Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 144/2021 (27.12.2021.), Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKI SABOR

2461

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2021.

Klasa: 011-01/21-01/99

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se status, ustrojstvo, djelatnost, tijela, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.

(1) Komora je samostalna stručno-poslovna organizacija gospodarskih subjekata koja se osniva radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa te rješavanja njihovih sporova u zemlji i inozemstvu.

(2) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(3) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(4) Komora ima svoj znak i pečat.

(5) Izgled i način korištenja znaka i pečata uređuju se Statutom.

Članak 3.

(1) Komori se povjeravaju poslovi koje obavlja kao javne ovlasti propisane posebnim zakonom.

(2) Akti koje Komora izdaje u izvršavanju javnih ovlasti su javne isprave.

Članak 4.

(1) Članstvo u Komori je obvezno za sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Obveze koje za osobe iz stavka 1. ovoga članka proizlaze iz njihova članstva u Komori moraju biti razmjerne njihovoj gospodarskoj snazi.

(3) Gospodarska snaga članova Komore određuje se njihovim razvrstavanjem u skupine prema podacima o iznosu ukupne aktive, iznosu prihoda i prosječnom broju radnika tijekom poslovne godine koji su sadržani u godišnjem financijskom izvješću člana za prethodnu poslovnu godinu.

(4) U Komoru se dobrovoljno mogu učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu pridonijeti obavljanju djelatnosti iz članka 16. ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Statutom Komore uređuju se:

− naziv i sjedište

− poslovi i zadaci

− stjecanje članstva

− prava, obveze i odgovornosti članova

− načini ostvarivanja interesa članova

− način određivanja iznosa i način plaćanja članarine

− vođenje Registra članova

− oblici organiziranja i rada

− postupak izbora članova tijela i način odlučivanja u tijelima

− postupak donošenja statuta i drugih općih akata

− sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s komorama u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim organizacijama

− javnost rada i odnosi s javnošću

− izvor sredstava za rad

− način organiziranja i poslovi stručne službe te druga pitanja određena ovim Zakonom.

(2) Statut Komore donosi se uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen Statutom i općim aktima Komore.

Članak 7.

Ustrojstvo i djelatnosti Komore uređuju se ovim Zakonom, Statutom Komore i drugim općim aktima koje Komora donosi na temelju ovoga Zakona i Statuta.

II. USTROJSTVO KOMORE

Članak 8.

(1) Komora je teritorijalno podijeljena na županijske komore.

(2) Županijske komore sastavni su dio Komore, s položajem i ovlaštenjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom Komore.

(3) Poslove na temelju javnih ovlasti koje su zakonom povjerene Komori obavljaju županijske komore na svom području.

Članak 9.

Županijske komore zastupaju, promiču i usklađuju neposredne interese članova na svom području i promiču gospodarske interese svoga područja te:

1. pružaju usluge, obavljaju poslove i izrađuju proizvode

2. pružaju savjetodavnu i stručnu podršku i pomoć članovima

3. pružaju informacije i stručnu pomoć u vezi s pokretanjem, proširenjem ili preoblikovanjem poslovanja članova

4. organiziraju edukacije, usavršavanja i savjetovanja članova u suradnji s obrazovnim institucijama

5. sudjeluju u statističkim anketama te izrađuju ankete i statističke analize gospodarstva

6. pripremaju i dostavljaju informacije, analize, stručna mišljenja i prijedloge tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o gospodarskim pitanjima i problemima članova

7. uspostavljaju suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu promocije gospodarstva te organiziraju edukacije i savjetovanja o mogućnostima uspostave institucionalne suradnje

8. sudjeluju u oblikovanju i promicanju gospodarskih mjera u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

9. sudjeluju u radnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u pitanjima od gospodarskog značaja za njihovo područje

10. uspostavljaju suradnju s institucijama, ustanovama, udrugama i organizacijama radi podizanja razine konkurentnosti gospodarstva na području lokalne i područne (regionalne) samouprave

11. promoviraju i prate implementaciju ekonomskih mjera Europske unije.

Članak 10.

(1) Komora može osnivati svoja predstavništva i urede u inozemstvu uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Komora može u suradnji sa stranim osobama osnivati mješovite komore sa sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Članak 11.

Pri Komori djeluju Centar za mirenje, Stalno arbitražno sudište i Sud časti.

Članak 12.

