Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

NN 143/2021 (24.12.2021.), Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2455

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 16. stavka 4., članka 70. stavka 5. točke 1., članka 84. stavka 1. točke 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), članka 13. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine« br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) te članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine« br. 104/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

(1) Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: Pravilnik) propisuju se izračun, visina i način plaćanja naknada radi osiguravanja sredstava za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a.

(2) Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se iz naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a u području elektroničkih komunikacija, naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga te naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području željezničkih usluga.

Značenje pojmova

Članak 2.

1. CGC – komplementarna zemaljska sastavnica (eng. complementary ground component)

2. Dupleks – komunikacija između dviju ili više radijskih postaja koja se istovremeno odvija na dvije frekvencije

3. ENG/OB – veze za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos

4. Javna komunikacijska mreža – mreža pokretnih ili nepokretnih komunikacija putem koje se pruža javna komunikacijska usluga

5. Javna pokretna mreža za zatvorene grupe korisnika – komunikacijska mreža putem koje se zatvorenim grupama korisnika pruža usluga

6. Mreža za vlastite potrebe – komunikacijska mreža koja se koristi za vlastite potrebe zatvorene grupe korisnika

7. M2M – komunikacija između strojeva (eng. machine – to – machine)

8. Nepokretna radijska postaja – radijska postaja koja je nepokretna u radu

9. Osnovna postaja – nepokretna radijska postaja za istodoban prijam i odašiljanje gdje krajnje postaje rade u dupleks načinu rada

10. Pokretna radijska postaja – radijska postaja koja može biti pokretna u radu

11. Prenosiva radijska postaja – radijska postaja koja je prenosiva, ali je u radu nepokretna

12. Repetitor – nepokretna radijska postaja ili samo antenski sustav za istodoban prijam i odašiljanje gdje krajnje postaje rade u poludupleksnom načinu rada

13. Simpleks – komunikacija između dviju ili više radijskih postaja koja se odvija na jednoj frekvenciji

14. PLB – radio-far za osobnu uporabu.

15. Svemirska aktivnost – lansiranje, upravljanje ili rad svemirskog objekta.

II. NAKNADA ZA UPORABU ADRESA I/ILI BROJEVA

Određivanje naknade

Članak 3.

(1) Za uporabu adresa i/ili brojeva plaća se godišnja naknada, temeljem izdanog računa HAKOM-a.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu adresa i/ili brojeva određuje se ovisno o vrsti elektroničkih komunikacijskih usluga za koje se upotrebljavaju adrese i/ili brojevi.

(3) Naknada za prvu godinu uporabe adresa i/ili brojeva obuhvaća razdoblje od dana donošenja odluke o primarnoj dodjeli adresa i/ili brojeva do kraja tekuće kalendarske godine, i utvrđuje se razmjerno trajanju razdoblja uporabe adresa i/ili brojeva.

(4) Za drugu i svaku sljedeću godinu uporabe adresa ili brojeva, HAKOM izdaje operatoru jedinstveni račun za sve adrese i/ili brojeve koje operator upotrebljava na početku te kalendarske godine.

(5) Naknada iz stavka 1. ovog članka, iznosa većeg od 2.000.000,00 kuna po pojedinom računu, plaća se do najviše četiri jednaka obroka s krajnjim rokom dospijeća zadnjeg obroka do 15. prosinca tekuće godine, odnosno u roku dospijeća navedenom na računu.

(6) Ako se operator u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih adresa i/ili brojeva u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu adresa i/ili brojeva za sljedeće obračunsko razdoblje.

(7) Ako naknada nije plaćena u roku određenom u opomeni iz članka 27. stavka 5. ovog Pravilnika, HAKOM će donijeti odluku o oduzimanju dodijeljenih adresa i/ili brojeva.

(8) U slučaju prestanka mogućnosti korištenja određenog broja i/ili raspona brojeva sukladno Planu numeriranja, plaćanje naknada se određuje proporcionalno vremenu korištenja predmetne numeracije unutar godine dana.

Naknada za uporabu zemljopisnih brojeva

Članak 4.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni zemljopisni broj iznosi 0,55 kuna.

(2) Naknada za dodijeljeni blok zemljopisnih brojeva jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene brojeve koji se nalaze u tom bloku brojeva.

Naknada za uporabu nezemljopisnih brojeva

Članak 5.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni šesteroznamenkasti pretplatnički broj iz raspona nezemljopisnih brojeva namijenjenih za usluge s posebnom tarifom, usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge besplatnog poziva, usluge osobnog broja i usluge pristupa internetu iznosi 5,00 kuna.

