Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

NN 144/2021 (27.12.2021.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

HRVATSKI SABOR

2458

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2021.

Klasa: 011-01/21-01/96

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, područje rada i ovlasti nadležnog tijela te prekršajne odredbe za provedbu uredbe Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Tekst značajan za EGP) (SL L 347, 20. 10. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/1503).

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom i drugim zakonima

2. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2020/1503.

II. NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Nadležno tijelo i ovlast za donošenje podzakonskih propisa

Članak 5.

(1) U skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2020/1503, nadležno tijelo za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona je Agencija.

(2) Smjernice koje ESMA donosi u skladu sa svojim ovlastima iz Uredbe (EU) 2020/1503 obvezujuće su za Agenciju i subjekte iz članka 6. ovoga Zakona čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinom smjernicom, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem su slučaju stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(3) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. dan stupanja na snagu i početak primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima.

(4) Protiv akata nadležnog tijela iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

Subjekti nadzora

Članak 6.

Subjekti nadzora Agencije u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2020/1503, su pružatelji usluga skupnog financiranja kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i kreditne institucije kojima je odobrenje za obavljanje poslova pružatelja usluga skupnog financiranja izdala Hrvatska narodna banka na temelju prethodne suglasnosti Agencije.

Nadležnosti i područje rada Agencije

Članak 7.

(1) U smislu Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona Agencija je nadležna za:

1. odlučivanje o izdavanju odobrenja za rad za pružanje usluga skupnog financiranja u smislu članka 12. Uredbe (EU) 2020/1503 i izdavanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji za pružanje usluga skupnog financiranja

2. provođenje nadzora u smislu pridržavanja zahtjeva u vezi s pružanjem usluga skupnog financiranja prema odredbama članka 15. Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona

3. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 6. ovoga Zakona

4. ako se usluge skupnog financiranja pružaju u Republici Hrvatskoj, izricanje mjera opreza u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2020/1503

5. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 6. ovoga Zakona s obvezama iz Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona

2. odlučuje o dopuštenosti uporabe poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću osnovanom u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava za potrebe Uredbe (EU) 2020/1503 i o tome jednom godišnje obavještava ESMA-u, u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1503

3. obavještava ESMA-u o svim odobrenjima za rad izdanim u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2020/1503

4. dostavlja ESMA-i anonimizirane podatke o projektima financiranima putem platformi za skupno financiranje koje nadzire, u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

5. u slučaju prekograničnog pružanja usluga skupnog financiranja od strane pružatelja usluga skupnog financiranja kojemu je izdala odobrenje u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2020/1503, šalje obavijest drugim nadležnim tijelima država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) u kojima pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava pružati usluge i ESMA-i, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

6. na svojim internetskim stranicama objavljuje informaciju o jezicima koje prihvaća za sastavljanje brošure s ključnim informacijama o ulaganju u skladu s člankom 23. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1503 i o tome obavještava ESMA-u

7. na svojim internetskim stranicama objavljuje zakone i podzakonske propise koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja i o tome obavještava ESMA-u u skladu s člankom 28. stavcima 1. do 3. Uredbe (EU) 2020/1503

8. razmjenjuje informacije i surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica, ESMA-om i drugim tijelima u skladu s člancima 31. do 33. Uredbe (EU) 2020/1503

9. uspostavlja postupke za zaprimanje pritužbi u vezi s kršenjem Uredbe (EU) 2020/1503 u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503

10. informacije o postupcima iz članka 38. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 objavljuje na svojim internetskim stanicama i dostavlja ESMA-i u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

11. na svojim internetskim stranicama objavljuje izrečene sankcije i druge mjere za kršenje odredbi Uredbe (EU) 2020/1503 u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2020/1503

12. dostavlja ESMA-i jedanput godišnje zbirne informacije o izrečenim sankcijama i mjerama u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) 2020/1503.

III. IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Zahtjev za izdavanje odobrenje za rad

Članak 8.

(1) Na temelju zahtjeva pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj podnesenog u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) 2020/1503, Agencija o izdavanju odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja odlučuje rješenjem u roku od tri mjeseca od zaprimanja urednog zahtjeva, u skladu s odredbom članka 12. stavka 8. Uredbe (EU) 2020/1503.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo, podnositelj zahtjeva Agenciji nije dužan dostaviti podatke i dokaze iz članka 12. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1503. kojima Agencija raspolaže, ako su ti podaci ažurni.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji namjerava sam pružati platne usluge Agenciji je, osim potvrde iz članka 12. stavka 2. točke (p) Uredbe (EU) 2020/1503, dužan dostaviti i odobrenje Hrvatske narodne banke sukladno zakonu kojim se uređuje platni promet.

