Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

MINISTARSTVO FINANCIJA

2465

Na temelju članka 38. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12, 46/17, 70/20 i 1/21) u članku 13. riječi: »od 48 sati« zamjenjuju se riječima: »od dva dana«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaju se članci 14.a, 14.b i 14.c koji glase:

»Članak 14.a

(1) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa iz članka 11. ovoga Pravilnika, odmah izdaje kupcu račun kojim se ispravlja način plaćanja.

(2) Obveznik fiskalizacije može promijeniti podatak iz stavka 1. ovoga članka samo kod izdanog računa koji sadrži JIR.

(3) Za potrebe razmjene podataka o promjeni načina plaćanja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 11. ovoga Pravilnika.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ako se prilikom obrade XML poruke zahtjeva za promjenu načina plaćanja računa uspješno prijavi promjena načina plaćanja CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja.

(5) Nakon uspješne prijave promjene načina plaćanja, operater na naplatnom uređaju izdaje račun iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.b

(1) Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva iz članka 14.a ovoga Pravilnika dogodi greška iz članka 29.a ovoga Pravilnika CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške.

(2) Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

(3) U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke najkasnije do kraja tekućeg dana.

(4) U trenutku kada obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja može se smatrati da je račun iz članka 14.a ovoga Pravilnika prijavljen Poreznoj upravi.

Članak 14.c

Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 28. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

U postupku provedbe promjene načina plaćanja prema članku 14.a ovoga Pravilnika CIS, osim poruka o greškama iz članka 29. ovoga Pravilnika, može dostaviti jednu od sljedećih poruka o greškama:

7. ‘Datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutnom datumu.’

8. ‘Podaci za račun u poruci promjene načina plaćanja se razlikuju od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.’«.

Članak 5.

U članku 41.c iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

(6) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika, razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web servisa korištenjem XML poruka pri čemu za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa iz stavka 5. ovoga članka, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podataka o načinu plaćanja računa koji se odnosi na prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-01/21-02/10

Urbroj: 513-07-21-01-21-1

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRIVITAK 6.

Podatkovni skup zahtjeva za promjenu podatka o načinu plaćanja računa

Privitak 6.

1.1.6. Podatkovni skup zahtjeva za promjenu podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

PodatakOpis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DAChar(36)
Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva za ispravak načina plaćanja.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Račun
OIBOIB obveznika fiskalizacije s izdanog računa.DAChar(11)
U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije s izdanog računa.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu s izdanog računa.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa s izdanog računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P - na nivou poslovnog prostora

N - na nivou naplatnog uređaja

DAChar(1)
Broj računa

Izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku s izdanog računa:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA
Brojčana oznaka računaMože sadržavati samo znamenke 0 – 9. Nisu dozvoljene vodeće nule.DAVarchar(20)
Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0 – 9, a – z, A – Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DAVarchar(20)
Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0 – 9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DAVarchar(20)
PDV

Porez na dodanu vrijednost s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
PNP

Porez na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE
Naziv porezaNaziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.DA, ako postoji porezVarchar(100)
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu s izdanog računa.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NEDecimal(15,2)
Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu s izdanog računa.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NEDecimal(15,2)
Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NEDecimal(15,2)
Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl. s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE
Naziv naknadeOpisno naziv naknade.DA, ako postoji naknadaVarchar(100)
Iznos naknadeDA, ako postoji naknadaDecimal(15,2)
Ukupan iznosUkupan iznos iskazan na računu s izdanog računa.DADecimal(15,2)
Način plaćanja

Način plaćanja s izdanog računa

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristit će se oznaka ‘Ostalo’.

DAChar(1)
OIB operatera na naplatnom uređajuOIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun s izdanog računa.DAChar(11)
Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa s izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0 – 9 i mala slova a – f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DAChar(32)
Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false).

Podatak s izdanog računa.

DABoolean
Oznaka paragon računaDostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi. Podatak s izdanog računa.NEVarchar(100)
Specifična namjenaPredviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize. Podatak s izdanog računa.NEVarchar(1000)
Jedinstveni identifikator s pratećeg dokumentaObvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta ako je prethodio računu. Podatak s izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta.NEChar(36)
Zaštitni kod izdavatelja s pratećeg dokumentaObvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja zaštitni kod izdavatelja pratećeg dokumenta s izdanog računa ako je prethodio računu u slučaju ako račun nema JIR s pratećeg dokumenta.NEChar(32)
Promijenjeni način plaćanja

Dostavlja se novi način plaćanja kojim se ispravlja način plaćanja s izdanog računa:

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka ‘Ostalo’.

DAChar(1)


1.1.6. Podatkovni skup odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

PodatakOpis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DAVarchar(0-36)
Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Poruka odgovora
Šifra porukeAko je zahtjev uspješno obrađen vraća se poruka pod šifrom p001.DA, ako je prijava uspješnaVarchar(4)
PorukaAko je zahtjev uspješno obrađen vraća se tekst poruke za šifru p001: »Uspješna prijava promjene načina plaćanja.«.DA, ako je prijava uspješnaVarchar(500)
Greške
Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešakaVarchar(4)
PorukaPoruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.DA, ako ima grešakaVarchar(500)

U nastavku su šifrarnici poruka odgovora i grešaka za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

Šifra porukePoruka uspješnosti
p001Uspješna prijava promjene načina plaćanja.

Šifra greškePoruka greške
s001‘Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#’
s002‘Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.’
s003‘Certifikat ne sadrži naziv ‘Fiskal’ .’
s004‘Neispravan digitalni potpis.’
s005‘OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.’
s006‘Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.’
s007Datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutnom datumu.
s008Podaci za račun u poruci promjene načina plaćanja razlikuju se od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.