Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021. – 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021. – 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2442

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 25. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18., 73/20. i 70/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA OTOKA 2021. – 2027. I AKCIJSKOG PLANA 2021.
– 2023. ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA OTOKA 2021. – 2027.

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijski plan 2021. – 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktom, klasa: 302-03/20-01/2, urbroj: 538-08-1-1-1/246-21-143, od 6. prosinca 2021.

II.

Sufinanciranje i provedba Nacionalnog plana i Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine, iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave te iz vlastitih učešća korisnika.

III.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da, o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela nositelje mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana i Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/07
Urbroj: 50301-05/16-21-6
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.