(4) Na temelju zahtjeva pružatelja usluga skupnog financiranja za proširenje odobrenja za rad podnesenim sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503 Agencija odlučuje rješenjem, primjenjujući pritom na odgovarajući način odredbe članka 12. stavaka 4. do 11. Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga članka.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i sadržaj zahtjeva za proširenje odobrenja za rad iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

Odlučivanje o odobrenju za rad

Članak 9.

(1) Agencija na temelju zahtjeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona donosi rješenje kojim izdaje odobrenje za rad ako su ispunjeni svi uvjeti iz poglavlja III. Uredbe (EU) 2020/1503, ovisno o prirodi, opsegu i složenosti usluga skupnog financiranja koju potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava pružati.

(2) Agencija rješenjem odbija zahtjev iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona:

1. ako utvrdi da postoje objektivni i očiti razlozi za pretpostavku da bi upravljačko tijelo potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja moglo predstavljati prijetnju njegovu djelotvornom, dobrom i razboritom upravljanju i kontinuitetu poslovanja te odgovarajućem uvažavanju interesa njegovih klijenata i integritetu tržišta, u skladu s člankom 12. stavkom 8. Uredbe (EU) 2020/1503 ili

2. ako iz zahtjeva, podataka i dokaza iz članka 12. Uredbe (EU) 2020/1503 i pravilnika iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona proizlazi da potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja nije poduzeo sve potrebne korake kako bi se organizacijski, tehnički i kadrovski ustrojio na način da ispunjava organizacijske uvjete propisane Uredbom (EU) 2020/1503 i ovim Zakonom.

(3) O izdanom odobrenju za rad Agencija u skladu s člankom 12. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/1503 obavještava ESMA-u i dostavlja joj podatke iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503.

(4) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može imati odgodni učinak.

Prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 10.

(1) Odobrenje za rad pružatelju usluga skupnog financiranja prestaje:

1. danom otvaranja likvidacije ili

2. danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka.

(2) O svakom prestanku važenja odobrenja za rad Agencija će izvijestiti ESMA-u.

(3) Ako nastupi okolnost iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će donijeti deklaratorno rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad.

(4) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije iz stavka 3. ovoga članka ne može imati odgodni učinak.

Razlozi za ukidanje odobrenja za rad

Članak 11.

(1) Agencija rješenjem ukida rješenje kojim je izdano odobrenje za rad u slučajevima propisanim člankom 17. stavkom 1. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) 2020/1503.

(2) Agencija može rješenjem ukinuti odobrenje za rad pružatelju usluga skupnog financiranja:

1. ako pružatelj usluga skupnog financiranja teško prekrši odredbe ovoga Zakona ili Uredbe (EU) 2020/1503 kojima se uređuju uvjeti poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja

2. ako pružatelj usluga skupnog financiranja na bilo koji način Agenciji onemogućuje nadzor svojega poslovanja

3. ako pružatelj usluga skupnog financiranja ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže nadzorne mjere iz članka 14. ovoga Zakona

4. ako je Hrvatska narodna banka pružatelju usluga skupnog financiranja koji je ujedno pružatelj platnih usluga ili trećoj strani sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja djeluje u njegovo ime i koja pruža platne usluge izrekla mjere ili sankcije vezano za utvrđene nezakonitosti koje se odnose na pranje novca ili financiranje terorizma prema zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, ili ako je takve mjere izreklo nadležno tijelo treće strane koja djeluje u ime pružatelja usluga skupnog financiranja i koja pruža usluge platnog prometa, ako treća strana ima sjedište na području druge države članice, a te nezakonitosti imaju obilježja teškog kršenja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, te pružatelj usluga skupnog financiranja ne poduzme sve potrebne mjere za njihovo uklanjanje

5. ako je Hrvatska narodna banka pružatelju usluga skupnog financiranja ili trećoj strani sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ukinula odobrenje za pružanje usluga platnog prometa prema zakonu kojim se uređuje platni promet, ili ako je odobrenje za rad trećoj strani ukinulo nadležno tijelo treće strane koja pruža usluge platnog prometa, ako treća strana ima sjedište na području druge države članice, te se takvo stanje ne ispravi u roku iz članka 17. stavka 1. podstavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503

6. ako je Agencija pružatelju usluga skupnog financiranja ukinula odobrenje za rad ili prethodnu suglasnost za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti prema zakonu kojim je uređeno tržište kapitala.

(3) Rješenje Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvršno je danom dostave rješenja stranki.