(2) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti pretplatnički broj iz raspona nezemljopisnih brojeva namijenjenih za usluge s posebnom tarifom i usluge besplatnog poziva iznosi 50,00 kuna.

(3) Naknada za dodijeljeni blok brojeva iz raspona brojeva iz stava 1. i 2. ovog članka jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene brojeve koji se nalaze u tom bloku brojeva.

(4) Za uporabu nezemljopisnih brojeva namijenjenih za usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći ne plaća se naknada.

Članak 6.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni dvoznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 589.650,00 kuna.

(2) Naknada za jedan dodijeljeni troznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 58.965,00 kuna.

(3) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 5.896,50 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni peteroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za javne komunikacijske usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 589,65 kuna.

(5) Naknada za jedan dodijeljeni četveroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za M2M usluge iznosi 3.685,00 kuna, a za jedan dodijeljeni peteroznamenkasti nacionalni odredišni kod (NDC) za M2M usluge iznosi 368,50 kuna.

Naknada za uporabu kratkih kodova

Članak 7.

(1) Naknada za dodijeljeni peteroznamenkasti kôd za službu davanja obavijesti (informacija) i za ostale peteroznamenkaste kôdove iznosi 10.000,00 kuna.

(2) Naknada za dodijeljeni četveroznamenkasti kôd za odabir operatora i za ostale četveroznamenkaste kôdove iznosi 25.000,00 kuna.

(3) Naknada za dodijeljeni troznamenkasti kôd iznosi 50.000,00 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni kratki kod za SMS/MMS usluge s posebnom tarifom, usluge platnog prometa i besplatne usluge iznosi 250,00 kuna.

(5) Za uporabu kratkih kodova za hitne službe, kratkih kodova za govorne usluge raspona 116xxx i kratkih kodova za SMS/MMS usluge raspona 116xxx te za usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći, ne plaća se naknada.

Naknada za uporabu adresa (kôdova)

Članak 8.

(1) Naknada za jedan dodijeljeni kôd zatvorene korisničke skupine iznosi 2,50 kune.

(2) Naknada za dodijeljeni blok kôdova zatvorenih korisničkih skupina jednaka je zbroju naknada za sve pojedinačne dodijeljene kôdove koji se nalaze u tom bloku kôdova.

(3) Naknada za jedan dodijeljeni kôd nacionalne signalizacijske točke iznosi 252,50 kuna.

(4) Naknada za jedan dodijeljeni kôd međunarodne signalizacijske točke iznosi 252,50 kuna.

(5) Naknada za jedan dodijeljeni identifikacijski kôd podatkovne mreže iznosi 252,50 kuna.

(6) Naknada za jedan dodijeljeni kôd pokretne komunikacijske mreže iznosi 252,50 kuna.

III. NAKNADA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Određivanje naknade

Članak 9.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru, vrsti i namjeni radijske postaje ili mreže te području pokrivenosti emisijom.

Plaćanje naknade

Članak 10.

(1) Naknada se plaća unaprijed za razdoblje od jedne godine od dana valjanosti dozvole, najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, odnosno prema dospijeću računa. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka, iznosa većeg od 500.000,00 kuna po pojedinom računu, plaća se u obrocima, do najviše četiri obroka, s dospijećem plaćanja svaka tri mjeseca, odnosno u roku dospijeća navedenom na računu.

(3) U slučaju izdavanja dozvole čiji je rok valjanosti kraći od jedne godine, naknada se razmjerno smanjuje.

(4) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za sljedeće obračunsko razdoblje.

(5) Ako naknada nije plaćena u roku određenom u opomeni iz članka 27. stavka 5. ovog Pravilnika, HAKOM će donijeti odluku o oduzimanju dozvole.

(6) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole, HAKOM će donijeti odluku o plaćanju naknade za razdoblje uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole u visini propisanoj ovim Pravilnikom.

(7) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole, visina naknade iz stavka 6. ovog članka ne može biti manja od visine odgovarajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

Izuzimanje od plaćanja naknade

Članak 11.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra se ne plaća:

1. pri uporabi u skladu s člankom 86. Zakona o elektroničkim komunikacijama

2. pri uporabi u skladu s općom dozvolom iz članka 87. Zakona o elektroničkim komunikacijama

3. za potrebe zdravstvenih ustanova

4. pri uporabi u svrhu znanstvenih, istraživačkih i obrazovnih projekata isključivo u nekomercijalne svrhe

5. pri uporabi isključivo prijamnih postaja

6. pri uporabi bežičnih mikrofona

7. pri uporabi pričuvnih radijskih postaja

8. pri uporabi radio-fara za osobnu uporabu (PLB)

9. pri uporabi za potrebe diplomatskih predstavništva

10. pri uporabi za potrebe HAKOM-a

11. pri uporabi radijskih postaja u amaterskoj službi

12. pri uporabi u humanitarne svrhe.

