Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-71/19-7 od 25. listopada 2021.

NN 142/2021 (23.12.2021.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-71/19-7 od 25. listopada 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2429

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom obavijesti podnositelja Z. P. r. d.o.o. Z., kojeg zastupaju opunomoćenici odvjetnici u Odvjetničkom društvu Š. M., M., S. & P. d.o.o., Z., u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, na sjednici vijeća održanoj 25. listopada 2021.

presudio je

I. Ukida se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste Z. P. – javnog dobra u općoj uporabi (Službeni glasnik Općine Kukljica, broj 7/18.).

II. Odbija se zahtjev za naknadu troška spora.

Obrazloženje

1. Upravni sud u Splitu se rješenjem poslovni broj: UsIgr-207/19-2 od 17. lipnja 2019. oglasio stvarno nenadležnim te je podnesak ustupio ovome sudu na nadležno odlučivanje, ocjenu zakonitosti općeg akta.

2. Podnositelj je podnio tužbu kojom osporava zakonitost Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste Z. P. – javnog dobra u općoj uporabi, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine K., objavljene u Službenom glasniku Općine Kukljica, broj 7/18. od 11. rujna 2018.) – dalje: Odluka. Pismenu je priložio rješenje zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru, poslovni broj Z-1642/2019 od 12. veljače 2019., kojim je dopušteno da se u zemljišnoj knjizi za k.o. K., poimence određene, čestice zemljišta upišu u zemljišnoknjižnom ulošku 2618 – XIII kao javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Općine K. U bitnome, smatra da nekretnine iz Odluke u naravi nisu nerazvrstane ceste te kao takve nikad nisu služile široj populaciji, poziva se na definiciju nerazvrstane ceste iz odredbe članka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13 i 92/14.) – dalje: ZOC, te navodi da se »predmetni komad puta« po tehničkim specifikacijama, nedostatku signalizacije, zaštitne ograde, nogostupa, širine, okolnosti da »nigdje ne vodi« i dr., nikako ne može smatrati cestom. S tim u svezi, poziva se na stajališta ovoga suda iz presuda poslovni broj: UsII-110/17 i UsII-126/17-5, mišljenja sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske izražena na radionici, kao i Uredbu o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta od 15. ožujka 2012. Navodi i da zakonske odredbe na koje se donositelj poziva ne daju osnovu za donošenje Odluke. Predlaže sudu da »proglasi ništetnom ili alternativno poništi« Odluku. Traži trošak spora.

3. Donositelj Odluke, Gradsko vijeće Općine K., nije dostavilo očitovanje na zahtjev nego je isto dostavio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Navodi da su predmetne nekretnine, davno prije stupanja na snagu ZOC-a i ZKG-a, bile prometnica, što je jasno iz oblika i veličine prikazane u geodetskom elaboratu, da je cesta asfaltirana, širine pet metara, vodi do lučkog područja s dva gata i do pročiščivača vode. Ističe da se ovdje radi o turističkom zemljištu, da i u turističkim naseljima mogu postojati javne ceste te da podnositelj ima mogućnosti tražiti od jedinice lokalne samouprave koncesiju za korištenje ceste, a ne prisvojiti ju i koristiti bez ikakve naknade. Ocjenjuje kontradiktornim, neosnovanim i nesmislenim ostale prigovore podnositelja. predlaže sudu da zahtjev odbije.

4. Zahtjev je osnovan.

5. Odluka je donesena pozivom na odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06.,141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) – dalje: ZV i članka 62. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 68/18.) – dalje: ZKG, kao i odredbu Statuta Općine, koja se odnosi na mjerodavnost Gradskog vijeća. Njome se proglašava status nerazvrstane ceste (članak 1.) i temelj je za upis u katastarskom operatu i uknjižbu prava vlasništva u zemljišnoj knjizi (članak 2.).

6. Odredbom članka 35. stavak 7. i 8. ZV-a propisano je da će se na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave na odgovarajući način primjenjivati pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba. Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednačenih pravnih osoba.

7. Odredbom članka 62. stavak 1. ZKG-a propisano je da odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

8. Navedena odredba Statuta je odredba načelne naravi koja daje ovlaštenje predstavničkom tijelu na donošenje općeg akta, ali samostalno, bez odgovarajućeg materijalnog propisa, ne čini valjanu osnovu za donošenje takvog akta.

9. Ocjenjujući zakonitost Odluke sud nalazi da zakonske i statutarna odredba na temelju kojih je Odluka donesena, ne proizlazi ovlast predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za donošenje odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, zbog čega je Odluku ocijenio nezakonitom. Tek pozivom na mjerodavno materijalno pravo, jedinica lokalne samouprave ima osnovu za donošenje općeg akta. Ovakvo pravno stajalište sud je izrazio u više odluka, primjerice, Usoz-26/19-7 od 30. listopada 2019., Usoz-22/20-6 od 21. prosinca 2020., Usoz-5/17 od 26. listopada 2017.

10. Napominje se da, sukladno odredbi članka 131. stavak 1. ZOC-a, ceste koje se na dan stupanja na snagu toga Zakona koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona, postaju nerazvrstane ceste.

11. Zahtjev za naknadu troška spora je neosnovan, jer se prema ocjeni suda odredba članka 79. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) – dalje: ZUS, kojom su regulirani troškovi spora, ne primjenjuje u objektivnom upravnom sporu. Stoga je riješeno kao pod točkom II. izreke.

12. Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a, odlučeno je kao u izreci, a na temelju članka 86. stavka 4. ZUS-a ukinuti opći akt prestaje važiti danom objave presude u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-71/19-7
Zagreb, 25. listopada 2021.

Predsjednica vijeća
Dijana Vidović, v. r.