Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2445

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 47.b Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA KOJE IMAJU STATUS KULTURNOG DOBRA ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

I.

Donosi se Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 360-01/20-13/2, urbroj: 531-05-01-01-02/01-21-63, od 15. prosinca 2021.

II.

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se u prvom trogodišnjem razdoblju iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine i iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te iz sredstava različitih financijskih institucija, vlastitih učešća korisnika i sredstva prikupljenih kroz spomeničku rentu.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/403
Urbroj: 50301-05/14-21-2
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.