Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2413

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. utvrđuje se u iznosu 190,00 kn/h bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
Cijena nestandardne usluge bez PDV-a
(kn)
Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om (kn)
1.Prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu ugovora
100,0019.000,0023.750,00
2.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[1]PIPIPI
3.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava skladišta plina[1]PIPIPI
4.Izdavanje skladišnice (založnice i/ili priznanice)
13,002.470,003.087,50
5.Mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a
3,00570,00712,50
6.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada prodavatelja
2,00380,00475,00
7.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada kupca
2,00380,00475,00
8.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina prodavatelju plina
2,00380,00475,00
9.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina kupcu plina
2,00380,00475,00
10.Pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina
50,009.500,0011.875,00
11.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju
4,00760,00950,00


Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva, odnosno prigovora samo u slučaju kada je isti neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/62

Urbroj: 371-04-21-6

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.