Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2439

Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.) radi osiguranja pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji za usluge pripreme i dostave obroka za stanovništvo na potresom pogođenom području.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
 
Tekući plan
2021.
SmanjenjePovećanjeNovi plan 2021.
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE1.520.271.861,004.363.440,004.363.440,001.520.271.861,00
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine657.262.808,004.363.440,004.363.440,00657.262.808,00
A538086MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ4.370.000,004.363.440,006.560,00
11Opći prihodi i primici4.370.000,004.363.440,006.560,00
322Rashodi za materijal i energiju47.500,0047.500,000
3225Sitni inventar i auto gume47.500,0047.500,000
323Rashodi za usluge1.805.000,001.805.000,000
3237Intelektualne i osobne usluge1.805.000,001.805.000,000
422Postrojenja i oprema2.517.500,002.510.940,006.560,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2.517.500,002.510.940,006.560,00
A576007ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM141.646.423,004.363.440,00146.009.863,00
11Opći prihodi i primici141.626.423,004.363.440,00145.989.863,00
363Pomoći unutar općeg proračuna6.504.010,004.363.440,0010.867.450,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna04.363.440,004.363.440,00

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

IV.

Sisačko-moslavačka županija dužna je sredstva iz točke I. ove Odluke utrošiti namjenski i o istom podnijeti izvješće Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/476

Urbroj: 50301-05/14-21-1

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.