Naknada za usmjerene veze točka-točka

Članak 12.

(1) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka (sa i bez prenosivih krajnjih postaja) i ENG/OB, koje koriste spektar širine veće od 2 MHz, naknada iznosi 800,00 kuna.

(2) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka (sa i bez prenosivih krajnjih postaja) i ENG/OB, koje koriste spektar širine 2 MHz ili manje, naknada se ne naplaćuje.

(3) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka za koje se dozvola izdaje prema pojednostavljenom postupku, ako je to predviđeno planom dodjele radiofrekvencijskog spektra za taj frekvencijski pojas, naknada iznosi 200 kuna.

Naknada za ENG/OB ispod 1 GHz

Članak 13.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u vezama za ENG/OB primjenu u frekvencijskim područjima ispod 1 GHz, naknada se određuje prema vrsti uporabe u skladu s Tablicom 1.

Tablica 1.

Br.VrstaGodišnja naknada
(u kunama)
1.Pokretna usmjerena veza ili kamera za ENG/OB i pokretna usmjerena veza za ENG/OB koja se upotrebljava isključivo za prijenos zvuka100,00

Naknada za satelitsku službu

Članak 14.

(1) Za satelitske veze naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznosi 1.500,00 kuna.

(2) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju na Zemlji koja se koristi za komunikaciju sa satelitima i/ili sa zrakoplovima (komplementarna zemaljska sastavnica (CGC) pokretne satelitske mreže) iznosi 1.500,00 kuna.

(3) Jednokratna naknada za svemirske aktivnosti za koje je dodijeljena dozvola iznosi 2.500,00 kuna.

(4) Naknade za postupak puštanja u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i Odlukom 482 Vijeća ITU-a, su prihod ITU-a.

Naknada za mrežu za vlastite potrebe

Članak 15.

(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mrežu za vlastite potrebe utvrđuje se prema vrsti i namjeni radijske postaje u skladu s Tablicom 2.

Tablica 2.

Br.Vrsta radijske postajeGodišnja naknada
(u kunama)
1.Nepokretna radijska postaja kao repetitor u privatnoj pokretnoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)650,00
2.Nepokretna radijska postaja kao repetitor u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika i u privatnoj telemetrijskoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)650,00
3.Nepokretna radijska postaja kao osnovna postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)650,00
4.Nepokretna radijska postaja kao osnovna postaja u privatnoj pokretnoj mreži, za svaki par radijskih frekvencija (Tx/Rx)650,00
5.Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika50,00
6.Nepokretna radijska postaja kao krajnja postaja u govornoj i telemetrijskoj mreži50,00
7.Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj mreži za zatvorene grupe korisnika25,00
8.Pokretna radijska postaja u privatnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži25,00
9.Ostale nepokretne radijske postaje2.000,00
10.Radijska postaja za posebne primjene, ukoliko je tako propisano odgovarajućim planom dodjele radiofrekvencijskog spektra50,00

(2) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mrežu u simpleks i dupleks načinu rada koje sadrže isključivo krajnje radijske postaje, utvrđuje se prema području pokrivenosti komunikacijske mreže uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s Tablicom 3.

Tablica 3.

Br.Područje pokrivenosti komunikacijske mrežeGodišnja naknada
(u kunama)
1.Područje Republike Hrvatske1.500,00
2.Područje od dviju do šest susjednih županija750,00
3.Područje do jedne županije ili za zajedničko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije250,00

Iznos naknade za javnu komunikacijsku mrežu

Članak 16.

(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javnu komunikacijsku mrežu, osim mreža iz članka 18. ovog Pravilnika, utvrđuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru i području za koje je dodijeljena dozvola u skladu s Tablicom 4. za područja s više od 1.000.000 stanovnika i u skladu s Tablicom 4.1. za područja s manje od 1.000.000 stanovnika.

Tablica 4.

Br.Frekvencijsko područje f dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javne komunikacijske mreže (MHz)Godišnja
naknada
(u kunama) po dodijeljenom MHz
1.f < 340040.000,00
2.3400 ≤ f < 380012.500,00
3.3800 ≤ f3.750,00

Tablica 4.1.

Br.Godišnja naknada (u kunama) po MHz
f (MHz)Grad Zagreb ili
područje od 500.001 do 1.000.000
stanovnika
Područje od 300.001 do 500.000
stanovnika
Područje
do 300.000 stanovnika
1.f < 34001.280,00560,00240,00
2.3400 ≤ f < 3800400,00175,0075,00
3.3800 ≤ f120,0055,0025,00

(2) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar druge širine pojasa od 1 MHz, naknada se razmjerno mijenja.