(1) Centar za mirenje (u daljnjem tekstu: Centar) pruža usluge vezane za postupak mirenja u kojem jedan ili više izmiritelja pomažu strankama – domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama – da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

(2) Zaključena nagodba u postupku mirenja pred Centrom ovršna je isprava:

− ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi

− ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe – klauzulu ovršnosti

− ako je zaključena u obliku javnobilježničkog akta.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, iako su ispunjene sve pretpostavke za ovršnost isprave, ovrha nagodbe će se odbiti ako bi njezina ovrha bila protivna prisilnim propisima.

(4) Nadležnost, organizacija i postupak pred Centrom uređuju se sukladno zakonu kojim je uređeno mirenje i pravilniku koji donosi Skupština.

Članak 13.

(1) Pri Komori djeluje Stalno arbitražno sudište.

(2) Fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog arbitražnog sudišta za posredovanje radi mirenja ili za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati, ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva nadležnost redovnog suda.

(3) Pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta je konačan i među strankama ima snagu pravomoćne sudske presude.

(4) Statutom ili drugim općim aktom Komore koji se objavljuje u »Narodnim novinama« uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog arbitražnog sudišta te pravila o postupku pred Sudištem u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom.

Članak 14.

(1) Pri Komori djeluje Sud časti.

(2) Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na području Republike Hrvatske, o neizvršavanju obveza članova Komore i povredama Statuta i općih akata Komore.

(3) Statutom Komore uređuje se način izbora, sastav, organizacija i nadležnost Suda časti, postupak pred Sudom časti i mjere koje može izreći.

Članak 15.

(1) Komora ima stručnu službu.

(2) Opće akte o radu stručne službe donosi Upravni odbor.

III. DJELATNOST KOMORE

Članak 16.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. sudjelovanje u oblikovanju i poticanju povoljnoga gospodarskog okruženja i predlaganje mjera za unapređivanje gospodarske politike

2. procjena učinaka postojećih te predlaganje novih mjera za jačanje konkurentnosti i razvoj hrvatskoga gospodarstva

3. razmatranje i davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih akata iz područja gospodarstva

4. sudjelovanje u radu radnih skupina za pripremu propisa od interesa za gospodarstvo

5. sudjelovanje u poticanju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja radne snage u gospodarstvu, inovacije znanja radne snage u gospodarstvu, cjeloživotnog učenja i mobilnosti

6. suradnja s ministarstvom nadležnim za vanjske poslove u razvoju i promociji gospodarske diplomacije

7. utvrđivanje uzanci i potvrđivanje postojanja i sadržaja poslovnih običaja

8. zastupanje zajedničkih interesa strukovnih udruženja

9. zastupanje interesa članica u Europskoj uniji, međunarodnim organizacijama i udrugama ili pred njima

10. suradnja s ministarstvima nadležnim za znanost i gospodarstvo u poticanju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

11. razvijanje sustava poslovnog informiranja i razvoja informacijskog sustava

12. usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja

13. jačanje konkurentnosti poduzetništva kroz suradnju na projektima Europske unije

14. suradnja s komorama u inozemstvu radi razmjenjivanja poslovnih informacija i povezivanja komorskih sustava

15. vođenje registra članova Hrvatske gospodarske komore

16. promocija gospodarstva posredstvom elektroničkih medija, glasila Hrvatske gospodarske komore i drugih promotivnih aktivnosti

17. obavljanje poslova na temelju javnih ovlasti povjerenih posebnim zakonom.

Članak 17.

(1) Osim djelatnosti iz članka 16. ovoga Zakona, Komora svojim članovima pruža mogućnost korištenja posebnih usluga i proizvoda te:

1. daje podršku u internacionalizaciji te uključivanju u globalne lance vrijednosti i lance nabave

2. daje podršku u promicanju vanjskotrgovinskih i gospodarskih odnosa na unutarnjem tržištu i s trećim zemljama

3. daje podršku u dostizanju propisanih normi i standarda kvalitete njihova poslovanja

4. organizira nastup hrvatskih gospodarstvenika na sajmovima u zemlji i inozemstvu

5. organizira gospodarske delegacije

6. pruža usluge savjetovanja i informiranja o vanjskotrgovinskim pitanjima u zemlji i inozemstvu

7. pruža usluge savjetovanja i informiranja o općim i posebnim pitanjima iz pravnog i ekonomskog područja

8. provodi edukaciju i stručno usavršavanje

9. pruža usluge cjeloživotnog obrazovanja

10. izrađuje analize gospodarstva i poduzetništva

11. izdaje mišljenje o bonitetu

12. subvencionira projekte istraživanja, inovacija, savjetovanja i suradnje

13. izdaje stručne i promotivne publikacije i kataloge

14. predstavlja, informira i promovira njihove proizvode i usluge na domaćem tržištu, tržištu europskoga gospodarskog prostora i tržištima trećih zemalja

15. za svoje članove obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom Komore.

