Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-2966/21-9 od 25. studenoga 2021.

NN 142/2021 (23.12.2021.), Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-2966/21-9 od 25. studenoga 2021.

Upravni sud u Splitu

2434

PRESUDA

Upravni sud u Splitu, po sucu Milanu Franiću, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. S., D., kojeg zastupa opunomoćenik odvjetnik M. S., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojega zastupa službena osoba M. Lj. K., uz sudjelovanje zainteresirane osobe …, koju zastupa opunomoćenica odvjetnica M.-A. M. J., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, 25. studenoga 2021.

presudio je

I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje odluke tuženika klasa: UP/I-344-08/21-01/535, urbroj: 376-05-2-21-4 od 20. srpnja 2021.

II. Nalaže se tužitelju da, u roku od 15 dana od dana dostave pravomoćne odluke o naknadi troška ovoga spora, isplati zainteresiranoj osobi iznos 5.000,00 kn na ime naknade troška ovoga spora; dok se zahtjev tužitelja za naknadu troška ovoga spora odbija kao neosnovan.

Obrazloženje

Navedenom odlukom tuženika (dalje: osporena odluka), odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja, kao korisnika, radi rješavanja spora sa zainteresiranom osobom, kao operatorom javnih komunikacijskih usluga, vezano za prethodno podneseni tužiteljev prigovor zainteresiranoj osobi radi naplate tužitelju naknade zbog prijevremenog raskida ugovora i preostalih rata za uređaj na računu za studeni 2020. za »H. D.« uslugu.

Tužitelj, u pravodobnoj tužbi, i u podnesku, u bitnome, navodi kako se izlaže u nastavku obrazloženja ove presude, i ističe zahtjeve navedene u izreci ove presude.

Tuženik, u odgovoru na tužbu, i na raspravi, u bitnome, tvrdi, u smislu, da su svi navodi tužitelja i tužbeni zahtjev neosnovani u cijelosti, izlažući, u bitnome, kao u obrazloženju osporene odluke, i predlažući odbijanje tužbenog zahtjeva.

Zainteresirana osoba, suprotno tvrdnjama tužitelja, ima pravni interes da, kao takva, sudjeluje u ovome upravnom sporu, jer je baš s njom tužitelj u sporu, radi rješavanja kojega je donesena osporena odluka, čija ocjena zakonitosti je predmet ovoga upravnog spora. Zato je, na temelju članaka 19. i 32. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21; dalje: ZUS), ovaj sud, po službenoj dužnosti, pozvao zainteresiranu osobu da, kao takva, sudjeluju u ovome upravnom sporu i odgovori na tužbu.

Zainteresirana osoba, u odgovoru na tužbu, i na raspravi, u bitnome, izlaže i predlaže, u smislu, kao i tuženik, te ističe zahtjev za naknadu troška ovoga spora.

Dostavom svih prethodno navedenih podnesaka, i održavanjem javne rasprave 17. studenoga 2021., strankama je omogućeno izjašnjavanje o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i pravnim pitanjima koja su predmet ovoga spora, shodno članku 6. ZUS-a.

Rasprava je održana bez prisutnosti uredno pozvanog tužitelja; koji je opravdao izostanak, ne predlažući odgodu.

U dokaznom postupku u ovome sporu, čitana je sva dokumentacija spisa ovoga spora i spisa predmetnog upravnog postupka dostavljenog uz tuženikov odgovor na tužbu.

Preostali, po tužitelju predložen, dokaze, za njegovim saslušanjem; ovaj sud nije izvodio jer je to bilo suvišno za presuđenje u ovome sporu kod prethodno navedenih dokaza koji su izvedeni.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Tvrdnjama iznesenima u ovome sporu, tužitelj je iznio ovaj pravni stav: osporena odluka da nije zakonita, jer da je njome pogrešno primijenjeno materijalno pravo, time što nisu primijenjene odredbe iz članka 49. stavaka 1. i 2. i članka 55. stavka 1. sve Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15 i 14/19) u vezi članka 6. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), primjenom kojih odredaba da je trebalo utvrditi da su, zbog nepoštenosti, ništetne ugovorne odredbe osnovom kojih je tužitelju zainteresirana osoba naplatila ovdje predmetnu naknadu.

Tim i takvim tvrdnjama tužitelj:

– ne osporava sve one činjenice koje su pravno odlučne za rješavanje ove upravne stvari (ne osporava da je naplaćena mu ovdje predmetna naknada, u njenoj osnovi i visini, sukladna odredbama pretplatničkog ugovora koji je tužitelj sklopio sa zainteresiranom osobom, odn. odredbama uvjeta zainteresirane osobe koje je tužitelj prilikom sklapanja toga ugovora prihvatio kao dio toga ugovora); i

– upire na zakonske odredbe glede kojih se pravna zaštita ne pruža u upravnom postupku i sporu u ovdje predmetnoj upravnoj stvari, nego u građanskom sudskom parničnom postupku (a što se vidi i iz toga što se tužitelj u vezi tih tvrdnji poziva na parničnu presudu); pa te odredbe zato nisu materijalno pravo mjerodavno za ovu upravnu stvar.

Stoga su navedene tužiteljeve tvrdnje pravno nebitne za rješavanje ove upravne stvari; dok je osporena odluka zakonita, jer je donesena u zakonito provedenom postupku i pravilnom primjenom materijalnog prava mjerodavnog za ovu upravnu stvar (članci 41. i 51. ZEK) na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje; a nije opterećena kojim od razloga ništavosti (iz članka 128. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, »Narodne novine« broj 47/09) na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti (prema članku 31. stavku 2. ZUS-a).

Zato je na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a presuđeno kao pod točkom I. izreke.

Zbog uspjeha u ovome sporu, zainteresiranoj osobi je priznata zahtijevana naknada troška sastavljanja odgovora na tužbu i zastupanja na navedenome raspravnom ročištu, sve po opunomoćenici odvjetnici (2 radnje po 2.500,00 kn tj. 5,000,00 kn), a sukladno Tbr. 23. točke 1. i 2. i Tbr. 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine« broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15); dok tužitelju, zbog neuspjeha u ovome sporu, nije priznata zahtijevana naknada troška ovoga spora.

Stoga je na temelju članka 79. stavaka 1., 2., 4. i 6. ZUS-a odlučeno kao pod točkom II. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude dopuštena je žalba, u roku od 15 dana od dana dostave, putem ovoga suda, u 4 primjerka, za Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Žalba odgađa izvršenje pobijane presude.

Poslovni broj: UsI-2966/21-9

Split, 25. studenoga 2021.

Sudac
Milan Franić, v. r.