Odluka o dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 142/2021 (23.12.2021.), Odluka o dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2420

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. prosinca 2021., donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 119/21, 129/21 i 138/21) iza točke VII. dodaje se točka VII.a koja glasi:

»VII.a

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta koja započnu 24. prosinca 2021. mogu trajati najdulje do 02,00 sata 25. prosinca 2021., a javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta koja započnu 31. prosinca 2021. mogu trajati najdulje do 02,00 sata 1. siječnja 2022.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 7. ove Odluke ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske usluge, radno vrijeme 24. i 31. prosinca 2021. može se odrediti u trajanju od 06,00 do 02,00 sljedećeg dana.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. prosinca 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-471

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.