(4) Od dana izvršnosti rješenja kojim je ukinuto odobrenje za rad odnosno od dana prestanka važenja odobrenja pružatelj usluga skupnog financiranja ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jednu uslugu ili aktivnost za koje je odobrenje za rad ukinuto odnosno prestalo važiti.

(5) Ovlast Agencije da ukine rješenje u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nije ograničena rokom.

(6) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može imati odgodni učinak.

Prethodna suglasnost kreditnoj instituciji

Članak 12.

(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može obavljati poslove pružatelja usluga skupnog financiranja za koje je kao dodatnu financijsku uslugu dobila odobrenje Hrvatske narodne banke u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, uz prethodnu suglasnost Agencije o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova pružatelja usluga skupnog financiranja.

(2) Agencija će izdati rješenje o prethodnoj suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva kreditne institucije ako kreditna institucija ispunjava sve uvjete iz poglavlja III. Uredbe (EU) 2020/1503, ovisno o prirodi, opsegu i složenosti usluga skupnog financiranja koju kreditna institucija kao potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava pružati.

(3) O zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti Agencija će odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(4) Ako je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija koja ima prethodnu suglasnost Agencije za obavljanje investicijskih usluga ili aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, podnositelj zahtjeva Agenciji nije dužan dostaviti podatke i dokaze iz članka 12. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1503 kojima Agencija raspolaže, ako su ti podaci ažurni.

(5) Na odlučivanje, prestanak i ukidanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 9. do 11. ovoga Zakona.

(6) Hrvatska narodna banka o izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka bez odgode obavještava Agenciju koja o izdanom odobrenju za rad u skladu s člankom 12. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/1503 obavještava ESMA-u i dostavlja joj podatke iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503.

IV. NADZOR

Postupak nadzora

Članak 13.

(1) Agencija obavlja nadzor nad pridržavanjem zahtjeva iz Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona od strane pružatelja usluga skupnog financiranja kojemu je izdala odobrenje za rad u skladu s odredbama ovoga Zakona te kreditnoj instituciji kojoj je odobrenje za rad izdala Hrvatska narodna banka na temelju prethodne suglasnosti iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, postupak nadzora nad subjektima iz članka 6. ovoga Zakona Agencija provodi u skladu s odredbama o postupku nadzora koji provodi Agencija sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala.

(3) Agencija je ovlaštena izricati mjere i obavljati nadzor:

1. prikupljanjem, analizom i provjerom javno dostupnih podataka i obavijesti i kontinuiranim praćenjem poslovanja subjekata nadzora, trećih strana koje su imenovane radi obavljanja funkcija povezanih s pružanjem usluga skupnog financiranja te pravnih i fizičkih osoba koje ih kontroliraju ili koje oni kontroliraju

2. obavljanjem neposrednog nadzora u prostorijama koje nisu privatni stambeni prostori fizičkih osoba kojemu subjekti nadzora moraju omogućiti pristup, a radi pristupanja dokumentaciji i drugim podacima u bilo kojem obliku, ako postoji opravdana sumnja da dokumentacija i drugi podaci povezani s predmetom nadzora mogu biti važni za dokazivanje kršenja Uredbe (EU) 2020/1503

3. prikupljanjem podataka od revizora, članova uprave pružatelja usluga skupnog financiranja i trećih strana koje su imenovane radi obavljanja funkcija povezanih s pružanjem usluga skupnog financiranja, a koje isti moraju dostaviti na zahtjev Agencije

4. rješenjem izricati nadzorne mjere iz članka 14. ovoga Zakona.

(4) Agencija svoje ovlasti iz stavka 3. ovoga članka obavlja:

1. samostalno

2. u suradnji s drugim nadležnim tijelima i

3. podnošenjem prijava i zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

(5) Kada je za nadzor nad osobama iz stavka 3. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

(6) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije iz stavka 3. točke 4. ovoga članka ne može imati odgodni učinak.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 14.

(1) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona ili Uredbe (EU) 2020/1503 ili ako postoji opravdana sumnja da je došlo do te povrede, Agencija može subjektu nadzora ili drugoj osobi koja krši odredbe ovoga Zakona ili Uredbe (EU) 2020/1503 rješenjem izreći jednu ili više nadzornih mjera iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503 koje su potrebne da bi pružatelj usluga skupnog financiranja uskladio svoje poslovanje ili postupanje s odredbama Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona, uključujući nalaganje određenih postupanja ili prestanak određenog postupanja koje nije u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503 ili ovim Zakonom.

(2) Agencija informacije o izrečenim nadzornim mjerama objavljuje na svojim internetskim stranicama, primjenjujući na odgovarajući način odredbe članka 42. Uredbe (EU) 2020/1503.

