Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-104/19-6 od 29. studenoga 2021.

NN 142/2021 (23.12.2021.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usoz-104/19-6 od 29. studenoga 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2433

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Marine Kosović-Marković, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu T. B., V. G., kojeg zastupa opunomoćenica B. Š. M., odvjetnica u Z., na sjednici vijeća održanoj 29. studenoga 2021.

presudio je

I. Ukida se Pravilnik o izborima na znanstvena radna mjesta, urbroj: Z-VI-4-6609-2/07, kojeg je donijelo Znanstveno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta na sjednici od 21. veljače 2007.

II. Odbija se zahtjev za naknadu troška spora.

Obrazloženje

1. Podnositelj je ovom sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o izborima na znanstvena radna mjesta, urbroj: Z-VI-4-6609-2/07, kojeg je donijelo Znanstveno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta na sjednici od 21. veljače 2007. – dalje: Pravilnik. Uz zahtjev je priložio pojedinačnu odluku Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta od 2. listopada 2019., kojom je odbijen njegov prigovor izjavljen protiv odluke Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta od 11. srpnja 2019., a kojom je utvrđeno da nije izabran na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika. Smatra da Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 101/14, 60/15., 131/17.) – dalje: ZZD, i Statutom Hrvatskog veterinarskog instituta (od 2. rujna 1994., s izmjenama i dopunama od 21. listopada 1996., 5. ožujka 1999. i 8. studenoga 2001.) – dalje: Statut, jer nijedan od njih ne propisuje da se postupak izbora na znanstvena radna mjesta propisuje općim aktom znanstvene organizacije. Poziva se na odredbe članka 40. stavak 1. Zakona i članka 52. Statuta te navodi da ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, ali nije izabran jer je postupak proveden temeljem nezakonitog Pravilnika donesenog od strane neovlaštenog tijela. Predlaže sudu da ukine Pravilnik u dijelu, i to od članka 1. do 12. Traži trošak sastava zahtjeva.

2. Očitovanje na zahtjev nije dao donositelj akta, nego ravnatelj Instituta. U bitnome navodi da Zakon daje autonomiju znanstvenim vijećima javnih znanstvenih instituta za postupak provedbe izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta te je isto, autonomno, kao provedbeni akt, donijelo Pravilnik. Smatra da je to njegova obveza kako bi izbor bio transparentan i svima poznat. Ističe da je konkretni postupak izbora na znanstveno radno mjesto proveden primjenom Zakona i Statuta, a ne Pravilnika te da na više znanstveno radno mjesto može, ali i ne mora, biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete. Predlaže da se zahtjev odbije.

3. Zahtjev je osnovan.

4. Pravilnik je, kako je naprijed navedeno, donijelo Znanstveno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta na sjednici od 21. veljače 2007., na temelju članka 41. ZZD-a i 36. Statuta.

5. Opći akt koji podliježe ocjeni zakonitosti, definiran je ovlaštenim donositeljem, sadržajem i javnom objavom, prije stupanja na snagu u skladu sa zakonom. Prema sadržaju, opći akt je interni ili eksterni propis koji na općenit način uređuje odnose između unaprijed neodređenog kruga ljudi.

6. Pravilnik bi se mogao ocijeniti kao interni opći akt jer na općenit način uređuje odnose između unaprijed neodređenog kruga ljudi koji apliciraju u izboru na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

7. Međutim, ovaj sud smatra da odredbe temeljem kojih je Pravilnik donesen, ne daju valjanu osnovu Znanstvenom vijeću Hrvatskog veterinarskog instituta za njegovo donošenje.

8. Odredbom članka 41. ZZD-a propisan je postupak i uvjeti izbora znanstvenika na znanstvena radna mjesta. Znanstveno vijeće instituta spominje se u stavku 6. navedenog članka, u svezi s uvjetima za raspisivanje natječaja ranije od rokova propisanih prethodnim stavcima.

9. Odredba članka 36. Statuta, prema kojoj znanstveno vijeće, među ostalim, provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, također ne daje temelj znanstvenom vijeću za donošenje općeg akta.

10. K tomu valja dodati da je Hrvatski veterinarski institut javni znanstveni institut, sukladno odredbi članka 25. ZZD-a. Institut, među ostalim, ima i znanstveno vijeće (članak 26. stavak 3. alineja 2. ZZD-a), čije su ovlasti propisane odredbom stavka 5. navedene zakonske odredbe. Na unutarnji ustroj i upravljanje javnim znanstvenim institutom i znanstvenim institutom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ako ovim Zakonom nije određeno drukčije (članak 26. stavak 1. ZZD-a).

11. Odredbom članka 53. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) propisano je da (osim statuta – stavak 1.) ustanova ima i druge opće akte sukladno zakonu, aktu o osnivanju i statutu ustanove. Druge opće akte ustanove donosi upravno vijeće ako zakonom ili statutom ustanove nije propisano da ih donosi ravnatelj ili stručno vijeće (članak 54. stavak 2.).

12. Slijedom navedenog, budući da je pravilo da statut i druge opće akte ustanove donosi upravno vijeće, a donositelj nije zakonskom niti statutarnom odredbom ovlašten za donošenje Pravilnika, sud je isti ocijenio nezakonitim.

13. Obavljanje drugih poslova određenih odlukom o osnivanju i statutom instituta, iz točke 8. stavka 5. članka 26. Zakona te odredbe članka 36. Statuta, ne može samo po sebi podrazumijevati donošenje općih akata.

14. U postupku ocjene zakonitosti općeg akta, prema stajalištu ovoga suda, stranka nema pravo na trošak spora, bez obzira na uspjeh u sporu.

15. Trebalo je stoga, na temelju članka 86. stavka 3. ZUS-a, odlučiti kao u izreci. Sukladno odredbi članka 86. stavak 4. ZUS-a, ukinuti opći akt prestaje važiti s danom objave u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-104/19-6

Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednica vijeća
Dijana Vidović, v. r.