(2) Svi članovi Komore imaju pravo pristupa uslugama i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetima određenim ovim Zakonom, Statutom Komore i drugim općim aktima donesenima na temelju ovoga Zakona i Statuta.

(3) Za svaku skupinu svojih članova iz članka 30. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona Skupština Komore određuje cjenik posebnih usluga i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Komora rješava sporove medu svojim članovima koji nisu u nadležnosti sudova putem tijela iz članaka 12., 13. i 14. ovoga Zakona.

IV. TIJELA KOMORE

Članak 19.

Tijela Komore su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik.

Članak 20.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore.

(2) Skupština ima najmanje 77 članova, a najviše 101 člana.

(3) Članovi Skupštine su izabrani predstavnici strukovnih udruženja i gospodarskih vijeća.

(4) Odluku o postupku, kriterijima i načinu izbora članova Skupštine, donosi Skupština Komore uvažavajući ravnomjernu teritorijalnu i sektorsku zastupljenost te udio ukupnog prihoda i broja zaposlenih.

(5) Odluku o raspisivanju izbora donosi Skupština prije isteka mandata trenutačnog saziva Skupštine.

Članak 21.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Statut, Program rada, Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu, Pravilnik o Centru za mirenje, Odluku o financiranju i financijski plan, Odluku o osnivanju i ukidanju područnih ili regionalnih centara, Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine, Poslovnik o radu Skupštine, Odluku o uvjetima dobrovoljnog članstva, Odluku o visini članarine, Odluku o Cjeniku posebnih usluga i proizvoda

2. utvrđuje uzance

3. odobrava godišnji izvještaj o radu i usvaja završni račun

4. sudjeluje u odlučivanju o najznačajnijim pitanjima gospodarskog razvoja

5. odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava Komore u inozemstvu uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, kao i o njezinu sudjelovanju u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija te osnivanju mješovitih komora

6. bira i razrješava dio članova Upravnog odbora sukladno članku 23. stavku 5. ovoga Zakona

7. bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Predsjednika

8. odlučuje o stjecanju, opterećenju ili prodaji nekretnina i druge imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna

9. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna

10. odlučuje u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

Članak 22.

(1) Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine

2. priprema prijedloge Statuta, Pravilnika i odluka koje donosi Skupština

3. predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati

4. predlaže Skupštini izbor i razrješenje Predsjednika

5. donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove Nadzornog odbora

6. donosi Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika

7. utvrđuje i zastupa interese članova s gledišta gospodarskoga sustava, ekonomske politike i drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike Hrvatske

8. ustanovljuje i usklađuje interese članica u odnosu na kolektivne ugovore

9. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja

10. utvrđuje potrebe i smjernice te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja

11. donosi odluku o ustroju strukovnih udruženja i drugih oblika strukovnog organiziranja

12. donosi odluku o osnivanju agencija, trgovačkih društava i drugih oblika djelovanja Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

13. donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada stručne službe

14. imenuje i razrješava predsjednika i zamjenike predsjednika Suda časti te suce prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća

15. utvrđuje listu izmiritelja Centra za mirenje

16. utvrđuje listu arbitara Stalnog arbitražnog sudišta

17. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Suda časti, Centra za mirenje i Stalnog arbitražnog sudišta

18. odlučuje o stjecanju, opterećenju ili prodaji nekretnina i druge imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna i ne prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna

19. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna i ne prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna

20. odlučuje o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlasti

21. rješava i ostala pitanja koja prema Statutu i drugim općim aktima Komore pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 23.

(1) Upravni odbor ima sedam članova.

(2) Predsjednik Komore po dužnosti je i predsjednik Upravnog odbora.

(3) Zamjenik predsjednika Upravnog odbora i četvero članova Upravnog odbora biraju se iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka iz različitih područja gospodarstva.

(4) Jedan član Upravnog odbora bira se iz reda zaposlenika stručne službe Komore, na prijedlog Predsjednika.

(5) Odluku o izboru i razrješenju šestero članova Upravnog odbora donosi Skupština.

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

1. provođenje Statuta i drugih općih akata Komore i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članica

2. materijalno i financijsko poslovanje Komore te raspolaganje sredstvima

3. usklađenost rada stručne službe Komore sa Statutom i općim aktima.

(2) Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o obavljenom nadzoru i daje suglasnost na izvješće predsjednika Komore o radu Komore.

(3) Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 25.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana.

(2) Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština.

(3) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

(4) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka iz područja gospodarstva.