Suradnja

Članak 15.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2020/1503 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima te s njima razmjenjuje podatke, u skladu s odredbama članaka 31. do 37. Uredbe (EU) 2020/1503, relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji sklopljenima s tim tijelima.

V. BROŠURE S KLJUČNIM INFORMACIJAMA O ULAGANJU I PROMIDŽBENI SADRŽAJI

Dostava brošura s ključnim informacijama o ulaganju Agenciji

Članak 16.

Pružatelj usluga skupnog financiranja kojemu je Agencija izdala odobrenje za rad dužan je brošuru s ključnim informacijama o ulaganju sastavljenu u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) 2020/1503 dostaviti Agenciji najmanje sedam radnih dana prije nego što ih dostavi potencijalnim ulagateljima.

Jezik brošure s ključnim informacijama o ulaganju

Članak 17.

(1) Brošura s ključnim informacijama o ulaganju koju, u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503, potencijalnim ulagateljima stavlja na raspolaganje pružatelj usluga kojemu je Agencija izdala odobrenje za rad mora biti sastavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(2) Ako pružatelj usluga skupnog financiranja koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj pruža usluge skupnog financiranja na temelju članka 18. Uredbe (EU) 2020/1503, brošura s ključnim informacijama o ulaganju mora biti sastavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija može dozvoliti uporabu drugog jezika u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju ako to ne utječe negativno na interese malih ulagatelja kojima se proizvod distribuira.

Odgovornost za podatke navedene u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju

Članak 18.

(1) Ulagatelj koji je stekao prenosive vrijednosne papire ili instrumente dopuštene za potrebe skupnog financiranja ili dao zajam putem platforme za skupno financiranje na temelju brošure s ključnim informacijama o ulaganju iz članka 23. Uredbe (EU) 2020/1503 može zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što su informacije u brošuri obmanjujuće, netočne ili su izostavljene ključne informacije koje su potrebne kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju financiranja projekta skupnog financiranja, od sljedećih odgovornih osoba:

1. vlasnika projekta i

2. osoba koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju.

(2) Osobe iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti jasno navedene u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju, na način propisan člankom 23. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/1503, a brošura s ključnim informacijama o ulaganju mora sadržavati izjavu iz članka 23. stavka 9. Uredbe (EU) 2020/1503 dane od strane svake od osoba iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(3) Osobe iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka odgovaraju za štetu koja ulagatelju bude prouzročena zbog toga što su informacije bitne za procjenu ulaganja netočne ili nepotpune, u smislu članka 23. stavka 10. Uredbe (EU) 2020/1503, kada je netočnost ili nepotpunost informacija u brošuri nastala njihovom krivnjom.

(4) Odgovornost za štetu iz stavka 3. ovoga članka ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti na štetu ulagatelja.

(5) Odredbama ovoga članka ne isključuju se zahtjevi za naknadom štete zbog povrede ugovora ili drugih propisa.

Odgovornost za podatke navedene u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju na razini platforme

Članak 19.

(1) Ulagatelj koji je stekao prenosive vrijednosne papire ili instrumente dopuštene za potrebe skupnog financiranja ili dao zajam putem platforme za skupno financiranje na temelju brošure s ključnim informacijama o ulaganju na razini platforme iz članka 24. Uredbe (EU) 2020/1503 može zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što su informacije u brošuri obmanjujuće, netočne ili su izostavljene ključne informacije koje su potrebne kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju financiranja projekta skupnog financiranja, od sljedećih odgovornih osoba:

1. pružatelja usluga skupnog financiranja i

2. osoba koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju.

(2) Osobe iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti jasno navedene u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju, na način propisan člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503, a brošura s ključnim informacijama o ulaganju mora sadržavati izjavu iz članka 24. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 danu od strane svake od osoba iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(3) Osobe iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka odgovaraju za štetu koja ulagatelju bude prouzročena zbog toga što su informacije bitne za procjenu ulaganja netočne ili nepotpune, kada je netočnost ili nepotpunost informacija u brošuri nastala njihovom krivnjom.

(4) Odgovornost za štetu iz stavka 3. ovoga članka ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti na štetu ulagatelja.

(5) Odredbama ovoga članka ne isključuju se zahtjevi za naknadom štete zbog povrede ugovora ili drugih propisa.

Promidžbeni sadržaj

Članak 20.

(1) Promidžbeni sadržaj o uslugama skupnog financiranja koje pruža pružatelj usluga skupnog financiranja kojemu je Agencija izdala odobrenje za rad mora biti usklađen sa zahtjevima iz članka 27. Uredbe (EU) 2020/1503.

