Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2415

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

I.

Prosječna cijena radnog sata opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. utvrđuje se u iznosu 110,00 kn/h bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
Cijena nestandardne usluge bez PDV-a
(kn)
Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om (kn)
1.Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca
0,1011,0013,75
2.Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu
2.1.na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu
0,1011,0013,75
2.2.na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava
0,1516,5020,63
3.Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu[1]0,1011,0013,75

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja neopravdan. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom)

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 310-35/21-01/62

Urbroj: 371-04-21-10

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.