(3) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, ne plaća se godišnja naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz.

Naknada za sustav za pozivanje osoba

Članak 17.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu za pozivanje osoba naknada se utvrđuje prema vrsti radijske postaje u skladu s Tablicom 5.

Tablica 5.

Br.Vrsta radijske postajeGodišnja naknada
(u kunama)
1.Osnovna postaja u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (on site paging u RDS sustavu) i osnovna postaja u dvosmjernom sustavu za pozivanje osoba (paging)500,00

Naknada za mrežu točka-više točaka

Članak 18.

Naknada za mrežu točka-više točaka se utvrđuje prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru i području za koje je dodijeljena dozvola u skladu s Tablicom 6.

Tablica 6.

Br.Godišnja naknada (u kunama), po MHz
Područje s više od 2.000.000 stanovnikaPodručje od 1.000.001 do 2.000.000 stanovnikaGrad Zagreb ili područje od 500.001 do 1.000.000 stanovnikaPodručje od 300.0001do 500.000 stanovnikaPodručje
do 300.000 stanovnika
1.3.600,001.350,00800,00350,00150,00

Naknada za zrakoplovne, pomorske, radiolokacijske, radionavigacijske službe te službe plovidbe unutarnjim vodama

Članak 19.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koji je namijenjen isključivo zrakoplovnoj ili pomorskoj službi, radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi te službi plovidbe unutarnjim vodama, iznosi 50,00 kuna, neovisno o vrsti radijske postaje.

Naknada u zemaljskoj radiodifuziji

Članak 20.

(1) Za sve radijske postaje koje sukladno koncesijskom ugovoru i/ili dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, naknada se utvrđuje prema broju stanovnika na predviđenom području pokrivenosti svih odašiljača u toj radiodifuzijskoj mreži, frekvencijskom pojasu i načinu odašiljanja u skladu s Tablicom 7. i stavkom 2. ovog članka.

Tablica 7.

Br.Broj stanovnika na području pokrivenosti
radiodifuzijske mreže
Godišnja
naknada
(u kunama)
1.Od 300 001 do 500 000 stanovnika5.000,00
2.Od 500 001 do 1 000 000 stanovnika10.000,00
3.Od 1 000 001 do 3 000 000 stanovnika25.000,00
4.Više od 3 000 001 stanovnika50.000,00

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovog članka izračunava se na način da se odgovarajući iznos naknade iz Tablice 7. pomnoži s koeficijentom k koji, ovisno o sustavu, iznosi:

1. k = 1 za digitalnu radiodifuziju za sustave koji koriste širine pojasa veće od 1.6 MHz (VHF pojas III, UHF IV i V)

2. k = 0.5 za ostale sustave: za analognu radiodifuziju (VHF pojas I, II i III, UHF IV i V), analognu i digitalnu LF, MF i HF radiodifuziju (pojasevi: 148,5 kHz – 283,5 kHz, 526,5 kHz – 1606,5 kHz, 3950 kHz – 26100 kHz) te za digitalnu radiodifuziju za sustave koji koriste širine pojasa do ili jednako 1.6 MHz (VHF pojas III).

(3) Ako se radijska mreža odašiljača za odašiljanje radijskog programa u analognim radiodifuzijskim sustavima upotrebljava na način da se na istim frekvencijama odašilje radijski program dva ili više nakladnika radija, utvrđeni iznos naknade izračunava se za svakog nakladnika posebno, razmjerno ukupnom trajanju odašiljanja njihova programa tijekom tjedna.

Naknada za privremenu uporabu radijskih postaja

Članak 21.

Za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem privremene dozvole za uporabu radofrekvencijskog spektra visina naknade utvrđuje se razmjerno visini godišnje naknade utvrđene za tu vrstu službe, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a naknada se plaća unaprijed prije izdavanja dozvole za radijsku postaju i to za cijelo razdoblje valjanosti te dozvole.

Naknada za obavljanje tehničkog pregleda kod nakladnika elektroničkih medija

Članak 22.

Naknada za obavljanje tehničkog pregleda kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija, iznosi 2.000,00 kuna po obavljenom tehničkom pregledu.

Naknada za posebna ovlaštenja za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama

Članak 23.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog ovlaštenja za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama obvezan je prilikom podnošenja zahtjeva uplatiti iznos od 700,00 kuna.

(2) Nositelj ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka obvezan je za vrijeme trajanja ovlaštenja plaćati godišnju naknadu za obavljanje ovlasti u iznosu od 500,00 kuna.

