Pravilnik o arhivu podataka, produkata i informacija

NN 142/2021 (23.12.2021.), Pravilnik o arhivu podataka, produkata i informacija

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

2423

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 66/19), glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda je donijela

PRAVILNIK

O ARHIVU PODATAKA, PRODUKATA I INFORMACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj, način vođenja i održavanja arhiva meteoroloških, hidroloških i vezanih zapisa, podataka, produkata i drugih informacija (u daljnjem tekstu: gradivo) koje prikuplja, izrađuje i obrađuje Državni hidrometeorološki zavod (u daljnjem tekstu: Državni zavod), kao i načini njihova objavljivanja i korištenja.

(2) Podaci koje Državni zavod preuzima od stručnih međunarodnih institucija i organizacija (primjerice ECMWF, EUMETSAT i drugi), nisu predmet ovog Pravilnika.

Članak 2.

Gradivo iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika čuva se i pohranjuje u papirnatom i/ili u elektroničkom obliku.

II. SADRŽAJ ARHIVE

Članak 3.

Gradivo iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika čine:

– izvorni podaci mjerenja i opažanja;

– službeni podaci mjerenja i opažanja;

– podaci operativnih numeričkih prognostičkih modela;

– podaci službenih prognoza i upozorenja;

– istraživački podaci;

– proizvodi (produkti i studije);

– publikacije.

Članak 4.

(1) Izvorne podatke mjerenja i opažanja čine mjerenjem ili opažanjem dobiveni i zabilježeni podaci s meteoroloških, hidroloških, radiosondažnih i fenoloških postaja, radarska mjerenja i ostale vrste mjerenja u vlasništvu Državnog zavoda ili korisnika za koje Državni zavod obavlja mjerenja i/ili opažanja.

(2) Službene podatke mjerenja i opažanja čine izvorni podaci mjerenja i opažanja koji su nakon provedene stručne kontrole i verifikacije, a po potrebi i korekcije, dobili status službenih podataka.

(3) Podatke dobivene operativnim numeričkim prognostičkim modelom čine rezultati izračuna numeričkih prognostičkih modela (meteoroloških, hidroloških, modela disperzije, oceanografskih i sl.).

(4) Podatke dobivene službenim prognozama i upozorenjima čine svakodnevne prognoze vremena i upozorenja, hidrološke prognoze i upozorenja i slično.

(5) Istraživačke podatke čine svi podaci nastali za posebne potrebe, kao što su reanalize, setovi podataka za određeni projekt i slično.

(6) Proizvode (produkte i studije) čine podaci nastali na temelju posebnih zahtjeva korisnika za njihove potrebe.

(7) Publikacije čine znanstvene, stručne, obrazovne i znanstveno-popularne publikacije koje izrade službenici Državnog zavoda.

III. NAČIN VOĐENJA ARHIVE

Članak 5.

(1) Čuvanje gradiva iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva pravilno rukovanje podacima te zaštitu od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno propisima kojima je uređeno čuvanje arhivskog gradiva.

(2) Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju koja se koristi za pohranu ili rad s podacima glavni ravnatelj Državnog zavoda posebnom odlukom odredit će odgovornu osobu za zaštitu podataka.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. ovog članka bit će zadužena za redovitu izradu sigurnosnih kopija i arhiviranje podataka, te će u pisanom obliku utvrditi postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija, kao i postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka podataka.

Članak 6.

Svo gradivo iz članka 3. ovog Pravilnika nastalo pri obavljanju poslova Državnog zavoda mora se savjesno čuvati u sređenom stanju, tehnički opremljenom i oblikovanom u arhivske jedinice te biti osigurano od oštećenja.

Članak 7.

(1) Izvorni podaci mjerenja i opažanja te službeni podaci mjerenja i opažanja čuvaju se trajno.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka koji se čuvaju u papirnatom obliku, čuvaju se u Državnom zavodu.

(3) Podaci iz stavka 1. ovog članka koji se čuvaju u elektroničkom obliku, čuvaju se u računalnim bazama podataka u Državnom zavodu.

Članak 8.

(1) Podaci operativnih numeričkih prognostičkih modela i podaci službenih prognoza i upozorenja čuvaju se i dostupni su tri godine.

(2) Istraživački podaci čuvaju se i dostupni su na radnim računalima u skladu s posebnim potrebama radi kojih su nastali.

Članak 9.

(1) Pri izradi arhivske kopije podataka iz članka 8. ovog Pravilnika obavezno se u pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format, struktura zapisa, vrijeme i odgovorne osobe za te podatke.

(2) Obvezu pohrane podataka iz članka 8. ovog Pravilnika preuzimaju ustrojstvene jedinice Državnog zavoda u kojima su podaci nastali ili voditelji istraživačkih projekata.

Članak 10.

Proizvodi (produkti i studije) se čuvaju u elektroničkom formatu, a obvezu pohrane preuzimaju ustrojstvene jedinice Državnog zavoda u kojima su nastali.

Članak 11.

Publikacije se čuvaju u papirnatom obliku prema preporukama Hrvatskog državnog arhiva.

IV. OBJAVA I KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 12.

(1) Podaci iz članka 3. ovog Pravilnika objavljuju se, u skladu s potrebama javnosti, na mrežnoj stranici Državnog zavoda te se osigurava njihova dostupnost u javnim glasilima, elektroničkim medijima, mrežnim stranicama, službenom portalu otvorenih podataka i drugdje.

(2) Objava podatka iz članka 3. ovog Pravilnika od strane pravnih ili fizičkih osoba mora sadržavati informaciju o izvoru podataka.

Članak 13.

(1) Vanjski korisnici imaju pravo pristupa podacima iz članka 3. ovog Pravilnika sukladno zakonu kojim je uređeno pravo na pristup informacijama.

(2) Pravo na pristup podacima ostvaruje se na temelju zahtjeva tražitelja.

(3) Državni zavod će tražitelju dostaviti podatke u raspoloživom obliku, odnosno u elektroničkom obliku ili osiguranjem uvida u papirnati zapis na lokaciji na kojoj su podaci pohranjeni.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/19
Urbroj: 554-01/01-21-1
Zagreb, 20. prosinca 2021.

Glavna ravnateljica
dr. sc. Branka Ivančan-Picek, v. r.