sustava radi izvođenja planiranih radova održavanja, rekonstrukcije ili razvoja povezanog plinskog sustava, građevina ili postrojenja
2,00380,00475,00
14.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom: 
 
 
 
a.bez uporabe modula za daljinsko očitanje
0,1019,0023,75
b.uporabom modula za daljinsko očitanje s GPRS sustavom
0,0815,2019,00
15.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[5]PIPIPI
16.Privremena promjena izlaznog tlaka na zahtjev operatora distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav
2,00380,00475,00
17.Uklanjanje tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća
2,00380,00475,00
18.Nadzor uklanjanja tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća[1]PIPIPI
19.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključka na transportni sustav na rok od dvije godine
5,00950,001.187,50
20.Pripremno-završno vrijeme
1,00190,00237,50
21.Evidentiranje trgovine za prodavatelja na sekundarnom tržištu
2,00380,00475,00
22.Evidentiranje trgovine za kupca na sekundarnom tržištu
3,00570,00712,50
23.Naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava
4,00760,00950,00
24.Mjesečna naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava
4,00760,00950,00


Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[2] Ukoliko korisnik usluge zahtijeva više primjeraka istog izvatka u analognom obliku, svaki dodatni primjerak istog izvatka naplaćuje se 5,00 kn za format do uključivo A3 i 10,00 kn za format A2 i veći.

U slučaju izdavanja izvatka u digitalnom obliku svaki započeti kilometar računa se kao cijeli.

(članak 11. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[3] Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne stvarne troškove potrebno je specificirati).

(članak 8. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[4] Cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

− Trošak rada određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

− Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je specificirati).

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[5] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za izvanredno ispitivanje samo u slučaju kada je zahtjev neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/62

Urbroj: 371-04-21-4

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.