Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 142/2021 (23.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Ministarstvo poljoprivrede

2419

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 13. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA RIBOLOVOM U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine«, br. 106/19 i 141/20) u članku 4. riječi: »do 31. prosinca 2021. godine« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2026. godine«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. ispred riječi: »Odobrenja« dodaje se riječ: »važećeg«.

U stavku 3. riječi: »do 31. prosinca 2021. godine« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2026. godine«.

Članak 3.

U Prilogu 2., u tablici pod nazivom: Podaci o ribolovnom alatu, vremenskoj regulaciji i roku važenja, u stupcu pod nazivom: Važenje odobrenja, riječi: »Do 31. prosinca 2021. godine« zamjenjuju se riječima: »Do 31. prosinca 2026. godine«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/99
Urbroj: 525-13/0737-21-6
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.