Odluka o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026.

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2449

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU OPERATIVNOG PROGRAMA JAČANJA TRŽIŠNOG KAPACITETA SEKTORA VOĆA I POVRĆA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2026.

I.

Donosi se Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026. (u daljnjem tekstu: Operativni program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klasa: 331-01/21-01/12, urbroj: 525-07/0137-21-8, od 13. prosinca 2021.

II.

Sredstva za provedbu Operativnog programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u visini od 616.000.000,00 kuna u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. U okviru Razdjela 060, Glave 06005 Ministarstva poljoprivrede, na Projektu K865029 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća – NPOO u 2022. osiguran je iznos od 80.000.000,00 kuna, u projekciji za 2023. iznos od 80.000.000,00 kuna te u projekciji za 2024. iznos od 190.000.000,00 kuna, dok će se ostatak sredstava u visini od 266.000.000,00 kuna planirati do 2026. sukladno dinamici provedbe Programa.

Operativnim programom planirano je i sufinanciranje korisnika projekata u visini od 122.000.000,00 kuna u razdoblju od 2021. do 2026.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu, upravljanje i praćenje provedbe Operativnog programa.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopi sporazum kojim će definirati povjerene joj zadaće i poslove u provedbi Operativnog programa.

V.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da na svojim mrežnim stranicama objavi Operativni program.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/456

Urbroj: 50301-05/31-21-3

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.