Pravilnik o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

NN 142/2021 (23.12.2021.), Pravilnik o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

2422

Na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19) glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda je donijela

PRAVILNIK

O ODNOSU DRŽAVNE MREŽE I DRUGIH METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH MREŽA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje odnos državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža, način prikupljanja, obrada, kontrola rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, način izvješćivanja te opseg i način dostupnosti podataka meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava s drugim motriteljskim sustavima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) državna mreža – skup osnovnih meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku;

2) druga mreža – skup meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja koje je uspostavila fizička ili pravna osoba.

II. ODNOS DRŽAVNE MREŽE I DRUGIH MREŽA

Članak 3.

(1) Podaci druge mreže mogu dobiti status službenih podataka ako zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti i ostalim propisima koji uređuju materiju koja se tiče meteorološke i hidrološke djelatnosti.

(2) Status službenog podatka iz stavka 2. ovog članka potvrđuje Državni hidrometeorološki zavod (u daljnjem tekstu: Državni zavod) sukladno članku 13. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

(3) Podaci sa statusom službenih podataka pohranjuju se u arhivsku bazu meteoroloških i hidroloških podataka Državnog zavoda.

(4) Vlasnici podataka drugih mreža imaju pravo u svojstvu korisnika pristupati svojim podacima i arhivskoj bazi podataka meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških podataka Državnog zavoda.

(5) Državni zavod ima pravo, za službene potrebe, koristiti službene podatke druge mreže koji su pohranjeni u arhivsku bazu meteoroloških i hidroloških podataka Državnog zavoda.

(6) Vlasnik druge mreže samostalno donosi odluku o javnoj objavi i javnom korištenju podataka druge mreže koji su pohranjeni u arhivsku bazu meteoroloških i hidroloških podataka Državnog zavoda.

III. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADA, KONTROLA RADA I TOČNOSTI, BILJEŽENJE, ŠIFRIRANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA

Članak 4.

Program rada druge mreže utvrđuje pravna osoba koja je nadležna za drugu mrežu.

Članak 5.

(1) Kada Državni zavod obavlja poslove mjerenja na drugoj mreži, način prikupljanja, obrade i kontrole podataka provodi se na isti način kao na postajama državne mreže.

(2) Šifriranje podataka s postaja druge mreže provodi se na isti način kao i šifriranje podataka na postajama državne mreže.

(3) Nakon što Državni zavod provede sve stupnjeve kontrole meteoroloških i hidroloških podataka druge mreže, takvim podacima će Državni zavod dodijeliti status službenih podataka te će se ti podaci trajno pohraniti u arhivskoj bazi meteoroloških i hidroloških podataka Državnog zavoda.

Članak 6.

(1) Kada poslove upravljanja drugom mrežom ne obavlja Državni zavod, vlasnik druge mreže može se obratiti Državnom zavodu zahtjevom za utvrđivanje ispunjavaju li podaci dobiveni mjerenjima na toj mreži status službenih podataka.

(2) Ovako prikupljene podatke Državni zavod će naknadno kontrolirati, obraditi i analizirati i uz pisano obrazloženje donijeti odluku o statusu podataka samo ako tražitelj može dokazati da su ti podaci prikupljeni po preporukama i smjernicama Svjetske meteorološke organizacije.

IV. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA

Članak 7.

(1) Ako vlasnik podataka prikupljenih s druge mreže koji su dobili status službenog podatka dopušta njihovo javno korištenje, ti podaci mogu se objavljivati na mrežnim stranicama Državnog zavoda.

(2) Službeni podaci druge mreže se mogu davati na zahtjev vanjskim korisnicima, uz suglasnost vlasnika podataka.

V. OPSEG I NAČIN DOSTUPNOSTI PODATAKA DRŽAVNOG MOTRITELJSKOG SUSTAVA S DRUGIM MOTRITELJSKIM SUSTAVIMA

Članak 8.

Opseg i način dostupnosti podataka utvrđuju se ugovorom u pisanom obliku između Državnog zavoda i vlasnika druge mreže.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/21

Urbroj: 554-01/01-21-1

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Glavna ravnateljica
dr. sc. Branka Ivančan-Picek, v. r.