Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

2464

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21), članak 71.ta stavku 2. riječi »do kraja 2021. godine« zamjenjuju se riječima: »do kraja 2022. godine.«

Članak 2.

U članku 71.tb stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga članka primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2020., 2021. i 2022. godinu za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 5. ovoga članka primjenjuje se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 410-01/20-01/1366
Urbroj: 513-07-21-01/21-39
Zagreb, 22. prosinca 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.