(2) Promidžbeni sadržaj o uslugama skupnog financiranja koji se distribuira u Republici Hrvatskoj mora biti usklađen sa zahtjevima iz članka 27. Uredbe (EU) 2020/1503.

VI. POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA

Članak 21.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući udruge za zaštitu potrošača, koja smatra da je pružatelj usluga skupnog financiranja prekršio odredbe Uredbe (EU) 2020/1503 ili ovoga Zakona može Agenciji podnijeti pritužbu.

(2) Agencija pravilnikom propisuje postupak podnošenja pritužbi i postupanje po njima.

VII. MEHANIZMI KOJI POTIČU PRIJAVE MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) 2020/1503

Članak 22.

Na prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2020/1503 koje podnose fizičke osobe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti.

VIII. NAKNADA ZA NADZOR

Naknada

Članak 23.

Za obavljanje nadzora na temelju odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja Agenciji plaćaju naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisuje pravilnikom.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 24.

(1) Ako je počinitelj prekršaja poduzetnik/pravna osoba, u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo grupe poduzetnika ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni prihod za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članka 26. ovoga Zakona primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(3) Pri odlučivanju o podnošenju optužnih prijedloga iz ovoga dijela Agencija kao ovlašteni tužitelj obvezna je uzeti u obzir sve relevantne okolnosti iz članka 40. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 25.

(1) Agencija odluke o izrečenim prekršajnim sankcijama objavljuje na svojim internetskim stranicama u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2020/1503.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka bit će dostupni na internetskim stranicama Agencije najmanje pet godina od dana njihove objave.

(3) Agencija u skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih internetskih stranica uklanja osobne podatke u smislu propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

Prekršaji pravne osobe

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 100.000,00 kuna ni veća od 5 % ukupnog netoprihoda ostvarenog i utvrđenog u godišnjim financijskim izvještajima za tu poslovnu godinu kaznit će se pravna osoba ako:

1. na području Republike Hrvatske pruža usluge skupnog financiranja bez odobrenja Agencije ili nadležnog tijela druge države članice, suprotno odredbi članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

2. kao pružatelj usluga skupnog financiranja ne postupa pošteno, pravedno, profesionalno i u najboljem interesu svojih klijenata, suprotno odredbi članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

3. kao pružatelj usluga skupnog financiranja prihvati naknadu, popust ili nenovčanu korist za usmjeravanje naloga ulagatelja prema određenoj ponudi za skupno financiranje iznesenoj na njegovoj vlastitoj platformi, suprotno odredbi članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

4. kao pružatelj usluga skupnog financiranja prihvati naknadu, popust ili nenovčanu korist za usmjeravanje naloga ulagatelja prema određenoj ponudi za skupno financiranje iznesenoj na platformi za skupno financiranje treće strane, suprotno odredbi članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

5. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji pruža upravljanje portfeljem zajmova nije poduzimao sve potrebne korake kako bi postigao najbolji mogući rezultat za ulagatelje na način da se nije pridržavao parametara koje su zadali ulagatelji, suprotno odredbi članka 3. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

6. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije javno objavio postupak odlučivanja za izvršenje diskrecijskog mandata koji mu je povjeren, suprotno odredbi članka 3. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

7. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koristi subjekt posebne namjene suprotno odredbi članka 3. stavka 6. Uredbe (EU) 2020/1503

8. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije odredio cijenu ponude u skladu s parametrima propisanima člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503

9. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije proveo minimalnu razinu dužne pažnje u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503

10. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da mandat koji mu daje ulagatelj vezano za uslugu upravljanje portfeljem zajmova na pojedinačnoj osnovi uključuje najmanje dva kriterija iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

11. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije uspostavio interne procese i metodologije iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

12. kao pružatelj usluga skupnog financiranja ne vodi uredne evidencije o mandatu koji mu je dan i o svakom zajmu u pojedinačnom portfelju u skladu s odredbom članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

13. kao pružatelj usluga skupnog financiranja u informacije koje stavlja na raspolaganje ulagateljima u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503 kontinuirano ne uključuje sve informacije propisane istim stavkom Uredbe (EU) 2020/1503

14. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji je u skladu s člankom 6. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503 uspostavio fond za nepredviđene izdatke kojim upravlja, a ulagateljima ne dostavi sve informacije propisane istim stavkom Uredbe (EU) 2020/1503

15. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji je u skladu s člankom 6. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503 uspostavio fond za nepredviđene zadatke kojim upravlja, a nije javnosti dostavio informacije o uspješnosti fonda u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/1503

16. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije uspostavio postupak rješavanja pritužbi u skladu s odredbom članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

17. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da klijenti mogu besplatno podnijeti pritužbu protiv njega u skladu s odredbom članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

18. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije izradio standardni predložak za pritužbe ili ga nije stavio na raspolaganje klijentima te ne vodi evidencije o svim zaprimljenim pritužbama i poduzetim mjerama u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

19. kao pružatelj usluga skupnog financiranja ima udio u ponudi za skupno financiranje na svojoj platformi, suprotno članku 8. stavku 1. Uredbe (EU) 2020/1503

20. kao pružatelj usluga skupnog financiranja prihvati kao vlasnika projekta osobu koju ne smije prihvatiti sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503

21. kao pružatelj usluga skupnog financiranja prihvati kao ulagatelje osobu iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503, a pritom javno ne objavi sve podatke propisane člankom 8. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

22. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije uspostavio ili ne primjenjuje djelotvorna interna pravila za sprečavanje sukoba interesa sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

23. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije poduzeo sve primjerene korake za sprečavanje, utvrđivanje i obznanjivanje sukoba interesa u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503

24. kao pružatelj usluga skupnog financiranja klijentima ne obznanjuje sve podatke sukladno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) 2020/1503

25. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji je obavljanje operativnih funkcija povjerio trećoj strani nije poduzeo sve razumne korake kako bi se izbjegao dodatan operativni rizik, suprotno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

26. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da se izdvajanjem operativnih funkcija iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 ne naruši kvaliteta interne kontrole pružatelja usluga skupnog financiranja ili nije osigurao mogućnost Agenciji da prati usklađenost pružatelja usluga skupnog financiranja s ovom Uredbom u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

27. kao pružatelj usluga skupnog financiranja izdvojio je aktivnosti na način da je na treću stranu prenio odgovornost za usklađenost s Uredbom (EU) 2020/1503, suprotno članku 9. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

28. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji pruža usluge pohrane imovine ili platne usluge nije obavijestio klijente o svim elementima iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

29. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji izvršava platne transakcije s vrijednosnim papirima i instrumentima dopuštenima za potrebe skupnog financiranja sredstva deponira kod treće strane koja nije središnja banka ili kreditna institucija, suprotno članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503

30. kao pružatelj usluga skupnog financiranja povjeri usluge skrbništva osobi koja za to nema odgovarajuće odobrenje za rad, suprotno članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

31. kao pružatelj usluga skupnog financiranja pruža platne usluge putem treće strane koja nema odgovarajuće odobrenje za rad sukladno zakonu kojim je uređen platni promet ili nacionalnom propisu države članice kojim su prenesene odredbe Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23. 12. 2015.), suprotno članku 10. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503

32. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije imao bonitetnu zaštitu u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2020/1503

33. kao pružatelj usluga skupnog financiranja pružao je dodatne usluge skupnog financiranja koje nisu obuhvaćene odobrenjem za rad, a za iste nije proveden postupak u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

34. kao pružatelj usluga skupnog financiranja Agenciji nije omogućio obavljanje izravnog nadzora, suprotno članku 15. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503

35. kao pružatelj usluga skupnog financiranja Agenciju nije obavijestio o bitnoj promjeni uvjeta za odobrenje za rad, suprotno članku 15. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

36. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije Agenciji dostavio tražene podatke, suprotno članku 15. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

37. kao pružatelj usluga skupnog financiranja pruži usluge skupnog financiranja u drugoj državi članici, a o tome nije prethodno dostavio obavijest Agenciji u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503

38. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da su sve informacije za klijente navedene u članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) 2020/1503 poštene, jasne i neobmanjujuće, suprotno članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) 2020/1503

39. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije obavijestio klijente da njegove usluge skupnog financiranja nisu obuhvaćene sustavom osiguranja depozita kako je uređeno zakonom kojim se uređuje zaštita depozita te fondom za zaštitu ulagatelja kako je uređen zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, suprotno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503

40. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije klijente obavijestio o razdoblju razmatranja za nesofisticirane ulagatelje sukladno članku 19. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

41. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije podatke iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 dostavio kada je to primjereno, a svakako prije sklapanja transakcije skupnog financiranja, suprotno članku 19. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503

42. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da su informacije iz članka 19. stavaka 1., 2. i 6. Uredbe (EU) 2020/1503 dostupne svim klijentima na vidljivom i lako dostupnom mjestu na internetskim stranicama, suprotno članku 19. stavku 5. Uredbe (EU) 2020/1503

43. kao pružatelj usluga skupnog financiranja primjenjuje procjene kreditne sposobnosti na projekte skupnog financiranja bez da je prethodno objavio metodu upotrijebljenu za izračun procjene kreditne sposobnosti, suprotno članku 19. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/1503

