Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2437

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Odluci o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 18/20 i 41/20) u članku 4. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi: » – glavni savjetnik Predsjednika Republike«.

Dosadašnji podstavci 1. – 9. postaju podstavci 2. – 10.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Predsjednik Republike prenosi ovlast za obavljanje poslova čelnika tijela na predstojnika Ureda.«

Članak 3.

U članku 10. Odluke riječi »predstojnik Ureda« zamjenjuju se riječima »Predsjednik Republike«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-01/21-01/02
Urbroj: 71-10-01/1-21-1
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.