Članak 26.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u zemlji i inozemstvu i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

(2) Predsjednika Komore na prijedlog Upravnog odbora bira Skupština iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka iz područja gospodarstva.

Članak 27.

(1) Predsjednik Komore dužnost obavlja u stalnom radnom odnosu, a može je obavljati i bez zasnivanja radog odnosa.

(2) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 28.

(1) Upravni odbor donosi Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Komore prije isteka mandata predsjednika, kojom razrađuje postupak izbora u skladu sa Statutom.

(2) Uvjeti za izbor predsjednika Komore uređuju se Statutom.

V. ČLANOVI KOMORE

Članak 29.

(1) Pravne osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona postaju članovi Komore upisom u sudski registar.

(2) Subjekti iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona postaju članovi Komore upisom u Registar članova Komore iz članka 16. točke 15. ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Ovisno o gospodarskoj snazi, članovi Komore razvrstavaju se u tri skupine.

(2) Prva skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

− ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna

− ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i

− broj zaposlenih: 50.

(3) Druga skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od tri kriterija iz stavka 2. ovoga članka, ali ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

− ukupna aktiva: 30.000.000,00 kuna

− ukupni prihodi: 60.000.000,00 kuna i

− broj zaposlenih: 250.

(4) Treća skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od tri kriterija iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Članovi Komore razvrstavaju se svake godine u skupine iz ovoga članka na temelju podataka iz godišnjeg financijskog izvješća.

Članak 31.

(1) Visinu članarine za svaku pojedinu skupinu članova Komore iz članka 30. ovoga Zakona određuje svake godine Skupština Komore odlukom.

(2) Visinu članarine za članove Komore iz članka 4. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona određuje svake godine Skupština Komore odlukom.

(3) Članarina se uplaćuje na račun Komore.

Članak 32.

(1) Članovi Komore iz prve skupine iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Članovi Komore iz stavka 1. ovoga članka posebne usluge i proizvode iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona plaćaju po cjeniku posebnih usluga i proizvoda sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) Ako pojedini član Komore prve skupine iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona odluči plaćati članarinu prema odluci iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, može koristiti sve posebne usluge i proizvode iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona sukladno odluci Skupštine Komore.

Članak 33.

(1) Članovi Komore koji plaćaju članarinu imaju pravo:

1. birati svoje predstavnike u tijela Komore

2. putem svojih predstavnika upravljati poslovima Komore

3. neposredno sudjelovati u radu strukovnih udruženja i drugih oblika organiziranja u Komori

4. razmjenjivati informacije i iskustva, obavljati konzultacije te organizirati savjetovanja

5. pokretati inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za gospodarstvo i poduzetništvo

6. koristiti stručnu pomoć i usluge Komore

7. sudjelovati u aktivnostima Komore.

(2) Članovi Komore iz stavka 1. ovoga članka dužni su:

1. dostavljati podatke potrebne za obavljanje zadaća i poslova Komore

2. sudjelovati u radu strukovnih udruženja i drugih oblika organiziranja unutar Komore

3. pridržavati se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijati međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore

4. podmirivati članarinu Komore.

Članak 34.

(1) Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnim udruženjima i gospodarskim vijećima, a posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Komore.

(2) Članovi Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika u tijelima Komore, prema načelima demokratskog odlučivanja, uzajamne odgovornosti i uvažavanja te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članak 35.

(1) Predstavnike u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori biraju članovi Komore iz članka 33. ovoga Zakona putem svojih udruženja i gospodarskih vijeća.

(2) Predstavnici se biraju na vrijeme od četiri godine i mogu ponovno biti birani.

(3) Predstavnik tijela odgovoran je osobno za svoj rad, a u skladu sa svojim pravima i dužnostima i za rad te odluke tijela čiji je član.

VI. NAČIN FINANCIRANJA KOMORE

Članak 36.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

− članarine

− prihoda od naknada za usluge i proizvode

− prihoda od obavljanja javnih ovlasti

− prihoda od tržišnih aktivnosti

− izvanrednih prihoda i drugih izvora.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Hrvatska gospodarska komora osnovana je Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91. i 73/91.) te nastavlja s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Hrvatska gospodarska komora dužna je svoju organizaciju, Statut i druge opće akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Centar za mirenje i Stalno arbitražno sudište osnovani Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91. i 73/91.) nastavljaju s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 39.

Članovi Komore prve skupine iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona, koji se odluče za plaćanje članarine, dužni su o tome obavijestiti Komoru.

Članak 40.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91. i 73/91.).

Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/60

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.