Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2467

Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, br. 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21) u članku 6. stavku 1. brišu se riječi: »kao zgrada javne namjene«, a u stavku 5. iza riječi: »pružatelja usluge« briše se zarez i riječi: »odnosno predstavnika obiteljskog doma ili člana njegove obitelji«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi: »Odredbe iz članka 6. stavka 2., 3. i 6. te članka 8. primjenjuju se i na pružanje usluga organiziranog stanovanja i pružanje usluga u obiteljskom domu.

Članak 3.

U članku 17. podstavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 18. postavci 4. i 5. brišu se.

Članak 5.

U članku 19. stavak 5. briše se.

Članak 6.

U članku 22. podstavak 12. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/11
Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-1
Zagreb, 16. prosinca 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.