44. kao pružatelj usluga skupnog financiranja na svojoj platformi predlaže utvrđivanje cijene ponuda za skupno financiranje bez da je prethodno objavio metodu upotrijebljenu za izračun te cijene, suprotno članku 19. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/1503

45. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije unutar godine dana objavio stopu neispunjavanja obveza projekata skupnog financiranja, suprotno odredbi članka 20. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2020/1503

46. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije u roku od četiri mjeseca od kraja financijske godine objavio izjavu o ishodu, suprotno odredbi članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503

47. kao pružatelj usluga skupnog financiranja objavu stope neispunjavanja obveza projekata skupnog financiranja nije objavio na istaknutom mjestu na svojim internetskim stranicama, suprotno članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503

48. kao pružatelj usluga skupnog financiranja potencijalnom nesofisticiranom ulagatelju omogućio puni pristup ulaganju u projekte skupnog financiranja bez da je procijenio primjerenost ponuđenih usluga skupnog financiranja za potencijalne nesofisticirane ulagatelje, suprotno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) 2020/1503

49. kao pružatelj usluga skupnog financiranja za potrebe procjene primjerenosti usluga skupnog financiranja nije prikupio sve podatke iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

50. kao pružatelj usluga skupnog financiranja u roku od dvije godine nakon prvotne procjene nije preispitao procjenu primjerenosti usluga skupnog financiranja za potencijalne nesofisticirane ulagatelje iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503, suprotno članku 21. stavku 3. Uredbe (EU) 2020/1503

51. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije pod uvjetima iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 nesofisticiranog ulagatelja obavijestio o neprimjerenosti usluga skupnog financiranja i izdao mu upozorenje o rizicima, suprotno članku 21. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503

52. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije od potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja pribavio simulaciju sposobnosti podnošenja gubitaka, suprotno članku 21. stavku 5. Uredbe (EU) 2020/1503

53. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da je potencijalni nesofisticirani ulagatelj ili nesofisticirani ulagatelj koji prihvaća ponudu za skupno financiranje, ulažući iznos koji premašuje 1000 EUR ili 5 % vrijednosti njegove netoimovine, svaki put prije nego što prihvati ponudu za skupno financiranje, dobio upozorenje o rizicima, dao izričitu suglasnost pružatelju usluga skupnog financiranja i dokazao pružatelju usluga skupnog financiranja da razumije ulaganje i s njim povezane rizike, suprotno članku 21. stavku 7. Uredbe (EU) 2020/1503

54. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da su uvjeti ponude obvezujući za vlasnika projekata u skladu s odredbom članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

55. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao predugovorno razdoblje razmatranja za potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja, suprotno odredbi članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

56. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao predugovorno razdoblje razmatranja za potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja u roku propisanom odredbom članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

57. kao pružatelj usluga skupnog financiranja ne vodi evidencije o ponudama za ulaganje i iskazima interesa te o trenutku njihova primitka, suprotno članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503

58. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da modalitet za povlačenje ponude za ulaganje ili iskaza interesa bude u skladu s člankom 22. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503

59. kao pružatelj usluga skupnog financiranja u informacije o razdoblju razmatranja i modalitetima za povlačenje ponude za ulaganje ili iskaza interesa nije uključio sve informacije iz članka 22. stavka 6. Uredbe (EU) 2020/1503

60. kao pružatelj usluga skupnog financiranja potencijalnim ulagateljima nije na raspolaganje stavio brošuru s ključnim informacijama o ulaganju, suprotno odredbi članka 23. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

61. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da brošura s ključnim informacijama za ulagatelje sadrži sve informacije iz članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) 2020/1503

62. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da je oblik brošure s ključnim informacijama za ulagatelje usklađen s člankom 23. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/1503

63. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da ga vlasnik projekta obavijesti o svim promjenama informacija u skladu s člankom 23. stavkom 8. Uredbe (EU) 2020/1503

64. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije uspostavio primjereni postupak za provjeru potpunosti, točnosti i jasnoće informacija sadržanih u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju u skladu s člankom 23. stavkom 11. Uredbe (EU) 2020/1503

65. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da vlasnik projekta ispravi propuste, pogrešku ili netočnost u brošuri s ključnim informacijama za ulagatelje na način i u roku propisanom člankom 23. stavkom 12. Uredbe (EU) 2020/1503

66. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da brošura s ključnim informacijama o ulaganju na razini platforme sadrži sve informacije iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

67. kao pružatelj usluga skupnog financiranja tijekom trajanja ponude nije ažurirao brošuru s ključnim informacijama o ulaganju na razini platforme i o tome obavijestio ulagatelje u skladu s odredbom članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

68. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da je oblik brošure s ključnim informacijama za ulagatelje na razini platforme usklađen s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/1503

69. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije uspostavio primjereni postupak za provjeru potpunosti, točnosti i jasnoće informacija sadržanih u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju na razini platforme u skladu s člankom 24. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/1503

70. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije ispravio propust, pogrešku ili netočnost u brošuri s ključnim informacijama za ulagatelje u skladu s člankom 24. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/1503

71. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da se oglasna ploča kojom upravlja u smislu članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 ne koristi za spajanje zainteresiranih za kupnju i prodaju na način da dovodi do sklapanja ugovora, suprotno odredbi članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

72. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji upravlja oglasnom pločom u smislu članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 nije osigurao da su u odnosu na oglasnu ploču ispunjeni svi zahtjevi iz članka 25. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

73. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji na temelju članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 dopušta oglašavanje interesa i pruža usluge pohrane imovine u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 ne zahtijeva od ulagatelja koji oglašavaju takav interes da ih obavijeste o svim promjenama vlasništva za potrebe provjere vlasništva i vođenja evidencije, suprotno članku 25. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503

74. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji predlaže referentnu cijenu za kupnju i prodaju iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 nije svoje klijente obavijestio da je predložena referentna cijena neobvezujuća ili nije obrazložio izračun te cijene, suprotno članku 25. stavku 5. Uredbe (EU) 2020/1503

75. kao pružatelj usluga skupnog financiranja koji predlaže referentnu cijenu za kupnju i prodaju iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 nije svojim klijentima obznanio ključne elemente metodologije u skladu s člankom 19. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/1503, suprotno odredbi članka 25. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503.

(2) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 20.000,00 kuna ni veća od 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

1. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije ulagatelju dostavio opis metode koja je upotrijebljena u svrhu procjene iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

2. kao pružatelj usluga skupnog financiranja ne istražuje sve pritužbe klijenata ili ako podnositelje pritužbi ne obavještava o ishodu istrage u razumnom roku u skladu s odredbom članka 7. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

3. kao pružatelj usluga skupnog financiranja Agenciji nije dostavio podatke iz članka 16. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 u obliku propisanom regulatornim tehničkim standardima Europske komisije iz članka 16. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

4. kao pružatelj usluga skupnog financiranja pruži usluge skupnog financiranja u drugoj državi članici prije isteka roka iz članka 18. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

5. kao pružatelj usluga skupnog financiranja u roku od godine dana nakon prvotne procjene nije preispitao simulaciju iz članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503, suprotno članku 21. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/1503

6. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije čuvao svu evidenciju o uslugama i transakcijama na trajnom mediju najmanje pet godina u skladu s odredbom članka 26. točke (a) Uredbe (EU) 2020/1503

7. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da njegov klijent ima izravan pristup evidenciji usluga koje su mu pružene u skladu s odredbom članka 26. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503

8. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije čuvao sve ugovore između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegova klijenta najmanje pet godine u skladu s odredbom članka 26. točke (c) Uredbe (EU) 2020/1503

9. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da su svi promidžbeni sadržaji usklađeni sa zahtjevima iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

10. kao pružatelj usluga skupnog financiranja nije osigurao da su svi promidžbeni sadržaji usklađeni sa zahtjevima iz članka 27. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

11. Agenciji u roku koji Agencija odredi nije dostavio podatke koje Agencija prikuplja u postupku nadzora sukladno odredbama članka 12. stavka 3. točaka 1. do 3. ovoga Zakona

12. ne postupi u skladu s mjerom koju Agencija toj pravnoj osobi izrekne u skladu s člankom 14. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi moguće je utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba pravne osobe ako:

1. kao član upravljačkog tijela pružatelja usluga skupnog financiranja nije utvrdila odgovarajuće politike i postupke radi osiguravanja djelotvornog i razboritog upravljanja, suprotno odredbi članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503

2. kao član upravljačkog tijela pružatelja usluga skupnog financiranja nije utvrdila primjerene sustave i kontrole radi procjene rizika povezanih sa zajmovima posredovanima na platformi za skupno financiranje, suprotno odredbi članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503.

(6) Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna.

Prekršaji fizičke osobe

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

1. ako Agenciji u roku koji Agencija odredi ne dostavi podatke koje Agencija prikuplja u postupku nadzora sukladno odredbama članka 13. stavka 3. točaka 1. do 3. ovoga Zakona

2. ako ne postupi u skladu s mjerom koju Agencija toj fizičkoj osobi izrekne u skladu s člankom 14. ovoga Zakona.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje podzakonskih akata

Članak 28.

Agencija će donijeti podzakonske propise iz članka 8. stavka 5., članka 21. stavka 2. i članka 23. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/155
Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.