(3) U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

(4) Ako se nositelj ovlaštenja u pisanom obliku ne odrekne izdanog ovlaštenja prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu iz stavka 2. ovog članka za sljedeće obračunsko razdoblje.

IV. NAKNADA ZA OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 24.

(1) Naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, izražena u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, plaća se na dio godišnjeg bruto prihoda operatora od obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu koji prelazi 7.500.000,00 kuna po stopi 0,20%.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka, iznosa većeg od 2.000.000,00 kuna po pojedinom računu, plaća se do najviše četiri jednaka obroka s krajnjim rokom dospijeća zadnjeg obroka do 15. prosinca tekuće godine, odnosno u roku dospijeća navedenom na računu.

(3) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, svi operatori obvezni su dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(4) U slučaju završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, operatori su obvezni dostaviti izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda iz tekuće kalendarske godine najkasnije 60 dana nakon završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

V. NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA

Izračun i visina naknade

Članak 25.

(1) Naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, izražena u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, plaća se na dio godišnjeg bruto prihoda davatelja poštanskih usluga od obavljanja poštanskih usluga koji prelazi 7.500.000,00 kuna po stopi 0,28%.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka, iznosa većeg od 2.000.000,00 kuna po pojedinom računu, plaća se do najviše četiri jednaka obroka s krajnjim rokom dospijeća zadnjeg obroka do 15. prosinca tekuće godine, odnosno u roku dospijeća navedenom na računu.

(3) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda, ostvarenoga od obavljanja poštanskih usluga prethodne kalendarske godine, svi davatelji poštanskih usluga obvezni su dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

VI. NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HAKOM-A U PODRUČJU ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Izračun i visina naknade

Članak 26.

(1) Naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, izražena u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda upravitelja infrastrukture koji je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvaren od obavljanja željezničkih usluga, plaća se na dio godišnjeg bruto prihoda upravitelja infrastrukture od obavljanja željezničkih usluga koji prelazi 7.500.000,00 kuna po stopi 1,80%.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovog članka obvezan je plaćati upravitelj infrastrukture.

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka, iznosa većeg od 2.000.000,00 kuna po pojedinom računu, plaća se do najviše četiri jednaka obroka s krajnjim rokom dospijeća zadnjeg obroka do 15. prosinca tekuće godine, odnosno u roku dospijeća navedenom na računu.

(4) Upravitelj infrastrukture ukupni iznos naknade iz stavka 1. ovog članka preračunava i naplaćuje od željezničkih prijevoznika razmjerno udjelu pojedinog željezničkog prijevoznika u ukupnom godišnjem bruto prihodu upravitelja infrastrukture ostvarenom od željezničkih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukupan iznos koji upravitelj infrastrukture naplati od željezničkih prijevoznika na ime naknade ne smije biti veći od iznosa definiranog u stavku 1. ovog članka.

(5) Izvješće o iznosu ukupnog godišnjeg bruto prihoda, ostvarenoga od obavljanja željezničkih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, upravitelj infrastrukture obvezan je dostaviti HAKOM-u najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

VII. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 27.

(1) Naknade propisane ovim Pravilnikom uplaćuju se na račun HAKOM-a, na temelju izdanog računa.

(2) Naknade propisane ovim Pravilnikom dospijevaju 30 dana od dana izdavanja računa, osim ako za pojedine naknade ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(3) Obveznik plaćanja naknade koji smatra da mu naknada nije ispravno obračunata ima pravo, u roku od osam dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovog članka, pisanim putem prigovoriti izdanom računu. Ukoliko HAKOM utvrdi da je prigovor osnovan, izdat će novi račun s novim rokom dospijeća. Ukoliko HAKOM ne utvrdi da je prigovor osnovan i ne izda novi račun, obveznik plaćanja naknade obvezan je platiti izdani račun u roku dospijeća.

(4) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(5) Ako se naknada ne plati u roku dospijeća naznačenom na računu iz stavka 1. ovog članka, HAKOM će obvezniku plaćanja naknade izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka dospijeća računa.

(6) Naknade uplaćene prema odredbama ovog Pravilnika ne vraćaju se.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 28.

(1) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje ako je za dodijeljeni dio radiofrekvencijskog spektra obračunsko razdoblje za izračun visine naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra počelo teći prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, plaća se naknada u iznosu i prema rokovima dospijeća određenim prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Nakon isteka obračunskog razdoblja iz stavka 1. ovog članka, iznos visine naknade bit će određen u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (»Narodne novine« br. 144/20).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/21-02/08
Urbroj: 376-10-1-21-1
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.